52"° jaargang. Zaterdag 3 September 1898. N°. 9720. MADELEINE. %fè Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON". t te» ms-ós UITGEVERH. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. 12) BINNENLAND. luftjnnDïKirrspïiJB voor Schiedam, per kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. n franco per poet, p. kwartaal. Afzonderlijke Bommen. f 0.90 1.05 - 1.30 - 0.02 BUREAU: BOTESlflTRAAT 7€i, Teïephoon Wo. 123. AirmtTESTiïMHjs: van 1—5 gewone regels met lake- grip van eono Conrantf O.S% Iedere gewone regel meer- 6.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 2 September '98. 't Doet pijnlijk aan een hoog-staando te zien. neerstorten. En waar een geheel volk vertrou wend omhoog blikt, waar het, met het beeld der grootheid des vaderlands voor oogen, ziende blind heeft willen zijn voor de gebreken der mannen die het de steunpilaren dier herlevende grootheid acht, daar voelt men medelijden met de aldus op een dwaalspoor geleide natie- Zoo is het met Frankrijk. Wij wisten het: Dreyfus, onschuldig of schuldig, was zeker on wettig veroordeeldwij wisten hetde gene rale staf, te goeder of kwader trouw, speeldo een rol, mannen van eer onwaardig; wij wisten hetde revisie van het Dreyfus-proces, gedwon gen of vrijwillig ter hand genomen, moest ko men en die revisie kon alleen komen ten koste van de hoofden van het leger. Wij wisten dat alles maanden reeds vooruit. En toch, nu de bom gesprongen is in het kamp van den generalen staf, nu men zo ziet vallen, de Boisdeffre en Gouse en de ongelukkige Hen ry, nu gevoelt men medelijden met het trotsche, thans opnieuw gedeemoedigde Frankrijk. Maar ook verheugt men er zich ter wille van Frankrijk over. Want in het buitenland kan men de werking dezer crisis minder tragisch be schouwen dan in Frankrijk zelf; meer dan in Frankrijk beseft men dat het hier ten volle waarheid isbeter ten halve gekeerd dan ge heel gedwaald. Nog vóór de kanker, dio Frank rijk heeft aangetast, zich over het geheele lichaam der natie verspreidt, moeten de zieko doelen geamputeerd worden. Een aangenamen indruk maakt het te zien, dat de Duitsche bladen zooals verscheiden Fransehe wellicht in gelijke omstandigheden zouden doen niet het minste leedvermaak toonen. Bezadigd en toch als een ernstige ver maning klinkt het bijv. in de „Köln. Ztg." „Men zal hier de fout die de Boisdeffre en zijn medewerkers hebben begaan op dit eene ge bied, weten te scheiden van him op het eigen lijk militair terrein liggende bekwaamheden, en men zal zich er voor wachten, uit het feit dat de hoogste mannen uit het leger zich op bittere en moeilijk te begrijpen wijze hebben laten be driegen, de slotsom te trekken dat dit leger zelf van het hoofd tot de voeten corrupt is; want die opvatting zou hem die haar koestert, nood lottig worden wanneer hij eens door een oorlog de waarheid daarvan op de proef moest stellen. Het blad wijst er dan op dat men in liet bui tenland wel van oordeel is dat in Frankrijk de gunstige bodem was voor het voortwoekeren de zer noodlottige Dreyfus-zaak, en gelooft dat de ziekelijke neiging in Frankrijk om alle gebeur tenissen van het politieke leven in verband te brengen met de nederlagen van 1870/71 de oor zaak is van alles. „Deze bevangenheid in him opvatting dat Duitschland de eenige tegenstander is die met allo middelen Frankrijk tracht te schaden en Ntar gebeurtenissen in den oorlog van 1870/71, DOOR HANS WAOHKNHÜSEN. »Hij moet toch iets bijzonders in den zin hebben gehad f' bromde op het balkon majoor Girard, wiens wond hem toch geen nachtrust had vergund, toen hij in het klare maanlicht het gelaat van den doode zag. Ziekendragers liepen in den tuin te hoop en omringden het lijk, terwijl Madeleine uitgeput de trap weer opsteeg. Plessmann die juist met den schildwacht boven sprak, ontving zij in het boudoir waar zij met de cassette op den schoot, op een Btoel was neergevallen. Niet tot spreken in staat, wees zij op do cassette en Plessmann begreep wat er gebeurd was. ïJe hebt je flink gehouden, hoor Geef op dat ongelukkige ding; wij sluiten het weer weg en spreken er morgen vroeg over. Leg je nu ter ruste. De schildwacht bewaakt je En die rust viel nu eindelijk allen in liet cb&Iet terwdeel, terwijl het overige deel van den nacht nog ^achter de bosschen de fakkels der Fransehe ambplances blaakten, die haar offers op zochten. Met het grauwen van den morgen kwam het bericht dat er wapenstilstand was om de dooden te begraven. Het eerste leger bleef voor Metzhet st32i<,K£».»M: 'smzr.-. vc zijn veerkracht to verzwakken, dat men daarom zelf ook met alle mogelijke middelen moet bena- deelen, sloeg generaals en ministers, het geheele volk met blindheid en maakte lien tot do speel poppen van een plompen falsaris die, zelf weder om een offer van dab idéo fixe, nog op den koop too meende een patriottisch werk te doen.'' Er schuilt waars in deze beschouwing der „Köln. Ztg."want steeds duidelijker blijkt het dat kolonel Henry zich geen schuld bewust was in dergelijke manoeuvres als de vervalsching van den brief, zag hij blijkbaar geen kwaad. Hij wist niet beter. De „Matin" vertelt dat hem het bevel tot in hechtenisneming als een bliksemstraal trof. „Mij arresteeren! Waarom? Ik heb niets gedaan1" riep hij uit en onderweg naar Moiit-Vaïérien en in de cel herhaalde hij steeds dien uitroep. Woensdagmorgen nog begreep hij niets. Woensdagmorgen ontving hij bezoek van een af gezant van den minister van oorlog, die een uur lang bij hem bleef. Wat tusschen beide mannen is voorgevallen, zegt de „Matin", weten wij niet, „maar het is meer dan waarschijnlijk dat de af gezant van Cavaignac aan kolonel Henry den vollen emst van zijn toestand moest doen be grijpen en hem op de hoogte moest brengen van de zware verdenkingen die tegen hem gerezen waren." Toen deze officier de cel van kolonel Henry verliet, zeide hij tot den officier van dienst „Stoor den kolonel voor liet oogenblik niethij heeft te werken". Kolonel Henry zou hot voor nemen te kennen hebben gegeven om een paar brieven te schrijven. Toen men de cel togen den avond weder be trad, lag de gevangene voor dood op den grond niet ver van de tafel. Hij had zich eerst aan de rechterzijde een kleine wonde aan den hals toe gebracht en daarop met zijn scheermes do lin kerslagader met één forschen steek geheel door gesneden. Onmiddellijk werd een geneesheer ge haald, maar het was inderdaad reeds to laat. Mevrouw Henry werd gewaarschuwd en be gaf zich naar de gevangenis, waar zij gedurende den nacht bij liet lijk van haar man waakte. Op de tafel in zijn cel zijn een aantal brieven ge vonden, waaronder, naar men zegt, een aan den heer Cavaignac, een aan generaal Boisdeffro, een derde aan zijn vrouw. Dezo brieven zijn ver zegeld door deu directeur der gevangenis. Het scheermes, waarmede hij zicli onthalsde on dat deel uitmaakte van een reis-nécessaire die men hem gelaten had, is in beslag genomen. Terstond werd Hemy's zelfmoord aan Cavaig nac getelefoneerd, en deze had daarop een lang durige conferentie met don minister-president Brisson. Intusschen heeft generaal de Boisdeffro reeds gisteren afscheid genomen van de officieren en het personeel van den generalen staf. Generaal Renouard is als zijn opvolger opgetreden. Belangrijk meeniugsverschil schijnt er in den boezem van het ministerie niet te bestaan; im mers president Faure heeft gemeend zijn voor- tweede was om de Franschen den weg af te snijden, reeds den Moezel overgegaan; groote bloedige beslissingen stonden voor de deur. Dus waren bier op het chfflet nog slechts de later van het slagveld opgenomen offers te verwachten. Plessmann was verbaasd toen hij reeds bij de eerste zonnestraal Madeleine volkomen kalm ont moette. Haar eerste vraag was naar nliaar" ge wonde. Hij raadde haar echter niet eer naar hem toe te gaan dan wanneer hij naar tiaar vroeg. Het schieten in den nacht had hem gewekt on opgewonden gemaakt; evenwel de edelste inwen dige deelen waren Goddank 1 niet gekwetst zij kon als vrouw des huizes doen wat haar te doen mogelijk was. Madeleine begaf zich terstond naar beneden naar den concierge, Plessmann zond haar een ziekenverpleger die verstand had van koken, en zoodoende was bet baar mogelijk een ontbijt go- reed to maken, waaraan zij de dokters, den majoor en eenige lichtgewonde officieren liet noodigen. Giiard kwam haar zeer vriendelijk te gemoet toen hij haar weer in een ander donker toilet aan de ontbijttafel zag verschijnen. Plessmann had hem verteld wat de aanleiding was geweest van het nachtelijk voorval, en de majoor zwoer haar met vroolijk gelaat dat de schat in het huis veilig was zoolang zijn plicht als soldaat hem vergunde van haar gastvrijheid te genieten; zou zij hein als een leeuw bewakendaarna zou hij dit ambt ovor- dragen aan zijn jongen kameraad Von Herbotli. van vvions toestand dr. Welter, naar deze hem had verteld, het beste hoopte. Zoo ging het ook. Madeleine was in het chalet bezig ais eon fee, wier vriendelijke en innemende genomen reis naar Havre niet te behoeven uit tc stellen. De Fransehe Kamer zal vermoedelijk in bui tengewone zitting bijeenkomen, en zal dan ter stond voor twee interpellaties over de Dreyfus- zaak staan, een van Millevoye en een van Mir- mau. Ook spreekt men reeds van een parlementaire enquête-commissie. Een overzicht te geven van hetgeen de Fran sehe bidden naar aanleiding der laatste gebeur- temden schrijven, gedoogt onze ruimte niet. Voldoende zij liet op te merken, dat tal van bla den, die vroeger met den generalen staf door dik en dun gingen, dat zelfs de tol nu toe voor het orgaan van dien staf doorgaande „Echur" de noodzakelijkheid onder de oogen beginnen te zien van revisie van het Drcyfus-procos. Uit liet leger gaan mede stemmen op ten gun ste der herziening. Volgens de „Gaulois" drin gen de gouverneur van Parijs Zurlindeu en ver schillende andere generaals er op aan. Ook in het buitenland acht men algemeen de revisie onvcnnijdelijk. Volgens den Eomeiu- sehen correspondent van het „Berliner Tagc- blatt" heeft Panizardi zijn regeering verlof ge vraagd, zijn briefwisseling met Schwnrzkoppeu over de Dreyfus-zaak bekend te maken; hij heeft daartoe nog geen verlof gekregen. Op het vernemen van Hemy's arrestatie moet mevrouw Dreyfus in zwijm zijn gevallen. Gemengde Mcdcdcelingen, Prins Fhilipp zu Hohenlohe, dc tweede zoon van wijlen deu opperhofmeester van den keizer van Oostenrijk en broeder van den tegenwoor- digen Duitschen rijkskanselier, die ongeveer tweo jaar geleden in het Benidictijnerkloos'er te Scckau in Oostenrijk ging, heeft thans de priesterwijding ontvangen. Ook de Heiligo Stoel is uitgenoodigd voor de vredesconferentie te Petersburg. Eveneens zal Zwitserland een vertegenwoordiger zenden, hoe wel dit land aan het Hof van den Czaar geen diplomatiek agent heeft. Gisteren zijn te Coruiïa 1730 soldaten van Cuba aangekomen met 1J0 officieren, waaronder generaal Ordonez, Onderweg stierven 17 man schappen. Men meldt uit New-York aan de „Morning Post", dat Aguinaldo eene proclamatie lot de mogendheden zou gericht hebben met verzoek om do Republiek der Philippijnen te erkennen. Men venvacht, dal de eerste gevechten aan gene zijde van dc Wad-El-Obetd lieden zulilen plaats bobben. liet Khalifaat beschikt over 100,000 man en 40 kanonnen. De „Times" verneemt uit Capetown dat voor het Kuapsche parlement gekozen zijn 36 aari- volgens gmuchtcu to Peking, de Keizer van China overleden is. verschijning zelfs de zieken hun iijden deed verge len. Dan vijfden dag kwam dr. Weiter met de bood-chap dat Ilerboth's vragen naar zijn bescherm engel niet ophielden, en met een tevreden glim lach tead zij aan het bed van den gewonde die haar beide handen vroeg om die naar zijn nog zoo kleurlooze lippen te voeren. Da dokter, zeide hij, terwij! hij zijn kinderlijke blauwe oogen naar haar opsloeg, had hem beloofd, dat bij reeds over morgen zijn bed zou mogen verlaten. En ook dat gebeurde. Leunende op twee stok ken, verscheen hij bleek en vermagerd aan het ontbijt. Hij kon thans naar Duitschland wordei. overgebracht, zeide hij, maar dat maakte hem juist ongelukkig; hij verzocht haar als een gunst om zoolang onder haar hoede te mogen blijven totdat hij weer in zijn regiment zou kunnen treden, dat hij bij het binnenrukken van Frankrijk niet had vermogen te vinden. Een blik van Madeleine zeide hem hoe gaarne hem dit weid vergun 1, Toen kwam Girard, vol komen mar.schvaardig, met den degen van een zieken kameraad op zijde, haar medodeelen dat hij over een uur zou vertrekken om zich weer aan hot hoofd te stellen van zijn bataljon dat bij Graveiotte vreeselijk gedund moest zijn. Zijn gelaat deed blij ken hoe zwaar hem liet afscheid viel. Men miste den vriendelijken majoor na zijn veitiek in het geheele huis. Des avonds van den- zeilden dag, toen men aan tafel zat, spraken de dokiers er met Madeleine over dat zij nu spoedig van allen last veiiost zou worden; want alles wat vervoerd kon worden, zou in allerijl naarDuitsch land worden gezonden, daar de voortrekkende legers alle ambulance-krachten dringend behoefden. De „Daily Mail" verneemt uit Shanghai dat, volgens geruchten te Peking, de lozer vau China overleden is. De Koningin. liet heeft II. M. de Koningin behaagd te be noemen tot lo. jagenueester in buiteiigewoneu dienst van II. M. do Koningin jhr. mr. F. X. A. Yerhnycn te Viiertogeubo>eh; 2n. stalmees ter in buitengevvonen dienst van II. M. de Ko ningin jhr. mr. J. E. iiuyclecoper van Maaisse- vcen en Nigteveelil te Utrecht; 3o. Kameijon kers van II. SI. de Koningin: mr. R. baron van Zuylcii vau Nyeveldt te Wassenaar en mr. P. graaf van Limburg Stiruui to 's-Gravenliage. Aan het gala-diner op 31 Augustus ten llovc namen doel de Groothertog van .Saksen de Her togin van Mecklenburg, de Prins en d< Prinses van Wied en hunne dochters de Prinsessen Eli sabeth en Louise; de ministers, de vit*i>-pri »i- dont van deu Raad van State, de presidenten van de Eerste en Tweede Kamer, de Commissa ris der Koningin in dezo provincie, de gouver neur der residentie, de directeur van het Kabi net van II- M. de Koningin en alle leden van het Civiel en Militair Huis. II. M. de Koningin-Moeder bracht een heil dronk uit op hare Dochter en II. Mdo Konin gin op hare Moeder. De Koninklijke kapel van het regiment gre nadiers en jagers liet zich gedurende, het gala diner hooreii. IT. M. de Koningin heeft op 31 Augustus 1S98 de geloofsbrieven ontvangen van de na te noemen vertegenwoordigers van vreemde Staten bij liet Nederlandsche Hof in de hoedanig heden achter hunne namen vermeld den heer Struve, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Keizer aller Russen graaf de Grelle Rogier, buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Koning der Belgenden heer Okolicsnnyi d'Okolicsna, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Keizer van Oostenrijk-Ilongai ije den heer De Baguer, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Koning van Spanjebaron Von den Ihiiicken, buitengewoon gezant en gevol machtigd minister van Z. M. den Keizer van lluitscldand; graaf Fersen Gyldenstoipe, gevol machtigd minister van Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen graaf De Séiir buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Koning van PortugalMgr. Tar- Dassi, apostolisch internuntius; graaf Zannini, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Koning van Italiëden liet r Stanford Newel, buitengewoon gezant en ge volmachtigd minister van de Ver. Staten van Amerika; den heer Phya Visuddha, buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister van Hier zal je ook niet kunnen blijven", zei Pless mann na het eten tot haar toen men op hot balkon de koffie gebruikte. sDe belegering van Metz is begonnen je zou daar te veel last van hebben. Hoe gaarne ik mijn dienst zou willen vooiizetten, ik heb blijkbaar te veel van mijn krachten gevergd; want mijn oude hartkwaal spookt weer erg in mijn hoist. Het gaat voor mij toch wel wat druk toe. Ais je met mij naar Duitschland, het geboorteland van je vader, wilt gaan, dan zal n mij een groot genoegen doen. Wij deponeer en je schat bij een bank te Parijs, totdat je hem ongedeerd kunt over geven aan zijn eigenares." jiNeem mij dan ook mede!" riep Herbotli met glinsterende oogen uit. n.Mijn arme moeder iieeft mij reeds in twee brieven vei weten of ik betere verpleging zou kunnen vinden dan in haar armen. Als goed zoon waagde ik het niet dit te bestrijden, maar ik heb haar toch over mijn beschermengel geschreven." Madeleine aanvaai dde zijn woorden met een glimlach en een lichten blos op het gelaat; toen drukte zij Plessmann zwijgend de hand. Het was voor haar zulk een gei uslstelhng een vreedzame plaats te vinden w mr zij liet einde van deze ramp zaligen onrlng kon afwachten. Dagelijks vond hier op het chalet een treunge i ouwplechtigheid plaats, die Plessmann aan haar blikken trachtte te ont trekken: de begrafenis van mannen die bezweken waren aan hun wonden, hadden haar reeds liet huis onaangenaam gemaakt [Slot volgt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1