twi VERK00PING AFSLAG TE KOOP: ROELRUIPEI COM. RE1IP Café „DE MAAS", ORANJE EN NEDERLAND. D. C. HOK, le Tuin,singel 22, B. J. LINDEBOOM ZONEN, Offic ëele Feestw jzer H. K M. ROELANTS, Casino-Var été 1"! I( coic: s; it 05 ZatrtE 2? Aupste 1898, TWEE Geialfaalserte IJzeren Gr: stpers. Tien Cents REGISTERS Simplex Rijwielen Stoiiveiwij en Ciiemisclie KmML KREIJMB0RG en NIEUWENHUIS. iptUff Geheele Gezelschap. Openbare Vrijwillige JAARBOEKJE Kantoorboeken. Geldersehe Kade 6, ROTTERDAM. C reus-Variété. Knust en Wetenschap. F inantiee L Yisscherij. Scheepvaart. Handel. ADVERTBNTIÊN. TE KOOP aangeboden: mooie vorm poortmodel, Hoogste bod ƒ1275.-. Hoogste bod ƒ1040.-. van SCHIEDAM GAS- en WATERLEIDING.K Hoofdstraat. Schiedam. ZE3I. CT. SOHIMHEL. Met het Portret rail den Stadhouder Prins Willem III. Tijïelijlce prijs, tot 8 SeptemDer DERTIG CENTS; na dien datum VUFTIG CENTS. Jiiitiiifïitgiiiisgiiiiaas g s g m ONTBIJT-, SUCADEKRUID- en GEMBERKOEK, B0TERSPRITS en B0TERBAT0NS, Bij de Administratie van de COUBANT zal verschijnen de SCHIEDAMSCEE te XlfTESlTJXjJDXGrTl^G- Sj EL M. Koningin "Willielmina. Fabriek -van Depót GEZ. TONINO, Hoogstraat. Miss K JR IV A, 6 bisters Dainef 6, Woensdag 24- Augustus laatst© Verschenen is het Kroningsnummer van het „Geïllu streerd Volksblad roor Nederland; op het titelblad staat de Koningin omgeven door de emblemen van lmar gezag en van de symbolen van handel en weten schap. verder eenige toepasselijke artikelen, met de portretten der beide Koninginnen. Aardige jubileumbriefkaarten zijn met toestemming van onze regeering in het licht gegeven door de sympathieke vereemging „Moed, Beleid en Trouw", waaraan de baten dezer uitgave ten goede komen. Het artistieke dezer briefkaarten zit in een repro ductieve naar werk van Israels, Jacob Maris, Mesdag cn Bisschop ter cene zijde; voorts in een uiterst fijn uitgevoerd portretje van do Koningin, me, iet kruis der orde, waarvan zij grootmeesteres is van onder. Laten er deze dagen veel van dezo brief kaarten beschreven worden de nuttige vcreeniging, die onze helden voorthelpt, als zc geen krijgslieden meer zijn, kan een steuntje gebruiken. En daarbij, zeldzaam goed zijn de „plaatjes". Faillissementen. Uïtgesproken: |:8 Aug. \V. Stous Sloot, boomkweelter te I.unteren. R -C'omm mr. G. Wttewaali, Cur mr. 1). L. Leccius de Ridder, te Wagemngen R. F. Vilsterman, winkelier te Apeldoorn. R.- Comm. mr. J. G. W. H. baron van Sijtzama, Cur. mr. If II. Roeters van I.ennep, te Zutphen. A J. van Gngh, te Zutphen. R.-Comm. mr. J. G. W. II. haion van Sytzarna. Cur. mr, J. H. de Crane, te Loehem iff Aug D. I. van Siruaten, koffiehuishouder te I.oosduinen. li -Comm. jhr mr. J J. de la RvS«ecour Ca.m. Cur. mr. I.. Rh. J. W'upperman, te 's-Gravcnhage. '20 Aug M Beikeis, schoenmaker en herbergier te Deurne R.-Cornm. mr. A, M. A Hanlo. Cur. mr. G. J. van den Dungen, te Roermond. Opgeheven- A. l.angeveld, te 's-Gravenhagen3. Abbink, bakker te Vriezenveen SCHEVENINGEN, 23 Augustus Heden werd alhier aangevoerd 73 mand versche visch. Kleine tarbot gold fl tot f 1.90, tongen 40 tot 80 ct., griet 50 tot 80 ct., grootc zeehanen 30 tot 50 ct. per stukklemschol f 1.50 tot f4 en zeehanen f 1 tot f2 per mand. SCIIEVENINGEN, 23 Augustus. Heden werden ver kocht 0 partijen steurhanngvoor het kantje werd f0 55 tot f7.45 besteed. Van de hanngvisscherij kwamen binnen 3 loggers en 2 bomschuiten met een vangst van 16 tot 25 last haring. I.IMUIDEN, 23 Augustus Heden waren hier 4 kotter- loggers aan de maikt met 120200 tongen, enkele tarbotten, griet, 710 mandjes mid. schol, 1230 mandjes kleine schol, 37 mandjes schar en poontjes. Verder kwam de stoomtrawler Holland I binnen met partij inidd. schol, tarbot, kl. schol en tong. De volgende prijzen werden besteedgroote tong G">85 c, inidd. id. 3550 c, kleine id. 2025 c, tarbot f48 50, kleine tarbot en griet f22.50, alles per stuk, mui schol f3.506 50, kleine ld f22 90, schar f'2.753 90, alles per mand. Hoogwater te Mchicdant. Aag. 25 v.m. 8.59 n m. 9.23 26 10.03 10.31 Zon en Haan. Zonsopgang Aug. 25: 5.v.m. ondergang 7,03 n m. z 26: 5.01 7.01 Volle Maan 31 Aug. Laatste kwartier 7 Sept. HET WESTLAND, 23 Augustus. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende pnjzen besteed: men f0.95 a f0 97 per baal, 400 baal; roode aalbessen f8 25 a 12 per 50 kilo; groene pruimen fl.50 a fl.60 per 25 kilo, 1500 kin j blauwe druiven f0 80 a f 1.65 per kilo; komkommers 2 a 7 ctperziken 3 a 18 ct., meloenen 15 a 16 c., pruimen 2 a 7 ct, alles per stuk; pnncesseboonen '20a4Oct., smjboonen fO.GO a fl.20 per 1000. PARIJS, 23 Augustus. Tarwe. Loopende maand fr 22.25, Sept. fr 20.65, Sept./Oet fr. 20.70, 4 laatste mdn fr. 20.60, 4 mnd van Nov. fr. 20.45, zwak. Rogge. Loopende maand fr 11.75, Sept. fr. 12 25, SeptyOct fr. 12.50, 4 laatste mdn fr. 12.75, 4 mnd van Nov. fr. 12.75, kalm. HAMBURG, 23 Augustus Petioleum loco 6 30 brief, dito geld. Spiritus per Aug. 22%, Sept/Oct. 22%. Stemming vast. Tarvva flauw. BUDAPEST, 23 Augustus. PETERSBURG, 23 Augustus. Tarwe in loco 11.25. Rogge m loco 7.50. BERLIJN, 23 Augustus. Spiritus. Loco 54.30. NEW-YORK, 23 Augustus. 23 22 20 Aug 23 22 Tarwe. Aug. Sept. Oct. 75 681/, 741/, 677/8 Geen markt. Maïs. Aug. Sept. Oct. 31% 341/s Nov. Nov 20 Aug. Geen markt. Dec. 60% 601/8 Dec. 347/s 34% Mei. 68% 67% Mei. 30% Voorspoedig bevallen van een ZOON de Hoogwelgeboren Vrouwe M. J. J. VAN DER DOES- VAN Dissel. Schiedam 1898. lllumlnatletocstel voor ongeveer 2öO glaasjes. Bevragen Bureau dezer Courant. Bij gelegenheid van de Inhuldigingsfeesten hier ter stede, zal worden uitgege ven een waarin alles, wat op de feesten be trekking heeft, zal worden opgenomen. De Feestcommissie noodigt daarom alle Buurt-Comité's uit, de namen der bestuursleden vóór 26 Augustus c.k. aan haren Secretaris in te zenden, om deze in den Feestwijzer te kunnen opnemen. De Feestcommissie, VISSER, Voorzitter. J. C. SANDER, Secretarie. van: VIER, ieder afzonderlek te veilen, WOWHtKEK met open grond en erve, in Wsttfrankenland te S c h e- d a m, gelegen tusschen de Kamp en de Zeestraatnrs. 23, 25, 27 en 29, zamen gioot 224 centiaren. Bij veiling op Vrijdag 26 Augus tus 1898, des voorm. ten elf ure, en afslag op den volgenden dag, des avonds ten aclit ure, beide in »MUSIS SACRUM" te Schiedam; bezichtiging op Woensdag en Don derdag vóór de veiling, van 10 tot 5 uie, met toegangsbewijs doo den Notaris H. \V. M. ROELANTS te Schiedam afgegeven, te wiens kantore aangaande de koopvoorwaarden inlich ting te bekomen is. 's avonds 8 uur, in het gebouw sMfjis Sacrum" te Schiedam, van Een G1STPAKHEIS met KANTOOR, a/J Korte Naven 5, te Schiedam, groot 14? vierk. ellen. Een W7 O O X II III 8, a/h Spin huis pad 20, aldaar, groot 40 vierk. ellen. Nadere inlichtingen geeft de Notaris Mr. H. M. C. POORTMAN te Schiedam. en een complete Te bevragen in den Boekhandel van WENK BIRKHOFF, Dam Pr(js f 0.60. OOIEVA ARSTEEO. Onmiddellijk aan de rivier. Frlssche, aangename verpooztngsplaats. Goede Consumptie. Nette Bediening. Aanbevelend, Q VAN TOL. Bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, is ter perse: Ecne Bladzijde uit de Geseliiedenis van ons Vaderland DOOR Zevende Druk. Dit Dramatisch Tafereel, dat, door de Koniakiijke Vereeniging „II e t Kedcrlandsch Toonee I", in den Stads-Schouwburg te Amster dam, op den 8sten September, zal worden opgevoerd bij de GALA-VOOR- STELLING vereerd met de tegenwoordigheid van H. BI. DB KONINGINNEN en andere Vorsten als deel uitmakende van de Kronlngsieestcn in de Hoofdstad, is voor deze gelegenheid gewijzigd en uitgebreid. Voor ieder Nederlander heeft dit geschrift Historische waarde, koopt es verkoopt Effecten, sluit Prolongation, verzilvert Cou pons. Incasseert Wissels en Kwitantiën. Sluit Assurantiën tegen Brand-, Zee-, en Rlviergevaar (benrspoils), Inbraak, I.evensverzekering, Waterleidlngschade enz. ena* tezorgt gelden onder le Hypotheek tegen hllljke rente. mA& wit de Koelt fahrielt emm Ppiaresfrsekf H9, Amsterdam. BS» Heeren Winkelier» kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alia soorten <3-RONIING4ER-KOKV* er BANKET- BAKKKRS-AKTIKELEN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd. Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 1895. VAN DE bij gelegenheid van de VAN De FEESTWIJZER zal ia den morgen van den 30 Augustus 3jj| a.s. verkrijgbaar worden gesteld tot den prijs van 1 ,Jt 5 Lange Haven No. 141 Schiedam. Telephoon No. 103. ia alle formaten en prijzen. kosten f250, f180 en f125. Agentuur SCHIEDAM COOLSINGEL - ROTTERDAM, (voorheen KLEINE SCHOUWBURG). Birecteur t SOESMAN. Electrlsche verlichting. Aangename temperatuur. Aanvang 8 uur. EERSTE OPTREDEN ALHIER. 5 Soeurs FRANKLIN 5, WALLNO und MERTEKS. JOAO IIOMADO et LA BELLE AI8CUA, Mr. EDGAR JONES, met haar 16 gedresseerde viervoeters, waaronder de 8 musikallsche Honden. PHILIP en MARIANNE, eenigste Hollandsche Transformalie- Duettisten. KAY and MANRAP, Amerikaansche Pantomime. 5 Etoiles Electriques Nouveauté Sensation. Fr. KONCAWI9Z, Soubrette. GEWONE iP BIJ ZEN. Couponboekjes geldig. Plaatsen dagelijks te bespreken van 11 tot 3 uur. Directeur: CARL PFLÏGISG. Stationsplein, Botterdam. Het gehcele Gebouw Is Elec- triseh verlicht 'Voortreffelijke temperatuur.) met medewerking van het Aanv. 8 einde 11 uur. Plaatsbespreking dagelijks van 113% ure. 4Ü{ Laatste trein naar Schiedam ver Ir. 11.30. Afdeeling Mnzieknitvoerlngen. op Donderdag 25 Augustas 1398, door de SCHIEDAMSCHE STAFMUZIEK, Kapelmeester de heer B. A. Vebhallen. Aanvang 8 uur 's avonds. HET BE STUUK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4