52"° jaargang. Dinsdag 30 Augustus 1898. N°. 9716, MADELEINE. W.P FEUILLETON. fersehijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVErT"H. J. C. ROELAISTTS. Kennisgeving. Kennisgeving. gesloten zal zijn. BUITENLAND. AsommnutTsmji voer Schiedam, por kwartaal o.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommersq 02 BfJKEAPi BOTERSTSIAAT 70, Telcphoon Wo. 123. ABTKBTKrmpwjsvan 15 gewone regels met inbe grip van eone Courant9.53 Iedere gewone regel meer #J0 Bij abonnement wordt korting verleend. SLUITING BUREAUX TEN EAADIIÜIZE. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat wegens de feestvieringen hier ter stede ter gelegenheid van de troonsbestijging van H, M. Koningin Wilhel- mina, de Bureaux ten ilaadhuize op Woens dag 31 Augustus en op Katerdag 3 Sep tember a. s. voor het publiek slechts geopend zullen zijn tusschen des voorm. lip en des nam. 1 uur. Schiedam, den 27 Augustus 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG. Be secretaris, VERNÈDE. Sluiting Koopmansbeurs. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ter gelegenheid van de a.s. Inhuldigtngsfeesfen de Koopmansbeurs op Woensdag den 31sten Augustus en op Zaterdag den 3den September a.s. Schiedam, den 27sten Augustus 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. üe Secretaris, VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 29 Augustus '98. Een blijde boodschap komt uit St. Peters burg. Man van de daad meer dan van het woord, heeft czaar Nicolaas een hoogst belangrijken stap gedaan om der wereld den vrede te ver zekeren. Wat baatte het al, of keizer Wilhelm den vrede hemelboog prees, maar intussclien steeds grooter oorlogslasten op de schouders zij ner onderdanen laadde? Wat hielpen meetings en conferenties, vrede- en arbitrage-bonden, wat vermocht het streven van alle anti-militaristen der wereld? Czaar Nicolaas II heeft tot alle mogendheden het voorstel ge- richt, over te gaan tot algemeen© ontwapening en daartoe een inter- Naar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR HANS WACHENHUSKN. 8) Ten laatste kwam ook de lord de marmeren trap af en schudde bet meisje de hand. Hij kende weinig Fransch en sprak daarom Duitsch met haar. Hij was blijde zeide hij, dat hij ten minste George had aangetroffen, want zijn bediende was uit angst voor den oorlog te Calais reeds ziek geworden en acht ergebleven. Hij, «!s oud-soldaat, was echter blij weer eens een oorlog te ziende Pruisen waren gentlemenhun voorposten hadden hem, daar de spoorlijnen opgebroken waren, kalm op een boerenkar laten passeeren, de boer had daar door voorkomen dat zijn paarden gerequireerd werden. Hij wilde haar met zich medenamen naar boven. Maar Madeleine had slechts oogen voor George die zich reeds wilde verwijderen. Zij wendde zich tot den chef-dokter die juist zijn instructies gaf, en verzocht hem het huis zooveel mogelijk te ont zien. »Daar komt reeds het eerste transport 1" riep de dokter uit bet venster ziende. »Er zijn Fransche uniformen bij 1" IV Gedurende verscheiden uren kwamen er nu op nationale conferentie b ij een te roepen. Op de volgende wijze geeft de „Staals-Cou- rant daarvan kennis aan de Russische natie Op bevel van den Keizer overhandigde de heer Murawieff don 24en Aug. aan do to St. Petersburg geaccrediteerde buitenlandsche ver tegenwoordigers de volgende mededecling Het handhaven van den algemeenen vrede en de mogelijke vermindering der bovenmatige krijgstoerustingen vormen tegenwoordig het ideaal der gansche wereld en daarop is ook het stroven van alle regeeringen gericht. Overtuigd dat dit verheven doel overeenkomt met het werkelijke verlangen en do rechtvaar dige wenschen van alle mogendheden, acht de keizerlijke regeering het oogenblilc gunstig, om langs den weg eener internationale beraadsla ging middelen te zoeken om aan allo volkeren ue weldaden des vredes te verzekeren en een einde te maken aan do tegenwoordige krijgstoe rustingen. Het handhaven van den vrede is het doel der internationale politiek en in naam van den vre de hebben dc groote staten machtige bondge nootschappen gesloten. Ter handhaving van den vrede heeft men de militaire macht in tot nog toe onbekende mate ontwikkeld; de lasten zijn in zulle een mate aangegloeid, dat de volkeren ze slechts moeilijk rnecr kunnen dragen. Honderden millioenen wor den gebruikt voor vemielingsmacliines, welke morgen haar waarde verliezen, wegens de een of andere nieuwe ontdekking Wanneer deze toestand voortduurt is een ca tastrophe onvermijdelijk. Daarom heeft do Kei zer den heer Murawieff bevolen, aan alle te St. Petersburg geaccrediteerde vertegenwoox-di- gers het voorstel te doen tot het houden eener conferentie, welke zich zal hebben te belasten met de vraag, hoe een einde kan worden ge maakt aan de onophoudelijke krijgstoerustingen en het onheil kan worden voorkomen, dat de wereld bedreigt. Deze conferentie zal met Gods hulp een gun stig voorteeken zijn voor de aanstaande eeuw. Zij zal in één machtigen bundel samenvatten het streven van alle staten die eerlijk hun best doen om de groote gedachte van den wereldvrede te doen zegevieren over alle elementen van on vrede en tweedracht. Zij zal tegelijk hun samen gaan bezegelen door een gemeenschappelijke wij ding van recht en gerechtigheid, waarop de vei ligheid der staten en do welvaart der volkeren rusten. Slechts weinige bladen in den vreemde heb ben reeds de gelegenheid gehad 's Czaren voor stel te bespreken; weinige hebben het zelfs nog aan hun lezers kunnen mededeelen, want ge lukkig zijn er tal van bladen die den Zondag als rustdag in eere houden Enkele uiteraard slechts oppervlakkige op merkingen, meer de daad van het initiatief dan Let voorstel zelf geldend, vinden wij in Fran- het kasteeltje transporten van meest zwaar gewon den. Piessmann had zich sedert bij Madeleine onder bescherming van den generaal wist, meer op den achtergrond gehouden, maar hij had haa»-\erzocht zich te onttrekken aan den aanblik van zooveel bloed, daar er immers hulp genoeg was. Hij, de bescheiden heelmeester, voelde zich zelfs eenigszins verlegen, omdat hij van het meisje, dat hier in het voorname huis zoo vertrouwd was en door den generaal zoo gemeenzaam werd behandeld, meer had gevorderd dan hij had behooren te doen. Zij zelf scheen ook te hebben ingezien dat haar plaats niet beneden in het salon was, waar nu reeds vijf dokters met amputaties en andere bloedige operaties bezig waren. Zij ging met den ouden generaal naar een afge legen paviljoen, waar zij aan den aanblik van de steeds voortdurende transporten van gewonden ont rukt, maar er toch getuige van was hoe men op de helling naar den straatweg reeds ambulance tenten opsloeg. Het was vijf uurj geworden en de zon neigde achter het woud ter ruste. De donder der kanonnen zweeg nu voor oogenblikken, maar dichtbij of ver af begon hij steeds weer hier en daar, zich roet het ratelen der mitrailleusen en het knetterend geluid van bet geweervuur voortplantend van Colombey naar Montoy en Noisseville. Madeleine kon de richting duidelijk onderkennenbanger werd het haar te moede, terwijl de generaal er over sprak met de koelbloedigheid van een soldau Piessmann kwam haar opzoeken terwijl hij zich het zweet van het voorhoofd wischte. Dokter Weiter liet haar zeggen, zoo vertelde hij, dat hij, hoezeer het hem ook speel, de zoo schitterend gemeubi leerde bovenverdieping ook voor zijn gewonden moest opeischen. Bovendien waren de oude lamme sclie en Belgische bladen. In Duitscliland en En geland komt geen enkel blad Zondagsavonds uit. De „Kölu. Ztg-'' evenwel hoeft, blijkbaar met het oog op deze hoogst belangrijke gebeurtenis, haar ochtend-editie van heden vroeger dan an ders doen verschijnen. Hartelijk juicht het bL-id do bedoeling van den Czaar en het voorstel zelf toe, dat alleen van Rusland op dit oogeublik kon uitgaan zon der dat het behoeft te vreezen voor wantrouwen bij vreemde regeeringen. Want Rusland heeft onder de regeering van Nicolaas H eenerzijds een verbond gesloten met Frankrijk, doch ander zijds een politiek gevoerd, die geen wantrouwen bij het Drievoudig Verbond heeft vermogen te wekken. Noch Frankrijk, noch het Drievoudig Ver bond kunnen hei voorstel met eeiiige wantrou wende gedachte begroeten. De „Kölnisclie'' twijfelt er geen oogenblik aan dat alle regeeringeu het plan ernstig zullen over- wx'gen. Ook Duitschland zal zeker daartoe be reid zijn. Het heeft alleen daarom zich een last opgelegd die liet „wel zwaar drukt, maar ge dragen kan worden," om den vrede te hand haven. Het zal gaarne een eerlijke proef nemen of dit doel langs goedkooper weg te bereiken is. De moeilijkheden ontveinst het blad zich evenwel niet. Het somt er veie en zeer gewich tige op. De „Soir" zwaait in een artikel den Czaar grooten lof toe, terwijl liet blad er bij voegt dat zijn initiatief ook een eer is voor Frankrijk, in alles de bondgenoot er. medestander van Rus land. Do „Etoile" (België) zegtHet Europeesche concert zou aldus waarheid worden.' Nicolaas il vestigt voor altijd zijn roem door deze gedenk waardige daad die door de wereld als een be vrijding zal begroet worden. Do „XXe Siècle" schrijft; Er bestaat geen twijfel of de daad van Nicolaas II zal een ont zaglijken weerklank vinden in de gebeele we reld zij kondigt in waarheid den dageraad aan van een nieuw tijdperk; zij is liet mes dat met zekere hand gezet wordt in een der smartelijk ste wonden van onzen tijd. De „Réforme" geeft toe dat de gebeurtenis een ontzaglijke portee heeft; het blad meent dat de Czaar ook denkt aan een „Heilig Ver bond" tegen socialisten en nihilisten. De „Petit Bleu" twijfelt aan hot laatste; al leen tegen de dynamiet-manne.n zou het wel licht mogelijk zijn. Overigens is het Brusselsche ochtendblad van oordeel, dat het denkbeeld van den Czaar bij do Belgische regeerhig ongetwijfeld instemming zal vinden. 's Keizers grootsch voorstel, een der belang rijkste ongetwijfeld waarvan de geschiedenis der wereld gewaagt, valt samen met de feesten ter huldiging der nagedachtenis van den grootvader des Czaren, Alexander II. Te dezer gelegenheid brengt Nicolaas II in vrouw en do jonge man zeer jobstinaat" men bad beddegoed gevraagd en zij weigerden sommige kamers te openen; er zou dus niets overblijven dan de fraaie vergulde vleugeldeuren in te slaan. Madeleine sprong op. »Maar één niet!" vroeg zij in 't Duitsch, waarmede zij nu, onder Duitschers, op beter voet was gekomen. »Ik ga met n mede. Ik ben niet bang om die ongelukkigen te zien." Flink stapte zij aan zijn zijde voort. Piessmann zag nu zoo recht de verandering in de houding van het meisje want Madeleine die hij in haar eenvoudige kleeding voor een ondergeschikte der gevluchte barones had gehouden, was dat blijkbaar niet haar houding was bijna voornaamzij toonde dat zij gewoon was in dit buis te bevelen, en dat alleen voorzichtigheid haar geraden had ziels in zulke onaangename omstandigheden te schikken. sEén niet één kamer, het boudoir der baro nes," verzocht zij. stiet was mijn eerste werk toen ik dit buis weer betrad, om het boudoir, een klein heiligdom waarin het rustbed der barones staat, op te zoeken. Het was nog onaangeroerd. U weet wel wat ik bedoelIk zelf zou daar den nacht willen doorbrengenhet ligt aan de zijde van het weiland en heelt een zeer mooien uitbouw den sleutel heb ik in bezit." Pies. mann begreep haar. »Houd den jongen man bezig 1" vroeg zij verder, sik wantrouw hem. Hij heeft iets slechts in den zin." Zij traden de vestibule van het huis binnen, waarvoor zoo juist weer zwaar gewonde officieren waren aangekomen. Een van hen was op een draagbaar de vestibule binnengebracht, en zou de tiap op worden gedragen. Madeleine slaakte, toen zij bel bloedelooze gelaat en de gesloten oogen van oen gisteren gepubliceerde ukaze de weldaden in lionunoring die wijion keizer Alexander II het Russische volk heeft bewezen, nl. do be vrijding der boeren van do lijfeigenschap, de toewijzing van het land aan hen en de krachtige organisatie van de bestaande Russische platte landsbevolking, welke weldaden den verscheiden monarch voor altijd den roemrijken naam van Czaar-Bevrijder hebben verzekerd. Ter herinnering aan deze geschiedkundige daad wordt het dragen en het bezit van de door Alexander II aan zijn medewerkers verleende medaille erfelijk verklaard. Buitengewoon eervol heeft de Czaar hij deze gelegenheid onderscheiden den procureur der lleihge Synode, den heer Bobjedönov»/.eff. Ilem is de orde van St. Andreas verleend niet een keizerlijk handschrijven dat Pobjedonosszoffs veidiensti i| als jurist en procureur- der Heilige Synode opsomt, elf verder herinnert aan de ge hechtheid van wijlen keizer Alexander III aan Pobjedonosszeff, aan diens aandeel aan het rechtsgeleerd onderwijs van den tegenwoordi- gen keizer Nicolaas II en zijn lidmaatschap van de in 1891 onder voorzitterschap van dezen laat ste ingestelde commissie tot ondersteuning van O O de boeren m de door misgewas geteisterde stre ken. liet schrijven brengt dan hulde aan Pobje donosszoffs verdiensten voor de door den Keizer hoog geëerde orthodoxe kerk en geestelijkheid, zijn verdienste als Russisch schrijver en eindigt met den oprechten wenseh dat de Voorzienig heid den Keizer nog lang de ervaren medewer king van Pobjedonosszeff moog' behouden. De Czaar brengt hulde aan zijn grootvader als den bevrijder der Russische volksklassen. Maar mocht het voorstel tot algemceuc ont wapening ingang vinden bij alle volkeren dei- wereld, dan zal czaar Nicolaas zich grooter aan spraak verworven hebben op den eerenaam „Bevrijder" dan welke andere koning of keizer ook, Want dan zal deze Czaar van Rusland, het veelgesmade on onbeschaafd gehecten Rusland, hebben doen uitgaan de groote omwenteling des vredes, die de wereld zal bevrijden zoo al niet van het steeds dreigend gevaar van den grooten broedermoord, dan toch van den neerdrukken- den last van legers en vloten, waaronder de na tiën dreigen te bezwijken. Och, mocht de verwezenlijking van 's Keizers plannen geen ijdele droom blijken Uit Shanghai werd Zaterdag geseind De betrekkingen tusschen Groot-Britannië en China zijn zeer gespannen ten gevolge van de krasso maatregelen die de Britsdie regeering aanwendt om op het Tsung-li-Yameu druk uit to oefenen ten aanzien van de concessies, die Engelsche syndicaten van China hebben gekre gen. De oorzaak van den toestand is hoofdzakelijk gelegen in het jongste optreden der Chineescho regeering met betrekking tot de concessie voor don jongen officier zag, een kreet van schrik' nllïj I)e ongelukkige 1 Le pauvrc jeune homme V riep zij uit, Plensraan's arm vattend. vOuze arme Herboth Er zijn werkelijk men- schen die in 't bijzonder door de kogels worden opgezocht." Piessmann boog zich over hem heen. Hielp hem I Geef hem het beste bed Ik zelf ik wil Zij snelde de marmeren treden op, die reeds met bloed bevlekt waren, terwijl Piess mann zich weer over den ongelukkige heen boog en het papier las, dat door de dokters van de verbandplaats op zijn borst was vastgehecht. s'tZiet er slecht voor hern uit!' bromde hij en snelde haa: toen achterna, terwijl hij de dragers zijn instructies gaf. sZijn blauwe oogen schitteren te fel dan dat de kogels ze niet zouden vinden 1" Dokter Welter kwam juist uit de binnengang, toen Piessmann bevelen gaf voor het transport naar boven. Hij zag Madeleine bleek en met van angst wijd geopende oogen neerzien op den ge wonde. vAI weer die ongelukkige!" mompelde hij... jHij komt van Noisseville waar de beslissing moet vallen." Madeleine zelve snelde de trap weer op om voor zijn legerstede te zorgen. Zij koos bet beste salon uit; de ongelukkige werd op een der fraaiste divans neergelegd, en hier eerst waagde zij het nog eens zich over het bleeke gelaat en de gesloten oogen heen te buigen. nik zelf wil mij met zijn verpleging belasten," fluisterde zij Piessmann in 't oor, die met Weiter juist het veiband aan de rechterzijde der borst nakeek. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1