52,,e jaargang. Donderdag 25 Augustus 1898. N°. 9712. MADELEINE. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. /«sa Bericht. BUITENLAND. 4) BINNENLAND. COURANT. i*OSW*sireresiJS voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatüen, p. kwart. -1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 «tBEATBOTEBITOAAT TO, Telephoon KT©. 123. Abvtotjwtupmjb Tan 1—8 gewone regel» met inks- grip ran eene Conrant Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. - 0.10 Ter gelegenheid van de Inhuldiglngs- feesten zal een „Kronlngsnummer" verschijnen van de „Schledamsche Courant". Daarin zal o.a. opgenomen worden eene beschrijving van de ver sleringen ln de verschillende stadsge deelten aangebracht. Feest-Conimlsslën, die de leiding der verslering hadden, decorateurs, bloe misten enz., die deze uitvoerden en die hunne namen In deze beschrijving ver meld wenschen te zien, worden verzocht daarvan met de noodlge inlichtingen, schriftelijk vóór 26 Augustus mede- deeling te doen aan de Redactie der „Scliiedamsche Courant." BJ) later Inkomen der mededeelingcn kan de opname niet gegarandeerd worden. Algemeen overzicht. Schiedam, 24 Augustus '98. Er hebben heel wat verhalen de ronde gedaan van botsingen tusschen de Amerikaansche en de Duitsche commandanten vóór Manilla. De Duitschers zouden gezondigd hebben of getracht hebben te zondigen tegen de neutraliteit, wat door de Amerikanen natuurlijk niet gedoogd werd. Telkens bleek zoo'n verhaal evenwel een zeer overdreven of wel een onjuiste voorstelling van het gebeurde te zijn. Gewoonlijk kwamen die aantijgingen van En- gelsclie zijde, en 't is daarom gemakkelijk te begrijpen dat de Duitsche bladeu thans niet aar zelen uit de „Lokal-Anzeiger" over te nemen het verhaal van een incident dat van boord der Kaiserin Augusta aan liet Berlijn- scbe blad wordt toegezonden. De schrijver zegt dat de Amerikanen him waakzaamheid verdubbelden (Manilla was toen natuurlijk nog ia Spaausche handen), en dat zij zelfs zóó ver gingen om een Engelsch oorlogs schip te onderzoeken. Het aviso Mc Culloch hield een binnenkomende kleine Engelsche ka nonneerboot aan en zond een officier aan boord die een onderzoek instelde of het niet een vaar tuig met contrabande was. Toen dit feit bekend werd begaven de Fran- scbe en de Engelsclie vlootvoogden zich onmid dellijk naar hun Duitschen collega. De heeren waren het eens dat een behandeling, als het Engelsche oorlogsschip was aangedaan, onwaar dig was en bij herhaling met geweld van wape nen moest worden verhinderd. Alle schepen m de haven van Manilla en in de baai van Maria- veles waren klaar voor het gevecht. Doch toen admiraal Dewey zag dat het ernst was, keurde hij do houding van den Amerikaanschen officier af en zond aan de vreemde vlootvoogden zijn excuses. Bijzonder belangrijk is dit incident niet, en Naar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR HANS WACHENHÜSEN, Terwijl Madeleine eenigszins verlegen den haar aangeboden stoel in het echt-Lotharingsche, armoe dige boerenvertrek aannam, keerde Plessmann met den jongen dokter naar het portaai terug om met hem overleg te plegen. »Wel wat lichtvaardig, oude vriendMaar je zult niet anders gekund hebben," zei dokter Weiter nadat hij naar het verhaal van den ander had ge luisterd. Wij vonden haar met neg eene die ons ont snapt is, in het stroo op den zolderzij wil naar Courcelles; tot daarheen kunnen wij haar in ieder geval meenemen. De plaats moet daar ginds bij Metz liggen. Zij kan ons bij de zieken van dienst rijn", merkte Plessmann op. sOf tot last 1" Dokter Weiter zag de vrijwilligers daar buiten met den neus voor de ruiten staan. Hij ging in de deur staan en riep wreveligsMijne heeren, weest zoo goed u onverwijld bij mijn chef aan te melden, die zoo juist is aangekomen, om te vei nemen wat uw taais zal zijn. Ge zult hem in het stadje vinden. Naar ik hoop zult ge spoedig tverk krijgen. Het ontbreekt ons, zooals u ziet, bier niet aan verpleging Allemaal nietsdoeners het is zeer te betwijfelen of do Duitsche, Engel sche en Fransche oorlogsschepen nu wel zóó hard van stapel zijn geloopen als de correspon dent liet wil doen voorkomen- Ook Duitsche bladen vatten liet gebeurde niet zeer ernstig op, maar zij constateeren alleen liet merkwaardige feit dat, waar van Engelsche zijde zóó druk ge colporteerd is met Duitscli-Amenkaansche in cidenten, dit Engelsche incident totaal vergo ten is. Intussehen is de positie der Amerikanen op de Phihppijnen nog altijd vrij moeilijk. Want de opstandelingen worden lastig, en de regee- ring te Washington is bevreesd dat Aguinaldo onlusten zal verwekken. Voorloopig heeft gene raal Merritt bevel gekregen geen aer toe te ge ven aan de eischen der insurgenten, en zelfs Aguinaldo totaal te negeeren. Mochten de opstandelingen evenwel tegen de Amerikanen in verzet komen, dan moet Merritt hen terugwerpen. Voor openlijke vijandelijkhe den vreest men nog niet, en het zal er veel van afhangen of generaal Merritt er den slag van zal hebben op een handige wijze Aguinaldo's eer zuchtige plannen te dwarsboomen. Bij Cavita, welke stad bonderden insurgen ten trachten binnen te dringen, lieeft Aguinaldo de waterleidingen afgesneden. Generaal Ander son is er heen gezonden, terwijl generaal Mc Arthur is benoemd tot bevelhebber van het om muurde deel der stad Manilla. Amerikaansche troepen gaan er niet meer naar de Philippijnen. De Arizona die Zon dag met 1300 man uit San Francisco is ver trokken, is teruggeroepen. De Spaansche bevelhebber van Manilla, ge neraal Jaudenes klaagt er over dat de Ameri kaansche troepen alle beschikbare kwartieren in beslag hebben genomen, zoodat de Spaausche soldaten zicli in de kerken hebben moeten lege ren. Zij zijn daar opeengepakt als haringen in een ton en er bestaat vrees voor een epidemie. Van generaal Jaudenes moet ook nog te Madrid een telegram zijn ontvangen, waarvan voorlezing werd gedaan in den Maandag gehou den ministerraad en welks inlioud geheim wordt gehouden. Van generaal Rios, den bevelhebber der Viseayas-eilanden, blijven de berichten uit. De G.ibaansehe insurgenten-gcneraal Calixto Garcia heeft intussehen zijn ontslag genomen eu gekregen als bevelhebber der Cubaansche troe pen. Commodore Schley en kapitein Evans zijn ziek. (üemengde Ncdcdcclingcn. De Berlijnscho correspondent der ,,Ind. Beige'' zegt vernomen te hebben dat Keizer Wilhelm's bezoek aan Mainz in 't bijzonder ten doel had ecu inspectie der verdedigingswerken. De Keizer zal beslissen of de omwalling der stad moet wor den uitgebouwd. Ook wordt gewag gemaakt van plannen tot reorganisatie van het Duitsche leger, waarbij o. m. een nieuw legercorps zou worden gevormd die zich zooeven bij ons aangesloten hebben," bromde hij terwijl hij in het buis terugkeerde, jDe chef zal hen eerst aan den tand voelenEn nu het meisje! Wij zouden haar met een zieken transport naar Duitschland kunnen zenden." iJa, maar waar moet zij daar heen? Naar een oude bloedverwante van mij maar; doch die zal mij zeer geringen dank weten, en zij zelf ook niet. Zij wil immers naar Courcelles." Dokter Weiter haalde zijn stafkaart voor den dag en zocht het plaatsje hij twijfelde er echter aan of men daar zou komen. sik zal jo wat zeggen, Plessmann. Prinses S. kwam reeds met een geheelen staf van vrijwillige verpleegsters teSaarbrücken aan. Wij kunnen zeggen dat het meisjeHoe heet zij Dus dat Madeleine Plessmann, een halte Duitsche, zich evenzoo bij ons heeft aangesloten. Wij hebben Goddank nog eerst vijf zieken. De aan bet hoofd gekwetste luitenant zal zeer blij zijn wanneer hij zoo'n mooie verpleegster krijgt. Zeg haar dat zij zich voorloopig nuttig moet makenda rest komt wel terecht Het was reeds avond toen de dokter den ara- balance-wagen binnenging, dien de vrijwillige verplegers reeds verlaten hadden. Een soldaat van de ambulance-compagnie ontving hem en rappor teerde dat het met den luitenant niet goed ging dat hij hevige pijnen aan het hoofd leed en geen antwoord gaf. Inderdaad lag luitenant Von Herboth als een bewustelooze, bleek, met open starende oogen. Hij had zeif over zijn wond nog geen inlichtingen kunnen geven; hij had bij Forbach op den straat weg een schot aan het hoofd gekregen. De kogel was weliswaar door den helm gestuit in zijn ver waarvan te Mainz het commandement zou wor den gevestigd. In October of November zal bet vijftig-jarig bestaan der Duitsche oorlogsvloot worden sre vierd. Terwijl het spelen van andere volksliederen getolereerd wordt, is van hoogerhand aan de mi litaire muziekcorpsen in Polen verboden de „Wacht am Rhein" «1 andere Duitsche liederen te spelen. Het „Journal" beweert dat de zaak Picquard- Leblois groote verrassingen zal opleveren. De instructie heeft geheel nieuwe, zeer bezwarende feiten aan den dag gebracht, die volkomen be wezen zijn. De openbare meening zal, volgens het blad, genoegdoening krijgen op een wijze waarop niemand lieeft durven hopen. Daar bij de Fransche manoeuvres zes geval 'en van zonnesteek zijn voorgekomen, heeft de minister van oorlog bevolen alle militaire mar- sclien en oefeningen te staken zoolang de groote liitte aanhoudt. Zonder rustverstoringen gelukkig, wordt in Ierland feestelijk herdacht de revolutie van 1798, waarbij tevens herinnerd wordt aan de toen door de Fransclien onder generaal Hum- bert verleende hulp. Ondanks de geruststellende mededeelingcn van s Pausen lijfarts, verzekert men dat een bede vaart van Amerikaansche pelgrims die in begin September te Rome zou aankomen, tot October is uitgesteld daar ,,de gezondheid van den Hei ligen Vader hem niet vergunt hen op dit oogen- blilc te ontvangen". Uit Hongarije wordt een gevoelige daling der graanprijzen bericht die zijn ooi-zaak vindt in den buitengewoon gunstigen oogst in Boliomen dat anders graan betrekt uit Hongarije, maar dit jaar zelf genoeg heeft. Het- Hof van Cassatie te Belgrado heeft liet vonnis bevestigd waarbij Paschitsch, de leider der radicalen in Servië, wegens beleediging van ex-koning Milan tot 9 maanden kerkerstraf is veroordeeld. Te Weenen verluidt dat de Sultan voor kei zer Wilhelm eeu klein paleis laat bouwen vlak bij Yildiz-Kiosk. De Keizer zal daar bij zijn verblijf te Konstantinopel zijn intrek nemen. In politieke kringen wordt aan dit bericht toegevoegd, hecht men zekere beteekenis aan dat dicht-bij-elkaar-wonen van Sultan en Keizer en aan de moeite die de eerste doet om den Keizer tc behagen. To Bombay zijn in de afgeloopen week 162 personen aan de pest overleden. Volgens officieele berichten is de ziekte ook iu het Zuiden van Indië uitgebroken. Volgens een door de administratie van den Congo-stnat ontvangen telegram hebben de Der- wischen 4 Juni Redjaf aangevallen. De aanval nietende kracht, maar men had hem buiten be wustzijn op het slagveld gevonden. Den volgenden morgen eerst was hij met verbonden hoofd wakker geworden en had veilangd zich weer bij zijn regi ment te voegen. Reeds na den eersten dag dat men Frankrijk binnen was gemarcheerd, was hij evenwel, door duizelingen overvallen, naar den ambulance-wagen gebracht, had daarna wel zeer gezonde uren, maar werd tot nu toe, den derden dag, voortdurend door slaapzucht overmeesterd. In dien toestand lag hij ook nu, maar met open oogen. ïNu zal u het goed krijgen, luitenant 1" Met die woorden trad do dokter naar hem toe»Er heeft zich een mooie jonge verpleegster, een halve Franjaise, bij ons aangemeld... Juffrouw Made leine 1" Hij wees op haar die nu juist achter Plessmann verscheen en tamelijk flink haar blik liet dwalen over de bedden en, achter het laalste staarde, een blik op den luitenant wierp. Op de woorden van den dokter kwam er beweging in de starende blauwe oogen van den jongen man, alsof hij uit een geestesafwezigheid ontwaakte. Zij bleven rusten op het bloeiende, juist door een levendiger blos ovei togen gelaat van het jonge meisje dat voor zijn blikken de hare neersloeg. Hij trachtte met inspanning de ligging van zijn hoofd te veranderen alsof hij er pijn in had. De dokter wilde hem tegenhouden toen hij zijn hand ophief ora het verband om zijn voorhoofd naar achteren te schuiven. sDokter," zeide hij met matte stem. sik ken die jonge dame wel. Zij was het die na bet ge vecht bij Forbach waar een der laatste kogels mij trof, mij haar arm reikte en staande hield, toen ik meende op eigen voeten de verbandplaats te kunnen bereiken, doch door eon duizeling bevangen mislukte echter, en de Derwiselien trokken naar liet. Noorden terug Twee Belgische officieren weiden gewond, Cecil Rhodes is mot overstelpende meerder heid te Namaqua-land voor liet Kaupsdie parle ment gekozen, met Oates, een progressist. Te Qucenstown werden mede twee progressisten ge kozen. De Afrikaander Bond wint tot nu toe acht, de Rhodes-partij drie zetels. Den lOden Augustus is to Honolulu de Ha waii, die vlag neergehaald en vervangen door de Aineiikaansehe steirenbamerDaarop hadden de formaliteiten plaats van de officieele over gave van het eiland aan de Amenknansclie auto riteiten. Een proclamatie van Mc Kmley werd voorgelezen waarin o. 111 de ambtenaren m func tie worden gelaten mits zij trouw zweien aan de Amerikaansche regeering. Zoolang het Congres met anders beschikt blijven de douane-rechten zooals zij zijn. Op Jamaica wordt een volksstemming voorbe reid over de vraag of het verzoek zal worden ge richt tot het Britsehe parlement om toe te staan dat het eiland onderhandelt over zijn inlijving door de Vcreenigde Staten. De leiders dezer be weging trachten ook de medewerking te krijgen van andere koloniën. Eeu portret der Koningin. Aan alle burgemeesters wordt door den minister van binnenlandsche zaken verzonden een aantal exemplaren van een ter herinnering aan de aanvaarding der regeering door H.M. de Koningin, ter landsdrukkerij vervaardigd portret van Hare Majesteit. Een exemplaar daarvan is bestemd voor de gemeente-secretarie, terwijl de overige zullen worden uitgereikt aan de in de gemeente geveslige openbare en bijzondere scholeu voor lager onderwijs, inrich tingen tot verplpging van zieken en weeshuizen of andere gestichten van liefdadigheid. Dit portret is, volgens »Het Vad.," speciaal voor dit doel, met toestemming vnn H, M. vervaardigd door den lieer Zimmerman te 's-Gravenhage. Het stelt de Koningin voor in het toilet dat z(j bij de inhuldiging zal dragen, wit satijn, met zijden kanten overkleed. Het lijfje, zeer eenvoudig van snit, is vierkant uitgesneden aan den halslangs liet décolleté hangt een barke van kant af. Aan de voorzijde zit een sluitstuk van diamanten, met groote parels als hangers, terwijl het overkleed hier en daar met echte parels op het satijnen overkleed is vastgehecht. Los om de schouders, het lijf viijiatend, draagt H.M. den Koninklijken met hermelijn gevoerden roodfluweelen mantel, waarop in goud klimmende leeuwen zijn geborduurd. Een lange hermelijnen kraag hangt van de schouders af. werd, totdat een der ziekendragers zich over mij ont fermde. Zij w.is veidvve.ien toen ik weer tot mij zelf kwam. Zoover herinner ik het mij." Do dokter die zelf getuige was geweest van den moed waarmede bij Spicheren vrouwen en meisjes zich op het slagveld oulfermd hadden over de ge wonden, keek locii Madeleine ongeloovig aan maar hij zag hoe zij plotseling van kleur verschoot toen Phessnunn haar daarop aanzag. Zij wilde spreken, docli de dokter gaf haar een teeken te zwijgen. De patient leed aan hersenschimmige vooistellingen, en wellicht was dit er ook een. Strak bleef zijn blik intussehen op Madeleine gevestigd, en dat biacht haar zóó in verwarring dat zij echtortiitging. Plessman wendde zijn verbaasd gelaat naar haar toe, toen zij met het gezicht naar de sttaat tegen het opengeschoven venster leunde. Er stonden twijfel en wantrouwen op te lezen. Was zij degene waarvoor hij haar hield Buiten ratelden juist eenige zware batterijen over de straat; de officie ren keken uit don zadel nieuwsgierig en onder zoekend naar het meisje dat zicli daardoor tot hem moest wenden. ïBuii je te Saarbrücken geweest?" vroeg hij met ernstig gelaat. Zij schudde verlegen het hoofd, sik moet alles weten. Wij zijn in ooilogstijd, en ik mag inij niet bemoeien met iemand van wien ik niet weet wie hij is." sll heeft het immers zelf gezegd, vous-mSme dat ik uwe mice ben." sZeker. Dus je bent niet to Forbach geweest dat immers nog in Frankrijk ligt V' Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1