Uit de Staatscourant. STADSNIEUWS. VLAARDINGEN. Rechtzaken, Kerk en School. Ned. Hbrv. Keek. Gemengd Kieuws. Om den hals heeft de Koningin een collier van diamanten, in hel haar een vijfpantigen diadeem, in kroonvorm. liet portret stelt H. M. voor en face. De gelijkenis is misschien de beste van alle por tretten die in de laatste jaren zijn uitgekomen. Het is niet in den handel. De Koningin staat voor een draperie, die gedeeltelyk pilareQ verbergt, waarvan er een zichtbaar is. Hechts van II. M. staat een met fluweelen kleed gedekt tafeltje, waarop de kioonsieraden een fluweelen kussen niet de kroon, daarachter de deels zichtbare Rijksappel, daarvoor de schepter, waarop H. M. met de rechterhand steunt. De Koningin had de welwillendheid haar handteekening onder het portret te plaatsen, zoodat het onderschrift luidt: sWilhehmna, Koningin der Nederlanden", het woord VVil- helminu in de groote letters waarmede de Koningin gewend is haar naam le sclirjjven. De uitvoering op zwaar geglaceerd papier is van de Landsdrukkerij. Atjeli. De correspondent te Batavia van de „N. R. Ct." seint Gisteren zijn twee troepen naar Tangseh ge gaan, dat door 200 partijgangers van Oemar verdedigd wordt. Oemar zelf is te Beungga. De troep van Van Heutsz gaat over Keumala naar Beungga. Overste Willems gaat over Pringiet langs een voetpad recht op Tangseh aan. Er wordt voor 5 dagen leeftocht meegenomen. Klei nere troepen vervolgen Polim in do VII Moe- kims. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. II- laatste dag van de bespreking van den al der vrouw op verschillend maat schappelijk gebied in onze Indische bezittin gen meldde de agenda in de eerste plaats het onderwerp „De opleiding der Indo-Europeesche vrouw vooral uit het oogpunt van kunstnijver heid en ambacht", met eene inleiding van dr. A. A. Fokker, die daarin o- a. betoogt, dat, ter verbetering van den toestand der Indo-Euro peanen, vooral van dien der vrouwen, wensche- lijk is de oprichting van een „Indisehen Bond", dio o. a. streve naar beter onderwijs, meer in overeenstemming met den volksaarden voorts, dat van den aanleg van den Indo-Europeaan voor beeldende kunsten veel meer partij kan ge trokken worden dan thans het geval is, en dab de oprichting van meerdere scholen voor kunst nijverheid en ambachtsscholen wenschelijk zou wezen. De heer J. F. Scheltema trachtte aan te too- nen, dat eene krachtige medewerking der vrouw bij de volksopvoeding in Indië onmisbaar is, omdat daarbij, meer misschien nog in het Oos ten dan in het Westen, veel tact vereisclit wordt en deze bij uitnemendheid eene eigenschap der vrouw is. Ten slotte sprak de heer W. F. G. L. Haan stra over „de opvoeding der vrouw voor hare taak als moeder" ten betooge, dat in Indië te weinig rekening wordt gehouden met het idee, neergelegd in de grondstelling dat opvoeden, als zijnde een kunst en niet het natuurlijk gevolg van het moederschap, beoefend, en derhalve do moeder voor die taak gevormd moet worden. "Vrijdagmiddag te twee uren zal de heer P. L. Tak uit Amsterdam in de Congreszaal spreken over sde Vrouwenbeweging en het arbeiders vraagstuk." Bij Koninklijk besluit van 22 Aug. 1898 no. 37 is de heer W. J. M. Michielsen, gouverneur van Sumatra's Westkust, benoemd tob lid van den Raad van Nederlandse-li-Indië. („St.-Ct.") De Vorst en Vorstin Von Wied gaven gis teren op het Paviljoen te Scheveningen een diner voor het corps diplomatique. Aanstaanden Zaterdag ontvangen de Voist en Vorstin ta! van genoodigden op een tuin- partij op het slluis de Pauw". Ook heden en morgen zal het vorstelijk echtpaar eenige gasten op het Paviljoen te Scheveningen aan een de jeuner vereenigen. Tot deze reeksen van ge noodigden behooren de Ministers, Hofdignita- rissen, civiele en militaire autoriteiten in 't algemeen zij die zich op het register hebben doen inschrijven, velen niet hunne dames. De vorstin van Schaumburg-Lippe, zuster van Z. M. den Keizer van Duitschland, is voor nemens morgen Scheveningen te verlaten, en naar Duitschland terug te keeren. Door het comité van ontvangst van het insti tuut voor het volkenrecht werd Maandag in de fraai versierde theaterzaal van het Kurhaus te Scheveningen aan de leden een diner gegeven, waar door den eere-voorzitter, den minister De Beaufort, een dronk werd gewijd aan Hare Majesteiten de Koninginnen en aan de Souve- reinen der doorliet Instituut vertegenwoordigde vreemde natiën. In Den Haag is overleden dr. G. F. W. Baehr, rustend hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft. Zijn lijk wordt naar Gotha overgebracht om daar verbrand te worden. Maandag den 22sfen Aug. jl. is te Amsterdam overleden de gep.-kolonel van hel Oost-Indisch leger J. P. van Lier. De overledene was Ridder der M. W. O. 4e klasse en drager van de eeresabel. Kolonel J. F. A. Bruiusma schrijft in zijn werk i»De Groote Missigit" omtrent den toen- inaligen kapitein Van Lier. nllij was niet alleen de onverschrokken com pagniescommandant. de doortastende, voort- vaiende, moedige commandant der stormcolone, rnaar bovendien de beleidvolle stafolflcier, wiens bloed tweemalen op en binnen de muren van den Missigit vloeide, en wiens iieldengedrag ongetwijfeld veel Imeft bijgedragen om de ver- oveiing op 10 en 14 April 1873 te doen ge lukken". "OYERSCniE, 24- Augustus. De heer Jac. Post heeft zijne benoeming tot wethouder dezer gemeento aangenomen. *OVERSCHIE, 24 Augustus. Een voornaam deel der feestelijkheden op 6 September, dat nog niet ver meld is, is wel de gondelvaart in den avond van dien dag. Als iets geheel nienws in onze gemeente zal het hierbij aan belangstelling zeker niet ont breken. *0VERSCHIK. 24 Augustus. Het bericht, als zou gisterennacht de bliksem bij den heer Heemskerk zijn ingeslagen, berust op een misverstand. KETHEL EN SPALAND, 24 Augustus. Gisteren avond vergaderde de afd. „Kethel en Spaland" der Zuid-Uollandsche I.Jsvereeniging ter bespreking van de vraag of zal worden meegedaan aan den optoeht te Cliugendnal. Reeds dadelijk is besloten dat 10 leden minstens daaïaan zullen deelnemen, terwijl het niet onwaar schijnlijk is dat dit getal nog zal werden uitgebreid. Bij Kon. Besluit is benoemd tot rechter in de recht bank te Roermond, mr, R. fl. A. M. Bomme, kanton rechter te Oirschot. Bij Kon. Besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Oude Tonge de heer W. C. van Oordt, ontvanger dierzelfdc middelen te Aardenbnrg. Van de feestelijkheden, welke alhier ter gele genheid van de Inhuldiging der Koningin zul len plaats hebben, zal een „Officieele Feestwij zer" verschijnen bij de administratie der „Schie- damsche Courant". Het programma der feestelijkheden welke in de Officieren-Vereeniging zullen plaats hebben ter eere van H. M. Koningin Wilhelrnina's inhuldiging, te houden op 1 September a. s., is verschenen. Deze feestviering belooft een groot genot voor de bezoekers. Het Rotterdamsche schutterij- muziekkorps zal dien avond een uitgelezen programma ten gehoore brengen, terwijl het tevens heeft op zich genomen om de nummers welke Schiedam's mannenkoor »Orpheus'" dien avond zal uitvoeren, te accompagneeren. Voorts zal een schitterend vuurwerk worden afgestoken teiwijl de tuin fantastisch verlicht zal worden. De Oranjebuurt zal hedenavond te 7 uur de (•erste paal /ien veri ijzen, waarbij eenige muzi kanten oe liederen zuilen begeleiden die zullen gezongen woiden. Bestond aanvankelijk bij de bewoners der Hoofdstraat niet het plan om een gecombineer de versiering der straat te organiseeren, thans heeft zich op het gedeelte Hoofdstraat tusschen het pakhuis „Java" en de Groenolaan een com missie gevormd die voor een gemeenschappelijke versiering zal zorgen. Vrijdagavond te 8 uur zal deze commissie reeds de eerste paal daarvoor in den grond slaan. Gisterenavond zijn de kinderen, die btj het plaatsen der eerste paal voor de versiering der Villastraat gezongen hebben, door de Commissie onthaald, waarbij menig vaderlandsch lied door de kleinen gezongen werd. Het z.g. „Kroningsnummer" van de „Schie- damsche Courant" zal vooral ook uit een lokaal oogpunt van belang zijn. Behalve de gewone up to-date artikelen toch, die in soortgelijke uit gaven te huis behooren, zullen er in beschreven worden de bezoeken door den Souvereinen Vorst, later Koning Willem I en Koning Willem II inn Schiedam gebracht. Wij deelden gisteien inede, dat door de Spoeiingvereeniging alhier het initiatief geno men was om een groep landbouwers aan den optocht op 3 September a.s. te doen deelnemer Dit is minder juist. Wel wordt door een groep landbouwers aan dien optocht deelgenomen, doch het plan hiertoe is, naar men ons meldt, niet door de Spoeiingvereeniging maar door hen zeiven geopperd, slechts heeft de heer A. Zoetmulder, secretaris der Spoeiingvereeniging op verzoek de landbouwersvergadering van Maandag geleid. Hedenavond te 8 uur zal aan de afdeeling Schiedam der vereeniging ïHet Vaderland Getrouw" door den majoor-commandant der dd, schutterij een banier uitgereikt worden. Bij de verkiezing ter vervulling van de vacatures in den kerkeraad der JNed. Herv. gemeente alhier, ontstaan door het bedanken als ouderling door den heer C. van der Vlies en het niet aannemen door twee gekozenen van de benoeming tot diaken, zijn gekozen: tot ouderling de heer J. Pinster, tot diaken de heeren P. Verboon en C. van der Geer. Door het bestuur der afd. Schiedam van den Alg. Nederl. Bakkersbond was gisterenavond een vergadering belegd, waartoe ook de bak kerspatroons niet-ledon waren uitgenoo- chgd. De vergadering werd gehouden met het oog op den 3en September, den dag waarop de voor naamste feesten hier ter stede plaats hebben, maar die tevens do drukste dag is voor de bak kerij- Ampel werden de bezwaren besproken, die tegen het niet-bakken op dien Zaterdag be staan, maar ten slotte werd toch besloten dat in do bakkerijen dien dag niet zal gewerkt wor den en ook geen straat zal worden geloopen mits ook do niet aanwezige patroons zich daar toe willen verbinden. Nu, dio zullen daarin wel willen treden. De heer Th. Penning alhier herdacht den 2len dezer den dag waarop hij gedurende 25 jaren by de firma J. M. van der Schalk Co. op het kantoor werkzaam was. Door de firmanten is deze dag voor den jubilaris tot een nooit te vergeten feestdag ge maakt. Met de equipage des heeren v. d. Schalk werd de jubilaris van zijn woning afgehaald en naar het kantoor gebracht, dat zeer fraai ver sierd was en waar alle heeren tegenwoordig waren. Hier werd hij in recht hartelijke woor den toegesproken door den firmant, den heer W. C. van der Schalk, waarbij deze hem namens de firma een prachtige portefeuille aanbood, met liet geborduurde fabrieksmerk sde Griffioen" versierd en bevattende een waar dige erkenning voor de diensten die de jubilaris in die 25 jaren heeft gepresteerd. Door den heer F. J. C. van der Schalk werd ten zijnen huize den jubilaris met vrouw en kinderen een diner aangeboden, waarvoor de kamer luisterrijk met groen en bloemen was versierd, terwijl ook de zetel, waarin de jubi laris moest plaats nemen, fraai getooid was. Des avonds waren ook de familieleden des heeren Penning ten huize van den heer van dei- Schalk genoodigd. De avond werd zeer feestelijk doorgebracht; voor deze gelegenheid was de tuin prachtig verlicht, waardoor alles samen- stemde om dezen dag tot een onvergetelijke te maken voor den jubilaris en diens gezin. Ook van het personeel der firma ontving de heer Penning menig stoffelijk bewijs van achting en vriendschap. Een merkwaardigheid valt hierbij nog op le merken. Op denzelfden dag dat de heer Pen ning bij de firma in dienst trad werd den heer W. C. van der Schalk een zoon geboren, zoo dat de herinneringsdagen voor den heer Penning steeds samenvielen met diens verjaardag. Hedenmiddag te vijf uur viel de 6-jarige 3. de Wild in de Schie, doch werd spoedig gered door schipper De Vringer in de nabijheid vari wiens schuit het ongeval plaats had. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd 24 Augustus. FL de Groot, 22 jaar, en A. M. A. Veringmeier, 19 jaar. 3. J.vanVon- deren, 26 jaar, en H. M. Coliignon, 23 jaar. G. Robberecht, 23 jaar, en W. J. Schneider, 21 jaar. G. B. Dosker, 36 jaar. en A. Lands bergen, 31 jaar. P. 3. Rosman, 46 jaar, en E. Sondorp, 30 jaar. Geboren t 23 Augustus. Cornelia Maria, dochter van W. 3. Wijzenbroek en M.T. Stolk, Oosterstraat, Francisca, dochter van J. Oranje en H. Poot, Broersveld. 24 Augustus. Reinier Willem, zoon van Jonkhr. R. W. van der Does en M. J. 3. van Dissel, Singel. Elisabeth, dochter van J. Roeling en P. C. van Rijn, Verbrande Erven. Overleden 22 Augustus. Theodora Jansen, oud 64 jaar, Tuinlaan. 23 Augustus. Leveniooze dochter van J. C. Jansson en A. Verlinde, Broersveld. Gemeenteraad. De Gemeenteraad zal eene vergadering hou den op Vrijdag 26 Augustus 1898, 's avonds te 7 uur. De onderwerpen zijn: Rapport van de commissie in zake gemeente werken op het verzoek van C. H. Hummelinck om wijziging van erfpachtsvoorwaarden. Als voren op dat van denzelfde om vergun ning tot het hebben van gebouwen met houten wanden. Voorstel van Burg. en Weth. tot het tijdelijk in gebruik nemen van het huis Markt L no. 113, als bureau en magazijn voor de Gemeentewer ken. Oorspronkelijk kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1898. Voordracht tot het oninbaar verklaren van posten wegens den hoofdelijken omslag, dienst '94, '95 en '96. Rapport van de raadscommissie ad hoe om trent het onderzoek der Gemeente-rekening, dienst 1897. 'Tijdens het onweder in den nacht van Maandag op Dinsdag jl. is de bliksem geslagen in den schoorsteen van de woning van G. Verhey en in den gang der woning van G. Paalvast, beide in de Eendrachtsiraat alhier. De schoorsteen werd verbrijzeld en er werden tegelsteenen uit den gang gelicht. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd t 24 Augustus. Jan Maurits Hummelinck en Marie Louise Lehman. Gehuwd 24 Augustus. Jacobus de Lege en Diederika Cornelia van Dorp, Jan Blijenburg en Pe- tronella van IJpercn. Geboren 23 Augustus. Adrianus, zoon van W. Ver- maat en J. Moree. Schied. weg. 24 Augustus. Elisabeth, dochter van G. Ver meer en E. Zebel, Nieuwe laan. Voor do rechtbank te Rotterdam stond gisteren terecht, maar was niet verschenen W. F. 31. L 23 jaar, koopman te Rotterdam Hij had op 17 Juli te Overschie aan de woning van D. G. Heynsbrock om een aalmoes gevraagd en zich verzet tegen den veldwachter, die hem deswege en wegens den kenne- lijken staat van dronkenschap waarin hij verkeerdo voor den burgemeester wilde geleiden. Eisch drie dagen hechtenis en drie jaar opzending voor dc bedelarij en 14 dagen gevangenisstraf voorde weder- spannigheid. Het Gerechtshof ie 's-Gravenhage bevestigde heden o. a. de veroardecling van de twee werklieden to Rotterdam, beklaagd van poging tot diefstal, door middel van inklimming, in de vernikkclfabriek der firma v. d. Kolf en Molijn aan den Noordsingel al daar, ieder tot vier jaar en van de vier bouw lieden uit Papendrecht wegens mishandeling van den mede-ingezetene (naar aanleiding van een veete tus schen de bewoners van de beiden gedeelten dezer gemeente), drie hunner tot 2 maanden en één tot 3 weken. Synode. In dc zitting der Alg. Synode werd gisteren do behandeling van het Reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen voortgezet en ten einde gebracht. Deze zaak nam den geheeleu duur der zitting in. Beroepen: Te Ransdorp, J. D. Bierens de Haan, te Hoogland. To Streefkerk, T. Lekker- kerker, te Hagestein. Bedankt: voor Nieuwerkerk a/d. IJsel, door D. Cladder, te Soboonrewoerd. vei je Gelief. Keek. Bedankt: Voor Barneveld, door H. Roelofsen, te Opheusden. Ger. Keeken. Bedankt: Voor Assen door S, Oudkerk, to Kralingen. R.-K. Keek. Zondag a.s. zal te Sittard, ter vereering van O. L. Vrouw van het H. Hart in de Basiliek aldaar, eene uit omstreeks 3500 personen bestaande processie aankomen, zijnde een" Broederschap nit Aken, die alsdan haar 25-jarig bedevaartsjubiïé derwaarts her denkt. De pelgrims, die in vier eitra-treinen wor den overgebracht, znllen vergezeld zijn van een groot muziekkorps en een talrijk zangkoor, zoomede van de verpleegden eener Akensche weezen-inrichting. Aan het station wordt de stoet afgehaald door een groote priesterschaar, waaronder hooggeplaatste gees telijken. Na het hooren der H. Mis, die in de Basi liek door den Internuntius en in het Mariapark door een ander hooggeplaatste geestelijke wordt gecelebreerd, zullen de bedevaartgangers deelnemen aan de Sittardscbe processie, die, daar het St. Roza- Zondag is, alsdan optrekt naar de St. Roza-kapel in den Kollenberg. Dc stoet daarheen zal dan vermoe delijk uit wel 5000 personen bestaan. De stad zal door vlaggen en andere versieringen allerwegen in feestgewaad prijken. Men heeft te Nijmegen een aanvang gemaakt met het bouwen van het klooster en annexe onderwijs inrichting ten behoeve van de order der Jezuietcn aan den Berg-en-Dalseben weg. Buiten de spoorweg- werken is dit bouwwerk, waarvan de aannemingssom hij de f 384.000 bedraagt, het omvangrijkste en kost baarste, hetwelk daar ooit in één aanbesteding is begrepen geweest. De verzameling van gebouwen, die zullen verrijzen, zullen dan ook oen kolossale oppervlakte beslaan. Lagee Onderwijs. Zoodra het wetsontwerp op den Leerplicht bekend was geworden, heeft het hoofdbestuur van het Neder- landsch Onderwijzers Genootschap zich beijverd, het gevoelen zijner afdeelingen aangaande dat ontweTp in te winnen, terwijl het uit zijn midden eene com missie benoemde, om uit de ontvangen antwoorden een rapport samen te stelion. Dat rapport verwierf de goedkeuring der algemeene Tergadering, welke 22 en 23 juli j L te Wageningen bijeenkwam. Op de vragen, aan de afdeelingen verzonden, zijn 143 antwoorden ingekomen. De eerste vraag luidde „Is uwe afdeeling van meening, dat de belangen van het onderwijs krachtig zouden worden bevorderd, als het ingediende ontwerp, ook zonder wijziging, tot Wet werd verheven Op deze vraag werd door 12 afdeelingen met neen geantwoordniet, wijl men zich tegen wettelijke regeling van den leerplicht wensebte te verzetten, maar voornamelijk wijl men overwegende bezwaren had tegan de halfjaarlijksche toelating volgens art. 3, of tegen het door de Rcgeering voorgestelde stelsel van controle. Verder hadden 22 afdeelingen geen be zwaar de gestelde vraag toestemmend te beant woorden, indien het woord „krachtig" geschrapt werd. Daartegenover echter stonden 109 afdeelingen, dio beslist ja antwoordden. liet onweer. Ondanks de hevigheid heeft het onweer van gisterennacht weinig schade veroorzaakt. Van enkele branden en ongelukken hebben wij al melding gemaakt; weinig is daarbij te voegen; siechts zjjn te Middeiharnis, Spijkenisse, Kiun- dert en enkele andere plaatsen min of meer groote panden verbrand. Het treffendste onge val is wel, dat gisterochtend te Nijmegen door den bliksem de brigadier der marechaussee Tilstra met zijn paard gedood is. Te Monnikendam werden nog twee torens getroffen, die van de Gioote Kerk en de zoo genaamde speeltoren van welke laatste een stuk ■werd afgeslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2