52"to jaargang. Vrijdag 26 Augustus 1898. N°. 9713. Tweede Blad sport: Ifef' dL Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. UIT DE PEltS. BEïNENLAhD. Uit de Staatscourant. Kunst en Wetenschap. Christ. Gereid Kurk. Kerlt en School. Ned. Herv. Kerk. Landbouw en Veeteelt. Eöï; Aa\ j^oifjrEHïHTSïsijB 738r Sohiedam, pw kwartaal i f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1,30 Afzonderlijke nommerso.02 BtHBEATT: BOTERSTKAAT 7©, Telephoon Wo. 123. ArmsmnwTrEPWOT: van 1~5 gewone regels met inbe- grip van eeno Conrantf 0.69 Iedere gewone regel meerq iq Bij abonnement wordt korting verleend. Gala-Kostuum. Zooals men weet, heeft, de „N. Arnh- Ct." voor eenige dagen in een uitvoerige beschouwing protest aangeteekend tegen het bij de inhuldi gingsplechtigheid van H. M-, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorschrijven van het gala- kostuum voor de leden der Staten-Generaal. „Het Vad." gelooft dat de schrijver geheel in dwaling verkeert. „Eigenlijk gevoelt hij dit zelf, waar hij zegt„Van ambtskostuum kan er bij do leden der Staten-Generaal geen sprake zijn. Er bestaat geen enkel besluit of voorschift waar bij dit is bepaald". Maar dan volgt er ook uit, dat, waar in het officieel programma (litt. XXVTII) is voorgeschreven dat alle bij dit pro gramma aangewezen autoriteiten in ambts-kos- tuuin en in gala zijn, de overige aanwezigen, zoo veel mogelijk, in kostuum of in rok met witte das, er van een weigering van „ongekostu- meerden" wel nooit sprake kan wezen. „De Kamerleden die liet voor hen gebruike lijk galakostumn bezitten dragen willen, zullen daarin bij een plechtigheid als deze zeker bij voorkeur verschijnen, maar zij die geen kostuum dragen, hebben zeer zeker het recht om in ge woon toilet de welvoeglijkheid zal liun zeker voorschrijven niet in werk- of reispakje te ver schijnen te komen. „Er is geen enkele autoriteit die liier in deze eenig bevel te geven, eenige belemmering in den weg te leggen heeft. „Misschien is de dwaling, waarin de schrij ver in de „N. R. Ct." vervallen is,' weder toe te schrijven aan de door ons afgekeurde onder- teekening van het inlmldigings-programma door de hof-autoriteitendezen geven inderdaad aan tal van personen, die niet onder hun bevel staan, burgerlijke en militaire Staacs-ambtenaren, be velen, o. a. ook over de ldeedij waarin zij moeten verschijnen; die bevelen zouden van de minis ters van verschillende dienstvakken dienen uit to gaan; maar al ware dat ook geschied, het zon, voor zooveel de leden der Staten-Generaal betreft, aan de kostuum-voorschriften in het pro gramma geen andere beteekenis gevenalle au toriteiten, die „geen" bepaald ambtskostuum dragen en daartoe behooren de leden der beide Kamers kunnen in de Nieuwe Kerk verschijnen in de kleeding die rij voegzaam ach ten." Inhuldigingsfeesteu. Op den verjaardag van H. M. de Koning: 11 zal te 7| uur des avonds een groot gala-diner plaats hebben. Te voren zal Hare Majesteit de gelukwenschen ontvangen van de Hofhouding en van autoriteiten. Het vertrek van den trein, die H.H. M.M. do Koninginnen op 29 dezer van Baam (N- C. S.) naar 's-Gravenhage (S.S.) zal voeren, is thans definitief bepaald op 10 uur voormiddags (plaat selijke tijd), om te 11.22 v.m. te 's-Gravenhage aan te komen. Een extra-trein van het koninklijk stal-depar- tement vertrekt dienzelfden dag des namiddags langs dezelfde route naar 's-Gravenhage. Oranje-Nassau Tentoonstelling. •billende autoriteiten, alle inzenders en oersonen, zoowel in liet binnen- als in mland, die op eene of andere wijze de ebben gesteund, om ter gelegenheid thuldiging van Koningin Wilhelmina instelling in te richten van portretten, kken en andere voorwerpen, betrek king hebbende op het Huis van Oranje-Nassau, ontvingen van het bestuur der Vereeniging Oranje-Nassau Tentoonstelling eene circulaire waarin wordt medegedeeld dat de tentoonstel ling het eerst zal worden bezocht door H. M. de Koningin op Donderdag den 8n September a.s., des voormiddags te 10A uur, en dat een half uur na hot vertrek van H. M. do tentoon stelling voor het publiek toegankelijk zal wor den gesteld en gedurende de maanden Septem ber en October 1898 zal geopend blijven. Voorts dat de tentoonstelling zal worden ge houden in het Fragmentengebouw van het Rijks museum, welk gebouw daarmede wordt ge opend; dat de ingang zal zijn aan de Jan Luy- kenstraat, on dat de tentoonstelling toegankelijk zal zijn dagelijks van 10 tot 4 uur; des Zon dags van lz4 tot 4 uur. Hoofdcursus. De Minister van Oorlog, brengt ter algemeeno kennis, dat, tengevolge van den uitslag van het onlangs hier te Linde gehouden vergelijkend examen van adspiranten voor eene plaatsing op den hoofdcursus, met in gang van 1 Oct. ek., de navolgende onderoffi cieren, ter opleiding voor den rang van 2o-lui- tenant tot die inrichting zullen worden toege laten a- Voor infanterie hier te lande: L. J. J. M. Tabbers, H. H. de Lange, H. de Jongb, F. A. v. Soters, H. A. Fischer, N. A. A. Bruyn, J. TV, Egberts, G. A. de Vos, W. J. Bricl, J. E. Sclmeiders, J. J. Hotz, J. F. van Mansfeit, -J. R. Riesz, V. II. Vink, II. Lamster, J. D. C. Berkhout, J. A. van Helden Tucker, II. C. van dor Lely, W. J. Harms, L. J. Baerends. b. Voor infanterie in Ned.-Indië P. Schnafs- ma, W. A. L. Soetbrood Piccardt, S. Alberda, A. F. Mónnich, H. Hardenberg, J. J. de Kroes, IC. ri Rozendaal, T. J. Evers, N. J. Feeustra, A. - Erzey, P. J. M. Smith, I. P. van dei- Ploeg, C. Hillebron, S. J. Verschuur. c. Voor administratie hier te lande: H. Eg- gink, W. Knap, E. J. J. de Roy van Zuydewijn, G. J. IC. Sneep, P. J. II. Relie. d. Voor administratie in Ned.-Indié: A. de Wit, J. A. II- Rijnders, J. A. Luymes, J. L. Elstliout, E. W. Scliultz. („St.-Ct.") Men schrijft ons - rt Amsterdam van 23 Augustus: Onder de mededeeling dat de officieele feest gids, uitgegeven namens de hoofdcommissie van ingezetenen voor de feestelijke ontvangst van H. M. de Koningin alhier, thans bij de firma Holkema en Warendorf het licht heeft gezien, bevat de avondeditie van »De Telegraaf" een groot gedeelte van den inhoud. Hoewel nu daarin niet veel meer staat, als wat in den loop van andeihalt jaar door de bladen is medegedeeld, is het toch opmerkelijk, dat waar deze feestgids eerst morgenavond zou verschijnen en omstreeks 10 uur v.m. voor de pers officieel verkrijgbaar zou worden gesteld, dat het weer »De Telegraaf" is, die den primeur in deze heeft. Heeft men hier met een bevoorrechting te doen op last der feestcommissie, omdat de hoofdredacteur deel van de eerewacht uitmaakt, heeft de redactie de firma Van Holkema en Warendorf weten te verschalken, of heeft er een indiscretie plaats gehad, zooals bij het openbaren van het rapport in zake Neerbosch voorviel, welk feit het bestuur van den sNeder- landschen Journalistenkring" aanleiding gaf om een afkeurend oordeel openbaar te maken Wij weten het niet. In ieder geval zal de feestcommissie of de uitgevers eenige ophel deringen dienen le geven over deze oogen- schijnlijke bevoorrechting. Het vermoeden dat het lidmaatschap van de eerewacht met deze affaire in verband zon kunnen staan, krijgt wel eenigszins kleur, wan neer men boven het uittreksel van »De officieele Feestgids" en ïDe Telegraaf" het bericht ont leent, dat mr. H. L M. Ludeo, president van de rechtbank alhier, is benoemd tot comman dant van de eerewacht te paard, ter vervanging van jhr. mr. Rutgers van Rozenburg, die om reden van gezondheid als zoodanig onslag heeft gevraagd. Dinsdag overleed aan een beroerte do direc teur van het telegraafkantoor te Deventer, de heer J. Broeders. Te Bergen op Zoom wordt een gesticht voor krankzinnigen gebouwd. Aan den straatweg naar Wouw zijn uitgestrekte bosschen tot dit doel aangekocht. Een welkome tijding voor de reizigers der H. IJ. S. tusschcn Rotterdam en Amsterdam is ze ker dat zoowel de weg bij Hillegommerbeek weer in orde is en dat de bouw van de tunnel bij Scldedam eveneens geen belemmering meer op levert. Daardoor zal vertraging en het missen der aansluiting niet zoo dikwerf meer voorko men. Bij Kon. Besluit is jhr. mr. A. Röell benoemd tot burgemeester der gemeente Leeuwarden. Bij Kon. Besluit ia H. C. H. Esser benoemd tot burgemeester der gemeente Yenray. Bij Kon. Besluit zijn benoemd bij het wapen der cavalerie, bij het 2e reg. huzaren, tot ritmeester de 1e luitenant P. E. H. V. L. baron van Boecop van het korps, en tot lo lnit. de 2e luit. G. J. Blokhuis, van het 3e reg. huzaren. Bij Kon. besluit is A. A. Hamel, te Hoek van Holland, benoemd tot burceiambtenaar der 3o klasse van den Rijkswaterstaat. Pu heer E. Fleurat, ingevolge Koninklijke mach tiging benoemd tot vice-consul to Rhodus, is in die hoedanigheid door de Turksche Regeering erkend. II. A. Banning. De talentvolle katholieke schrijver JI. A. Banning viert heden zijn tachtigsten verjaardag. „liet Huisgezin", aan welk blad Banning zoovele jaren verbonden was, bevat een huldigingsgedieht aan zijn adres van den heer P. M. Bots, en een artikel van de redactie, waarin Banning's beteekenis en werkzaamheid als novelist en journalist worden geschetst. In „De Tijd" lezen we o.m. het volgende: Hcnrieus Adrianus Banning word den 25n Augus tus 1818 te Utrecht geboren; hij was de jongste van drie zonen uit een gezin, waarin godsdienst en be schaving hand aan hand gingen. De lust tot schrij ven zat hem reeds vroeg in het bloed en werd in den hnisclijken kring, waar kunst en letteren ijverig beoefend werden, niet weinig aangewakkerd. Hij ving zijn loopbaan aan bij de redactie van „Dc Tijd," bij zijn journalistischcn arbeid de be oefening der 'letteren' voegend. Voorloopig trad bij nog niet openlijk als auteur op, maar toch ook niet zoo verborgen, of tot in 's-Hertogenbosch werd opge merkt wat in hem school: toen de heer Henri Bogaerts in 1867 de „Katholieke Illustratie" oprichtte, droeg deze den 49-jarigen Banning het hoofdredacteur schap op. Toen eerst kwam Banning in zijn element. En voor arbeid was hij niet vervaard. Naast dc „Illu stratie" richtte hij het „Dompertje van den Ouden Valentijn" op, voerde bovendien het redactioneel be heer van „Het Huisgezin" en de „Leesbiblotheek voor Christelijke Huisgezinnen" en verscheen nlzoo in zijn nieuwen werkkring beurtelings als novellist, ais criticus, als wetenschappelijk en staatkundig schrijver. Als hoedanig Banning het meest uitblonk, moge ieder voor zich nit maken, maar dit is zekerals novellist is hij hot meest bekend, is bij het meest in alie kringen der maatschappij doorgedrongen, heeft hij het goede zaad in den ruimsten kring rond gestrooid, dank zij ook de afzonderlijke uitgaaf zijner gezamenlijke novellen, welke met succes be kroonde uitgaaf intusschen bewijst hoe boog Ban ning bij het lezend publiek stond aangeschreven. Stond, neen staat aangeschreven, want nog steeds behooren te „Utrechtsche Novelicn" „(De oude Klepperman o. a.)," de „Onde Kennissen" (b. v. „Tante Jot," u't do watersnoods-periode), ,.De familie Walker, Ko iolkcs, Twee Zusters" en ook Banning's histo rische werken (o. m. „Do Beeldstormerij te 's-Her- togcnbosch)" tot do werken, waarnaar in elke R. K. en in menigte andere biblothcek vraag is. 't Is hier de plaats niet, om over Banning's ver diensten uit te weiden, en 'tzou overbodig zijn ook: zoowel de nog niet rustende „Oude Valentijn" als de auteur van „'t Was maar een muziekmeester", welke pittige novellen vloeiden nit de pen van een 24-jarige leven in de herinnering der ouderen, verwierven zich recht op de hoogachting en bewondering der jongeren. Behalve de reeds vroeger genoemde artisten treden bij de gala-voorstelling in den Stads-schouwburg, in „Oranje en Nederland" nog op de heeren Henri de Vries cn E. J. J. B. Tourniairo. artikel, waarin bepaald wordt, dat de W.inKcke ge meenten het beheer barer kerkellj ;e goederen naar eigen inzicht regelen eu haar durvan gemaakte reglementen onderwerpen aan de goedkeuring van de Commissie der Waalsckc kerken, terwijl deze Commissie jaarlijks een verslag der kerlsolijk-j admi nistratie zendt aan do Synode of do Syn. Commissie. Door den heer Komijn werd als een nieuw artikel voorgesteldgemeenten, aan welke onder Koning Willem f dispensatie is verleend met betrekking tot de regeling van liet beheer, vallen buiten de bepa lingen van dit reglement. Dit voorstel werd ver worpen. Ten slotte word hot gehcclc reglement, zoo als dit herzien is, in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 8 stemmen. De President bracht don dank over aan de rapportecreude commissie voor haar vooriiohtenden arbeid. Aan de orde van behandeling kwam het voorstel van don heer Moltzer, pred. te Deventer, betreffende de reglementeering van de rechten der minderheden, waarvan 'de bespreking reeds vöór eenigen tijd be gonnen, doch verdaagd was. Nadat bet reglement artikelsgewijze behandeld was, werd het in zijn ge heel ten slotte aangenomen en voorloopig vast ge steld met II tegen 8 stemmen, eu zal het mitsdien aan het oordeel der kerk onderworpen worden. Tot afgev .ardigdo der Synode naar liet Algemeen College van Toezicht werd benoemd do President, en tot zijn secundus dc heer G. W. van Eerde. Daarna werd de zitting verdaagd tot den volgenden dag. Bedankt: Voor Aalsum, door .J. L. dc Mol Moneourt, te Drogeham. Voor Makkrnn, door O. Norcl, te Wons. Aangenomen: Naar Steenwijk, door R. S. Sluijter, cand. te Tietjerk. Ger. Kerken. Beroepen: Te Zaamslag, A. J. Meijer Jr., te Langcslag (Ov.) Te Buitenpost c. n. (Fr.), S. Bosina, te Wommels. Te Montfoort cn Kinschoten, R. Brouwer, te Rhoon. To Spijk (prov. Gron.), H. Bulder, te Ton Post. Bedankt: Voor Aalst, door J. van der Bijl, te Doornspijk. Ho o oer Onderwijs. Tot gewoon hooglecraar in de zoblogie aan de Universiteit van Amsterdam is door den gemeente raad aldaar benoemd dr. C. Ph. Sluiter, thans lector aan die Universiteit; de gewone hooglecraar prof. Max Weber werd benoemd tot buitengewoon hoog leeraar, wegens zijn reis naar Indië. Op de banen van „De Bataaf'in de Scheveningscho Boschjes namen gistervoormiddag de zesdaagscho internationale lawn-tenuiswedstrijden een aanvano-. Tal van bekendo bnitenlandsche spelers vooral Engelsclien dingen mee. Onder meer* komen in de heeren singlewaarmede gisteren werd begonnen en voor welke partij de „telegraaf 27 spelers meldt n.L, naast de boste NederDndsche beoefenaren van het tennisspel, de Belgische kampioen Den Borman, en voorts de heeren Howard, Jones, Mounsey, Mozisson. Heden wordt de beslissingskamp gehouden in do Nationale Heeren-Double. Het terrein is doelmatig ingericht met tenten enz. Sigrid Arnoldson bomt in dit seizoen weder eenige gastvoorstellingen geven bij de Nederlandsche Opera, de eerste op 18 October in Romeo en Julia. Dr. W, J. Lcyds, gezant van de Zuid-Afrikaansche Republiek, heeft zitting genomen in den Raad van Bijstand van bet Alg. Ned. Verbond. Te Loosduinen is op voorgang van den burgemeester, Mr. H. A. van de Velde, lid van de Tweede Kamer, reeds eene afdeeling van het Verbond gesticht, aan vankelijk met twintig leden. Aan een drietal de heeren Van de Velde, Kohier cn Bootsma, is opge dragen „een huishoudelijk reglement te ontwerpen en verdere voorstellen te doen om het welslagen dezer nationale zaak te bevorderen. Van verschillende andere gemeenten mag weldra hetzelfde worden verwacht. Te Weenen is de componist Zeiler die hofraad was aan het ministerie van onderwijs, na een lang durige ziekte overleden. Men kent Van Zeiler vooral „Der Vogelhandier" en „Der Übersteiger." In den iaatsten tijd had de componist een erfenis-proces hangen, waarin hij in botsing was gekomen met de Strafwet, zoodat hij tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Door ZellcFs ziekte was deze straf echter niet ten uitvoer gelegd. Synode. In de zitting der Alg. Synode was gisteren aan de orde de behandeling der overgangsbepalingen van het concept-reglement op de regehng van beheer der kerkelijke goederen en fondsen. Als een der be langrijkste wijzigingen kan worden meegedeeld, dat art. 78, waarbij op aanvrage dispensatie van de invoering van dit reglement kan worden verleend aan gemeenten aan welke reeds onder Koning Willem I vergunning was gegeven, hun eigen regeling van de kerkelijke administratie te behouden, werd ge- selirapt en hiervoor in do plaats gesteld een nieuw Onze Hollandsche kampioenen, de heeren Ed. Meyer en J. Bloemen, beiden van Amsterdam, hebben deel genomen aan de wedstrijden door dc Antwerpscho Zwemclub uitgeschreven. In het eerste nummer het kampioenschap op 1000 meter, was do uitslag 1. "VV. Watkins, Brussel, in 18 min. 25 sec., 2. Feyaerts, Brussel, in 19 min. 30 sec., 3. Ed. Meyer, Amsterdam, in 19 min. 362/5 sec., 4. Os. Taelman, Gent, in 20 min. 10 see., 5. A. Blondeel, Antwerpen, in 20 min. 2-1 stc. In het nummer rugzwemmen (100 meter) was dc aankomst: 1. J, Bloemen, Amsterdam in 1. min. 34J/s sec., 2. C. Vingerhocts, Antwerpen in 1 min. 42'/: sec., 3. Ed. Meijer, Amsterdam in 1 min. 541/, sec. Cp de overige winners vinden wij in het verslag der „Petit Bleu" de namen der Hollandsche zwemmers met terug. In een nummer voor dames, snelzwem- men op 100 meter op de borst, won mei. W. M. van Rotterdam, een derden prijs achter twee Antwerpscho dames. Vcc-uitvocr naar België. Volgens het vakblad „La Bouclicrie beige" heb ben de agrariërs een nieuwe listigheid gevonden om den invoer van het Hollandsche vee in België tegen te werken. „De minister heeft bij zijn laatste besluit, dat den invoer van vreemd vee in Belgie verbiedt, voor het slachtvee een uitzondering gemaakt. Dit zou met ver zegelde waggons binnen klaren komen, eu onmid dellijk naar "dc vijf groote slachthuizen des lands (Brussel, Curregbem, Antwerpen, Gent en Luik) verzonden worden, om daar ter plaatse binnen aclit- en-veertig uur na aankomst te worden geslacht. „Deze maatregel gaf alle gewenschte waarborgen tegen besmetting, dat groote schrikbeeld der agrariërs, die slechts één ding in het oog houdende voort durende sluiting der grenzen, waardoor hun vee, gelijk in 1895, goud waard zal zijn. „Daar do kandclstractaten geen doorlooponde slui ting der grenzen gedoogen, zouden onze slimme v 'f-sctv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1