52"" jaargang. Woensdag 24 Augustus 1898. N°. 9711. MADELEINE. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Kennisgeving. BUITENLAND. FEUILLETON. BINNENLAND. 11 ir-j; jajaffljffiSiSBMS AseammrespBije tmj Schiedam, pet kwartaal f O.SO a omliggende plaateen, p. kwart - 1.05 a franco per poet, p. kwartaal - 1.30 Afzonderlijk* nonunere- o.02 BTOEAP; BOTERSTttAAT TO, Telephoon Ko. 123. AcvEBïHtrrmHJH: ran 1—41 gewom regelt met isb*- grip xan eene Courant Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. f 0.59 6.10 Dn Burgemeester van Schiedam, Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat het kohier van de belasting op bediijfs- en andere inkomsten no. II dezer gemeente, over bet dienstjaar 1898/99, door den iieer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den I9den Augustus 1898 executoir verklaard, op heden aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgemaakt. Voorts woidt bij deze herinnerd, dat een ieder ver plicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen; alsmede dat heden tie termijn van ms weken ingaat, binnen welke de reclames tegen dezen aanslag behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 23sten Augustus 1898. De Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. Algemeen overzicht. Schiedam, 23 Augustus '98. Er valt nog heel wat af te doen voordat do strijdbijl tusschen Spanje en do Vereenigde Stap ten wordt begraven. De afgevaardigden van bei de rijken zullen over Cuba en over Porto-Rico, niet het minst over de Philippijnen hebben te beraadslagen, en tal van vragen zijn daarbij nog op te lossen. De commissies voor Cuba en Porto-Rico zul len van Spaansche zijde waarschijnlijk worden samengestelde! uit een generaal, den marine-com mandant van elk dezer eilanden en een jurist. Eon dergelijke samenstelling is onvermijde lijk; want do vragen die zich voordoen zijn zoo van militairen en maritiemen als van juridi- schen aard. Van staa tsrech terlij ken aard is o. m. dit punt, waarop van Spaansche zijde nadrukkelijk zal gewezen worden: dat Spanje door de souverei- niteit prijs te geven geen afstand doet van zijn eigendomsrechten op grond en gebouwen, zooals kazernes, paleizen, gevangenissen, landerijen enz. Andere quaesties raken do positie der gevan genen die door Spaansche rechters wegens ge wone delicten zijn veroordeeld. Moeten zij hun straf verder op Cuba ondergaan of wat moet er verder met hen gebeuren? En hoe zal het gaan met de processen die voor de rechtbanken aanbangig zijn en waarbij Spaansche belangen betrokken zijn? Voor de oplossing van dergelijke vragen die zich bij dozijnen voordoen, is de medewerking van juristen onontbeerlijk. Een gelijke taak als de Cubaansclie commis sie de militaire en maritieme leden hebben natuurlijk hun aandacht te wijden aan do ont ruiming en den afstand van forten, ammunitie, geschut, havens, dokken enz. wacht ook die van Porto-Rico. Naar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR HANS WAOHENHÜSEN. 3) »0ui, MonsieurI" »Wel, dan gaat mij een licht op I" sprak de heelmeester bij zich zelf. lEen neef van mij, waar van ik zeer hield, ging op twintigjarigen leeftijd als koopnr-» naar Frankrijk. Wij hoorden niets meer van hem," Weer zag hij haar aan en legde zijn band op haar schouder. «Er ligt toch iets van hem in uw gezicht. Zou uw vader als Duitscher ook Plessmann geheaten hebben 7" tCest ga, Monsieur riep zij verbaasd uit. «Men noemde hem echter Blesomang." Dacht ik het niet!" Hij zag haar met vader lijke deelneming aan. »Nu, dan komt de zaak uit, als uw vader Ernest van zijn voornaam heeft ge- heeten." Justemcnt, ErnestMonsieur," bevestigde zij driftig. «Dus dan ben je, om zoo te zeggen, mijn nicht i" Plessmann reikte haar hartelijk de hand, terwijl de soldaten verwonderd toekeken, «Jullie hebt het gehoord! Respect dus l" riep hij hun toe, sWat zullen wij nu evenwel met jou beginnen, mijn kind?" vroeg hij vertrouwelijk, zijn arm om haar De commissie te Panjs zal dan op den grond- slag van de door deze beide commissies verkre gen resultaten liet definitieve vredestractaat heb ben vast to stellen. Daarbij zal de grooto moei lijkheid gelegen zijn in de Philippijnen. Staatsrechterlijk rijst ten opzichte van dezen archipel de vraag of de capitulatie van Manilla in zich sluit do overgave van de geheele eilan dengroep of althans van Lucon- Het officieele rapport van generaal Merritt spreekt alleen van de capitulatie van Manilla en voorsteden. Do vredescommissie te Parijs zal zich voorts hebben bozig te houden met de Cubaansclie schuld, met de bevoorrechting die Spanje wenscht te verkrijgen voor den invoer van Spaansche producten op Cuba en Porto-Rico in ruil voor gelijke bevoorrechting van de Ver eenigde Staten op de Philippijnen enz. Deze laatste quaestie, en moer nog het toe komstig lot der Philippijnen, gaat ook andere mogendheden aan. En onder deze is allereerst Duitschland in heb geding betrokken. Reeds nu is en wordt nog steeds Duitscliland herhaaldelijk genoemd in verband met de Plii- lippijnsche quaestie; de Engelsche pers houdt niet op Duitscliland te beschuldigen van een vijandelijke houding jegens Amerika te hebben aangenomen. Nu weer geeft het vertrek van den kapitein- generaal aan boord der Kaiserin Augus ta naar Hongkong gereedelijk aanleiding tot dergelijk gestook. Een handeling die „een opzettelijke inbreuk op de neutraliteit verbazend nabijkomt," zoo qualificeert de „Times" deze bereidwilligheid van den Duitschen commandant, die nota bene eerst met toestemming van admiraal Dewey den Spaanschen gouverneur aan boord heeft geno men. De „Morning Post" slaat een zelfden toon aan, en beide bladen vinden een bondgenoot in de „New-York Herald" die op een geestdriftige lofspraak op den.Franschen gezant Cambon de bewering doet volgen dat de houding van den Duitschen gezant te Washington niet altijd „van den meest vredeliovenden aard is geweest". En een opgesmukt verhaal wordt er aan toe gevoegd over de ontscheping in 't geheim van Duibsche kanonnen op Cuba, welk geschut juist den Amerikanen het meeste nadeel zou hebben toegebracht. Men is in de Vereenigde Staten bang voor een inmenging van Duitschland, die hetzelfde effect zou hebben als de interventie der mo gendheden na den oorlog tusschen China en Ja pan voor laatstgenoemd rijk heeft gehad. Dat is de reden der nijdige taal in de Anierikaansclie en do Amerikaansche-gezinde Engelsche bladen. In volgens de correspondent der „Times" be zadigde termen de toon der andere bladen is dus nog lieel wat scherperdrukt de New- Yorksche „Tribune" dit aldus uit: „Het is niet bekend dab Duitschland een der oorlogvoerenden is geweest, of dat zijn belangen op eenigerlei wijze in den strijd betrokken waren. Ook is er slanke leest leggend. »En allereerst, hoe heet je tan je voornaam 7" «Madeleine," antwoordde zij met een zucht van verlichting. »En waarheen wilde je nu gaan?" ondervroeg Plessmann haar verder. Zij nam zijn hand, voerde hem ter zijde en vroeg hem dat onder vier oogen te mogen vertellen; zij zeide een verplichting te vervullen te hebben jegens haar weldoenster die haar zeer veel zorg gaf. Plessmann riep de soldaten toe dat zij intusschen het andere meisje niet lastig zouden vallen, en daar dit ieeiijk was, keerden de manschappen ook gewillig in het huis terug. Plessmann trad met het meisje een openstaande schuur op het erf binnen. «Spreek nu 1 Je hoort dat het doortrekken der troepen voortduurt; alles rukt op Metz aan." «Daarheen wilde ik juist terug." Zij boog zich naar zijn oor over en sprak halfluid met hem alsof niemand hen mocht hooren. Plessmann schudde het hoofd toen zij uitgespro ken had. «Als je maar geen meisje was I" t>0h je n'ai pas peur «Ook wij marcheeren morgen vroeg naar Metz. Je hier alleen achterlaten, gaat niet." Hij krabde zich achter het oor. «Maar medenemen kan ik je wel in dea ambulance-wagen ais verpleegster der zieken die wij reeds hebben althans voor eenige dagen. Maar dan 7 En wat moet er van die andere worden 7" Hij keek het erf opmaar zag niemand. Buiten trok juist weer een colonne met volie muziek door het stadje. «Josephine 1" riep Madeleine bezorgd over het goeu reden weshalve Duitschland eenigerlei aan spraak heeft op de vruchten der inspanningen en overwinningen eener andere natie." En in antwoord op een wenk uit Madrid om de Vereenigde Staten in liet Oosten op gelijke wijze te behandelen als met Japan is geschied, merkt do „New-York Times" op„In dc Euro peesehe peis doet zich een vreemd gefluister hoo ren zelfs wordt or op gezinspeeld dat, wanneer wij besluiten de Philippijnen in bezit te nemen, dit besluit door dezelfde mogendheden op zijde zou worden geschoven die Japan verhinderd hebben de vruchten zijner overwinning over China te oogsten. „Is er werkelijk een staatsman of een publi cist in Europa, zij het een Teutoon of eon La tijn, dio gelooft dat Duitschland, Rusland on Frankrijk bij elkaar in een quaestie, rakende den Stillen Oceaan, Groot-Britaanië, Japan en de Vereenigde Staten, wanneer deze laatsten te zamen handelen, eenigerlei schrik inboezemen Whist, de schrijver der leaders in de „Fi garo", is tevreden over den minister van bui- tenlandsche zaken, den heer Delcassé. En 't moet. gezegddat de Fransche diplomatie er in geslaagd is de vredesonderhandelingen in te leiden, is ongetwijfeld een groot succes. Want de Vereenigde Staten waren waarlijk niet zeer gunstig gestemd jegens Frankrijk, en met een verwijzing naar 1871 had president Mc Kinley gemakkelijk iedere bemiddeling van Fransche zijde kunnen afwijzen. Daarbij komt nog de omstandigheid, dat En geland ook zeer gaarne als bemiddelaar was op getreden. De Britsche gezant, sir H. Drummond Wolff, moet dan ook niet nagelaten hebben daarop te zinspelen; maar Sagasta was nog niet vergeten hoe bitter vijandig jegens Spanje de stemming in Engeland was bij het uitbreken van den oor log, terwijl John Buil zich voor dergelijke af faires gaarne een behoorlijk makelaarscourtage ziet toegekend. Al die overwegingen stemmen Whist terecht tot tevredenheid. Frankrijk heeft bereikt wat in overeenstemming was met zijn eer: do be ëindiging van den oorlog. Geheel Europa is het daarvoor dankbaarheid verschuldigd. Voor den minister van buitenlandsche zaken Delcassé is dit een groote triomf, reeds bij het begin zijner loopbaan aan de Quai d'Orsay. Het leedwezen over Hanotaux' aftreden wordt daardoor ver zwakt. Ciemengde ülcdedccllngcn. De „Daily Telegraph" verneemt uit St. Pe tersburg dat, naar aan het Russische Hof is be richt, de toestand der koningin van Denemar ken zeer kritiek is. Gisteren is te Crefeld het congres der Duit- sche katholieken geopend. De voorzitter hield een rede waarin hij het Centrum kenschetste als de partij waaraan de arbeiders tot nu toe alle hervormingen te danken hebben. erf. Zij snelde naar het achterhuis, voortdurend roependmaar er kwam geen antwoord. Zeer bezorgd keerde zij terug. t> Elle s'cst sauvéa par la purte en arrièrc. Hoe zal het mot haar gaan I Zij was doodsbang." «Des te beterKom, ik za! je aan den dokter voorstellen. Hier kan ja niet blijven." Vastberaden ging zij aan zijn zijde de straat op, onbevreesd, niet lettend op de soldaten die juist in bataillons voorbijmarcheerden en, verbaasd dat zij een jong, mooi meisje zagen, haar allerlei schertsen nariepen. Plessmann scheen intusschen tocb eenigszins verlegen te zijn. Wat te beginnen met het meisje en hoe uit te voeren wat zij hem gezegd had. Zij had de oude barones plechtig moeten beloven, onder bescherming van den neef de kostbaarheden uit haar chkiet te redden, die zij bij haar haastige vlucht voor de eerste ublanen in een goed ge sloten cassette had achtergelaten. Maar was dat geen buit voor den overwinnaar en hoe moest zij het aanleggen? En eindelijk: wat zou de jonge assistent-dokter we! voor oogen opzetten, wanneer hij dete verpleegster bracht? San Jen uitgang van het stadje, waar zich de ambulance-colonne bevond en hij zijn kwartier had in een boerenhofstede, zag hij Benedetti en Luiu. De laatste droeg een kepi, een zouaven-jakje en een rooden, hoog opgeslagen broek. Beiden droegen groote glazen en porseleinen potten uit de apotheek on kwamen hen triorofeerend te gemoet. Zij zetten groote oogen op toen zij Madeleine zagen. «Drommels, Luiu, waar komt dat meisje nu vandaan 1" riep de eerste zijn kameraad toe en staarde haar aan. Officieus is thans orkend dat er een geschil hesta.at tusschen de regeeringen van Oostenrijk en Hongarije over het vergelijk. Er zal nu te Pest een conferentie plaats vinden, en levert die een voor Oostenrijk aannemelijk resultaat op, dan zal, naar uit goede bron verluidt, dc Rijksraad worden bijeengeroepen. Tevens houdt liet gerucht aan dat de regeo- ring de taal verordeningen wil intrekken. Er is ook sprake van graaf Thun's aftreden. Do gezant te Berlijn Szogyeny-Marick zou hem dan als minister-president opvolgen. Men meent dat do rechter van instructie Fa- bre geconcludeerd hoeft tot vervolging van Pic- quard en Lobiois op grond der spionage-wot. Uit Algiers komen weer berichten van anti- semietische relletjes. De hooger beroepen der wegens de jongste on lusten in Italië door de krijgsraden veroordeel den zijn gisteren alle verworpen. Keizer Wilhelm liecft het aanbod, om in Egypte de gast van Engeland te zijn, afgesla gen. De „Nowoje Wremja" verheugt zich daar over, omdat de aanneming door den Keizer een sanctie zou zijn geweest van de bezetting van Egypte door Engeland. De directeur van het landbouw-dopartement te St. Petersburg beeft bevolen graan en aard appelen aan te koopen en die te vordeelen in de districten waar hongersnood hecrscht. Het blijkt thans dat de Amerikanen bij Ma nilla 46 dooden cn 100 gekwetsten, do Span jaarden 200 dooden en. 400 gewonden hebben gehad. De telegrafische gemeenschap mot Manilla is hersteld. Er zijn gisteren 1300 man van San. Francisco naar de Philippijnen vertrokken- Een bericht, melding makende van een voor stel om den spoorweg van Tion-tsin naar Chin- kiang te Laten bouwen door een Duitscli-En- gelsch syndicaat, geeft de „Daily News" aanlei ding op te merken dat de regeering verkeerd zou doen wanneer zij thans beproeft een anti- Russisch verbond met Duitschland in China te sluiten. Volgens berichten uit Kaapstad won de Afri kaander Bond twoe zetels te SomersebEast en één te Georgetown, waar Robertson, de aftre dende vertegenwoordiger en aanhanger van Rho des, in de minderheid bleef. Do Afrikaander Bond kan rekenen op een meerderheid van vijf stemmen. Tentoonstelling; vnn Vrouwenarbeid. Op het congres ter tentoonstelling van Vrou wenarbeid sprak heden m.,T, de wed. I. P. Es- scrHooy ter verdediging o. a. van de stelling dat de geschiedenis en de practijk bewezen heb ben: lo. dat de Europoesche vrouw, zoowel de In de deur stond de jonge assistent-dokter en zag de twee aankomenden verbaasd tegemoet. Ook hij droeg in plaats van de veidpet een witte Fran sche slaapmuts op zijn vriendelijk gelaat met het dunne snorretjeeven zulke hoofddeksels werden uit de vensters van den ambulance-wagen gestoken. Men had namelijk 's nachts zijn intrek genomen in een Lotharingsche fabriek van katoenen goederen en daar genomen wat er te vinden was. Het waren vooral de jonge mannen die zich reeds te Saar- briicken vrijwillig aangemeld hadden voor den ambulance-dienst, zich aangesloten hadden bij de colonnes, zooals zij die vonden, en die, naar spoedig zou blijken, onervaren als zij waren gedurende den oorlog meer wanorde dan nut stichtten want vele van hen waren meer nieuwsgierigen dan weikehjke helpers. Zoo ging het ook hier. Nieuwsgierig stonden een dozijn jonge mannen bij elkaar om Madeleine aan te gapen die hun verachtelijk den rug toekeerde. «Dokter, ik heb bier onverwacht een familielid gevonden, do dochter van een neef die jaren ge leden naar Frankrijk is gegaan," riep Plessmann den jongen dokter toe. «Zij is hier onbeschermd achtergelaten." De dokter schudde het hoofd, wees naar de jonge mannen en trad achterwaarts het portaal in om plaats te maken voor Madeleine, voor wie hij be leefd zijn slaapmuts afnam en zijn neuswarmer, een kleine Fransche houten pijp, uit den mond nam. «Zoo welkom als u het maar onder deze omstan digheden zijn kan, juffrouw," zei hij lachend en de dichtstbijzijnde deur openend. Wiordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1