52"' jaargang. Donderdag 1 September 1898. N°. 9718, PROCLAMATIE MADELEINE. é$T4 FETJTLLETONf. f<ö «N D.t X Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J.~c71ÏC>ELANTS. van den Sisten Augustus XS9S, betreffende de aanvaarding der regeering door Hare Majesteit, Koningin WILHELMINA. BIJ DE gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. AAN MIJN VOLK Op dezen voor U en Mij gewichtigen dag gevoel Ik Mij gedrongen eenige woorden tot U te richten. Allereerst een woord van warme dankbaarheid! Sedert Mijne vroegste jeugd hebt Gij Mij omgeven met Uwe liefde. Uit alle deelen van het Ko ninkrijk, uit alle kringen der maatschappij, van ouden en jongen, ontving Ik steeds de treffendste blijken van gehechtheid. Nadat Mijn beminde Vader Mij was ontvallen, wei' al Uwe aanhankelijkheid aan Mijn Stamhuis op Mij overgebracht Thans, nu Ik gereed sta de schoone, doch zware taak, waar toe Ik geroepen ben, te aanvaarden, gevoel Ik Mij als gedragen door Uw trouw. Ontvangt Mijnen dankHetgeen Ik tot dusver mocht ondervinden liet onuitwischbare indrukken bij Mij na. Het is Mij een waarborg voor de toekomst. Mijne innig geliefde Moeder, aan Wie Ik onuitsprekelijk veel ver schuldigd ben, gaf Mij het voorbeeld van een edele en verhevene opvatting der plichten, die nu op Mij rusten. k ste' Mij tot levensdoel dat voorbeeld na te volgen, te regeeren zooals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht. Aan de Grondwet getrouw wensch Ik den eerbied voor den Nederlandscken naam en de Nederlandsche vlag te bevestigen, Ik wensch bij het Opperbestuur over de Bezittingen en Koloniën in Oost en West rechtvaardigheid te betrachten, en naar Mijn vermogen bij te dragen tot verhooging van Uw geestelijk en stoffelijk welzijn. ,k hoop en verwacht, dat U aller steun, in welken ambtelijken of maat- schappelijken werkkring binnen of buiten het Koninkrijk Gij zijt geplaatst, Mij daarbij nooit ontbreken zal. Op God vertrouwende en met de bede, dat Hij Mij sterke, aanvaard Ik de regeering. Lasten en bevelen dat deze proclamatie in de Staatscourant en het Staatsblad opgenomen en ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt zal worden. Gedaan te 's Gravenhage, op heden den Bls^n Augustus 1898. De Minister van Buitenlandsclie Zaken W. H. de Beaufort. De Minister van Justitie Cort v. d. Linden. De Minister van Binnenlandsche Zaken H. Goeman Boroesius. Dc Minister van Marine Röeix. Kaar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR WILHELMINA. De Minister van Financiën Piekson. De Minister van Oorlog, Eland. De Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid. C. Lelt, De Minister van Koloniën, Ckemer. Bericht. BURGER-A YOXDSCHOOL. Maandag 5 September a.s. BUITENLAND. #jobmj£Bkt&pmj§ voer Schiedam, per kwartaul f 0.90 omliggende plaatBen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso,02 BEKEAE; BOiEHSTltAAT ff®, Telephoon Wo. 133. ABVEnrKrrigpMjB: van 1—5 gewone regels met inbe grip van ceno CourantfO.Bï Iedere gewone regel meer0J.9 Bij abonnement wordt korting verleend. n/AIVfS WACHKNHÜSKN. 10) Majoor Girard zat, toen de zon was ondergegaan, op het balkon, tevreden over de berichten omtrent het verloop van den dag, wat evenwel den Duit- schers vier duizend man had gekosthij keek naar de rookzuilen die achter de bosschen nog omhoog stegen. Hij smachtte naar een lafonis. Maar daar kwam Benedetti aan, gevolgd door de oude con cierge. Hij bracht twee flesschen wijn, en zij zette hem het overschot voor van een konijntje dat reeds zeer adeilijk was. Hij wachtte op lord Wilberforce aan wien hij zich had voorgesteld. Met zijn arm ging het goed, nadat het verband zooevon nog vernieuwd was binnen acht dagen zou zijn betaiilon hem weerzien. Wat hem ergerde, was het gedrag van George Berwick. Die zat onder hem in den tuin voor een tafel waar bij zijn beide beenen op had gelegd om den Duitschers zijn minachting te toonen. De majoor, die gezien had, hoe hij met verschillende landlieden zacht had gesproken, die zich toen ijlings verwijderd hadden, was er intusschen op bedacht geweest hem een genoegen te doen. Op zijn bevel kwam juist een soldaat der hospitaal bedekking naast George staan en stelde zich mei hot geweer in den arm naast hem op. Toornig wilde de jonge man opspringenmaar de schild wacht wees hem ruw, dat hij zijn plaats weer moest innemen. Generaal Wilberforce, die dat had gezien, kwam een goed woordje voor den jongen man doen maar do majoor verklaarde dat men zich moest beveiligen tegen spionage. Toen evenwel Benedetti, de ijverige, met oen versch gestoofd, nog dampende konijntje verscheen en de baikontafel dekte, liet hij George boieefd uitnoodigen. Maar George luisterde er niet eens naar. Intusschen verscheen ook Made leine met Lulu achter zich, die het fijnste tafel servies, versche fruit en ander dessert bracht. Het was thans haar plicht de honneurs waar te nemen en zij deed dit met groote vriendelijk heid ofschoon haar werkelijke stemming niet beant woordde aan den glimlach op haar gelaat. Toen de generaal haar vertelde van George's bewaking, trof een dankbare blik den majoor; die bewaking stelde haar gerustzooeven had zij zich juist nog eens overtuigd dat de kostbare kleine boule-kast in het boudoir nog ongedeerd wasmaar caacrarx vernam Zaterdagavond verschijnt de „Schic- darnsclic Courant" niet. Wij wenschcii het personeel onzer courant In de gelegenheid te stellen den Zaterdag geheel cn al zich aan dc v feestelijkheden te kunnen wijden. Echter zal in den ochtend van Zondag een nummer dezer courant worden uitgegeven cn aan onze abonné's toe gezonden worden, opdat het verslag van de feesten van Zaterdag niet tot Maandagavond zal behoeven te blijven liggen. In verband hiermede verzoeken wij advertentiën voor het nnmmcr van Zondagochtend bestemd in leder ge-vsl vóór des Vrijdags namiddags te i<ur te bezorgen ten biircclc der „Üchie- damschc Courant." De DIRECTEUR der Iturgcr-Avond school brengt ter kennis van belanghebben den dat de sctiool zal aanvangen op De Directeur, J. A. I1INGMAN. Algemeen overzicht. Schiedam, 31 Augustus '98. Een geheel nieuwe phase is do zaak-Dreyfus thans ingetreden. Het begint te dagen; eens klaps liebben do zaken, een wending genomen zeer ten gunste van den banneling van liet Dui velseiland, Men weet dat een der geheime stukken, waar op Dreyfus' veroordeeling is gevolgd, was een brief waarin de naain Dreyfus werd genoemd- Die brief heette afkomstig te zijn van een bui- tcnlandschen militairen attaché aan een collega. Zelfs de namen werden genoemdvon Schwartz- koppen en Panizzardi, de militaire .attache's van Duitschland en Italiëdat waren de medeplich tigen van kapitein Dreyfus geweest. De vrienden van den ongelukkigen hadden steeds beweerd dat die brief een valsch docu ment was, en h e t b 1 ij k t dat zij g e 1 ij k hebben gehad. Een nota van liet agentschap Ilavas maakt n.l. liet volgende bekend In het Kabinet van den minis ter van oorlog is gebleken dat kolonel Ilenry de .1 c li r ij ver is van den brief gedagteekend October 189 6, waarin Dreyfus wordt ge noemd. Kolonel Henry heeft be kend. De minister heeft onmiddellijk gelast den kolonel gevangen te zij vreesde voor den nacht. De ongehoopte keer dien de oorlog nam en baar vlucht hadden geen werkelijke verzoening tusschen de barones en hem toegelaten hij was aüeen weer gekomen nm haar geld af te zetten bij Imatte ook haar, Madeleine, omdat zij zoo in de gunst der oude dame stond, en zij wist dat hem alleen overbleef voor zijn schuideiscliers te vluchten, wanneer hij niet kon betalen. De laatsten maakten liet hem wel is waar, nu, gedurende den oorlog, niet lastig maar zijn zakken waren leeg, zooais hij haar zelf had bekend, toen hij haar bezworen had zijn invioed te haren gunste aan te wenden. Indien hij zich nu van de kostbare cassette meester maakte, wie kon hem dan beschuldigen, daar de vijand in het huis lag i «Maar monsieur Ptcssmannvroeg Madeleine toen zij zag dat een plaats aan tafel leeg bieef. ïDie is nog bij onzen kleinen luitenant", riep Benedetti. bZij hebben hetu zooeven den kogel uitgetrokken." j>Ga hem roepen of hij beneden kan komen beval de majoor cn de jongen verwijderde zich haastig. Met onvaste handen bediende list meisje haar beide gasten. iPauvrc homme sprak zij half luid. bIIij is onvermoeibaar." sMijnheer Plesscoann wiï komen als u hem wii aflossen, juffrouw", bracht Benedetti de boodschap nemen en deze is naar de vesting M oni-1 a 1 r i e n ovei'gebrac h t. Kolonel Henry van den generalen staf. dc beschuldiger van Dreyfus en Dicqnard, een falsaris liet begint te dagen! In Frankrijk begint de wind uit een kwaden hoek to waaien. Nog op den verjaardag van Kroonstad, vijf dagen geleden, toen president Fuure en ezaar Nicolaas telegrammen wisselden, was Rusland do „vriend, de bondgenoot". 't ls de vredesboodschap van czaar Nicolaas II, die op eenmaal de atmosfeer hoeft afgekoeld. Voor de Fransche chauvinisten was die bood schap als een ijskoude douehe, te onaangenamer omdat zij zoo onverwacht kwam. Zeker, Frankrijk is in beginsel bereid deel te nemen aan een vredesconferentie; maar verschil lende bladen zijn van oordeel dat het plan tot ontwapening behoorde te worden voorafgegaan door een wijziging der kaart van Europa. Ver scheiden bladen twijfelen niet ten onrechte aait die wijziging en daarom ook aan bet totstand komen der zegenrijke vereldhervonning. Twee quaestics zijn er vooral voor Frankrijk die van Elzas-Lotbaiingen en die van Egypte. Eu als de algemeeno ontwapening op de rege ling dier vraagstukken moet wachten, dan zeker zullen czaar Nicolaas' plannen een „groothartige herseheuschim" blijven. Van alle Fransche bladen drukt de Matin" zich wel bet sterkst uit. Het blad spreekt, van hot voorstel des Czaren als van den dolkstoot van een vriend, terwijl liet blad tevens laat door schemeren dat de Fransche regecring niets wist van de plannen van den Czaar. liet blad zegt dat daarom de minister van buitenlandsclie za ken, pas van de reis teruggekeerd, naar llavre is vertrokken, waar do geheele Zondag werd doorgebracht met overleggingen met president Faure. Ook Brisson, de minister-president beeft zijn vacantie afgebroken. In andere Fransche bladen vindt men even eens teekenen van ontevredenheid. Natuurlijk is er ook reeds een interpellatie aangekondigd over deze zaak, en wel van den afgevaardigde Mirman, die een buitengewone zitting wenscht om de door liet, algemeen stemrecht gekozenen te doen antwoorden op de boodschap van den Czaar. Bij keizer Wilhelm en de Duitscho regeering vindt Nicolaas II blijkbaar meer steun dan bij de Duitsclic- natie, De bladen wijzen op de moei lijkheden die do uitvoering der wijdsche plan nen zal opleveren. De officieuze „Nordd. Allg. Ztg." geeft dit toe, maar juist daarom is er to meer samenwerking noodig. Duitscldand zal de toegestoken hand gaarne aangrijpen- Het blad verwacht van het ijverige streven om de bezwa ren gemeenschappelijk te overwinnen, voor de twee keizerrijken opnieuw verbetering van. do wederzïjdsche betrekkingen, al ware het slechts wegens de onvermijdelijke versterking van de overtuiging dat noch Rusland voor Duitschland, noch Duitschland voor Rusland een bel-tsel vormt op den weg die tot het vestigen van den wereldvrede zou kunnen leiden. De Paus heeft onmiddellijk instemming bo- torug, »De luitenant slaapt." Madeleine luisterde verstrooid en blijkbaar zenuw achtig naar hem. »S!echts ongaarne zon ik onze schoone gastvrouw willen missen, maar de plicht van mensclielijkhcid gaat voor," zeide de majoor met welwiilenden glimlach, toen Piessmann juist binnentrad. »Wii je mijn plaats overnemen vroeg deze aan Madeleine. rDa dokters geven den zieke niet op, maar rustIk los je af zoodra ik een kleinigheid gegeten heb." Madeleine boog zwijgend voor de heerou en ging weg. sEen lief meisjeGirard zag haar bewon derend na. xtNou, de luitenant heeft 'n goed oogje op haar; dat hob Ik wel moteen genen", merkte Benedetti neuswijs op. sZwijg, domme jongen," Plessman nam zijn plaats in en leeg ie geheel uitgeput liet glas dat de majoor hem vuide. sDat is een iielscli werk vandaag! Onze troepen moeten in hnn positie blijven iioor ik. Dan gaat liet er zeker morgen ochtend vroeg weer op los?... Benedetti, liaal mij eens den Franschen witten wijn die ginds staat. Dat moet iets goeds zijn; IJquotn staat op de flesch. Goddank, aan wijn zal het in dit ongelukkige land niet mankceren {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1