SteïTaart-IaML Diversen. SprwleeningeiL 2/ Laatste Jüfïeuws. Finantiëef. Yisscherij. Scheepvaart. Handel. 358ste Staatsloterij. as EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEHM. Pro?, en Stedelijks LeeniMen. loLCreiiet-MelL TaOaisoBdemim Fabrieken. Tramweg-Maaisci PranieleeningeiL Nadat hij zich gekleed had, werd hij aan de politie overgeleverd en per politiewagen naar het bureau der 2e afdeeling in de Lange Toren straat gebracht. Het lijk der verbrande vrouw werd door de politie-doodgravers nog denzelfden nacht naar hetzelfde politie-bureau overgebracht, ter ge rechtelijke schouwing. Door den commissaris van politie, D. M. Ebbeler, en den inspecteur F, J. ter Laak Jr. werd onmiddellijk een Justi tieel onderzoek ingesteld. Nieuwendaal ontkende met de lamp geworpen te hebben, voorgevende dat zijn vrouw juist geworpen zou hebben. En kele burgers, staande in een slop aan de Hoog straat dat op de Groenendaai uitloopt hebben evenwel van de straat af kunnen zien dat het Nieuwendaal was die de brandende lamp naar zijn vrouw wierp. Beide waren eerst 6 jaar ge huwd- Een begin van brand, dat door de brandende lamp ontstaan was, werd door N. zelf gebluscht met behulp van dekens. Niettemin was de brand weer met een 4-tal spuiten en de reddingsbri gade aanwezig. De Jong. Het onderzoek naar de aanwezigheid van Hen drik de Jong te Haarlem heeft tot resultaat ge had, dat de persoon, wien het gold, is gebleken niet De Jong te zijn._ Een noodlottig schot. Te Maastricht kregen Zondagavond twee hu ren twist, die zoo hoog liep, dat de een den an der met een pistool een kogel in het hoofd schoot. De kogel is in het gesticht Calvariën- berg er uit gehaaldde dader is door de politie gearresteerd. Brift. De 61-jarige A. K., te IJselmonde, maakte zich Donderdag 1.1. bij een ruzie tusschen zijn vrouw en een buurvrouw zoo driftig, dat hij Maandagmorgen aan de gevolgen overleed. Onaangename verrassing. Toen gisterenmiddag trein no. 253 van Rotterdam naar Venlo te Tilburg aankwam, bemerkte een reiziger nadat hij aldaar was uilgestapt, dat zijn portefeuille met f2000 ver dwenen was onmiddellijk werd er naar Oister- wgk getelegrafeerd, doch bij onderzoek bleek, dat er in het rijtuig waar lig gezeten had niets meer te vinden was. Verdeeling van een erfenis. Te Terapelkanaal kwamen elf dochters en zoons samen om een erfenis te deelen. De ge- heele nalatenschap bedroeg 10 guldens. Nu scheen men niet algemeen met dit bedrag tevre den te zijn, zoodat 't niet lang duurde, of er ontstond een vechtpartij, waarbij der vrouwen „sloffen" goede diensten bewezen. Te midden van al deze drukte kwam er ook nog een jonge doch ter ter wereld. Bet weder. Verleden week hebben in Brandenburg en Silezië zware onweders gewoed. Drie personen werden door den bliksem gedood, talrijke bran den werden gesticht. Te Breslau werd de brand weer in den tijd van een half uur niet minder dan 30 maal gealarmeerd, echter steeds voor brandjes van weinig beteekenis. De onweders gingen met zulke zware stortregens gepaard, dat op vele plaatsen tijdelijk overstroomingen plaats grepen. De midden-Rijnstreek, het Sieg- en het Eiffel- gebeigte zijn mede zwaar bezocht. Op enkele plaatsen zijn de velden platgehageld. In Saksen zijn vijf menschen aan de ge volgen der hitte bezweken. Dubbele moord te Parijs. Zekere Deblander, wegens diefstal ontslagen kassier, tot „los werkman" afgedaald en aan den drank geraakt, heeft een moordaanslag gepleegd op zijne vjrouw en toen hem die door de buren belet was, vervolgens zijne dochtertjes van drie en vier jaar op de gruwelijkste wijze omgebracht. Men heert, den booswicht nog niet kunnen op sporen. 1 BÜ de audiëntie, gisteren door H. M. de Ivo mngin-Regentes verleend aan het bureau van het „Institut de droit international" was H. M. de Koningin tegenwoordig. Nadat de voorzitter. Staatsraad Asser, H. M. had toegesproken en de Regentes daarop Hare ingenomenheid had be tuigd met den arbeid van het Institut, werden de buitenlandsche leden aan H. M. voorgesteld cn hebben de beide Koninginnen zich geduren de eenige oogenbhkken met ieder der heeren onderhouden. Daarna werd in twee hofrij tuigen een toer in de omstreken van Soestdijk en Baara gemaakt en omstreeks half 5 de terug reis naar Den Haag aanvaard. De volgende motie is door het Haagsche Co mité van vakvereenigingen met 8 tegen 6 stem men en één onthouding aangenomen. „De vergadering van het Vak-comitc, gehou den op 21 Augustus 1898, gehoord de verschil lende diseussiën, omtrent samenwerking met Pa trimonium en den R. K. Volksbond, in zake het stellen van candidaten voor Kamers van Ar beid besluit in deze met genoemde lichamen niet samen te werken, aangezien het Comité door verschillende feiten in de arbeidersbewe ging gebleken is, dat met hen niet is samen te werken." Men meldt ons 'Op de algemeene begraafplaats te Crooswijk te Rotterdam had hedenmiddag de plechtige teraardebestelling plaats van het stoffelijk over schot van mr. J. A. Vaillant oud president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, rid der in de orde van de Ned. Leeuw enz. en zooals gemeld Vrijdag jte Dieren overleden. Aan de groeve hadden zich vereenigdvele leden en oudleden van de rechterlijke macht parket en balie, raadsleden, een deputatie van leeraren van het gymnasium en enkele in stellingen waarvan de overledene medebestuurder was. Een aantal bloemstukken dekten de baar. Op verzoek van den overledene werd aan de groeve niet gesproken. De aanwezige bloed verwanten en vrienden strooiden losse bloemen over het graf. De zoon van den overledene, de heer C. J. Vaillant, bedankte voor de laatste eer zijn vader bewezen. De volgende woorden werden gisteren door den ultramontaanschen Beierschen edelman, freiherr von Freyberg, bg de opening van den Katholiekendag te Crefeld gewgd aan Bismarck, en wel aan de houding van den overleden staatsman tegenover de Katholieke Kerk en het Centrum »De ijzeren kanselier die met aan de over winning gewende vuist de instellingen onzer katholieke kerk wilde aantasten, heeft zich moeten overtuigen dat zijn anders beproefde staatmanskunst moest afspringen op de eenheid en het trouwe geloof van het katholieke volk. Stormachtige bijval.) »Wel is waar heeft hij eerst nadat hij zich overtuigd had van de gevolgen van dien heil- loozen strijd, den door zijn tegenstanders ge- waardeerden moed gehad om te keeren op den eerst door hem ingeslagen verkeerden weg. {Levendige instemming.) j>Hij heeft ons wel den vrede niet vermogen te schenken, maar hij heeft ons een toestand verschaft dien Zijne Heiligheid gekenschetst heeft als den toegang tot den vrede, en wie weet of hij niet, wanneer hij langer in zgn ambt ware gebleven, ook door de rest dier heillooze wetten, b. v. door de jezuïeten-wet, met een lang potlood een dikke streep zou hebben gehaald. Geroep van: rZeer juist 1" Herhaald applaus.) »En daarom laten wij alle gedachten van haat en bitterheid jegens dezen man thans op den achtergrond treden." Overzicht van de Beurs Tan den dag. Bnitenl. Staatsfondsen waren over het algemeen vast gestemd, terwijl Amerik, sporen in sympathie met New-York willig waren. Nationale Staatsfondsen waren vast. Buitenl. soor ten i/s a 1,4 beter. Hooger waren Amerik. vaart 3/4. Elzasser Petr. Langkat Tabak B 1, Nieuwe Afrik. Handel 1%, Üost-Java 7%. Lager Langkat Tabak 21/». Koninkl. Petr. l,Enim 1/2, Soemalata 4, Kediri Binnenl. sporen weinig verschil. Russische sporen stil, Amerik. sporen 1/4 a 1 'A williger. NIET OFFICIEEL. Gnlff Shares 18, 18 i/]6Voorschotb. IOOV4. Ned. Ind. Petr. 45. Madura Expl. 90. Panama Rel. Zuid-west f7. SLOTKOERSEN. Mexico Obl. Afl. Binnenl. 5 pet. 83i%. Kon. Mij. Expi. Pctrbr. aand, 350%. Atcii. Top. Cert. v. pref. aand. 36%. W. N.-Y. Pens. Cert. v. aand. 7%. SCIilEDAM, 23 Augustus. Vertrokken naar zee ter hariiigvissclierij de loggers SCU 355 A. 27. Maas, schipper V, v. d. Plas, en SCU 223 Oeertruida, schip per .1v. d Plas, beide voor de derde reis. VLAARDINGEN, 22 Augustus. Van de haringvis seherij zijn binnengekomen: SCU 339 Sobert B Capps, D Beekhuizen, met 322 ton pekel- en 15 ton steur- haring; SCJI 332 Johanna CorneliaC. Plugge, met 361 ton pekel- en 28 ton steurharingSCU 123 Or oen van Prittsiere, Joh. v. Meer, met 308 ton pekel- en 7000 stuks steurharingSCU 283, met 435 kantjes pekel- en 15 kantjes steurharing: SCU 185, inet226 kantjes pekel- en 80 kantjes steurharing; SCU 329, met 380 kantjes pekel- en 30 kantjes steurharing; SCU 57, met 276 kantjes pekel- en 30 kantjes steur haring SCU 27, met 374 kantjes pekelharing; SCH SCU 210. met 306 kantjes pekel-en 34 kantjes steur haring; SCU 132, met 323 kantjes pekel- en 51 kantjes steurharing; SCU 131, met 350 kantjes pekel en 20 kantjes steurharing; SCB 186, met 340 kantjes pekel- cn 34 kantjes steurharing; KW 34, met 330 kantjes pekelharing. 23 Aug. SCU 53, met 323 kantjes pekel- en 25 kantjes steurharing; SCU 42, met 355 kantjes pekel en 15 kantjes steurharing. Afslag: Nieuwe volle haring f9.50, maatjesharing f8.25, ijle f7.—. KRALINGSCHE VEER, 23 Aug. Hedenmorgen wer den aan de markt alhier aangevoerd 06 zalmen, f 1.40 a f 1.90, - kleine zalmen, f af en 21 St-Jacobs- zalmen fl.50 a f 1.70 per K.G. LOBITH, 21 Augustus. Gepasseerd naar Schiedam: Tenir ParoleScheersUoop doet Leven, Hoenderop. SCHIEDAM, 23 Augustus 1898. ROGGE zonder handel. GERSTzonder handel. MAISzonder handel. SPOELING: f0.40, MOUTWIJN Not. van de Makelaar* f 10.25 per HL.Ct, Stemming: flauw. JENEVER: f 14.25 per HL Amst. proef f 15.75 -» zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brandersbond f40. SPIRITUS: f 18% a f 19. AMSTERDAM, 23 Augustus. Rogge op levering traag; per Maart f 114,115,114. ROTTERDAM, 23 Augustus. Rogge op termijn: per Oct. f114, fper Maart 1899 f115, f114. Tarwe op termijn: per Nov. ff— ROTTERDAM, 23 Augustus. Ter veemarkt waren aangevoerd: 34 paarden, veulens, ezels, 776 magere runderen, 500 vette runderen, 267 vette en graskalveren, 67 nuchtere kalveren, 9 schapen of lammeren, varkens, 163 biggen, bok of gest. Runderen le qua! 62 et. 2e quai. 51 et., 3e qual. 44 c ossen le qual. 60 c., 2e qual. 52 c3e qual. 42 c.; stieren le qual. 50 c„ 2e qual. 40 e., 3e qual. c.; kalveren 1e qual. 80 r.,2e qual. 00a 70 c.p. kilo. Handel redelijk. Melkkoeien f 14u21G, kalfkoeien f 100—205, stie ren f 65—170, pinken f 00—70, gra-knlvoren f25 35, vaarzen 170—100, paarden f40- 100 per stuk. Op de botermaikt werden heden aangevoeld: 97/8 en 73/10 vaten en 658 stukken ii i/s kilo. Prijzen: le qual. f42.-— ,2e qual f38. 3e qual. f34.Per kilo werd 55 a 65 ct. betaald. 4de Klasse. Trekking van 23 Augustus. Getrokken prijzen. Prys van ƒ5000 No. 127'*4 -1500 3178 5980 -1000 4458 14247 400 6G51 - 200 20462 - 100 3259 3403 7435 Prijs van 65: 104 2203 20 2352 217 24 59 2400 97 803 48 26SÖ CO 2750 97 2820 435 55 503 13 69 90 30 2914 37 57 621 69 759 3150 821 80 44 3215 941 96 06 3828 1100 58 01 3443 94 78 1829 3504 80 20 1404 09 1501 3001 4401 0893 4007 94 4828 0041 61 7020 09 54 4997 7135 6004 7405 00 95 5124 7535 5272 44 5333 7009 37 29 53 5565 69 0663 75 ?8 89 40 44 53 CS 92 99 lo 76 1601 8722 18 93 26 3834 55 85 00 72 1705 3919 98 4078 ISOo 4135 30 90 44 98 48 4203 49 40 04 01 73 431G 1931 45 59 88 80 89 2103 4403 99 48 5727 7751 56 GO 88 7825 5809 31 22 75 77 92 5900 7908 0028 40 32 89 6123 97 43 8026 56 8103 02 37 80 53 6232 60 59 8240 6330 83 83 8340 6421 8418 42 59 43 8533 57 41 87 8623 0501 90 6003 98 G780 8703 92 8925 6830 29 89 39 79 78 9020 80 43 57 60 9102 6 20 39 70 73 9240 9301 23 55 00 73 9438 79 88 9C74 88 96 9741 56 70 84 96 9895 990S 10209 19 10343 10400 88 10502 10G02 40 10787 10S49 52 56 88 10957 11141 73 11308 16 33 11425 70 11090 11700 81 11881 12035 75 12379 90 1°°12 ~19 12321 57 12420 92 12520 83 <>8 79 90 12654 62 12766 7° 84 92 12828 61 12974 90 13013 49 55 63 67 74 79 94 13139 65 69 75 89 13272 S3 89 97 13317 25 59 07 13404 5 13585 13031 83 13783 13820 60 13921 72 90 14013 40 49 99 14147 59 88 14251 70 14355 93 14439 145C9 97 14092 96 14795 14870 91 14922 48 50 15012 36 66 C8 15100 25 67 98 15233 R9 15322 89 15419 72 74 87 15543 44 63 99 15043 44 79 15S39 52 96 15922 87 55 G8 72 8S 16014 44 97 16138 70 74 16223 50 63 74 90 16305 51 61 10491 10508 12 97 99 1C030 68 16701 71 96 1C818 21 16903 28 17001 17049 17110 11 30 45 49 00 65 17247 (i5 76 17317 58 17501 12 22 68 71 75 84 85 17650 17741 64 17819 39 57 78 179C5 18014 21 22 20 18146 54 71 79 18219 63 18332 79 18413 34 18532 30 18613 18712 20 32 18752 80 18S52 18953 76 19013 19133 19237 45 56 65 <K> 10335 37 78 19451 19500 17 74 75 19003 19736 38 50 19823 19921 00 20010 65 20129 48 20208 85 20302 20503 10 40 20G07 9 10 17 5.3 71 72 70 20732 34 20873 84 In de vorige lyst staat 3713 m. t 3731. 4 N D A. Aug. 23. Schied. Brood-, Koek- en Banketbak- kersvereeniging, Vergadering nMusis Sacrum", 8 uur. 23 en volgende dagen. Groote Schouw burg, Rotterdam, Een Koningssprookje, kermisstuk van Rosier Faassen. 23 en volgende dagen Tivoli-Schouwburg, Rotterdam, Kaat Mossel, kermisstuk. 25. Officieren-Vereeniging, Concert, Schie- damsche Stafmuziek, 8 uur. 20. VolksconcertOfücieren-Vereeniging, Schiedam, met solisten, 8 uur. 30. Feestelijke ommegang door de stad enz., 9 uur. 2> 30. Aanbieding Bloemvaas, Singelbuurt, *Musis Sacrum", 10 uur. Sept. '1. Feestconcert en Muziek, Officie ren ver- eeniging, 8 uur. Te Rotterdam eiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 6.50 2.— Papieren Roebel f 1»— Oostenryksche Florijn 1.20 Zuidduitsche florijn 1. D. met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf »an den eoRIGEN koers. Duitsche Reichsmaik f 0.60 Portugeesehe Milreis. 2.70 Spaansche Pinster 2.50 Spaansche Peseta f 0 50 Deensche Kroon 0. 66X A merikaansche Dollar >2.50 AMSTERDAM. 23 Aug. 1898. EDROPA. Nederland. pCt. Cert N. W. Sch. 2% Cert dito 3 Hongarije. Obl/GoudL 1876 5 Italië.', Inschn 1862/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan./Juli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4% Rusland. Cert.Hamb.1820 5 0b!.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Ilope &Co.GR.1254 d.'67/69oe20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 lo. pes. 12-240004 Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv, serie O. V. K. L K. 11. K C 87 Vis 963/4 87 9011/1» c 96% 101% IOD/4 861/3 84 Vis 84% 847/16 84% 187/g 27% 18% 273/4 19% 28 771/4 97% 973/4 98% 1011/4 104 98 981/4 37% 37% 35% 27 373/4 37% 39 94% 97% 22% 27 23% N.-AMEIUSA. Mexico. Ibl. Afl. Binnl. 5 ,mst. Obl. '61 3 K ito 1886/90. 3% tott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 DeliCult My. Aand. Deli- Maatsch. Aand. Rott Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v. Wrkt. en Spw.-Mat. ser.A.A. N. GistenSpir.F.A. V. K. 33% 003/4 IOOI/4 93% 101% 99 a 98 100% 100% 101% 1021/4 64 102% 101 487/is 142% 141% 143 478 158 495 104 L. K. H. K. V. K. L K. 33% 333/4 Paketv.-Maatsch. A. 173 Rott. Lloyd Aand. 1113/4 1113/4 Dordt Petr.Mij.prA. 1183/i H81/3 Elzasser Petr.Mij.A. 1301/4 130 K. Mij Ex. Petbr.A. 352 349 93% M. Moeara En. A. 1271/4 127 Ned. Petrol. Mij. A. 27 Sum. Palemb, M. A. 1093/4 110 V.-S. v. N. Amer. Ark.Cnst.Synd.TG. f 340 340 Kans. Cy Pittb. G. 4 98 98 1007/„ Maxw.Pr. afg.C.v.A. 31/4 dito Cert. v. Incom, 03/16 Nederland. 119 Holl. IJzeren Aand. 118 M.t. E. v. S.S. Aand. <121/3 351/s Ned. Centr. Aand. 35% Ned Z.-A.Sp.do. 6 •2111/3 17 N.-Br.-Bokstel A. 177/w 48 142% 1413y8 Italië. 1423/4 Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-H do. 3 Polen. Wars.-Wceuen A. 56 577/g 1487/8 571% 1421/8 Rusland. 987/8 99% Gr. Spw.Mij. Obl. 4% 157% 1581/4 WIadik.ZR.1250.4 973/4 99% Z.-OostSpw.Obl. 4 100 Zuid-W. Sp. Obl. 4 977/s 97% V.S.v. N.-Aher. AtchTp.C.v.gew.A. 14 131% dito Crt pref. dito 351/a 357/8 do.Alg.Hyp.ObL4 983/g 931/4 H. K. 58 100 14% 361/4 938/8 V. K. do Adjust Obl. 4 72% Atl. Pac.Trustb. C. Centr. Pac. Aand. 171% Cl. Ak.& Col.C.v.A. 17% Penv.-Rio-Gr. dito14% '.e Sp. Mij. Aand 14 1 C. P. C. v. g. A. 9S/s liliri. Centr. C. v. A. 112 Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Raiir. Co. 54 Louisv. Nashv. Cert. 57 Miss K.&T.C.V. A. 12 do.Crt.v.4pCt.prf.A. 361/s do. 1e Hyp. ObL 4 89% do. 2e Ilyp. dito 4 641/4 Wabashafg.C.v.p.A. 21 W.N. Y. Pens. C.v.A. 7% Canada. Canadian Pac. C.v.A. 83 Rott Tramw. Aand. WestL Stoomtr, A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 N.-II. V. Witte Kr. p.v.Volksvl.'67 f 10 do. 1869 A '2.50 I België. Antwerpen 1887 2% Brussel 1886 2% M. v. Brt-Spw. 2% Hongarije. Theissloten 4 Italië. Roode Kruifl L K. 72% 17% 14% 14% 91/4 H2i/s 55% 57% 12% 888/4 7% 105% 733/4 157% 1,65 160% 1001/3 891/a 117 89 72% 117% II. K. 17% 147/1» 14% 55% 59 12% 89 7% Oostenrijk. Staats!. 1854. .4 dito 1860. 5 dito 1864. Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenenl874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. "Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Prolongatie V. IC. 1391/s 119% 162i;4 99 144 L. K. 163 301/, 301/3 261/3 Beleening H. K. pCt 2 pCt. Wisselkoersen te Rotterdam. 23 Augustus. Londen kort f 12.061/s Disc. 2% pCt. Parijs - 47.771/3 >2 Antwerpen - 47.621/3 3 Pryzcn van Coupons. Amsterdam, 23 Augustus. Met. Pap. p. ft. 21 Zilv. Ian. s 2t Engelsche per Engeische met affl Portugeesehe Fransche Belgische Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen Russen in Gouden Roebet Russen in Zilveren Roebei Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Mexicaansche Dollar 20.95 20.95 11.53 11.93 4L35 47.25 58.60 1.22 1.89% 1.25 1-24% a'.— 1.05 2.461/» 1,05'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3