52"° jaargang. Dinsdag 23 Augustus 1898. N°. 9710. MADELEINE Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. B L ITENL AND FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. COIiiiOT. jsonraKBBTSPMJi tobt Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 a franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Aftonderlijka nommers0 02 BPItEAr: BOTEBITBAAT ÏO, Telephoon No. 123. ABTSBTwrnpHMB.* tab 1—8 g»wene regala met iehe- grip ran eene Courantf Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement woTdt korting verleend. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het kohier no. 2 der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienstjaar 1898/99, den Oden Augustus 1898 door den gemeenteraad vastgesteld en den I5den Aug. daaraan volgende door heeren gedeputeerde staten dezer provin cie goedgekeurd, aan den ontvanger der gemeente ter invordering is uitgereikt en in afschrift gedurende vijf maanden, te rekensn van heden, op de secietarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aan slag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging volgens de wet. Rn is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 22sten Augustus 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De secretaris, VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 22 Augustus '98. Admiraal Sampson is Zaterdagmorgen te New-York aangekomen. Dat der zegevierende vloot een luisterrijke ontvangst werd bereid, behoeft wel geen be toog. De dag van Zaterdag was officieel door het gemeentebestuur van New-York tot vacan- tie-dag geproclameerd; ook de beurs was geslo ten. Duizenden en duizenden waren naar de ha ven gestroomd om het binnenloopen der vloot gade te slaan. Een speciale commissie van ont vangst nam namens de stad en haar bewoners de honneurs waar. Indrukwekkend zal ongetwijfeld het défilé der schepen zijn geweest voorbij het grafteeken van den grooten Ulysses Grant. Ieder schip bracht dezen grooten staatsman en veldheer oen saluut met het donderend ge schut de forten aan de baai beantwoordden de saluutschoten. Toen gingen de schepen voor anker en kwa men aan boord de burgemeester van Nevv-York, de commissie van ontvangst, ook een afgevaar digde der regeering- Sampson en zijn officieren zullen eere-bur- gers van New-York worden, welks burgers een en al geestdrift waren. Intusschen schijnen op Cuba de betrekkin gen tusschen Amerikanen en Cubanen beter te worden. Met name in zake de bezetting van Santiago is thans een entente tot stand geko men tusschen den Amerikaanschen staf en de chefs der opstandebngen. De overgave van Manilla blijft nog altijd min of meer geheimzinnig. Het is daarmede, naar Naar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DÜ0R HANS WACHENHÜSKN, 2) «Kom binnen.Hoe heet je De majoor keek den jongen verbaasd lachend aan. Reeds bij den opmarsch naar Saarbrücken schepten de Duitsche soldaten er vermaak in zich op te schikken met de theatrale uitmonstering der zouaven en turco's, de zware gouden tressen der uniformen der officieren van den generaton staf, zoodat ge durende den marsch menige compagnie een troep saitimbanques leek. Do eon droeg de kepi van een overste, de ander een steek met pluimen, de derde marcheerde in den wijden rooden "broek van een zouaaf, en zoo verscheen ook deze knaap in een waar apenpak, dat eigenaardig stond bij zijn door de zon verbranden, zwartharigen kop. De majoor herhaalde zijn vraag. «Schwertner, majoor," antwoordde de knaap onbeschroomd. «En wat wil je?" «Ik wou aan mijnheer Plessmann zeggen dat er geen tweede apotheek in het dorp te vinden is." «Wat wil dat zeggen?" »Wij hebben zooveel voor den verplegingsdienst noodig uit de apotheek", bracht Plessmann in t midden. «Maar die is gesloten en met ijzeren het schijnt, raar toegegaan, althans indien ver schillende berichten, waarop wij voorloopig nog moeten afgaan, geloof verdienen. Thans weer wordt deze lezing verspreid. De Amerikanen sommeerden 9 Augustus de stad over te geven. Generaal Jaudenes beweerde daar over rijn regeering te moeten raadplegen, blijk baar om tijd te winnen. Den volgenden morgen liet hij de Amerikanen weten dat hij weigerde. De rest is bekend, belialve dat de capitulatie ten slotte zoo „stiekem" gebeurde dat de bewo ners van Manilla heel verbaasd opkeken toen zij do Amerikanen de stad zagen binnenruk ken! Men houdt het er algemeen voor dat de stad het nog wel eenige dagen, en zeker tob na het officieels bericht van d© onderteekening der vre- despraeliminairen, had kunnen houden. En dan zou Spanje's positie op de Philip- pijnen gunstig zijn geweest met liet oog op de definitieve vredesvoorwaarden. Ook hierover, wellicht ook in verband met het ontslag van Augusti als kapitein-generaal, zal nog wel een hartig woordje dienen gespro ken te worden, zooals trouwens over verschil lende andere quaestieus© punten. Het Spaansche ministerie is volstrekt niet van homogeen gevoelen omtrent het sluiten van den definitieven vrede. Terwijl Sagasta, ge steund door de Regentos, de Cortez eerst na af loop der onderhandelingen wil bijeenroepen, uit vrees voor heftig© taal der oppositie en rumoe rige tooneelen, wenscht vooral Gamazo te blij ven binnen de perken der wet. Noch de Re gentes noch de regeering mogen volgens de grondwet, zelfs als gevolg van een rampspoedi- gen oorlog, grondgebied afstaan buiten de Cor tez om. Waarschijnlijk zal Sagasta wel moeten zwich ten voor den aandrang van Gamazo, die de Ka mers tegen 15 September wil bijeenroepen, en van de oppositie De minister-president is reeds aan 't wankelen. Zaterdag is inmiddels de eerste mail weer per Normandie van de Yereenigde Staten naar Spanje vertrokken- ft Engeland en Rusland gaan onderhandelen over China. Waartoe dit moet dienen is niet recht duidelijk, nu het blijkt dat Rusland eigen lijk met China een of- en defensief verdrag heeft gesloten, 'tEenige doel kan zijn een negatief: een gewapende botsing te voorkomen. Evenwel, men gaat werkelijk onderhandelen, en de Engelsche bladen toonen zich daarover zeer voldaan. Wel hoort men nog hier en daar oven de krijgstrompet steken, maar in 't alge meen vredegejuich gaan die bellicose tonen verloren. De „Standard" bijv. blijft dreigen met een Engelsch-Amerikaansch-Japansch verbond in het Verre Oosten, en het blad ziet o. a. in den aanbouw van vijftien nieuwe oorlogsschepen het bewijs dat Amerika niet van zins is na den oor log met Spanje zijn zwaard in de olie te zetten. Van meer belang dan deze krijgszuchtige stangen voorzien. Alle raenschen uit het huis zijn gevlucht." «Laat de deur met do kolven inslaan I" beval de majoor, «Is er nu al gebrek aan medicamenten «Helaas ja! Want alles is er nog niet en met de snelheid, waarmede wij voortrukken, majoor «Heb je nog meer te rapporteeren Laat je anders drie man meegegeven om de apotheek te openen." «Goed, majoor." «Dat wordt een pretje I" Juichend liep Bene- ditte naar buiten. «Lulu I" riep hij op het portaal. «De apotheek wordt opengerametd." «Wat is dat nu weer Lulu vroeg de majoor. «Wel, do andere deugniet uit Berlijn zoo hebben de soldaten hem gedoopt. Men kan nu eenmaal niet boos worden op die jongens zij maken zich nuttig, majoor. Ik wou dat ik mijn jongen vond, die sedert een jaar bij de Brandenburgers staat. Maar de legers marcheeren door elkaar heen. Zijn regiment heelt bij Spichern meegedaanop het slagveld vond ik hem niet." «God behoede hem 1" Met die woorden liet de majoor hem vriendelijk gaan. H. Ferdinand Plessmann had in zijn jeugd goede dagen gehad. Hij bad in de medicijnen willen studeerenmaar toen hij op het gymnasium ging, failleerde zijn vader en ontbraken hem de middelen om door te studeeren. Hij sloeg er zich doorheen en bracht het met zijn liefde voor de medicijnen tot heelmeester, trouwde, vond zijn brood, maar geen aardsche goederen. Toen nu da oorlog uitbrak t voetzoekers is echter de mismoedigheid waar mede men terugblikt op den tijd toen Enge land nog zijn best deed om de integriteit van het Hemelsche Rijk van het Midden te hand haven. Do „Daily Graphic", een regeeringsorgaan, zegt o. a.„Wij hopen dat niet aan een be krompen vasthouden aan het volkenrecht en den wensch, rekening te houden met de ope- rette-souvereiniteit van den Zoon des Hemels, vergund zal worden een overeenkomst tusschen Engeland cn Rusland te bemoeilijken." China deelen, gaat echter moeilijk. Wel zal men het kunnen verdoelen in belangensferen, zooals ook met Afrika is geschied; en evenals daar, zal ook in het Verre Oosten die regeling zich gaan uitstrekken over alle belanghebbende mogendheden. Cecil Rhodes is er bij de verkiezingen voor liet Kaapscbe Parlement slecht afgekomen. Te Paarl verloor zijn partij twee zetels waarop vast gerekend was; te Oudshoom viel de „speaker". Daartegenover staan belangrijke overwinningen te Grahamstown en te Kaapstad, waar de Afri kaander Bond er niet in is mogen slagen post te vatten. Te Kaapstad werden drie vooruit- strevenden, aanhangers van Rhodes, gekozen en één „vrij-vooraitstrevende" aanhanger van Ro- se-Innes. De geheelo uitslag der verkiezingen zal zicli nog eenige weken laten wachten. Waarschijnlijk zal evenwel de Afrikaander Bond de meerderheid krijgen in het parlement. De Rhodes-partij hoopt nog op een meerderheid van eenige zetels, een te kleine meerderheid ech ter dan dat daarmede krachtig geregeerd zal kunnen worden. De partijen zijn in de Kaapkolonie vrijwel aan elkaar gewaagd. ft Op de Franseh-Siameesche grens heeft zich den 14den Augustus een incident voorgedaan. Tien Siameesche politiedienaren, die een Chinees achtervolgden zijn een bijgebouw der Fransche legatie binnengedrongen, waar de Chinees ge vlucht was. De Fransche minister-resident liet onmiddeligk vijf der agenten in verzekerde be waring stellen en protesteerde bij de regeering \an Siam. Onmiddellijk liet de minister van buitenlandsche zaken van dat rijk den Fransehen vertegenwoordiger een brief ter hand stellen, waarin leedwezen werd uitgedrukt over het gebeurde en de gouverneur van Bangkok is persoonlijk zyn betuiging van spijt gaan brengen. De hoofdcommissaris heeft, vergezeld van de schuldige agenten, zich in uniform naar het gezantschapsgebouw moeten begeven en heeft voor het geheele legatiepersoneel zyn veront schuldigingen aangeboden. Herinnerd mag hierbij worden, dat gevallen van deze aard in de laatste jaren niet zeiGzaam waren, en dat in liet nu verloopen jaar, ter oorzake van een soortgelijk incident, Frankrijk op het punt stond de diplomatieke betrekkingen stond hij alleen. Zijn vrouw was reeds jong gestor ven, zijn zoon in het leger en zoo was hij dan een der eersten die zijn diensten aan het vaderland bood, zoo goed hij maar op zijn leeftijd en met zijn lichamelijke zvvakhoid vermocht. Toen hij nu door het portaal het erf betrad, dat toegang gaf tot het huis, zag hij een half dozijn soldalen, met twee vrouwelijke gestalten in hun midden, met wie zij in levendig gesprek waren, terwijl zij hun best deden zich voor hen verstaan baar te maken. Plessmann trad naderbij en wendde zich tot een korporaal. Deze zeide hom dat men de meisjes op den zolder in het hooi had gevonden, en dat zij niet wisten wat zij met hen zouden beginnen. Het was zoo moeilijk ze te verstaan, zeide hij, de eene, die roodbruine daar, sprak half Duitsch, halfFransch, maar zij wilde geen antwoord geven. «Die ver vloekte vreemde woorden in het Fransch I" klaagde de korporaal. Plessmann meende zich althans zich in het Fransch verstaanbaar te kunnen maken, en daarom ging hij naar het goed gekleede meisje toe dat, voorzoover hij uit haar kleoding kon opmaken, tot de familie van het huis scheen te hehooren. Zij was een frisch, knap meisje met oogen als kersen, roede lippen en koperbruin, glanzend haar, waarin nog eenige stroohalmen hingen. En in hem, den bejaarden man, scheen zij meer vertrouwen te stellen, toen hij haar in het Fransch aansprak zoo goed als hij het op het gymnasium geleerd had, en vroeg waarom zij alleen achter gebleven was en wie zij was. »0/i Monsieur 1" riep zij nit, hem met haar levendige blikken om bescherming vragend. «Ik spreek Duitschmijn vader wa* een allemandmijn met het Hof van Siam af te breken en een ernstige voldoening te eisehen. Toen bracht de reis van den Siameeschen koning de zaak wee r in orde. Uemcnjide Sled e<I«telingen. Keizer Vilhelm beeft te Mainz in zijn ant woord op een toespraak des burgemeesters op het Duitsche rijk, dat zijn grondslag vindt in vaderlandsliefde, gewezen tegenover liet Roomscli-Duitscho rijk dat to gronde is gegaan juist uit gebrek aan patriotiscli gevoel en aan een band tusschen de leden. De Keizer ver klaarde het werk zijns grootvaders en den vrede met alle macht te zullen handhaven. De parade der troepen had een zeer gunstig verloop. De Keizer hield een toespraak vol lof tot het Koning-Humbert-regiment cavalerie, waarin bij o. a. zeide dat de groote Fritz en Von Ziethen er trotsch op zouden geweest zijn zulk een regiment aan te voeren. Bismarck heeft aan zijn zoon Wilhelm zijn bezittingen in Pommeren en 3 millioen mark vermaakt. Prins Herbert krijgt Friedrichsmho, Rheinfeld en voorwerpen van waarde tot een bedrag van 1 millioen. Gravin Rantzau ont vangt 900,000 markde drie dochters van graaf Wilhelm ieder 100,000. Aan oude bedienden zijn legaten vermaakt van 1000 tot 10,000 mark. De „Aurore" bevat thans een artikel vol be leed igingen tegen Du Paty de Clam, blijkbaar met het doel een vervolging uit te lokken. Hetzelfde blad kondigt de verschijning aan van Esterhazy's gedenkschriften onmiddellijk na de beslissing van den disciplinairen raad van onderzoek. De groote manoeuvres van het 3de en het 6de Fransche legercorps zullen door niemand mogen worden bijgewoond. Er zullen nl. met het oog op de reorganisatie der Duitsche veld-artil- lerie veranderingen in den velddienst worden ingevoerd. Ter gelegenheid van liet feest van St. Joa chim heeft de Paus in zijn particuliere biblio theek dertien kardinalen, verscheiden prelaten, bestuurders van katholieke vereenigingen enz. 011P -weren. I 1 .,1- -i- wel en zeer opgeruimd. "liet or 1 uk1r"r> van den opstand beter gevogd int m-de-pan-hakken uer opstandelin ge- ï'did-Ch'nn. gaat nog geregeld door. Te Wul-chau ziet men dagelijks lijken langs do rivier afdrijven. Er is een Fransche kanon neerboot te Wu-Tscliau aangekomen. Grove onregelmatigheden bij de jongste ver kiezingen in Japan, waarbij de minister van ju stitie ad interim betrokken is geweest, zullen waarschijnlijk diens ontslag en oneeniglieid in het Kabinet ten gevolge liebben. De welbekende agitator en revolutie-leider in Guatemala, generaal Prospero Morales, is na moeder een Lotharingschemaar ik heb het wei nig geleerd omdat tout Ie monde park francais ici. Figurcz-vous zij trad bescherming zoekend, dichter naar hem toe madame la Baroune vluchtte met mij van Courcelles waar zij een chalet heeft, hierheen toen de eerste ulans kwamen. Een sauve qui pout was hetla Baronne sidderde van angst voor de prussiens, het alles achter en dacht er alleen aan een heenkomen te zoeken naar dit huis waar zij 's winters woont, en toen trokken de soldaten ook hierbinnen. La Baronno pril la zij vluchtte met haar chaise. Haar neef, een vaut- rien, en ik, wij zouden dezen nacht met het andere rijtuig naar Courcelies teruggaan om haar kost baarheden vandaar binnen Metz in veiligheid te brengen, ma is c'esl un Idche it craignait d'étre enrollê dans l'armée prussienne, en is gevlucht met het andere rijtuig." «Domoor! Wij hebben a! een miliioen van onze mannen hier in het land", bromde Plessmann. «En u heeft u in het stroo verscholen Is u familie van de barones 7" «Aon, Monsieur. Mais eile se chargeait de mon education. Zij nam mij tot zich toen mijn ouders gestorven waren, en is zeer goed voor mij." «En hoe heet u? Wie waren uw ouders?" De vrije, vastberaden houding en de donkere oogen van het meisje bevielen Plessman. «Mijn vader was ook prussicn de Berlin. Blese- mang heette hij. Hij was reeds jong dans ce pays gekomen en hield een magasin." «Blesemang De naam is zeker verfranssht 1" Hij zag haar onderzoekend in het gelaat. «U gelijkt zeker meer op uw Lotharingsche moeder V' Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1