L 52"e jaargang. Zondag 28 en Maandag 29 Augustus 1898. N°. 9715. Tweede Blad. Del nine ptonflerEljtpstspaartó. FETJILLETOlsr. /3Cï:z&L Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVERH. J. C. ROELANTS. Kennisarevinir. K e 1111 i s 2 0 y i 11 s. gesloten «al zijn. Kennisgeving. BURGERAVONDSCHOOL. Maandag 5 September a.s. BINNENLAND. Aioskhhsstepbijb voor Schiedam, per kwartaal i f 0.90 i» omliggende plaatsen, ;i. kwart. - 1.05 n franco por post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- O 02 BUREAU i BOTER9TRIAT ?0, Velephoon Wo. 123. ABvsansTrspKusvan 1—B gewone regels met lahs- grip van eeno Courantf 0.53 Iedere gewone regel meerftJO Bij abonnement wordt korting verleend. SLUITING BUREAUX TEN RAADUUIZE. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat wegens de feestvieringen hier ter stede ter gelegenheid van de troonsbestijging van H. M, Koningin Wilhei- rnina, de Bureaux ten Kaadliuire op Woens- dag 31 Augustus en op Zaterdag 3 Sep tember a.s. voor het publiek slechts geopend zullen zijn tusschen des voorm. 111/2 en des nam. 1 uur. Schiedam, den 27 Augustus 1893. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG. I)e secretaris, VERNÈDE. Sluiting Koopmansbeurs. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ter gelegenheid van de a.s. Inhuldlglngsfecsten de Koopmansbeurs op Woensdag den 3lsten Augustus en op Zaterdag den 3den September a.s. Schiedam, den 27sten Augustus 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De Secretaris, VERNÈDE. K X E Z E it L IJ 9 T Kamer wan Koophandel en Fabrieken. BtmGEMEESTEIl EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, Gezien artikel 9, alinea 2, van het koninklijk be sluit van den Aden Mei 189G staatsblad 110. 7li) Brengen bij deze ter kennis, dat de Kiezerslijst voor leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, den 25sten Augustus jl. definitief opgemaakt, met ingang van den lsten September as., gedurende acht dagen voor een ieder op de gemeente-secretarie ter inzage is nedergelegd. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 27sten Augustus 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG. De secretaris, VERNÈDE. De DIRECTEUR der Burger-Avond- Als er eeno instelling in ons land is, die zich gedurende haar 17-jarig bestaan heeft ontwik keld op een wijze, die zelfs do stoutste verwach tingen heeft overtroffen, dan is het ongetwij feld de Rijkspostspaarbank. Do instelling is po pulair geworden in den waren zins des woords, dat getuigen de uitgebreide en belangrijke ver slagen jaarlijks door den directeur uitgebracht. Maar met die toenemende populariteit ging uitteraard gepaard een voortdurende toeneming van het aantal ambtenaren en beambten aan hare directie; ging oveneens gepaard behoefte aan ruimte om de archieven on bescheiden der instelling te bewaren. Kon men zich aanvanke lijk vergenoegen met het gebouw Stadhouders kade hoek Nic. Berekemstraat te Amsterdam, een gebouw der gemeente toebehoorende en aan de Rijkspostspaarbank verhuurd, al ras bleek dit gebouw te klein. De directeur zag zich ge noodzaakt een, later nog een, na eenigen tijd een derde perceel te huren, ook aan de Stad houderskade, en thans zal eerlang nog een vier de perceel moeten worden gehuurd. school brengt ter kennis van belanghebben den dat de school zal aanvangen op De Directeur, J. A. ÜINGMAN. Inhnldigingsfecsten, Men schrijft ons uit Amsterdam van 26 Au gustus. Door do gemeente Amsterdam zal den dag van de inhuldiging, 6 September a.s. een groot diner worden gegeven aan de vertegenwoordi gers der Buitenlandse® Pers. liet zal plaats hebben in de Koningszaal van het genootschap „Natura Artis Magistra" en ongeveer 270 cou verts groot zijn. De regeling is opgedragen aan den wethouder van den Burgerlijken Stand, den lieer Schölvinek. Yan den intocht, het gaan naar de Nieuwe Kerk en den terugkeer en van de aubade op den Dam zal eene offieieele photographic wor den genomen. De opdracht daartoe is door H. M. do Koningin verstrekt aan den photograaf Ilenri de Louw te 's-Gravenhage. Aecijns op het geslacht. Bij kon. besluit van 3 Aug. jl. is te gemoet gekomen aan eenigo bezwaren welke de uit voer van versch vleesch met afschrijving van den accijns ontmoet. Het aantal stuks vee dat in de aangifte tot slachten begrepen moet zijn, wordt namelijk ver minderd voor runderen van vijf tot twee, en voor kalveren van tien tot vijf. De minister van financiën kan in bijzondere gevallen, en onder de noodige voorzieningen in het belang van het toezicht, de afschrijving van accijns ook doen verleenen bij uitvoer van vleesch langs andere wegen dan spoorwegen. Atjch. De correspondent te Batavia van de „N. R. Ct." seint: Majoor C. A. de Jongh, die aan het hoofd ecner troep uit Kota Radja, den 21sten dezer Lengali verkende, werd door Tengkoc Tawa van Anagaloeng aangevallen. Deze en zijn partijgan gers werden gedood- Onzerzijds worden gewond de 1 e-luitcnant der infanterie H. A. Seliadée en - twee cavaleristen. Yerder hadden geen ontmoe tingen plaats. De troep keerde naar Lamtobah terug. Notarieel examen. 's-Gravenkago, 2U26 Augustus. Geslaagd voor het eerste gedeelteJ. P. van der Tak te Amsterdam, F. H. Kooyman te Gouda, F. H. J. J. Suys te Den Bosch, J- W. Huynen te Wijk-Maastricht, Th. V. J. M. Felabrugge te Duiven, A. J. Kalskoven te Arnhem; en twee de gedeelte: W. J. Wouters te Oisterwijk, Z. W. Mouton te Voorburg, A. H. W. Jost te Hden en Cli. Haenen te Utrecht. Leerplicht. Tegenover de aanhoudende bezwaren van en kele bladen tegen den leerplicht wijst mr. S. J. Gelukkig zal dit laatste perceel slechts een paar jaren dienst behoeven te doen, want reeds is met den houw van het directie-gebouw op het terrein achter het Rijksmuseum een aan vang gemaakt. Ér is heel wat to doen geweest voor en aleer men zoo ver gevorderd was. Niet alleen dat de directeur der Bank, vergezeld door den Rijks bouwmeester, eorst heel wat had te reizen om in het buitenland bekende groote gebouwen, bankgebouwen, ministeriëele departementen, musea, bibliotheken, enz., te bezichtigen, ten einde met hetgeen hij zou zien voor het gebouw te Amsterdam ziju voordeel te kunnen doen, doch ook omtrent de keuzo van een geschikt terrein was het niet dadelijk gemakkelijk ge reed te komen. Een terrein in de oude stad was onnoodig. Immers het publiek zal met het directie-gebouw niet veel te doen hebben. Er zijn er, die meenen dat later het publiek zijn inlagen en terugbeta lingen op spaarbankboekjes aan het gebouw achter het Rijksmuseum zal hebben te doen, en wij hoorden al beweren „dat het dwaas was de menschen zoo ver te laten loopen.' Men kan genist zijn. Het Amsterdamsche publiek zal met het gebouw niets hebben nit te staan. Het zal uitsluitend dienst doen als zetel der directie „voor het gansche laad". Alleen vertegenwoor- V. te 's-Gravenhage, er in „liet Centrum' op, dat het verwaarloosde kind. door lier verplicht schoolbezoek een gedeelte van den dag uit de tieunge huiselijke omgeving of van de straat weggenomen, m aanraking komt met betere en zedelijk iiooger staande menschen. Ofschoon ik zoo goed als liet ging kennis heb genomen van alles wat de laatste maanden te gen leerplicht geschrei en werd zegt hij is mijn gevoelen ten opzichte der invoering van leerplicht als „gewenschto sociale hervorming" geenszins geschokt. Integendeel. Van verschillende zijden mijner geloofsgenooten ontving ik bewijzen van warme instemmingook wat mij zeer verheugt, van katholieke geest lijken. Politiebond. Donderdag had te Leiden een algeineene ver gadering plaats van de afdeelmg Zuid-Holland van den Ned. Politiebond, die door 22 leden werd bijgewoond. Als een bewijs van hulde en trouw werd aan H. M. de Koningin-Regentes een telegram ge zonden. Daarna werd overgegaan tot liet kiezen van 6 bestuursleden, waarvan 4 wegens periodieke af treding en 2 wegens reglementswijziging. Herkozen werden de heeretiII. A. Snijders te Sliedrecht, II. van Rosmale, inspecteur van politie te 's-Gravenhage en D. van den Bosch, gemeente-veldwachter te Krimpen aan den IJsel, terwijl in de plaats van den heer Aalst gekozen werd de heer Bruggemans, brigadier- majoor der Rijksveldwaclit te 's-Gravenhage. De heeren Schoeliuizen, burgemeester, en Langcndijk, gemeente-veldwachter, beiden te Ilardiuxveld, werden gekozen tot leden wegens uitbreiding van liet bestuur. Tot lid van het hoofdbestuur werd gekozen de heer K. Kramer, chef-veldwachter te Apeldoorn. Tot afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemeene vergadering van het hoofdbestuur werden aangewezen de heeren Roos, hoofdagent te Gouda en Langendijk, gemeente-veldwachter tc Hardinxveld. Geheelonthouding. Op de groote nationale meeting voor geheel onthouding van a.s. Zondag, in den Parkschouw burg te Amsterdam, zullen als sprekers optre den pastoor Ariëns, of (dr. Banning) van het KruisverbondF. Domela Nieuwenliuis, redac teur van de „Vrije Socialist"; A. W- Fijnvan- draafe, van den Christel. Gchcelonthoudersbond „Gideon"dr. A. van der Heide, van de S. D. A. P.J. N. van Munster, middernachtzende- ling (a.-r.)dr. N. J. C. SchermerhomJ. K- van der Veer en prof. dr. J. van Roes, die te vens als voorzitter optx-eedt. Volksbond. In de voortgezette algemeene vergadering van den Volksbond ter bestrijding van drankmis bruik, te 's-Gravenhage, kwam gistex-eu aller eerst in behandeling het voorstel-Utrecht om het Hoofdbestuur uit te noodigen wel te willen onderzoeken, wat vanwege den Volkshond kan worden gedaan, om te voorkomen dat zij, die wegens herhaalde openbare dronkenschap in de Rijkswerkinrichtingen werden opgenomen, on middellijk na hunne weder-intrede in de maat- digers van commissionairsfirma's zullen er 's och tends hebben te komen om de stukken in ont vangst te nemen, benoodigd tot het bekomen van den koopprijs der ten behoove der post spaarbank aangekochte waarden, het bedrag der met haar gesloten prolongatie-posten, enz-ter wijl overigens directeur en hoofd-ainbtenaren er voor belanghebbenden zullen zijn te spreken. Nadat men eerst eenig gesukkel had gehad over een terrein aan de Ceintuurbaan, waarom trent de onderhandelingen ten slotte tot niets leidden, werd eindelijk van de gemeente Am sterdam aangekocht een stuk van de Museum- terreinen. Dit stuk grond dat op IS September 1897 aan het Rijk overging is groot 4000 vier kante Meter, en gelegen tusschen Paulus Pot ter- en Jan Luykenstraten, terwijl de gevel van het gebouw aan de Van Baerlestraat komt. De gemeente verkocht dezen grond voor f 120,000 en stelde de voorwaai'de dat zoowel het grond plan als de gevelteekeningen aan de goedkeu ring van B. en \V. zouden worden onderworpen. Niet het gcheele terrein zal dadelijk worden bebouwd, een derde gedeelte ongeveer aan de achterzijde van het gebouw gelegen, zal voor eerst onbebouwd blijven en worden aangelegd als plantsoen of plein. Men heeft echter meer terrein aangekocht dan aanvankelijk noodig is, omdat uitbreiding van doa dienst der Rijks- schappij opnieuw het slachtoffer worden van hunne tjivnik/uvht. liet lil ofdbestuur verklaarde zii'li daartoe Nolgaanie beleid De afdeelmg Rotterdam gaf hierbij het denkbeeld in overweging om in de v.u'kinrichlingrn auMi-ea to houden waarbij de nadeden van het drankmisbruik scherp zou den wenden in 't liellt gesteld. Ook tint denk beeld zal overwogen worden. Oj) verzoek van den Volksbond hebben dr. Scheller, tweede geneesheer in liet krankzinni- gi uge'stieht te Utrecht, en prof Zwanrdemaker, (en vnorloopig onderzoek ingesteld naar de uit werking van liet alcoholgebruik op den spier- aibtid tan liet mcnselielijk lichaam. Dr. Sclicf- kr kwam thans in de vergadering om het re- sulta.d dier voorloopige onderzoekingen mede te deden met toelichting van platen waarop een aanschouwelijke voorstelling van die werking wordt gegeven. Deze verhandeling werd door de vergadering toegejuicht. Dr. Scheffer ontving, namens haar, den dank des voorzitters. De afdeeling Utrecht stelde nu voor, dat de vergadering haar oordeel uitsprak over de vraag wat weuschulijker is: de vergunningen die de Set toelaat minder of moer gelijkmatig ook over de nieuwe wijken van eene stad to verdeden, dan wel de vergunningen in de oudere gededten van de stad opgehoopt te doen blijven. Het Hoofdbestuur verccnigde zich niet do grondge dachte van dit voorstel, om ui. de vergunnin gen meer gelijkmatig te vei dceleu over de nieuwe stadsgedet lten. vooral om daardoor den clandestienen drankverkoop het groote kwaad zooveel mogelijk te beteugelen- Men zou daardoor tevens de slechte inrichtingen in de binnenstad kunnen doen vervallen, en men zou ook billijkheid betraditen tegenover de ver gunninghouders, die door den clandestienen ver koop zoozeer geschaad worden. Het voorstel van Utrecht werd aangenomen. Alkmaar stelde voor dat de algemeene verga dering haar oordcel uitspreke over de vraag of bel gewcnscht is, dat de aMeeliiigsbe.sturen zich richten per adres tot den gemeenteraad, om te verzoeken de loonbctaling der werklieden in dienst der gemeente op Vrijdag te doen plaats hebben, Groningen cn Rotterdam hebben dat zelfde punt op de agenda doen plaatsen. Gro ningen acht 't venschelijk dat de loonen aan werklieden niet op Zaterdag worden uitbetaald. Rotterdam wil de betaling op Zaterdag-ochtend. Overeenkomstig do in de kringen der werkge- vors heerseliende meening omtrent deze raak, ontraadde de voorzitter aan de afdcelingen om aan de gemeente-besturen te verzoeken zekeren bepaalden dag voor de loonbctaling te stellen slechts propaganda te maken voor liet denk beeld om niet op Zaterdagavond te betalen. In dien zin werd ten slotte beslist. Van dit besluit zal inededeeling worden gedaan aan de Afscliaf- fings-vereenigiiig en aan het Kruisverbond (overeenkomstig liet voorstel van Amsterdam). Rotterdam stelde alsnu voor dat de Volks bond bij wetswijziging er op aanclringe dat aan dc gemeenten de verplichting worde opgelegd om bij de toekenning van vergunningen eene minimum-ruimte van het lokaal vast te stellen. Nu het woningvraagstuk aan de orde zou ko men, werd op advies van het hoofdbestuur be sloten de zaak nog te laten rusten. Amsterdam stelde voor; „De algemeene ver- postspaai'bank zelf, misschien vergrooting van liet gebouw later noodig zal maken, en ook met het oog op de vermoedelijke noodzakelijkheid dat wellicht van staatswege worde overgegaan tot het oprichten ecner Rijks-verzekeringsbank, die uitteraard aan do Rijkspostspaarbank be hoort te worden verbonden. Het nieuwe directie-gebouw, dat thans vol gens plannen van den Rijksbouwmeester, den heer D. E. C. Knuttel, vastgesteld door de Re geering, in overleg met den directeur der Rijks postspaarbank, en den Raad van Toezicht op die instelling, in aanbouw is, belooft inderdaad een sieraad van stad en land te worden. Hei gebouw zal behalve een zeer groot sous- terrein, twee verdiepingen krijgen. Een groote ruimte als sous-terrein is voor deze instelling een vcreisclite. Immers in verband met den al- o-emeeneti \erjaringstermijn volgens het Burger- ?ijk VlSboek, overgenomen door de speciale spaarbankwet, moeten vele documenten dertig jaren lang bewaard blijven, o, n. de door ge ilede afbetaling aan den omloop onttrokken spaarbankboekjes, dc daarmede in verband staande laatste kwijtingsstukken, enz. enz- Het behoeft geen nader betoog dat liet aantal te be waren documenten op den duur reusachtige af metingen zal aannemen en do bergplaatsen in het sous-terrein dus hoogst noodzakelijk zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1