Heflerüsni's bevrijding 52s< jaargang. Woensdag 31 Augustus 1898. N°. 97i?t Tweede Blad FEUILLETON. 1 o.9o V( schijn dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen# ADvsimwTKMUB: t#b i—b gtwow «geit mot iui»e- ÜITGEVERTHrrOÖELANTS. WW 1 Ï2 Bericht. ONZE VERSIEREN OEN. te SCHIEDAM op 20 NOVEMBER 1803. BINNENLAND. ««SCI lÜfi COURJIT. - °-°2BUREAU: BOTERSTRAAT ?0, Tclephoon \o. 123, Bi-* abonnement wordt korting rerlsend. iWOTMisMsPKini voor Schiedam, per kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. franco pet post, p. kwartaal. Afconderlijke nommerB Aan hen, die ilcli niet 1 September op de „Schiedamsclie Courant" abon- necren ia! van af heden een gratis- nummer der Courant verstrekt worden, zoodat zij aldus een volledig overzicht der feesten erlangen. Aan deze nieuwe abonné's wordt evenals aan al onze abonné's eveneens GRATIS een Rroningsnummer toege zonden. Wij willen heden, de dag voor den grooten dag, met onze lezers hier en daar eens een kijkje nemen en verzoeken hen dus vriendelijk ons hun aangenaam gezelschap te bieden. Slechts een ding, wij wandelen lieden, het oog gewapend met den bril der welwillendheid, dien wij voor deze gelegenheid zoo gaarne opzetten, want och het is voor een bediller zoo gemakkelijk mees muilend de schouders op te halen over wat hier en daar te zien is. Maar met bedillers gaan wij heden niet uit; wij wandelen met vriendelijke, voor Oranje warm gestemde menschen, die zelf ondervonden hoe veel bezwaren men te over winnen heeft eer men is, waar men wezen wil. Beginnen wij met een blik te slaan op Hoog straat en Korte Dam, die één geheel van ver siering vormen. Afgesloten aan de Koemarkt en aan den toegang tot den Korten Dam van de Beursbrug door obelisken in oranje, met va- derlandsche vlaggentropeeën, strekken zich aan weerszijden der beide winkelstraten rijen met groen omwonden en met vlaggen bekroonde pal len uit, omwoeld met oranje-doek, hier en daar afgewisseld door de Waldeck-Pyrmontsche kleu ren. De palen worden onderling verbonden door dubbele festoenen van groen en oranje-doek en dragen kleine wapenschilden. De verlichting zal geschieden door vetpotjes aan de palen en lam pions langs de slingers. Ook do obelisken wor den met vetpotjes verlicht. Vóór het St. Jacobs-Gasthuis verrijst een hoog, luchtig baldakijn, bekleed met dundoek en groen, en dragende een groote koninklijke kroon, die mede met vetpotjes verlicht zal wor den. Aan den Afrol vormt een eerepoort in rustie- ken stijl, waaruit de koningskroon neerhangt, het begin van den feesttooi van Lange en Korte Achterweg en Nieuwstraat. Met sparregroen om- VAN DE HERINNERING AAN in den jarc 1813, HOOR W- DHEKTBAAN. Daar de feestviering te Schiedam op 20 No vember 1863 kan beschouwd worden de inlei ding te zijn geweest tot de volgende alhier ge houden nationale feestvieringen en het velen Schiedammers, die deze hebben bijgewoond of daaraan hebben medegewerkt, nog wel aange naam zal zijn zich dien dag te herinneren en het aan hen, die dat niet hebben kunnen doen, zal aantoonen dat Schiedam, daar waar het gold hnlde te bewijzen aan het Huis van. Oranje in de eerste rij wist te Btaan, meenen wij geen on nut werk te doen onzen mede-stadgenooten het navolgende ter lezing aan te bieden. Nadat Schiedam zich sedert geruimen tijd had voorbereid, brak eindelijk de dag aan, waar op het gemeentebestuur de eigenlijke feestvie ring had vastgesteld, nl. Vrijdag 20 Novem ber 1863. De avond te voren werd met klokgelui het feest voor onze stad ingewijd; terwijl in „Mu sis Sacrum" een Assaut werd gegeven ten voor- deele van de behoeftige militairen, die deelheb ben genomen aan den Slag van Waterloo; een en ander als eene inleiding tot hetgeen den vol genden dag zou plaats hebben. Allerwege h&erschte eene opgewekte stem ming, de driekleur wapperde overal en het ge liefde Oranje werd door ieder gedragen. wonden palen, versierd met. vlaggen, wisselen langs beide straten af met demiehoornen en slui ten aan den uitgang van de Nieuwstraat, ter hoogte der Groote Kerk, af met een tweede eerepoort, die met vetpotjes verlicht wordt. In vriendelijken feesttooi prijkt de Laan, De straat is hier aan beide zijden beplant met rood- wit-en-blauwe palen, waaromheen het groen op klimt, terwijl slingers van groen mot papieren rozen bestoken de palen verbinden, die hier en daar schilden met wapens en toepasselijke op schriften dragen. Aan 't eind verheft zich een eerepoort met do opschriften „Voor Nederland, Koningin Wilhelmiua en Oranje" en „Do Hoer regeert". In het Broersveld heeft de versieringscommis sie een goed gebruik gemaakt van de rijen hoo rnen aan weerszijden der straat om een aange naam geheel te verkrijgen. Het frissche groeit der bootnen doet de berceau's der versiering goed tot htm recht komen, die op zichzelf staande wellicht een wat al to soberen indruk zoudeu maken. De verlichting geschiedt door rijen vet potjes, afhangende langs de naar do kleine vlag gentropeeën in liet midden der straat oploopen- de groenfestoenen. Het Heerenpad en het Broersveldpad zijn op gelijke wijze versierd als het Broersveld. Aan do zijde der Hoogstraat en van do Kerk straat wordt de Broersveld-versiering afgesloten door fraaie eerepoorten in Moorschen stijl. Het Singelkwartier, tussclien den Rotterdam- sclien Dijk en de R-K. Kerk, dat de kracht van zijn versieriugswerk concentreerde op iets blij vends de monumentale bloemvaas op het Emmaplein, is getooid met groene slingers, ver bindende met groen omwonden palen, die na tionale en oranje-vlaggetjes dragen. Aan den in gang van ver.scliillende zijstraten verrijzen eerc- bogen van groen. Voorbij de Kerk vindt men geen algemeene versiering van den Singel; hier en daar zijn dooi de bewoners op eigen gelegenheid groen en vlag gen tooi aangebracht. Vóór verschillende hofjes en aan den ingang van Oostsingel en Oostèr- straat zijn eenvoudige eerebogen van sparre groen opgetrokken. Rustig en sober van belijning is de versiering der Villastraat. In luchtige lijnen streeft de ranke eerepoort aan den ingang der straat om hoog, op haar middenspits dragende de konink lijke kroon. Rechts en links do wapens van Ne derland en Schiedam, op de zijtoppen vlaggen- tiopeeën. Driehonderd porseleinen vetpotjes in de vaderlandsche kleuren zullen do poort ver lichten, terwijl tussclien de slingers van groen dio zich over do geheele lengto der straat we ven, do verlichting door rijen vetpotjes zal ge- Door heerlijk weer begunstigd werd de feest viering met kanongebulder geopendreeds vroeg in den morgen kreeg men te zien bet postkarretje, dat de aannemer van het brieven vervoer met de oranjekleur had laten beschilde- ren; zijn paard had hij een paar dito pluimen opgezet, en hij liet zijn postillon in dito cos- tuum van Spaansche snit met een grooten steek op en witte handschoenen aan, de brieven van en naar het station halen en brengen. Al spoedig waren de rijk en sierlijk getooide straten opgevuld met vroolijke, juichende en zingende stndgenooten en vreemdelingen en le verdon een niet te vergeten aanblik opdat do jeugd zich daarbij niet onbetuigd liet,_ wie zal het betwijfelen 1 Nog te meer, daar deze des mor gens in de verschillende keurig versierde scho len ruimschoots was onthaald. Het klokkenspel deed het Wilhelmus hooren en kanongebulder verkondigde opnieuw dat het feest was aangevangen. In de Gerrit Verboonstraat werd inspectie der Schutterij gehouden, die door het Dage- lijksch Bestuur, den gemeenteraad, vele leden van het Metalen Kruis met hunne banier en eene onafzienbare menigte werd bijgewoond. Optochten van kindéren en jongelingen, net jes uitgedost, kwistig met oranje versierd, en voorzien van vlaggen, vaandels, schilden en har monica's, verhoogden niet weinig het genot en de stemming van de steeds aangroeiende me nigte, die alsnu zich voortbewoog langs de Plan tage naar de Hoofdstraat. Het korps Zakken dragers met de Graan- en Kolenmeters zouden eenea optocht houden, voorstellende: De Aan komst van Z. D. H. den Prins van Oranje. Ten half een uur vertrok de stoet van de Oude Sluis, langs de Lange Haven, Oranje straat, Nieuwe Haven naar do Hoofdstraatbij aankomst aldaar verkondigde al spoedig kanon- geschut dat de geliefde Prins met zijn sloep in aantocht was. Met daverend gejuich begroet, stapte de Prins aan wal en nam plaats in een open rijtuig met sehieden. Aan 't eind der straat is een chasdnel geplaatst dat van den Singel af zichtbaar is. Voor Spoor- en Stationstraat leveren een een voudige eerepoort, in groen en tal van gekleurde masten met vlaggen een vrool ijken aanblik op. Onzen weg terugnemende „do stad in", rijst voor ons aan den ingang der Emmastraal een massieve eerepoort op. Geheet met groen over dekte en niet rozen bestoken zuilen dragen de boog. die met vlaggen getooid is. Aan de zijde der Oversehiescho straat verheft zich een gelijke eerepoort. Zeer bijzonder en smaakvol is de versiering, door de bewoners van liet Proveniershuis tot stand gebracht. Op het middenpleintje is een feesttempel ver rezen, eenvoudig en sierlijk, getooid met vlag gentropeeën, de wapens van Nederland en van de meeste provinciën en toepasselijke emblemen en opschriften, alles in sobere, smaakvolle tin ten. Iloog in de tocht kroont het beeltenis der Koningin, bij avond als chassinet, den tempel. Slingers van lampions dalen vandaar neer. Groen is de grondtoon van de versiering der Broersvest van Kerkstraat tot Proveniershuis. Poorten van groen sluiten aan beide uiteinden de reeksen groene palen af, waartusseheu slin gers van vetpotjes heen en weer wiegelen. In Iïeeren- en Kreupelstraat is hier en daar aan, langs of tussclien de huizen versiering aan gebracht. De Olterbuurt, waar met groen, ser pentines on kleurige lampions een aardig geheel is vorkregen, is toegankelijk door een eerepoort, van sparregroen met rozen bestoken, dragende wapenschilden, een gekroonde W eu do beelte nis der Koningin. Kleurig is de vlaggendos der Kerkstraat. In 't midden der straat hangen tallooze vlaggetjes en vaantjes af van kroontjes, gedragen door do draden die de met groen omwonden en met vlag gen getooide ranke palen aan weerszijden der straat twee aan tweo verbinden. Aan de toe gangen der Kerkstraat rusten de palen op posta menten in de nationale kleuren. Op do Broersvest zullen het „Leve dc Konin gin" voor het Bubbermans-sticht en hot „Wil- helmina" aan de overzijde bij de illuminatie in hun vlammend schrift ongetwijfeld ,een uitne mend effect maken. Aan de Buitenhaven geven cerepoorten in groen en oranje toegang tot de Bakkersstraat en do Bakkcrshavou. Die voor de laatste draagt met schilden on jaarcijfers hot opschrift „Vreest God, eert den Koning". In de Gorzen is men nog bezig met de ver siering. In Plocgstraat en Visacilerstraat zijn de eerste met groen, bloemen en vlaggen ge tooide palen in den grond geslagen. Gereed is liet. Kamp, waar ecu europoort, van groen, bloemen t-n schilden is opgetrokken. Over de straat heen een «ebbe van groene slin- gtrs en serpentines. Oj> het Wilhelminaplein is geen eigenlijke versiering aangebracht. Maar daar omhult een geheimzinnige planken schutting nog het. sier lijke ijzeren hek. waarbinnen Donderdagmorgen 1 Sept. de „Kromngslinde" zal worden geplant. Het gedeelte Hoofdstraat tussclien het pak huis Java en den politie-püst heeft zich in een voudige feostkleedij gestoken. Eu allerwege verrijzen nog nieuwe versierin gen uit do straat, langs en tut do huizen- Nie mand blijft achter, 't minst de „kleine luiden". De versiering van de gang van Baas .Been. van de St. Pieterssteeg e.t.q. mogen primitief zijn, toch getuigen die hoepels met serpentines van fee-stzin en feestvreugde en ze doen in die nauwe passages goed. Eigenaardig is ook de feesttooi van de Raam. Daar komen twee Venetiaanselie gondels to liggen die, geheel opgetuigd eu tot hoog in den mast a giurno verlicht, een verrassenden aan blik zullen opleveren. Op een der galjoenen zal de beeltenis dor Koningin uit het groen oprijzen onder een niet de koninklijke kroon gedekte bal dakijn. De bewoners der Noordmolenstraat, die met groenfestoem-11 is versierd, en tier Hofjes van Belois, hebben hieraan medegewerkt. Over 't geheel genomen belooft de verlichting zeer veel. Behalve de stellig effectvolle illumi natie van het stadhuis en aan de Beuvssluis, zal de straat-verlichting zeker zou het weer medewerkt menigen verrassenden aan blik opleveren. Niet minder de illuminatie die in overvloed aan particuliere woningen is aan gebracht. Bijzonder vermeld bchooren te wor den de verlichting bij.deu Burgemeester, den Majoor-Commandant der d.d. schutterij, bij Mu sis Sacrum, enz. enz. De Koninginnen op de Tentoonstelling ran Vrouwenarbeid. Men schrijft ons nog uit Den Haag van gis teren Dab was heden 'n licelo drukte op de tentoon stelling toen het bericht kwam, dat H.II. M.M. de Koninginnen haar met een bezoek zouden veroeren, want niemand was er op voorbereid eu iedereen haast, dio bij dc ontvangst tegen woordig moest zijn, moest worden gewaar schuwd. Te 1 uur kwam het bericht. Toen H.II. M.M. even over vieren kwamen waren allen tegen- twee paarden bespannen, waarin zich Van Ho gendorp, Van der Duin en Van Stirum nevens en over Hem plaatsten; de koetsier en twoo lakeien achterop in gala-costuum, hofbedienden nevens heb rijtuig. Voorafgegaan door banier dragers en muziek, volgde eene aanzienlijke stoet in verschillende kleeding met banieren on schilden. Op de Groote Markt aangekomen, werd de Prins met het edele driemanschap door het Da- gelijkseh Bestuur en den gemeenteraad opge wacht en ten raadliuize genoodigd, waar hun het welkom werd toegeroepen en d& eerewijn aangeboden, waarvoor do Prins in hartelijke woorden zijnen dank betuigde. Allerwege werd de waardige wijze geroemd, waarop hij, die de rol van Prins vervulde, zijnde Jau Oosthof, een der toenmalige hoofdheden der Zakkendragers, zich van zijne taak kweet; uit al zijne handelingen bleek dat hij zijne rol goed had bestudeerd. Na uitgeleide te zijn gedaan, vertrok de stoet, alsnu nog voorafgegaan door de roeiers, die den Prins hadden overgebracht, door verschillende straten naar de Oude Sluis, des avonds werd andermaal, nu met lanmpions a giomo, dezelf de optocht gehouden. Des middags werd ton Stadliuizo, na vertrek van den optocht der Zakkendragers, het korps officieren der Schutterij door den Burgemeester gerecipieerd en op feestelijke wijze onthaald, terwijl door verschillende zangvereenigingen, on der directie van den heer Kühne, op de Markt eenige liederen werden ten gehoore gebracht; alles ademde vaderlandsliefde, en menige toast getuigde van dankbaarheid aan Nederland s Verlossing. Inmiddels kwamen de loodsen en de sjouwer- heden van het Hoofd in gecostumeerden op tocht op de Markt, met zich voerende eon sloep op een grooten wagen, waarin de werkzaamhe den, aan het zeeleven verbonden, werden nage bootst. Na de sloep tob groot vermaak der dui- zende toeschouwers, aan het hek van het raad huis te hebben vastgemeerd, werden de deelne mers aan dien optocht eveneens ten raadliuize genoodigd en feestelijk onthaald. Des avonds liad eene algemeene illuminatie plaats, niemand was achtergebleven en ieder droeg het zijne bij om ook dit deel der feestvie ring zoo schitterend mogelijk te doen zijnhot leverde zoowel over het algemeen als op enkele punten in liet bijzonder een uitmuntend effect op. Inzonderheid was dit liet geval met den veel- kleurigen Ckineesclien Tempel, die voor deze gelegenheid in de Plantage was opgericht cn waarin door het muziekkorps der Schutterij eeno uitvoering werd gegeven. Een veel grootscher, prachtiger vertxxming leverde de Groote Markt op, alwaar voor het Stadhuis eene eeropoort was ongesteld in den vorm van een Tempel in Byzantijnschen stijl. Evenzoo was het een ver heffend schouwspel op de Korte Haven, alwaar de slinger-verlichting langs de kaden in het wa ter afspiegelde bij het heldere licht eener ster met een diameter van zeven nieter. Voorts moeten genoemd worden het Postkan toor, met de beeltenissen der drie Koningen te midden eener bloemeii-decoratieliet Groot Schippershuis aan het Hoofd, het gebouw „Mu sis Sacrum", het liuis van den gemeente-secre taris, den heer Vernède, de verlichting op de Lange Have-, met de kronen bij de heeren dr. DelBacre en H. A. M. Roelants, doch ge noeg waar zou het einde zijn als alles moest worden opgesomd; het geheel overtrof de stoutste verwachting. Ten 10 uur werd een luisterrijk vuurwerk, door het gemeente-bestuur gegeven, afgestoken, wat in alle deelen schitterend slaagde. In dc z.g. Drilschuur werd muziek gemaakt, gedanst en gezongen, langs de straten bleef tot laat in den nacht een onafgebroken feestvreug de bestaan, geenc enkele wanklank werd ge hoord, alles hop in de beste orde zonder onge vallen of de minste uitspattingen af en met volle recht kan getuigd worden dat Schiedam, op waardige wijze had feestgevierd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1