Am Grootkruis Ned. Leeuw. Commandeur Ned. Leeuw. Ridder Ned Leeuw. 52*'" jaargang. Vrijdag 2 September 1898. N°. 9719. Tweede Blad. Onderscheidingen. FEXJILLETOlSr. De laatste voetganger. a Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Bij Koninklijk Besluit van 31 Aug. is verleend aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder het grootkruis in de orüe van den Nederlandschen Leeuw en het grootkruis in de orde van Oranje-Nassau. AjossBsrairrspBUg voor Schiedam, par kwartaal f 0 90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco ppost, p, kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0 02 BPBE.tr; BOTER8TKAAT BO, Teïephoon No. 123. AmysRTMrriKrMjs.* ran 1—6 jtwew regels met inbe grip van eeno Conrant/"O BS Iedere gewone regel meer- 6 10 Bij abonnement wordt korting Terieead. Bij Koninklijke besluiten van 31 Aug. zjjn benoemd Mr. A. van Naamen van Eemnes, voorzitter van de Eerste Kamer; jlir. C. H. A. van der Wijck, gouverueur-generaa! van Nederlandsch- T. P. Viruly, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal jhr. mr. J. Roëll, idem lid en secretaris van den voormal igen Raad van "Voogdij van H. M. de Koningin J. J. van Kerk wijk en >ir. R. P. Mees R Az., leden van de "Wede Kamermr. \V, F. H. von Weckher- gezant te Washington; mr. F. B. Coninek 1 .fstmg, president van den Hoogen Raad der derlanden en mr. C. Polis, procureur-gene- iaal bij deD Hoogen Raai der Nederlanden, beiden lid van den voormaligen Raad van Voogdij van H. M. de Koningin mr. J. F. T. van Valkenburg, piesident var; liet gerechtshof te AmsterdamM. A. Perk, pres. van de synode der Ned. Hetv. kerk, predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam H. van de Weteting, aartsbisschop van Utrecht. Mr. B. Pli. baron van liarinxma thoe Slooten, Comm. der Koningin in Friesland; mr. S. A. Venitig Meinesz, lid van de Eerste Kamer, bur gemeester van Amsterdam; dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen, voorz. van de afd. wis- en natuui kunde van de Kon. Akadeinie van Weten schappen, lioogieerasr aan de Rijks-Universiteit te Leiden; dr. H. Kern, voorz. van de afd. letterkunde van de Koninkl. Akademie van Wetenschappeu, hoogleeraar aan deRijks-Uni verst lei t te Leiden P. W. Janssen, oud-direc teur der Delimaatsch. te Amsleidam. E. W. J. baron Six van OterJeek, pres. der Algem. Rekenk., iid v. d. vourm. Raad van Voogdij v. H. M. <le Koningin; mr. N. P. van den Beig, pres. der Nederl. Bank; de luit.- generaal J. W. Beigansius, inspecteur der artillerieJ. M. F. Wellan, hoofdinspecteur van den rijkswaterstaat, te 's-Gravenhage; J. P. Havelaar, directeur-generaal der posterijen en teiegraphie, te 's-Gravenhage dr. C. Snouck Hurgronje, adviseur voor Oostersche talen en Mohammedaansch recht. W. J. H. Prinzen, W, Merkelbach, jhr. F. X. J. van Nispeu tot P"nnerden, jhr. mr. L. C. C. O. M. van Nisperen en D. Knol Welt, allen lid van de Ei~ste Kamer; G. Zijlma, B. L, Tijdens, dr. P. H. Roessingh, H. Pyttersen Tz., F. Lieftink, VV. IA. Houwing, F. T. J. H. Dobbelmann, B. H. Heldt, J. M. Pijnacker Hor- In Ket jaar 1950 had de wielersport een uit breiding gekregen, waarvan men zich. in het eind van de negentiende eeuw nog geen denk beeld had gemaakt, hoewel toen de verwachtin gen reeds hoog gespannen waren. Daartoe had den onder andere meerdere ophefmakende uit vindingen bijgedragen. Nadat de ketting, welks nadeelen meer en meer in het oog waren ge- sprongen, reeds lang vervangen was door do tendradkraehtsoverbrenging, vond een kleerma ker in Kötschenroda het electrisclie rijwiel uit, dat onder den naam „Patent-Universeel-Cen- traal-Normaal-Ideaalwiel-Electric", of korter na de beginletters „Pucnie", spoedig algemeen ver breid werd en zijn uitvinder reusachtige rijk dommen opleverde; de man toch het bij zijn sterven, behalve een ontzaclielijk vermogen, vijf kasteelen aan het Stambergermeer en uitge breide bezittingen in Hongarije en Zuid-Rus land na. Bij dit rijwiel worden door do omwen telingen der pedaalstangen verticale electns'iie golvingen (de reeds vroeger bekende Hertzsehe- sche trillingen) opgewekt, welke direct inwer ken on het drijfrad, waardoor men het voordeel dijk, S. M. II. van Gijn, mr. A. P. II. C. baron van der Borch van Verwolde, mr. C. Lucasse, L. D. J. L. de Ram, jhr. J. B. D, van den Rerch van Heemstede, J. Th. M. Smits van Oyen, mr. J. J. I. Harte van Tecklenburg en B. R, F. van Vlijmen, allen lid van de Tweede Kamer; Mr. J. A. M. H. Pijls, refendaris, chef der afd. Politieke Zaken aan het Dep. van Btiitenl. Zaken; A. A. H. Boissevain, voorz. der Neder]. Kamer van Koophandel te Londen; mr. L. U. de Sitter, president van het gerechtshof te Arnhem; mr. T, J. Noyon, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden mr. I. Roes- sing, president tan de arr.-rechtbank te Assen mr. P. M. O. II. Beerenbroek, id. te Roer mond mr. A N. b.iron de Vos van Steenwijk, id. te Arnhem; mr. J. van der Lek de Clereq, vice-pres. van de arr.-rechtbank te Middelburg mr. C. W. de Vriese, id. te Leeuwarden; jhr. mr. A. J. Rethaan Macaré, off. van justitie bij de arr.-rechtbank te Haarlemmr. W. C. J. Alpherls, idem te Arnhem; mr. J. H. de Ranitz, idem te 's-Hertogeuboschmr. J. J. Kuipers, kantonrechter te Utrecht; mr. M. d'Aumerie, id. te Leiden; mr. L. J. G. v. Ogtrop, idem te Am sterdam; de schout-bij-nacbt S. KraijenhofTvan de Leur, lid van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht; mr. B. Ort, raad adviseur bij het dep. v. Justitie; W. C. Metzelaar, ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Gravenhage; mr. J. A, Levy, advocaat te Am- sterd.; mr. N. H. de Lange, idem te Alkmaar; mr. J. A. Sluis, id. en notaris te Meppelmr. J. L. G. L. P. Haex, advoc. te Maastricht; mr. A. d. Bandt, id. t. Dordrecht; mr. II. Binnerts, id.t. Heerenveen; mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht, notaris en advocaat te Amsterdam C. M. F. KolfT, voorz. v. h. college van regenten over gevangen, te Rotterdam L. A. van den Berg, voorz. v. h. coll. v. reg. over het Rijks- opv.gest. voor meisjes te Montloort; C. Willink Ketjen, voorz. v. h. coll. van reg. over het Rijksopv.gest. voor jongens »de Kruisberg" nabij üoetinchem K. F. Creutzberg, pres. van het prov. kerkbest. van Gekferl,, pred. b/d Nederl.-Herv. gem. te Arnhem; 13. v. Schelven, pres. van de gen. Synode der geref, keiken, pied. bij de Geref. gem. te Amsterdam; H. C. Lohr, pres. van de Synode der Evang. Luihersehe kerk, pred. bij de Evang. Luthersche gem. te RotterdamG. M. Jansen, vic.-gen, van het aartsbisdom van Utrecht; A. van de Laar, idem van het bisdom van 's Hertogenbosch, kanunnik en deken van 's Hertogenbosch C. J. Rinkel, bisschop van Haarlem voor de oud-bisschoppel. cleresiedr. B. Rit ter, opperrabijn bij de Nederl.-Israël. gem. te Rotterdam; mr. Th. G. M. Smits van Oyeri, lid der Gedep. Staten van Noordbrabant; jhr. G. J. J, J. M. Dommer van Poldersveldt, id. van Gelderland mr. D. van Weel, id. van Zuid-Holland mr. J. A. Sillem, id. van Noord-Holland; P. J. Siegers, id. van Zeeland jhr. mr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd, id. van Utrecht; mr. A. Bloembergen Ezn., id. van Friesland mr. W. J. baron van Dedem, idem van Over- jjselL. H. Dijkhuis, idem vari Groningen mr. J. Tonckens, idem van DrenteJ. A. Cre- mers, idem van Limburg; mr. Th. Heemskerk, lid der Prov. Staten van Noord-Holland, oud- heeft, dat alle wrijving vervalt en de versnel ling tot 225 verhoogd kan worden, wat een snel heid van 48.17 meter per seconde beteekent. Echter werd door een rijkswet, met het oog op het gevaar, dat aan zulk een snelheid ver bonden was, voor het straatverkeer een ver snelling van 112.5 als maximum vastgesteld. Een andere zeer belangrijke technische verbete ring was de „Onspringbare-Hyperideaal-Trans- cendentaal-Pneumatische-Adamas" „Ohtpa do uitvinding van een jongen ingenieur Jah- nert, die daarmee in drie weken millionair werd. Als bokleeding der banden gebruikte hij een verbinding, samengesteld uit steenkoolteer, welke viermaal zoo hard was als diamant en de tob zoover gebruikte caoutchouc ia veerkracht on buigzaamheid 3, 4 maal overtrof, daarenbo ven ondoordringbaar was, zoodat een ongeluk door spijkers, scherpe steenen, enz., geheel on mogelijk en een herstelling nimmer ncodig was. Voor htm vulling werd vloeibaar „helium" ge bruikt, dat men toen goedkoop in eiken kruide nierswinkel kon krijgen. Ten slotte mag niet verzwegen worden, dat men er in geslaagd was, een buitengewoon stevig rijwiel te bouwen, dat een gewicht van slechts 0.5 tot 3 kilogram had en welks zwaartepunt zich onder het zadel be vond, zoodat de machine zich juist als de be kende „duikelaartjes" vanzelf weer oprichtte, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. VV. Polman Kruseman, griffier der Staten van Zeeland mr. J. N. van Hall, wethouder van Amsterdam mr. W. Heineken, lid van den gemeenteraad van Amsterdam; mr.J.S. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van 's-Gravenhage A. de Mouehy, wethouder van Rotterdam J, Hudïg, lid van den gemeente raad van Rotterdammr. A. F. baron van Lynden, teferendans bij het departement van bmnenl. zaken; J. JM. Blankenheym, kolonel- commandant der dienstdoende schutterij te Rot terdam jhr. mr. VV. V. R. K. Baud, adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koniugin, idem te 's-Gravenhage; dr. J. M. van Bemmelen, hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden; dr. S. Talma, idem te Utrechtdr. II. A. Kooyker, idem te Groningen; dr. A. G. van Hamel, idem te idem; dr. P. D. Chantepie de la Saussaye Dz., hoog leeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdamdr. J. VVolijer, lioogleeraar aan de Vrije-Universiteit te Amsterdam; dr. T. Cannegieter, hoogleeraar in de godgeleerdheid vanwege de Ned.-Herv. Kerk te UtrechtN, J. A. Lans, president hoofdafdeeling van liet bis schoppelijk te Warmonddr. C. J. Eggink, inspecteur der gymnasiainr. B. H. Pekel- haiing, hoogleeraar aan de Polytechnische school te Delft; dr. J. P. Dozy, inspecteur voor het genees kundig Staatstoezicht voor Noord-Holland; dr, E, Wintgens, idem voor Limburg eri Oostelijk- Noord-Brabant; dr. J. van Deventer Sr., eerste- geneesheer-directeur van het krankzinnigen gesticht te Meerenberg; jhr. mr, Th. H. F. van Riemsdijk, algemeen Rijks-archivaris; dr. VV. Pleyte, directeur van het museum van oud heden aan de Rijks-Universiteit te Leiden prof. dr. Jan ten Brink, letterkundige; G. Vas Visser, lid van het hoofdbestuur der Holl. Mij. van Landbouw; prof, dr. A. Mayer, directeur van het Rijkslandbouwproefslation te VVageningen mr. H. L. Drucker, lid van liet hoofdbestuur der Mij. »tot Nut van 't Algemeen"; Ch, Boisse vain, hoofdredacteur van het sAlgemeen Handels blad", voorzitter van den Nederlandschen Jour- nalistenbond mr. R. Macalester Loup, hoofd redacteur van sliet Vaderland" W. J. Derx, kapt. t. z. W. G. van Nes, id. H. C. Feitb, id.J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh, kapt.-luit. t. z. ;A. H. Hoek water, id.W. D. H. baron van Asbeck, luit. t. z. Ie kl.A, F. Verschuur, dirig. off. v. gez. Ie kl.D. A. van der Laan, inspecteur van administratie; G. Rosenthal, bankier te Am sterdam R. N. L. Miraudolle, pres. v. d. bij bank der Nederl. Bank te Rotterdam J. Luteijn, agent der Nederl. Bank te Middelburg H. den Bandt, idem te DordrechtA. J. A. van Lau- schot, idem te 's-Hettogenbosch H. M. de Vries, idem te 's-Gravenhage Jhr. mr. E. N. de Brauw, waarn. Rijks adv. te 's Gravenhagemr. E. E. van Raalte, waarn. Ryks-adv. te RotterdamF. H. Umbgrove, te Zutphei.J. C. Bouman, adm. van de reg., de hypotheken en het kad. bij het Dep. van Fin. V7. F. C. I. Eerens, direc. der dir. bel., invoerr. en accijnzen te 's Hertogenbosch G. C. barori van Asbeck, ref. bij de Algem. Rekenkamer D. tau Leeuwen, ref. bij bet agentschap van wanneer zij omgevallen was. Op deze wijze werd het zelfs voor kleine kinderen en zeer oude men- schen mogelijk, zich zonder gevaar of noemens waardige inspanning over te geven aan het ge not van het wielrijden. Dat onder zulke omstandigheden het wande len hoe langer hoe meer iets ongewoons werd is natuurlijk. Ieder, die voor zijn beroep kleine of groote afstanden had af te leggen, van de school kinderen tot de plattelands-brievenbestellers, slagers en venters, gebruikten het rijwiel, en eindelijk bedienden ook de vrouwen tut berg achtige streken zich uitsluitend van rijwielen, die met het oog op groote hellingen op bijzon dere wijze geconstrueerd waren en. door middel van een gepatenteerd toestelletje de draagkor ven mee konden nemen. Betrekkelijk geruime» tijd bleef het wandelen nog in zwang bij toe risten en alpenklimmers, docli ook hier ver dween het langzamerhand, nadat alle eemgs- zins uitstekende bergspitsen in Ewpa en Ccn- traal-Azië met electrische tandrad- en kabel- trams gemakkelijk bereikbaar gemaakt waren. In dezen tijd vestigde een oude man, die vol gens zijn verklaring nooit een rijwiel bereden had en van nature het wandelen beoefende, zeer bijzonder de aandacht op zich. Hij had ge heel Europa en Azië meermalen doorgewandeld en hield va» zijn reizen een dagboek, welks sn -xamaufl-j t iHmntamigai het Min. van Fin. te Amsterdam \V. A. de Laat de Kanter, hypotheekbew. te Rotterdam O. M. J. Moorrees, ontv. der successier. te 's Gravenhage de luit.-kolon. H. P. Staal, van den gener. staf, directeur der hoogere krijgsschoolde kolonel-intend. F. A. Thomóse, hoofd der Vllle afd. van het Depart, van Oorlog de dirig. offic. van gezondh. 'Ie kl. J. Binnendijk, van het personeel van den genee.sk. dienst der land macht de kolonel J. G. F. van Iloutum, com mand. van liet 2e ieg. vest.-art.de kapit. van den staf der genie A. J. Doorman, adjud, van den Minster van Oorlog, de gepensionn. maj. van het Oost-Ind. leger W. J. Vervloei, secre taris van het hoofdeomilé van het Nederland- sehe Roode Kruis. J. W. Welcker, hoofdmg. 2de kl. van den rijkswaterstaat te Zwolle; A. A. Bekaai-, hoofd- ing. 2de kl, van den rijkswaterst. te Middelhuig; 0. II. Peters, rijksbouwmeester te 's-Graven hage; B. P. Moors, insp. van het ijk wezen, te 's-GravenhageW. A. M. Piepers, hoofding. voor het stoomwezen, te ArnhemB. J. R. Engelbregt, insp. der post. en tel. te 's-Gra venhage A. Kruyt, insp. der tel. in alg, dienst, te 's-Gravenhage; mr. W. Vissering, secr. van den raad van 'oez. op de spoorwegd. te 's-Gra venhage A. Deking Dura, hoofding. vau den prov. waterstaat in Oveiijsei, te Zwolle; mr. C. Cock, hoogheemraad van Rijnland, te Leiden jhr. M. A. Snoeck, kamerheer van II. M. de Koningin in buiteng. dienst, voorzitter van den polder van der Eigen te Hintham, C. de Bruyn, hoofding., chef van dienst bij de H. IJ. S. te Amsteidam C. W. R. Schollen Jr., dir. der Kon. West- Indische Maildienst, te Amsterdam P. A. Bos, aannemer te Gorinchem, wethouder dier ge meente; A. D. Zür Miihlen, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, lid van de Kamer van K, te Amsterdam, dir. der Ned. scheep vaartmaatschappij, dir. van de sleepiiieristreedenj en beigingniaatschappij te IJmtmien, wonende te Amsteidam A. G. Kruller, iid der firma Win. II. Muller Co., cargadoors, te Rotterdam IL Figee, dir. der Haariemsclie machinefabriek voorheen gobrs. Figee te Haarlem dr. J. Th. Mouum, gedelegeerd commissaris van de fabriek van levensmiddelen Westenburch" te Rijswijk, en wethouder der gemeente 's-Gravenhage, te 's-Giavenhage D. W. Stork, dir. der machine fabriek van gebrs. Stork Co., te Hengelo mr. S. J. Lagerwey, directeur van justitie mr. J. F. Phitzinger, laatstelijk vice-president vau liet hooggerechtshof van Nederlandsch- Indiëjhr. mr. J. W. A. von Schmidt auf Altenstadt, inr. D. H. van Gelder en inr. R. Z. Uannenborgh, vice-piesideoten van het hoog- geiechtshof van Nederlandsch-Indie mr. W. J. Essers en mr. J. H. J. Schneider, raadsheeren in bet hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië J. C. de Biuyn en II. K. J. van den Bussche, leden der Algerneene Rekenkamer van Neder- landscli-Indie W. de Vogel, resident vaD Soe- rakarta; mr. C. W. Kist, res. der Preanger RegentschappenD. J. Fraerikel, res. van Ma dura; P. F. Sythoff, res. van Samarang; J.J. Bischofl', res. van Batavia; A Salmon Vz., res. van PdsoeroenW. H. S. van Waning, gew. res. van TagalA. M. Joekes, res. van Riouw bladzijden hij door de overheden in elke ge meente liet controloeren en afteckenen. Hij voor zag in zijn onderhoud door het houden van geo- graphisehe voordrachten, die druk werden be zocht do groote massa, wilde zich de gelegen heid niet laten ontnemen, zulk een merkwaar digheid te leeren kennen, terwijl in geleerde kringen de wetenschappelijke zijde van dit geval buitengewoon veel opzien verwekte. De voor naamste autoriteiten op het gebied der patlialo- gie en der antliropologie onderwierpen liein aan nauwkeurige onderzoekingen. Goheim-Rath prof. Parchow demonstreerde hem in de Antliropho- logische Club te Berlijn en gaf daarbij o. a. do volgende verklaring„U ziet in den lieer Kluitentrapper een krachtig gebouwd man van 58 jaar en middelbare lengte. Beender- en spier stelsel zijn goed ontwikkeld, in het bijzonder zijn die spieren, welke bij het wielrijden meer dan de andere in werking gesteld zijn. zooals men bij liem zou verwachten, in het geheel niet radimentair. De zintuigen zijn normaal ontwik keld, ook een onderzoek vau hersenen en rug genmerg heeft niets abnormaals vertoond, ter wijl het verstand zonder cenigc-n twijfel boven liet gemiddelde staat. De schedel is mesodoli- chocephaal en orthognaat on er kan geen twijfel Archief voor elcctropkysiologische anthropologic, jaargang 1949, pag. 177.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1