52"" jaargang. Zaterdag 27 Augustus 1898. N°. 9714. MADELEINE. Verschijn! dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. «©SS UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. r 0.» - e.10 BUITENLAND. AwmraireRTBPEUB voer Schiedam, pai kwartaal .if 0.90 a n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers02 BCREAT: BOTEBSTBAAT 70, Teleplioon Wo. 123. Abtehtmituprijs van 1—5 gewene regels met lab#- grip van eene Courant Iedere gewone regel meer Bg abonnement wordt korting verleend. Algemeen orerxlcht. Schiedam, 26 Augustus '98. Van niet te hoog te schatten beteekenis is de verkiezingsstrijd die thans aan den Kaap wordt gestreden. Om niet meer of minder gaat het dan om de suprematie van het Engelsclie element in Zuid-Afrika. Wellicht is suprematie niet het juiste woord; een suprematie van het Engelsche element zou nog niet gelijkluidend be hoeven te zijn met: onderdrukking van Boeren- element, en dat is eigenlijk do kern der zaak. Rhodes c on t r a Kruger, dat is het proces waarin thans de stembiljetten en zeker niet minder de klinkende munt der imperialisten het pleit voeren. Al hun inspanning baat den aanhangers van Cecil Rhodes weinig. Zeker, de uitslag is nog niet bekend, nog niet met stelligheid zelfs te presumeeren eerst tegen het midden der volgende maand kan het resultaat bekend zijn, maar do overwinning van den Afrikaander Bond kan als een voldongen feit worden beschouwd. Cecil Rhodes, schoon zelf herkozen, ziet zijn werk ineenstorten. Zijn heerschappij in de Kaap kolonie neemt een einde. De verkiezingen, hebben ook haar aanleiding gevonden in den strijd der rassen. Het zeer dui delijke voornemen van den eerste-ininister, sir James Gordon Sprigg, om de balans te doen overslaan ten gunste van het Angelsaksische en ten nadeele van het Hollander-element, deed een conflict ontstaan tusschen ministerie en ver tegenwoordiging. Ernstig, maar niet zonder schroom, is de Afri kaander Bond den strijd begonnen tegen Rho des, die niet alleen bezat de macht van het geld, maar die bovendien beschikte over al den mvloed van een man, die weet dat hij spreekt in naam van Engeland in een land dat door duizend banden aan Engeland is gehecht. Daardoor wint de zege van den Afrikaander Bond nog aan beteekenis. De kiezers hebben zich klaar uitgesprokenzij willen dat er vrede zij met Transvaal, dat het Boeren-element be handeld worde met den eerbied en de sympa thie waarop het aanspraak mag maken. Do erkende leider van den Afrikaander Bond, de heer Schreiuer, zal nu wellicht de plaats in nemen aan de groene tafel, thans vervuld door sir Gordon Sprigg. Do „Ternps" merkt op dat hot Rhodes-con flict in Afrika thans afgeloopen is, en dat nu de doodsteek is toegebracht aan alle nieuwe plan nen van invallen of omwentelingen in Trans vaal de uitslag der verkiezingen beteekent vrede tusschen de staten en de blanke rassen in Zuid-Afrika. Do vraag is nu nog maar welke houding Chamberlain en de Engelsche imperialisten zul len aannemen tegenover dezen nieuwen staat van zaken. Ook Groot-Britamiië zal nu partij moeten kiezenhet voortzetten der imperialis tische politiek zou thans met zich brengen een Naar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR HANS WACHENHÜSEN. 6) »Waar zal ik u ooit weerzien vroeg hij toen hij haar onderweg bij een korte rust in de kamer van een hofstede vond waar zij naar ondergoed voor zich zelf en naar verbandlinnen zocht. Madeleine wier vrijmoedige aard vrij was van elke preutschheid, zag den blonden jongen man met het knappe, aristocratische, fijne gelaat gaarne in de donkerblauwe oogenhij had iets zoo be scheidens in zijn wijze van doen, dat van een voortreffelijke opvoeding getuigde, en uit den toon zijner woorden sprak zijn hart. En daarom ont week zij hem ditmaal ook niet. tJe ne saurais vous dire," antwoordde zij lachend op zijn vraag. Maar zij verbeterde zich zij wilde zuiver Uuitsch met hem spreken, hoe ongewoon haar dat ook afging. ïWat God over mij beschikt 1 Kan ik het weten, wanneer ik mijn weldoenster, do barones, niet in dezen vreeselijken oorlog weer* vind? Is het baar nog gelukt oinoen Metz tuko men Jk kan mij vergissen Voorloopig echter kan ik hier goeddoen, wanneer er weer een slag komt als die bij Forbachik ben niet bang sedert ik er een heb gezien. Mijn tehuis is te Remilly bloedigen strijd tusschen Angelsaksen en Boe ren. De Engelsche regeering is intusschen doende over het grootsche plan van Rhodes om den spoorweg van Buluw&yo door te trekken naar het Tanganyka-meer, aLs eerste traject van een lijn die Zuid-Afrika moet verbinden met den Nijl. Deze spoorweglijn zal 1287 KAL lang zijn en 50 millioen francs kosten. Het kapitaal zou door openbare inschrijving worden bijeenge bracht, terwijl de regeering 3 pet rente zou ga randeeren. Over deze rente-garantie echte'- schijnen Chamberlain en de Lord van de Schatkist het niet eens te zijn. Dat Esterhazy Woensdag voor den raad van onderzoek zou moeten verschijnen, was den vo rigen avond zelfs den leden van den raad nog niet bekend. Het publiek wist er dus in 't ge heel niets vanvandaar dat alles ook volkomen kakn en rustig verliep. Veel belangrijks is trouwens van de zitting van deu raad niet te vermolden. De divisie-ge neraal Florentin presideerde don raad waarin met hem zitting hadden de brigade-generaal Langlois, kolonel Kardrin, majoor Savignac en majoor Brochain. Esterhazy verscheen in uniform. Gehoord wer den als getuigen kolonel Mereier, commandant van het 74ste regiment infanterie, waarbij Es terhazy het laatst stond, en verschillende offi cieren van dat regiment. Voorts werd generaal de Pellieux gehoord, die volgens de „Gaulois" zeer ongunstige verklaringen heeft afgelegd over Esterhazy's particulier leven. Het blad voegt er bij dat Esterhazy uit den dienst ontslagen zal worden. Met zekerheid kan daarvan echter nog niets bekend zijnde krijgs raad heeft tot 's avonds 8 uur vergaderd, en volgens een telegram, dat do „Iud. Belgo" „juist voor het afdrukken" ontving, heeft de raad nog geen beslissing genomen, maar zal liij opnieuw vergaderen en nieuwe getuigen hooren, waaron der mr. Tézénas. De bevoegdheid van den raad is zeer beperkt. Vier vragen zijn er, waarop hij slechts met ja en neen te antwoorden heeft; die vragen be treffen do volgende feitendoorloopcnd -wan gedrag, ernstig vergrijp tegen den dienst, ern stig vergrijp tegen de discipline, vergrijp tegen de eer. De straf bestaat voor elk dier feiten in ont slag uit den dienst. In zake Picquard en mr. Leblois is intus schen de instructie afgeloopen. Do conclusie van den procureur der republiek verwijst beide be klaagden naar de correctioneele rechtbank, Pic quard als dader en Leblois als medeplichtige, wegens liet mededeelen van stukken betreffende het tegen Esterhazy geopende onderzoek door Picquard, zonder toestemming zijner chefs, aan zijn advocaat. en te Courcelles, hier bij Metz, bij de baronne de Berwick." nEn zal ik daar van u kunnen hooren, ingeval ik den oorlog overleef?" sDe barones zal het mij euvel duiden wanneer zij hoort dat ik met haar vijanden was." ïU, een halve Duitsche, zooals de dokter mij zeide »Zij haat de Duitschers, la baronne!" «Om 't even Ik treed over een uur in een regiment dat verder rukt. Wil u nu en dan een beetje aan mij denken en bierdit kaar'je ais herinnering bewaren 7" sOh, si je vcuxMadeleine bloosde toen zij het kaartje aannam. »En nu, vaarwel, Madeleine I" Hij maakte zich van haar hand meester, kuste die, zag haar nog eens in de donkere oogen en verliet haar haastig. Madeleine zag hem verstrooid na; toen glim lachte zij droevig. Benedetti, de onvermoeide, overviel haar toen hij met een arm vol linnengoed binnentrad. sSchoenen en kousen, alles ligt daar boven door elkaar I" riep hij uit. ïDe vrouwen zijn als gekken gevlucht!" Lulu bracht haar triomfeerend een groote ham, die bij de haastige vlucht in den schoorsteen was achtergelaten, en Plessmann kwam beladen met beddelakens en sloopen, met twee evenzoo bepakte dragers met manden wijn achter zich. sNu kan het er op los gvanl Wij zijn rijkelijk voorzien 1" Hij luisterde, daar hij het kanon hoorde donderen. sWij zijn niet ver van Courcellesdaar ginds moet het liggen," voegde hij er halfluid bij. vMaar je doet niets zonder mij, hoor l" Omtrent liet incidenLSievekiiig te Isclil deelt het „Extra-BIatt" te Weenen nog het volgende mede Het Girardi-conccrt had plaats onder bewa- king der gendarmen, die deu pianist Sieveking moesten gevangen nemen. Aan het eind van het concert teen de gevangenneming zou plaats 'neb ben, ontstond een stormachtig tooneel- De hoer Girardi nep verontwaardigd uit„Eerst voor de aniien laten spelen oil dan gevangennemen, dat is onmogelijk. Een volgende maal werd ik terechtgesteld na het voordragen van c n paar couplettenVerontwaardigde badgasten, ver langden dat do burgemeester zich borg zou stel len. De heer Sieveking zelf riep„Ik ben een vreemdeling, een goed Christen, protestant en heb den geestelijke niet beleedigd. Ik was bijna doodgeslagen. Ik ben toch in een beschaafden staat V' Inderdaad trok, naar liet genoemde blad meldt, bij de twist op straat de menigte voor den priester partij en dreigde den pianist te lynchen. De commandant der gendarmerie verklaarde dat hij niet anders handelen kon. Hij verzeker de den pianist, dat hij een goed bed zou vinden en gaf hem den raad in dc kurzaal te soupeeren en dan mede te gaan. Op aandringen van zijn vrienden stemde de heer Sieveking daarin toe. De commandant der gendarmerie zette zich aan een tafeltje naast liem en voerde hem na afloop van het souper weg. De „Neue Freie Presse" bevat ook een leven dig verhaal van het gebeurde uit' Isclil zelf waar uit de verontwaardiging in de kringen der bad gasten duidelijk blijkt, en ook dat de burge meester al het mogelijke heeft gedaan om de gevangenneming te voorkomen, doch vruchte loos. Volgens hot verhaal zou do geestelijke, die de sacramenten droeg, den hoer Sieveking, toen deze liem niet groette, gezegd hebben„Tot welke religie gc ook moogt behooren, eene op voeding hebt gc in elk geval niet gehad." Reeds meermalen moet 't, volgens de „N. Fr. Presse", te Isclil voorgekomen zijn, dat badgas ten, die bij zulke gelegenheden liet klokje niet hoorden of liet bestaande gebruik in het geheel niet kenden, door den geestelijke in het open baar zeer scherp terechtgewezen werden. De „Westminster Gazette" zegt, dat do zaak veel opschudding maakt onder Protestanten, vooral de Engelsclion, en dat zelfs de lioogero Katholieke geestelijkheid de daad van deu jon gen priester veroordeelt. Ook in Duibschland wekt de zaak blijkbaar groot opzien. De „National-Zeitung" te Berlijn raadt zelfs de badgasten aan Isclil te verlaten als liet beste antwoord op het ongehoorde voor val- Sieveking moet volgons zijn eigen verkla ring in de gevangenis zeer slecht behandeld zijn. Onze Noderlandsclie bladen deelen vrij alge meen de feiten mede zonder nog een oordeel te vellen. Het ,,N. v. d. D." meent zich te herinneren dat, jaren geleden, wijlen de bekende Haagsche predikant Huydecoper, op eene reis door Italië, wegens het niet het lioofd ontbiooten bij het Benedetti kwam, toen hij zijn last had afge leverd, weer naar het huis toegesprongen. üGauw 1" riep hij. lAlles marcheert in de richting van het kanongebulder. Er schijnt vandaag weer een slag te worden geleverd, nog wol op Zondag. Onze luitenant Harboth rukt zoo juist ook op met een regiment. Hij laat u nog eens groeten. Juffrouw Madeleine, dien heeft u het aangedaan De colonne zette zich werkelijk in beweging naar Courcelles toe, vanwaar den 14 Augustus 's middags bet kanongebulder klonk. Madeleine verkeerde in groots onrust. Zoo nabij was zij baar heimelijk doelMaar wanneer ook Courcelles het toonesl van den strijd was? De raast hen gelijktijdig opmarclieerende colonne stokte. Plessmann die bezorgd uit het raampje naar buiten keek, zag een stafofficier langs de troepen galoppeeren; het was majoor Girard. ïPlessmann 1" riep deze hem too. »Ik hoor dat je een prachtige aanwinst hebt gekregen voor je zieken. Men vertelt mij van een jonge Elzassche. Luitenant von Herboth die daareven een vacature bij mijn bataljon is komen vervullen, is verrukt over haar. Geluk er meel" Madeleine die juist in haar wagenafdeeling bozig was met het gereedmaken van verbandlinnen, ver schrok zij boog-het hoofd dieper over haar arbeid. tJe zult heden veel werk krijgen 1 Men is feeds aan "t vechten bij Colombey! Tot weerziens! Hij galoppeerde langs de colonne, wierp toevallig een blik door het open venster waarachter Madeleine even toevallig juist opstond, en salueerde haar roet den sabel. Zij haalde diep adem uit de zwaar bedrukte borst, want zij voelde hoe bij de gedachte aan een voorbijgaan eener processie, in gelijke moeilijk heden is geraakt. Oemcngfle Mcdcdecllngen. De „Daily Graphic" ontkent dat er reeds een vergelijk getroffen Ls tusschen Rusland en En geland m zake China. Sir Charles Scott en graaf Murawieff onderhandelen nog. De laatste heeft verzoeningsgezinde verklaringen afgelegd; do Britsche gezant heeft van zijn kant. duidelijk doen blijken dat Engeland niet geneigd is, zijn belangen op te offeren. Het blijkt dat de verkiezing van den liberaal Naylor-Lovland in de plaats van Curzon tot lid van het Engelsche Lagerhuis hieraan tc danken is dat de dissideerende liberalen die zicli in dertijd om Gladstone's Home-rule-plannen afge scheiden hebben samengewerkt hebben mot de andere liberalen. In deze hereoniging der liberalen ligt een drei gement voor dc tory-partij en voor de regeeiing. Lord Charles Ticresford is in opdracht van de Britsche Kamers van Koophandel Woensdag op reis gegaan naar China. Do „Patrio" publiceert een telegram uit Ro- chefort volgens hetwelk aldaar een liardnekkig gerucht loopt dat de Fransehe kruiser Bruix met man en muis iu den Indischen Oceaan is vergaan. Aan het ministerie van marine is geen be vestiging van dit gerucht ontvangen. Prof. Schweninger liceft zich thans uitgeLa- tcn over de oorzaak van Bismarck's dood. Het was niets dan een longontsteking, en de lijfarts voorzag zoo weinig gevaar, dat hij den. prins toestond champagne te drinken. Bismarck zelf noemde zijn ontslag zijn „dood vonnis", omdat zijn leven nu doelloos was go- worden. Nog kerb geleden riep de prins bij ze ker incident opgewonden uit: „Kon ik nog maar eens opruiming houden in dien zwijnen- boel, en hun zeggen waarheen dat leidt, maar je weet, Schweninger, mijn trompet is gebarsten en geeft geen geluid rneer. Ik voorzie dat wij moeilijke tijden tegemoet gaan." Wellicht werd met dit „incident" de jongste Lippesche qua es tie bedoeld. Te Potsdam worden door hot spoorweg-regi ment proeven genomen mot de telegraaf zonder draad. Bij de vloot-oefeningen te Kiel is het aviso G r o i f aangevaren door een torpedo-boot. Do laatste moest door een andere torpedo-boot naar de haven worden gesleept. Johan Trojan, de hoofdredacteur der „Klad- deradatseh", die twee maanden gevangen heeft gezeten wegens majesteitsschennis, heeft giste ren de gevangenis verlaten. Generaal von Werder, oud-gezant te St- Pe tersburg, is met een deputatie van officieren van liet grenadier-regiment „Keizer Alexander" naar veldslag haar hart van angst ineenkromp. En het gedonder yan het kanon klonk nog heviger. In stormpas trok de colonne haar voorbij en nu ratel den ook de kanonnen, die vreeselijko werktuigen, met oorverdoovend geraas voorbij. »Kom, Madeleine, nu moed gevat 1 Er zal werk genoeg zijn 1" Plessmann stak juist zijn hoofd bij haar binnen. Zij vond geen antwoord. Haar borst was be klemd. Ginds bij Forbach had zij den moed ge had om zich zelf te redden uit het gewoel van den strijd tusschen bloed en lijken maar thans sidderde zij bij de gedachte aan die ellende. Zij had gaarne Plessmann gesmeekt haar aan zich zelf over te laten. Zij kende immers den weg naar het kasteeltje der barones, daar ginds in het wond, dat zij zooeven bereikt hadden. Maar wanneer daar, juist daarde donder der kanonnen dreunde nu zoo luid in het bosch de echo droeg dien van boom tot boom. En toen klonk het plotseling»De ambulance- colonne voorDe marsch-eolonne maakte plaats voor haar; zij vloog over den straatweg voorbij de troepen die plotseling, klaar voor het gevecht, stand hielden. De boomstammen vlogen haar voorbij steeds donkerder werd het woud en nu meende zij onder de batailions ook Herboth te hei kennen wiens oogen haar zonder twijfel zochten, die nu in den dood ging snellen I jMoed, Madeleine Zij hoorde weer de stem van Plessmann achter zich die zijn hand op haar schouder had gelegd. »En wat je eigen aangelegen heid betreft, doe niets zonder mij. Het zal warm toegaan (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1