Zit- en Slaapkamer AFSLAG Attentiev. Groote Mangrijfce UITVERKOOP Breukbanden, Sclioollaamii IQ CiïlS-l Nationale flag met vergulden Knop, Casino-Var été I( Dagmeisje, op Zaterüai 27 Anpstis 1 [IKflOTTLRBELT] Alles moet weg. 69 Ut iet VEETINNEKvan alle voorwerpen. TE HU-UK gevraagd Mineraalwaterfabriek DE STER". op Maandag 22, Dinsdag 23, Woensdag 24 en Donderdag 25 Augustus a. s. in net Verkooplokaal aan de Lange Haven. Slechts vier dagen. JAARBOEKJE van af fl.40. Sterk en Net. Koper-, Zink- Lood- en HOOGSTRAAT 63 - SCHIEDAM. een KRONINGSSPELD, KIRIIS-IEESTELIJXHEm COffCESRT ADVERTENTIE ]ST. Uit de Staatscourant. Finantieel. Falllls lementes. Tltlotlngen. s. Visscherij. Scheepvaart. Hoogwater te Schiedam, Handel. Maïs. CJeborcn t BARTIIA HERMIMA, Dochter van J. J. H. WENS en J. J. WENS—Molenbroek, Hof-van-Delft, 19 Augustus 1898. "Voor de vele bewijzen van belang stelling op 20 en 21 dezer ontvangen, betuigen wij, ook namens onze Kinde ren, onzen oprechten dank. A. A. MARREVEE. J. M. MARREVEE- Steens. Schiedam, 23 Augustus 1898. derraagd een net van 15 A 16 jaar. Adres Nieuwe Haven 13i. voor direct een Gemeubileerde met Pension. Br. met opgave van conditiën onder letter Z aan REBERS Boekh. Hoog- tiraat. 's avonds 8 uur, in het gebouw »Musis Sacrum" te Schiedam, van Een GIITPAKMVII «net KANTOOR, n/d Korte Haven 5, te Schiedam, groot 147 vierk. ellen.. Hoogste hod 1275.-. Een WOON1IÏ5I8, a/h Spin- luUpad 20, aldaar, groot 45 vierk. ellen. Hoogste hod ƒ1040.-. Nadere inlichtingen geeft de Notaris Mr. H. M. C. POORTMAN te Schiedam. r «UI cxrtftS H Wij vestigen de aandacht op Sons systeem voor het stoom en S van Glacé-Handschoenen. Schiedamsche Verkooplokaal, Lange E aven. Tan een partij KANTOOR-, SCHOOL- en SCHRIJF BEHOEFTEN, GALANTERIEËN enz. enz. Verder een partij Kroningsfeestartikelen, ÏOO Nationale Schoolschriften voor 1.75, per dozijn SS cents. De verkoop duurt van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. prijs f2.—. M. C. STEENS, Verbr. Erven. Zadelmaker. neljx SCHIEDAM Prijs f 0.60. Probeert eens II. 0.35 per tube, Mondwater Gezichtscrème Zeep Haarwater Parfum fl. 0.80 per flacon, j> 0.60 tube, 0.60 stuk, 2.t flacon, 2.en fl. 0.25, en gij zult zien dat dezelve uit hygiënisch oogpunt onontbeerlij k zijn. Hoogstraat. FABRIEK van T T 70Pïïrovlrp'n Ongeacht wij de laatste weken in de Schiedamsche Courant niet adyerteerden, gaat onze zaak hier dagelijks Yoornit. Werkelijk geheel Schiedam is verbaasd over de zeer practische Cadeaux die wij toegeven en over de ongeëvenaarde qualiteit onzer boter, welke wij dan ook aan hen, die er noch geen proef van namen, met vol vertrouwen knnnen recommandeerenzij zuHen zich niet teleurgesteld gevoelen en geregeld terugkomen; de verbazende omzet, dien wij te Rotterdam hebben, geeft het beste bewijs. Uit erkentelijkheid voor het ondervonden succes geven wij van af heden 23 Augustus voor de aanstaande feesten en verder de geheele week aan ieder kooper van 1 pond boter met pond toegift eene mooie die in den winkel niet beneden de 40 cents wordt verkocht. En nn het mooiste; nu wij toch aan het weggeven zijn, krijgt iedere kooper van af 45 cents behalve de vlag nog extra cadeau ook voor de aanstaande leesten als Decoratie te gebruiken. Deze spelden bevatten een Kroon-Portret van Mare Majesteit en daar onder een Nationale strife, en kosten in den winkel 10 cents. Den geheelen voorraad - en groot was die niet - hebben wij van die Kroningsspelden opgekocht; zijn die uitgegeven dan is de voorraad opgeruimd een ieder weet dus waaraan zich te houden. Men weet dat onze versch gekarnde boter a fl per 2 pond en Deensche Melange 65 ets. per 1% pond verpakt zijn in onze geëmailleerde emmers a f2.50 waarde per stuk, die wij op 13 bons cadean geven. Ook die van 60 ets. is thans in bedoelde geëmailleerde Emmers verpakt. Aanbevelend, 110 TTE11J1A MS CUE B O TERMA ND EL. COOLSINGEL - BOTTERDAM, (voorheen KLEINE SCHOUWBURG). JUrectetirSOESMAN, Van af HEDEN tot en met 24 Augustus: GEWONE PRIJZEN. Jfff* Couponboekjes weer geldig. Het KERMISPROGRAMMA duurt tot en met "Woensdag 24 Augustus. Elccfrlachc verlichting. Aangename temperatuur. Aanvang 8 uur. EERSTE OPTREDEN ALHIER. 5 Soeurs FRANKLIN ft, werkzaamheden aan de Romeinsche Ringen. WALLNO und MEKTEN». Gesang en Dans-Humorislen. ttfÓAO MOMADO et LA BELLE AISCIIA, Phanthasisten. Mr. E D R E 11 JONES, Neger excentrique Musicale. Miss ERNA, met haar 16 gedresseerde viervoeters, waaronder de 8 muslkallsche Honden. PHILIP en MAIM ANNE, eenigste Hollandsche Transformatie- Duettisten. Groot succès Gebouw Kunsten en Wetenschappen, Den Haag. 6 Sisters Dainef 6, Acrobatinnen en Antipodisten. KAT and MANK UI, Amerikaansche Pantomime. 5 Etoiles Electriques 5, Nouveauté Sensation. Hiss ROSE, Trapéze. Fr. KONCAWISZ, Soubrette. Plaatsen dagelijks te bespreken van 11 tot 3 uur. Aanstaanden WOENSDAG groote Kinder- en Familie-Voorstel ling, van 2—4 uurook daarvoor dagelijks plaatsen te bespreken. Op alle Kangen halve prpeu. op Donderdag 25 Augustus 1898, door de SCHIEDAMSCHE STAFMUZIEK, Kapelmeester de heer B. A. Verballen. Aanvang 8 aar 's avonds. HET JBE8TÜUB. 1 Bij Kon. besluit is tot bnrgcmecseec der gemeente Hcteren benoemd J. C. van Eek, secretaris dier ge meente. Bij Kon. Besluit ia benoemd tot bewaarder van de hypotheken te Amersfoort de heer P. van der Mark, thans te Qorincbein tot ontvanger der registratie te Khenen de heer J. Repelius, thans te Helder. Bij Kon. besluit is aan den buitengewonen adel borst bij de Koninklijke Nedcrlandsehe Marine-reserve J. Roggeveen, oy; zijn ,-erzoek, eervol ontslag uit den dienst verleend bij die reserve. Uitgesproken: 16 Aug. I. Schaap, koopman in reclame-artikelen en drukwerken te Rotterdam. Rechter-commissaris nr. J. F. van der Lek de Clercq. Curator mr. J. G. JL. Nolst Trenité. 18 Aug. P. Koot, tapper te Utrecht R.-comm. mr. M. Crommelm. Cur. mr F. Haverschmidt. 1 P. J. A. Sjoers, schoenmaker te Alkmaar. F! - comm. mr. W. 11. van Nes van Meerkerk. Cur. J P. Bosman. 19 Aug. G. J, van Capellenveen, winkelier te Bos koop. R -comm. mr. A. E Croockewit. Cur. II. L. Maarschalk. Opgeheven: P. Olyhoek, ta Stompwyk. Cur. A. M M. Montijn te 's-Gravenhage. BELG. BUURT-SPOORW. 2«°/0 k fr. 120 van 1885. Trekking 20 Aug. Betaalbaar 15 Juli 1899. No. 122507 fr. 30000 i No. 12192 fr. 250 224612 101190 2500 1000 a 1G55G7 a 250 8802 15813 24693 31033 35002 40GG2 De volgende nommers elk fr. 150: 55t,07 79010 103283 131929 159613 205931 82597 101721 134057 179424 20G399 91739 111545 13G512 183275 208028 95067 150245 145834 185301 229303 95439 120710 151194 202750 257089 99136 120799 151345 50814 58705 592-22 67011 76358 CONGOLOTEN a fr. 100 van 1888. Trekking 20 Augustus. Betaalbaar 15 April 1899. 15 Scrieen. 4G16 12515 32740 46970 50955 55050 6298 24661 40009 47831 53319 58272 11564 31530 42220 11564 No. 23 fr. 100000 S. 40009 No. 21 fr. 250 a 4616 B 25 a 1500 a 42220 12 a 250 6298 21 a 500 a 42220 a 23 a 250 42220 B 20 500 a 47831 a 9 l 230 1 55050 13 500 f 50955 a 17 a 250 4Ü16 5 a 250 50955 a 24 a 250 a 4G16 1 6 250 a 53319 7 a 250 4616 15 250 a 53319 a 9 a 250 s 11564 9 8 250 a 53319 a 10 a 250 a 12515 19 B 230 53319 0 11 a 250 32740 24 250 a 53319 22 a 250 32740 a 25 1 250 a 55050 1 5 a 230 400U9 17 a 230 Alle overige nommers in bovenstaande serieCn ver vat met fr. 155. 1JMUIDEN, 22 Augustus. Heden waren hier 8 kot- terloggers aan de markt met 150—200 tongen, enkele tarbotten, griet, 14 mandjes roode poon, 37 mandjes rmd. schol, 1530 mandjes kleine schol, 48 mandjes schar en 2C mandjes poontjes. De volgende prijten werden besteedgrocte tong GO75 c., midd. id. 3550 c, kleine id. 1520 c., groote tarbot f 4.257.50, kleme tarbot en griet fl 602, alles per stuk, roode poon f2 25 3 50. mid. schol f3.507, kleine id. ft.201 60, schar fl 65 3.50, poontjes fl1.20. Aug. 24 v.m. 8.09 n.m. 8,32 25 a 8.59 a 9.23 Zon en Slaan. Zonsopgang Aug, 24 4.56 v.m. ondergang 7.05 n.m. a 25: 5.a 7.03 a Eerste kwartier 24 Aug. Volle Maan 31 Aug. HET WESTLANÜ, 21 Augustus. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijten besteed: uien f0.90 a f095 per baal, 1700 baal; roode aalbessen f9.60 a 10 per 50 kilo; groene pruimen fl.40 a fl.6ó per 25 kilo, 1850 kin kom kommers 2 a 6 ctperziken 3 a 15 ct., pruimen 2 a 0 ct, alles per stukprincesseboonen 25 a 35 ct, snijboonen 80 ct. a fl.20 per 1000. LONDEN, 22 Augustus. Op de veemarkt werden aangevoerd 1300 runde, ren, 6000 schapen en lammeren, 6 kalveren en 5 varkens. Prijzen beste runderen 2/4 a 4/3, schapen en lammeren 3/2 a 5/4, kalveren a varkens j a per steen. PARIJS, 22 Augustus. Tarwe. Loopende maand fr 22.35, Sept. fr. 20.75 Sept./Oct fr. 20.75, 4 laatste mdn fr. 20.G5, 4 nnnd! van Nov. fr. 20.65, zwak. Rogge. Loopende maand fr 12.Sept fr. 12.- Sept./Oct fr. 13.4 laatste mdn fr. 13.4 mud', van Nov. fr. 13.prijsh. HAMBURG, 22 Augustus Petroleum loco 6.30 brief, dito geld. Spiritus per Aug. 221/.,, Sept./Oct. 22i/s. Stemming kalm. BUDAPEST, 22 Augustus. Tarwe kalm. LONDEN, 22 Augustus. Granen onveranderd. BERLIJN, 22 Augustus. Spiritus. Loco 54.20. NEW-YORK^ 22 Augustus. Tarwe. Aug. Sept. Oct. 22 v 74% 67% 20 Aug. Geen markt 19 a 77 69% 671/4 68% Aug. Sept. Oct. 22 341/a 20 Aug. Geen markt. 19 a 35% Nov. Nov Dec. 66% Dec. 34% Mei 67% Jan. 36% 35% SCHIEDAM. SS to SS5 j. FILIAAL ROTTERDAM» BDTERHA1EL, lil ITiiliJJGiUUlUU» Afdeeling Muziekuitvoeringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4