STADSNIEUWS. YL AARDIN GEN. Rechtzaken. Kerk en School. SPORT, Gemengd Nieuws. getrouwde als de ongetrouwde, ten geestelijken en stoffelijken zegen kan zijn voor de inland- sche bevolking in Ned. Oost-Indië, zoowel voor kinderen als voor volwassenen; '2o. dat de m- landsche vrouw, door bovenstaande geleid en gevormd, bij haar optreden onder staingen ooten grooten invloed beeft op de ontwikkeling der Christelijke beschaving. De toelichting geschiedde voor een slecht be zochte vergadering onder leiding van mejonk- vrouw A. van Hogendorp, die herinnerde o. a. aan hetgeen dr. H. B- van Buren te Kedirie ten gunste van de zending schreef. Voorts spraken nog ds. Adriani, de heer Van Kol, ds. Lion Cachet, kolonel van Zuylen, me vrouw D. van AsseltMalga (die 15 jaren als zendelinge aan de zijdevan haren echtgenoot arbeidde in de Batta-landen), en het Kamerlid Brummelkamp, Na de pauze schetste de douairière jhr. A. Klerck, geb. jonkvr. van Hogendorp de werking van de Vereeniging tot bevordering der onzede lijkheid in onze overzee sche bezittingen tevens ter verdediging van de stellingwil Nederland zijne koloniën behouden, dan moeten strenge be ginselen van zedelijkheid onder de Europeescho bevolking daar in acht worden genomen. Bij Koninklijk besluit is de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland gemachtigd tot het bijeenroepen van de Staten dier provincie in bui tengewone vergadering op Dinsdag 13 Septem ber a.s., ten einde dan aan de orde te stellen do verkiezing van een lid van do Eerste Kamer der Sta ten-Generaal, ter voorziening in de vacature, ontstaan door liet overlijden van den heer H. Muller Szn. Het bureau van het ,,Institut do droit inter national maakte gisteren zijn opwachting bij H.H. M.M.- do Koninginnen te Soestdijk. Men verneemt, dat ter gelegenheid der In huldigingsfeesten de departementen van alge meen bestuur zullen gesloten zijn op 31 Aug., 6 en 9 September. De Erfgroothertog van Baden is lieden van Scheveningen vertrokken en naar Duilschland teruggekeerd. Zijne gemalin deed hem tot aan het Staatsspoorstation te 's-Gravenhage uitge leide. De Minister van Finantiën maakt bekend dat het saldo van 's rijks schatkist op 20 dezer bedroeg by de Net' erlandsche Bank f 5,504,134.86'/s bij de betaalmeesters - 2,414,579.48VS Te zamen f 7,918,714.35 De Pauselijke Internuntius vertoefde heden te Vogelenzang en zal dezer dagen het Zuiden van ons land bezoeken. Hedenvoormiddag werd het stoffelijk over schot van den vice-president der Rotterdamsche Rechtbank, mr. A. H. van" Tienhoven, vanuit den Haag naar Werkendam vervoerd om daar in het familiegraf te worden bygezet. Uit Den Haag zijn hedenochtend 350 bede vaartgangers naar Kevelaar vertrokken. Men schrift ons uit Amsterdam van 22 Aug. Op het oogenblik liggen aan den strekdam voor de Handelskade vier oorlogsschepen, de Zeeland, de Evert sen, de Piet Hein en de Holland. Deze bodems blijven hier liggen voor de inhuldigingsfeesten en zullen in den avond van het groote vuurwerk schitterend worden verlicht in de nationale kleuren. De eleetrische installaties welke de schepen aan boord hebben, zullen het licht leveren. Naar men wil worden nog meerdere oorlogsschepen verwacht. *OVERSCHIE, 23 Augustus, Gedurende het hevigo onweder, dat hedennacht van 11 tot 31/3 uur boven deze gemeente woedde, is het paard van de weduwe De Jong, dat in een weiland aan den Botterdamscben Rijweg liep, doodelijk door den bliksem getroffen. Ook sloeg de bliksem in den schoorsteen bij den heer Heemskerk, gelukkig eyenwel zonder brand te veroorzaken, *OVEBSCHIE, 23 Augustus. Gisteren is de feest- wagen, een der voornaamste doelen van den optocht, getrokken door twee paarden, die voor deze gelegen heid met groen en oranje versierd waren, door bet dorp gereden. Men zal licht begrijpen, dat de wagen zeer veel bekijks had. ♦KETHEL EN SPALAND, 22 Augustus. Tijdens het onweder dat zich hedenavond ook boven deze gemeente ontlastte, sloeg de bliksem iu ue woning van den landbouwer J Hoogerbrugge aan de Kan delaar. De schoorsteen werd gedeeltelijk van het dak gerukt, terwijl de steencn naar biunen geslingerd werden. De bewoner liep met den schrik vrij, ofschoon de leuning van den stoel, waarop hij gezeten was, afsloegander huisraad werd nog beschadigd. Door een openstaand raampje schijnt de bliksem het huis weder verlaten te hebben, zonder brar te veroorzaken. De Feesten Men meldt ons De weg, door den optocht, op 3 September te volgen, is thans vastgesteld. Dit is inderdaad voor de Commissie geen gemakkelijke taak geweest, en bovendien een zeer ondankbare. Aan veler wenschen kon zij niet tegemoet komen, deels om redenen van plaatseltjken aard, deels omdat zij rekening te houden had met de inspanning, die van de deelnemers aan den optocht gevorderd wordt. Zooals de weg nu is bepaald, bedraagt hij toch reeds eenige kilometers. We hopen, dat het publiek met deze omstan digheden rekening zal houden. De weg, dien de optocht zal nemen op den 3den September is, overdag: Doele, Otrer- sehiesche straat, Singel, Emmaplein, Broersvest, Koemaikt, Gerrit-Verboon- straat, Lange Nieuwst raat, Hoofdstraat, Groene Laan, üagastraat, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Lange Haven W.Z., Beursplein, Korte Dam, Boterstraat, Markt, Lange Kerkstiaat, Broersvest, Doele. Des avonds zal de stoet gaanDoele, Spoeiingbrug, Boterstraat, Markt, Hoogstraat, Gerrit Verboonstraat, Tuin- laan, Lange Nieuwstraat, Oranjestraat, Nieuwe Haven, Vellevest, Ketel straat, Dam, Korte Dam, Markt, Lange Kerkstraat, Broersveld, Heerenpad, Broersvest, Emmaplein, Emmaslraat, Overschiesche straat, Doele. Het Onweder. Dagenlang reeds was het onweder dat zich van nacht over stad en land ontlastte, verwacht, 't Kon niet uitblijven: bij een hitte als van de laatste tien dagen moest de zuivering der atmosfeer wel op krachtige wijze plaats vinden. Men verlangde naar onweder, en toch men wist dat het hevig, geweldig zou zijn. Gisterenavond laat en een groot deel van den nacht was de natuur in opstand. Reeds lang had het gelicht, eerst flauwtjes, steeds sterker maar nog was het onweder verre. Te elf uur begon het woeden der elementen; De donder kraakte; de lucht was vol van den bliksem in al zijn heerlijke schoonheid, zijn grootsche, ontzagwekkende pracht; rukwinden deden deuren en ramen rammelen en gordynen wapperenin dikke onafgebroken stralen stroomde de regen neergekletter van hagel- steeuen verving nu en dan het ruischen der dikke druppels. En steeds heviger ratelde de donder; steeds krachtiger werden de slagen steeds feller het zigzag-vuur. Een wijle dreef liet af; wel hield het lichten aan, doch het grollen van den donder werd zwakkermensch en dier herademden. Maar weer vlamde het heviger, weer knetterden de slagen harder en ontzagwekkender, en 't was niet voor half drie in den nacht dat hel geraas der woedende elementen allengs begon te ver stommen. Den geheelen nacht week echter hettoover- achtig-blauwe licht niet van den hemel. Tijdens het-opweer hedennacht trof de bliksem den molen van mej. wed. J. Kouwenhoven aan de Vlaardingerpoort even onder de kap, waar door de muur op die plaats is ontzet. Overigens heeft het hemelvuur geen spoor achtergelaten. Een koe van den veehouder Th, van der Burg alhier, is hedennacht in een weide onder deze gemeente waarschijnlijk door den bliksem dood geslagen. Bij Kon. besluit is de tweede-luitenant C. L. Tondu, van de instructie-compagnie, op zijn ver zoek, voor den tijd van één jaar op non-activi teit gesteld, zonder bezwaar der schatkist. De lust tot feesteljjk samenkomen in naam van Oranje dringt meer en meer door en toont zich in de wijze waarop de verschillende buurt- commissiën hun versieringswerk aanvangen. Zoo gisterenavond weder in enkele straten. Te 7 uur werd in de Emmastraat de eerste paal, keurig versierd met groen, rozen en vlaggen in den grond gezet. De kinderen uit de buurt hieven toen onder leiding van den heer llesselberg eenige volksliederen aan, waarop liet muziekgezelschap onder leiding van den heer Jordaans eenige marschen en volksliederen ui: roerde. Voorts potjes Bengaalsch, confetti enz. Op hetzelfde uur werd ook de eerste paal geslagen voor de versiering van den Langen en Korten Achterweg en Nieuwstraat. De leden der feestcommissie verzamelden zich met de muzi kanten in het Weeshuis, van waar men *m op tocht met de versierde palen, naar de plaatsen ging, waar die zouden verrijzen. De heer G. W. Snel, voorzitter van deze buurtcommissie, hield daarbij een korte toespraak waarin hij den com missie-leden hulde bracht voor het tot een goed einde brengen van de op zich genomen taak. Toen klonk de muziek onder leiding van den heer v. Gent en jubelde de menigte en daverde ook hier de lucht van de liederen voor Oranje en Nederland. Tot ongeveer 8K uur bleef hier de feest vreugde aanhouden. Eindelijk de Villastraat. Te 8 uur zou daar de eerste mast worden geslagen. De commissie had gezorgd voor een feestelijk aanzien een rij van lampions dwars over de straat, een paal om bengaalsch licht te ontbranden. Het was echt feestelijk. Maar woelig als het publiek was, dat ten deele de meetings van Achterweg en Emmastraat reeds had medegemaakt, duwde het zoo, dat gauw de mooie verlichting tegen den grond lag. Men verhielp echter het ongeluk weer, en toen nam de heer R. Jansen het woord. Deze spreker herinnerde daarbij o.a. aan liet afsterven der beide prinsen en de geboorte van Koningin Wilhelmina. Door de commissie was aan H. M. de Koningin by het feest van heden een telegram van hulde gezonden. Aan Hare Majesteit de Koningin, Soestdijk. De bewoners der Villastraat Schiedam heden feestelijk bijeen, om aanvang te nemen met versieren, brengen Uwe Majesteit door deze hunne eerbiedige hulde. Daarop was het volgende antwoord ingeko men dat door den heer Jansen werd voorgelezen R. Jansen Villastraat Schiedam. Hare Majesteit draagt mij op aan bewoners Villastraat namens wie U eerbiedige hulde bood hoogstderzelver dank over te brengen. Adj'idant van dienst, Van den Bosch. Luide werd dit telegram door de menigte toegejuicht. Het Villastraat-versieringslied werd daarna gezongen, gevolgd door menig volkslied waarbij de kinderen in rijen waren opgesteld. Om 8V2 uur was het afgeloopen. Namens het bestuur der Spoelingvereeniging is een vergadering belegd van landbouwers te dezer gemeente om een groep te vormen in den optocht op 3 Sept. a.s. Gisterenavond heeft deze vergadering plaats gehad in een der zalen van het hotel »de Visscherij" waar besloten werd cleel te nemen aan den optocht terwijl de groep zal worden opgeluisterd door eeu zegewagen. Reeds zijn een 25-tal paarden voor de deelname aange geven. De commissie voor de regeling bestaat uit de heeren Adr. Zoetmulder, J. Rey, S. Arken- stein en J. Valk. Hedenmiddag te 2K uur trokken een dertig tal kinderen van heilssoldaten, getooid met oranje en vlaggen, ouder geleide naar den speeltuin nabij het station om daar eenigen tijd te vertoeven en daar tevens af te wachten de aankomst van den kapitein van het heilsleger Wansink, een officier die speciaal met de lei ding der kinderoefeningen in de verschillende ge meenten belast is. Een fraaie kris werd dezer dagen door de Jaiaansche bevolking van Insulinde den tentoon- slellings-restauraleur, den heer A. Meijer alhier, ten geschenke aangeboden. BURGERLIJKE STAND. Geboren 22 Aug. Gregorius Wilhelmus Marie, zoon van G. W. M. van Meerwijk en J. E. Moonen, Groenendal. Leendert, zoon van G. de Bruijn en C. Meyer, Singel. Overleden 21 Aug. Helena van Pelt, oud 5 maanden, Hendrik-Qabtlstraat. Cornells Antonius Poolman, oud 23 jaar, Broenveld. Men seint ons uit 's-Gravenhage De muziek van de Viaardingsche schutterij zal aan het hoofd gaan van de vereenigingen tot huldebetoon aan H. M. by den intocht te 's-Gravenhage. BURGERLIJKE STAND. Overleden t 23 Augustus. Jacoba van Delft, oud 3 maan den, Schoolstraat. De Haagsche Rechtbank veroordeelde heden twee van de mannen die te Delft eene groote hoeveelheid jenever hadden gestolen tot 9 maanden, een derde die aan den diefstal had medegeholpen tot 4 maan den en den heler tot 3 maanden gevangenisstraf. Nbd. Hbrv. Kebk. Synode. Aan de orde van behandeling ra de vergadering der Synode was Zaterdag het wetsontwerp, dat na de aanneming van het voorstel van dr. Boon, door de commissie voor nieuwe wetsvoorstellen was inge diend. Bij den aanvang der beraadslagingen hierover, diende de heer dr. Bronsveld de volgende motie in de vergadering, bij rijper nadenken overtuigd van de onvrucfitbaarbeid cener poging, om door het vragen van vrijwillige bijdragen de inkomsten der kerk krachtig te versterken en verder overtuigd van de noodzakelijkheid ooi te komen tot het heffen van een verplichte jaarlijksche contributie (kerkstuivers), welke niet minder dan 25 cents per jaar bedragen moet; het eindelijk gewenscht vindende, dat men begint met deze contributie te heffen van hen, die voortaan door geloofsbelijdenis J ..nat worden der Ned. Herv. kerk; komt terug op haar genomen be sluit en stelt voor: aan art. 42 al, 1 Regl. op het Godsdienstonderwijs de bepaling toe te voegen„en zich schriftelijk verbindt om jaarlijks aan de Ned. Herv. kerk een contributie te voldoen van minstens 25 cents". Na beraadslaging werd de voorgestelde toevoeging aan art. 16 Regl. voer de kerkeraden met eenige wijziging aangenomen, waardoor de motie kwam te vervallen. Het genoemde artikel luidt aldus„het vragen van jaarlijksche vrijwillige contributie van al de lidmaten en al de meerderjarige leden der gemeente ten behoeve van het Algemeene Fonds der Ned. Herv. Kerk." Eveneens werd het Concept reglement op dit Fonds, met eenige wijzigingen aan genomen zonder hoofdelijke stemming en zal een en ander aan het oordeel der kerk onderworpen wor den. Door de Commissie van eindredactie werd rap port uitgebracht omtrent de aangenomen verandering ra Art. 8ct Regiem, op het examen en op het nieuwe Regiem, op de kerkvisitatie. Conform de voordracht van bet rapport werd de vorm van het artikel en van het reglement aangenomen. Hierna werd do zitting met dankgebed gesloten. In de zitting der AJg. Synode van gisteren deelde de president mede, een uitnoodiging te hebben ont vangen, evenals de secretaris, tot bijwoning der in- huldigings-plechtigheid van H. M. de Koningin, te Amsterdam; een eerbewijziging, die hij beschouwde als de geheele kerk aangedaan. De vergadering be tuigde hiermede hare instemming. Aan de orde van behandeling kwam het rapport der commissie voor de consideratiën der provinciale kerkbesturen on classicale vergaderingen omtrent het voorloopig aangenomen reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen der gemeenten van de Ned. Herv. kerk. De conclusie der rappor- teerende commissie strekte tot vaststeliing van het reglement, met eenige wijzigingen. Bij do beraad slagingen hieromtrent werd naar het advies van den president, de kwestie van de bevoegdheid der Synode in zake de regeling van het beheer, buiten het debat gelaten. Na breedvoerige discussie werd bet reglement artikelsgewijze besproken. Artikel I, waarin liet beginsel is neergelegd, werd aangenomen met 13 tegen 6 stemmen. De behandeling der overige artikelen zal heden voortgezet worden. Beroepen: te Burgwerd S. A. Rijnenberg, te Bnurmalsen. te IVissekerke C. H. J. Verweijs, te Bnrgb. te Streefkerk, ds. T. Lekkerkerker, te Hagastein. Bedankt: voor Polsbroek door IJ. J. Bootsma, to Zoetermeer. voor Den Ham door P. Bongers, te Kamerik. voor IJtens en Hennaard door A. H. Magendans, te Terkaple c. a. Voor Dirksland door P. Kuylman, tc Oud Alblas. voor Harderwijk door E. J. W. Posthumus Meijjes, te Hcinenoord. Chiust. Geref. Kerk. Beroepen: te Arnhem H. J. L. de Vries, eand. te 's-Gravenhage. Aangenomen: naar Amsterdam door H. Jan sen, cand, te Tholcn. naar Kampen door M. Schou ten eand. te Teuge bij Twelloo. Bedankt: voor Broek op Langendijk door M. Schouten, eand. Ger. Kebken. Beroepen: te Oostkapelle M. F. Visser, theol. cand. te Rijsoord. Aangenomen: naar Murmerwoudo (Fr.) door M. H. A. van der Valk, cand. te Groningen. Bedankt: voor A3sen door S. Oudkerk, to Kralingen. Zondag had er vanwege de afd. Almelo van den A. N. W. B. op den weg van Hengelo (O.) naar Goor een wielerwedstrijd plaats, waaraan 12 personen deelnamen, over een afstand van 20 KM. Ondanks de warmte ging de wedstrijd door, doch slechts de helft bereikte den eindpaal. Een vijftal kreeg min of meer zware verwondingen. Van een der rijders werden een twaalftal wonden verbonden door dr. Maas te Hengelo (O.) een twaede kreeg een gespleten bovenlip en een vrij diepe scheur over den neus wortel en werd verbonden te Delden, een derde verloor door een val het bewustzijn, een paar anderen kregen minder gevaarlijke wonden. Het onweer. Men meldt ons: Het betrekkelijk onverwacht opgekomen on weder van gisteravond deed te Scheveningen, waar juist het vuurwerk ontstoken was en zeer vele toeschouwers saamgekomen waren, bijna een paniek ontstaan. Het staatsspoor-station werd zoodanig overrompeld door hen die een veilig heenkomen zochten, dat do politie moest optreden om de orde te handhaven, Dei verschil lende etablissementen, de trams, omnibussen enz. werden bestormd om een schuilplaatsje tegen den regen. Te 's-Gravenhage is gisteravond de bliksem ingeslagen in een perceel aan de Kazernestraat. De straal maakte een klein gaatje in het dak, en tastte toen de pijp der gasleiding aan waar door een begin van brand ontstond, welke even wel door de tegenwoordigheid van geest der huisgenooten spoedig gebluscht werd. Zijn vrouw in brand gestoken *Onze correspondent schrijft ons. In de Groenendaal no. 19 te Rotterdam woont op de derde verdieping in een onaanzienlijk vun zig kamertje de 70-jarige H. Nieuwendaal, van beroep krantenbezorger, met zijn 69-jarige echt- genoote. Ook woont daar in betzelfde vertrek eene 82-jarige hulpbehoevende vrouw, die eeni ge weken geleden van de trap viel en daarbij kneuzingen bekwam. Het echtpaar gaat zich meermalen te buiten aan sterken drank, en er blijft daardoor weinig geld over voor het huishouden, wat aanleiding geeft tot hevige huiselijke twisten. Ook gisteravond waren beiden beschonken, en was er als altijd twist. Do man, die reeds te beu lag, heeft toen een slag tegen do brandende petroleumlamp gegven, waardoor zijne vrouw getroffen werd, die in een oogwenk in brand stond. De brandende vrouw snelde de trap af, in de kamer van haar benedenbuurvrouw, W. Bos, die reeds te bed lag, die evenwel machteloos van schrik was, om hulp te bieden, toen zij de bran dende vrouw haar kamer zag binnenstormen. De brandende vrouw greep eenige kleedingstuk- ken van haar buurvrouw om zich er mede te blusschen, wat haar niet gelukte. In het gang portaal ging zij als een waanzinnige te keer on der het uitroepen van noodkreten, waarop een marinematroos van Hr- Ms. D u f a naar boven snelde en met geweld het vlammende schepsel naar omlaag bracht, waar zij 'nabij de water kant ineen zeeg. Spoedig daarop waren de vlam men gedoofd en werd de politie-geneesheer, dr. W. Mees ontboden, die den dood constateerde. Haar geheele lichaam was door afgrijselijke brandwonden bedekt. De echtgenoot, de oorzaak van. het onheil, was inmiddels in zijn hemd op straat gevlucht, doch werd door burgers gegrepen, waarbij hem een pak slaag niet onthouden werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2