I Laatste Nieuws. Telegram m e n. Finanticel. V i s s c li e r ij. Scheepyaa rt. II a n <1 e I. isooTm'rm0"1 pcr 0cL' nu' f~ per Maan 358ste Staatsloterij. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEENM. Pm en steMijïe Leenim M.CreM-Inslell, Faïrieto, SclieepYaart-MaatsclL Diversen. Sprwegleeiim 977fe Tramweg-Maatscli PremieleenliigeiL De verbrande'wouw*. De courantenlooper H. Nieuwendaal te Rotter dam wiens vrouw, evenals onze correspondent meldde, {verbrandde, is op vrije voeten gelaten. Het lijk der vrouw, dat naar het Ziekenhuis vervoerd is, zou hedenmiddag gerechtelijk worden geschouwd. JEen wandelpier. Naar het «Vaderland" verneemt, zijn in ver band met de plannen voor den aanleg van een wandelpier te Scheveningen voorstellen in gediend, om aan de zeezijde van het Kurhaus bet terras te veranderen. Men wil nl. het z. g. vrije wandelterras afgraven en op gelijke hoogte brengen met den strandmuur; onder het af sloten terras zouden dan winkels gemaakt worden en het terras met een boog over den rijweg heen met de pier verbonden worden. De buiten- muziektent zou komen te staan waar nu de controleurshokjes staan. Hendrik de Jong. Over de laatste zwerftochten van den benach ten Hendrik de Jong deelt de „Petit Bleu" eenige bijzonderheden mede. Na zijn vrijspraak door de Amhemsche recht>- bank van poging tot oplichting, in Maart jl., beeft De Jong achtereenvolgens onder verschil lende valsche namen te Antwerpen, Gent, Kor- terijk en Ostende gewoond. Overal zette hij zijn oude leventje voort van het hof-maken aan vrou wen en jonge meisjes, die hij aanbood te huwen. Hij deed zich voor als zeer vermogend, bezitter van een fraai huis t© Brussel, avenue Louise 'een legaat van een oom die President der Ver- cenigde Staten is geweest!), paarden rijtuigen enz. Ook van ambacht veranderde hij zeer gemak kelijk; beurtelings gaf hij zich uit, voor inaitre d'hótel, kok, landmeter, ingenieur, dokter, agent, gepensionneerd sergeant van het Indische leger, landschapschilder, juwelier, stalmeester, rente nier, Na zijn ontslag uit de gevangenis in Maart van, dit jaar en het midden van April schijnt hij een belangrijken diefstal gepleegd te hebben. Althans hij was te Antwerpen in het bezit van een cassette met 2000 francs en een aantal klei- noodiën, met name een gouden dameshorloge met. ketting, oorbellen en ringen. Den 22sten Juli is De Jong van Ostende naar Dover vertrokken, zeggende dat hij den volgen den dag te Liverpool scheep zou gaan op een driemaster naar New-York. Vandaar wilde hij naar Buenos-Ayres gaan. Eenige personen be weren evenwel hem een paar dagen later te Os tende en te Brugge gezien te hebben, zoodat ook dit verhaal uit den duim was gezogen. Thans is hij nog steeds zoek. Een schuttersbezwaar. Een schutter bij de 2e compagnie vesting-ar tillerie te 's-Gravenhage heeft in een adres aan den Baad medegedeeld, dab hij op den 14en Juni jl. was in dienst der schutterij, dat hij in dien dienst het volgende geval heeft gehaddat door het kantelen van een wig zijn groote teen van zijn linkerbeen is gewond geworden, zoodat hij van den 14en Juni tot den 19en Juli daar opvolgende onder geneeskundige behandeling geweest is cn gedurende dien tijd, zijnde 5 we ken, geen werkzaamheden heeft kunnen verrich ten dat hem hierdoor een werkelijke loonscha de is berokkend groot f 70 47 a 391A uur tegen 18 centen per uur. Hij verzoekt nu den Raad om Burgemeester en Wethouders te machtigen hem die werkelijke loonschade te willen vergoeden. Venijnig. Iemand was op 't Zelle te Ruurloo bezig eene tegen een muur hoog opgroeiende klimplant te snoeien, toen zijne aandacht getrokken werd door een piepend geluid in 't groen, dat bij af komstig dacht van een nest vol muizen. Hij stak daarop zijne hand uit, om het ongedierte naar beneden, te werpen, maar werd bij die po- giug gevoelig in den vinger gebeten. Het was een groote rat, die hare jongen ver dedigde. Snel daalde ze bij den muur neer, greep de jongen in den bek en klom fluks weer bij de klimplant op, om met haar la-oost te ver dwijnen. De vinger van den rattenjager zwol echter na een paar minuten op en kort daarna vertoonde de geheele hand bewijzen van bloed vergiftiging, zoodat geneeskundige liulp moest worden ingeroepen, die met goed gevolg ver leend werd door den heer Hofstede, arts le Ruurlo. („Z Ct") Brand in een velodrome. Gistermiddag werd in het velodrome te Reims de Grand Prix verreden. Een groote menigte woonde de wedstrijden bij, toen te ruim half vijf een hevige brand uitbrak in de bewaarplaats voor fietsen en autornobiels, die tegen den wand van het velodrome aan is ge bouwd. In een oogwenk ontstond een vieeselijke paniek, en men vocht om de uitgangen te bereiken. Of er persoonlijke ongelukken bij zijn voor gekomen, is nog niet gebleken. Tentoonstelling: van Vrouwenarbeid. Morgen, Donderdag, wordt in de Congreszaal der arbeids-tentoonstelling een meeting gehou den door het Leger des Heils. Mevr. Booth Clibbom hoopt dan te spreken over het Evan gelie als een kracht voor de geestelijke en maat schappelijke verheffing der vrouw. Het Instituut voor het Internationaal Recht heeft lieden zijne werkzaamheden ten einde ge bracht. In 1899 zal de conferentie voor internationaal privaatrecht in Den Haag vergaderen. Aan Staatsraad prof. Asser, een der voor treffelijkste beoefenaren van het internationaal recht, werd bijzondere hulde gebracht. Het Inliuldigingsfeest-program op het Kur haus luidt: 6 SeptemberGala-concert 10 September: Volksconcert door het Phil- liarmonisch orkest met medewerking van het Sclieveningen's Mannenkoor en Bal Champêtre 11 September: Groot gelegenheidsvuurwerk, dat wordt bijgewoond door alle Indische vorsten in costuuin. To 's-Gravenhage is heden geslaagd voor de, akte Fransch lager onderwijs de heer H. Kamp' alhier. lijkbaar overstelpt met de prachtigste kransen en palmtakken. Verscheiden sprekers voerden het woord en schetsten den overledene als een werkzaam man en nuttig lid der maatschappij, aan wien de handel van Rotterdam vele verplichtingen heeft. Een zoon van den overledene bedankte. MADRID, 23 Aug. De Koningin-Regentes onderteekende hetdecreet waarin de vei kieringen voor de generale raden worden uitgeschreven. De schorsing der grondwettige rechten zal worden opgeheven voor de kiezersbijeenkomsten. De bladen melden dat de Cortez den 6en of lOen September zullen bijeenkomen. NEW-YORK, 23 Augustus. De New-York Herald' schrijft: Onder geen voorwaarde kun nen wij gedoogen dat wij achterstaan bij Duitsch- land's zeemacht. Het departement van aanbouw van schepen volgt nauwkeurig de vorderingen die Duitschland maakt, en beveelt den aanbouw van nog drie slagschepen en verscheiden krui sers aan. WASHINGTON, 23 Augustus. Voordat de President de volgende week met vacantie gaat, zal hij de commissarissen voor den vrede en den nieuwen gezant te Londen te benoemen. Uit Mexico wordt bericht dat generaal Pando daar inlichtingen heeft ingewonnen naar de mogelijkheid om 40.000 Spaansche soldaten daaar als kolonisten onder dak te brengen. Overzicht van <le Beurs van den dag. Do Buitenlandsche Staatsfondsenmarkt verkeerde heden in een zeer vaste stemming vooral voor Spanje. Atncrikaansrte Sporen over let algemeen zwak cu lusteloos. Nationale Staatsfondsen vast. Buiten landsche Vö A zelfs Spanje li/s hooger. Hooger: Amst Deli 1/2, Sumatatra 1>/iDeli Bat. I1/4, Deli Cnlt. 1/2- Franco Deli 1/2, Cert. N.-west Hypk. 1%, Beetwortel 1, Enim i/s~ Nieuwe Afrik. Handel 2K, Kediri Cultuur 1'/.. Lager: Langkat Cult. I, Langkat Tabak 3, Rott. Deli 2, Amerik. vaart Koninkl. Pctr. 4, Palem- bang 1, Pref. Borneo 4, Oost-Java 7 Binnenl. Sporen voor Aand. Staatssporen s/, lager. Russische sporen vast. Amerik. Sporen i/s a 14 lager. NIET OFFICIEEL. Panama 51%, Gulff Sh. 18 a 18lA, Voorschot IOO1/4, Rel Zuid-West f7, 1ste Pref. Erie 38l/s. SLOTKOERSEN. Cert. Ned. Werk. Sch, 2% pCt. 86"/g. Kon. Mij. Expl. Petrbr. aand. 346Va- Flor. Ccntr. PcnD. Cert. v. gew. aand. 91/4. Men meldt ons uit Rotterdam De plechtige ter aarde bestelling van het stof felijk overschot van wijlen den heer M. M. do Monehy, ridder in de orde van den Ned. Leeuw, oud-president der Kamer van Koophandel te Rotterdam, medebestuurder cn commissaris van tal van financieele en nuttige instellingen, Za terdag op zijn terugreis van Zwitserland te Dus- se ldorp overleden, had hedennamiddag ten half twee op de begraafplaats te Hilligersberg in. het familiegraf van den overledene plaats. Velen waren grafwaarts getogen, om de laat ste eer te bewijzen, o. a. Burg. en Weth., raads leden, bijna al de leden der Kamer van Koop handel, bestuurders van financieele ondernemin gen en handelscorporaties, een deputatie der Vereeniging van Handelsbedienden „Mercu- rius" enz. waarvan de heer de Monehy eere voorzitter was, enz. enz. Onder het luiden, der klokken van den dorps toren naderde de lijkstoet de begraafplaats, de SCHIEDAM, 24 Augustus. Binnengekomen van de haringvisscherij de bommen SC II 64 Cornells, schipper M de Ruijter, met 24 iast haring, SCH 13 Drie Gezusters, schipper A. Rog, met 23 last haring SCH 1G4 Cornells en Margaretha, schipper W. Taal, met 20 last haring, alle van de eerste reis; cn de logger SCH 250 L. li. Koolemans Beijnen, schipper A. de Graaf, met 22 last haring, van de tweede reis. VLAARDINGEN, 23 Augustus. Van de haringvis scherij lijn binnengekomen: VL 133 Nijverheid I, II. Struis, met 364 ton pekel-en 5000 stuks steurharing rjj 16 VlaardingenJacobus v Meulen, met 291 ton pekelharing: SCH 130 Hlti Gouldbij, W. den Heijer, met 294 ton pekel- en 35 ton steurharing; SCB 149 Dina Cornelia, L Jeneson, met 312 ton pekel- en 10 ton steurharing SCH 203, met 300 kantjes pekel en 40 kantjes steurharing; SCH 77, met 334 kantjes pekel- en 40 kantjes steurharing; SCH 59, met 340 kantjes pekelharing; SCH 79, met 323 kantje? pekel en 17 kantjes steurharing; SCH 325, met 391 kantjes pekelharing; SCH 91, met 306 kantjes pekel- en 51 kantjes steurharing; SCH 121, met 323 kantjes pekel en 17 kantjes steurharingSC 11 28, met 340 kantjes pekel- en 28 kantjes steurharing; SCH 3, met 325 kantjes pekel- en 15 kantjes steurharing; SCH 55, met 350 kantjes pekelharing SCH 105, met 374 kantjes pekelharingSCH 256, met 374 kantjes pekel en 17 kantjes steuihanng; SCH 110, met 357 kantjes pekel- en 30 kantjes steurharing; SCH 287, mot 357 kantjes pekel- en 17 kantjes steurliarina'sCH 80, met 238 kantjes pekelharing; SCH 72, met 408 kantjes pekolhaimg; SCH 274, met 364 kant jat pekel haring; SCH 101. met 310 kantjes pekel- en 5000 stuks steurharing; SCH 103, met 400 kantjes pekel haring; A 11 33. met 340 kantjes ek, 1 en 34 kantjes steurharing. 21 Aug VI 99 lifinerco I, W. Hi.mwer, met 350 ton pekelharing. Alslag: Nieuwe volle haring f937 maatjesharing f8 25, ijle f7.50. KK.U.1NGSOHI-. EER, 24 Aug. Hedenmorgen wer den aan de mat kt alhier aangevoerd 9 ziliuen, fl.40 a fl.8l), kleine zalmen, faf en 32 St-Jacobs- zalrnen f 1.45 a fi.OO per K.G. SCHIEDAM, 24 Augustus. Aangekomen: s s. Chris- tiama, kapt. W. J. Sórensen, van Christiariin geladen met 10.858 doelen'gezaagd hout. GKEI.i; 22 Augustus. VertrokkenQuint as, kapt P. Boeijing, naar Schiedam. SCHIEDAM, 24 Augusius 1898. ROGGE zonder handel. GERST zonder handel. MAÏS: zonder handel. SPOELING: fü.OG. MOUTWIJNNat. vnn de Make'var, f10.25 per HL. Ct Stemming: vast. JEMAEH 114.25 pei Hl- Amst. proef f 15.75 zinder fust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Riendersbond fKl SPIRITUS: 18'/3 a f 19. AMSTERDAM, 24 Augustus. Rogge op leveung weinig veranderd; per October f117, 118; per Maart f 114. ROTTERDAM, 24 Augustus. Tarwe op termijn: per Nov. ff 4de Klasse. Trekking van 24 Augustus. Getrokken pi ijzen. Prijs van 2000 No. 14880 - 4D0 2508 20107 11004 - 200 16825 19207 - 100 3823 0807 0821 14584 15714 10823 Prijs van 65 80 2403 4020 C1Q7 8202 10779 12978 15144 17509 19191 108 24 95 40 52 10S09 91 04 26 94 320 25 4108 75 Cl 73 13010 78 44 95 42(5 81 41 6217 8308 78 29 15295 67 19235 88 41 42°2 0388 88 11021 89 10328 87 00 89 80 *52 G422 8115 60 13207 87 17664 19339 544 2605 00 63 19 99 84 15448 81 42 G9 64 4331 72 8509 11180 85 09 18047 70 602 2G38 96 83 85 11225 13928 1504G 59 19121 88 89 4400 6541 81 47 13410 15765 72 73 G1 57 7 77 8602 50 10 G9 81 70 728 2709 9 6618 94 03 70 86 92 &4 826 76 32 19 8789 77 78 16819 96 19592 93 2810 71 32 8833 11313 13640 75 93 19664 97 17 80 6717 GO 59 04 83 18194 67 980 40 4555 20 36 95 13630 92 18240 99 97 70 91 07 8900 97 59 15919 94 19700 1010 83 94 97 03 11449 13817 16076 18304 81 42 2911 4030 6985 9000 63 59 16140 26 35 54 98 76 7000 67 77 77 48 2b 19866 1172 3000 4759 84 9109 96 13902 87 57 09 1358 75 97 7146 22 11504 16 89 73 19943 72 76 4863 47 9205 5 17 93 28401 45 74 8153 76 55 59 40 18 96 32 20000 1619 57 4935 7262 9360 00 22 16208 36 83 1744 8214 51 96 08 88 78 42 73 20125 75 24 5047 7818 9489 11088 14080 16347 28502 93 85 53 79 27 98 89 14118 72 93 20242 1811 3302 5210 41 9513 91 72 16439 18009 99 13 3430 65 58 9046 11749 14267 1GG01 37 201360 89 5* uJoi 7*U2 9717 54 14322 02 40 90 57 88 96 39 31 85 67 16628 42 20409 1953 91 5513 7513 9S87 11834 70 46 60 46 94 95 21 99 9971 02 14458 97 18717 20509 2036 3529 31 7620 10154 91 1452G 16760 22 20674 85 38 5622 82 10230 11917 28 77 53 93 2121 44 29 85 37 20 80 16810 94 20708 31 71 93 7752 38 12000 3S 1G971 18830 37 GO 74 5701 93 65 18 53 17048 49 72 60 3669 78 7834 103:i4 79 94 84 55 20816 81 73 97 54 40 80 14680 17124 69 27 2209 3733 5821 02 10433 12213 14761 92 77 65 82 67 53 (36 48 42 63 17280 90 68 88 85 5950 88 51 12318 80 90 93 20903 2304 3848 93 7958 81 40 14807 17307 18934 8 85 72 600S SOiO 10522 12472 8 24 19154 43 70 94 20 54 40 12551 74 35 59 44 85 3995 26 86 10635 12832 15040 42 71 76 98 4014 87 8141 10723 12900 50 55 Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 2,— Papieren Roebel f 1.- Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuidduitsche •Hortjn t 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Üuitsche Reichsmark f 0.60 Portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta 0 50 Deensche Kroon 0.66 Jf A merikaansche Dollar «2.50 AMSTERDAM. 24 Aug. 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2% Cert. dito 3 Hongarije. OM. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk. ObkPap. Mei/Nv. 5 Jan./Juli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 V Rusland. Cert.Hamb.1820 5 0bl.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope &Co.GR.l 254 d.'67/69de20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp.Sch.pes.6000 4 Ia. pes. 12-240004 Bian. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv. serie 0. V, K. L. K, H. K C 87 963/, S67/8 963/, c 87% 1 1013/, 86% 34% 84% 84 Vl s 84% 84% 843/, 19 277/a 19 277/s 19% 28 77% 973/, 98% 1011/, 104 98 101% 38% 37% 35% 27 39 S/16 39% 40% 39% 94% 97% 23% 27 95 N.-AMEBIKA. Mexico. )bl. Aü. Binnl. 5 Obl. '61 3 b 1886/90. 3H Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Wrkt. en Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir. F. A V. K. 33% 1003/4 IOOV4 93% 101 Va 09 H 98 i00ï/8 1007/a 101% 102% 64 102% 101 48 142% 141% 142% 478 1577/s 495 104 H. K. 331%» L. K. 33% 1003/, i00s/4 93% 1007a 101 1023/4 4874 1413/g 1417% 156 V. K. L. K. H. Paketv.-Maatsch. A 173 174 Rott. Lloyd Aand. 1113/, Dordt Petr.Mij.prA. 1481/2 Eizasser Petr.Mij.A. 130 K.Mij Ex. Petbr.A. 351 345 350% M. Moeara En. A. 127% 128 Ned. Petrol. Mij. A. 273/8 28 Sum. Palemb. M. A. 110 1083/, 109 V.-S. v. N. Amer. Ark.Cnst.Synd.TU. f 340 345 Kans. CyPittb, G. 4 98 Maxw.Pr. afg.G.v. A. 31/, dito Cert. v. Incom. 6 5/is Nederland. Holl. IJzeren Aand. 119 M.LE.V. S.S. Aand. 112% Hl Ned. Centr. Aand. 35 Ned. Z.-A.Sp.do. 6 211% N.-Br.-bokstel A. 17 Italië. Spwgl.'87/89A-E3 56 5716/16 Z.I.Spw. A.-H do. 3 577/s Polen- Wars.-Wcenen A. 1487/3 149 Rusland- Gr.Spw.Mij.Obl. 4% 99% Wlssdik.ZR.1250.4 97% Z.-Oost.Spw.Obl. 4 9915/ig Zuid-W. Sp. Obl. 4 97% V. S. v. N.-Aher. Atch.Tp.C.v.gew.A. 14 13i5/ja 141/16 dito Crt. pret dito 361/38 358/8 36 do.Wg.Hyp.Obl. 4 93 93% Pac. Aand. C. P. C. v. g. A. Sub Belt Railr. Co. Canada. Canadian Pac.C.v.A. itott Tramw. Aand. WestL Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P, v.Volksvl.'67 ƒ10 do. 1869 ƒ2.50 België. Antwerpen 1887 2'/: Brussel 1886 Hongarije. Theissloten Italië. Eoode Kruis .4 V. K. 721/, 17% 17%, 143/s 14% 9% 112% L. K. 72 17% 13% 9% II. K. 72% S d 17% d i: 141/8 fe 14% 9% 5 55U/16 583/, 12 16 361/3 88% 64% 21 7% 55*/3 58 12% 89 21 7% 12% 7% 83 105% 72% 157% 1.65 105i%„ 721/, 160 1.55 ,100 7% ,100% 89% 11711% 89 86 Oostenrijk. Staats!. 1854. .4 dito 1860. .5 dito 1864. Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenenl874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. Spoorwegl. 3 Koers van hel geld. Prolongatie V. IC L. K, 4391/a 1191/8 163 99 144 30% 32 26% 2313% II. K. Beleening n 321/a pCt. pCt Wisselkoersen te Rotterdam. 24 Augustus, len kort f 12.06% Disc. 2% pCt s - 47.771/2 2 verpen - 47.621/2 3 t Pr(]zcn wan Coupons. Amsterdam, 24 Augustus. Pap. p. fl. 21 Ziiv. Jan. 21 Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amenkaansche Dollar Goud Meiicaansche Dollar 20.95 20.95 11.53 11.93 4L35 47.25 58.60 1.22 1.89% 1.25 1.24% il.— 1.05 2.46% 1.05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3