km 52"° jaargang. Zondag 4 en Maandag 5 September 1898. N°. 9721. I DB GEBOTE DAG. £9 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. J;- Awskhmehtspjujb vaar Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 n franco por post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommerso.02 BITREAr BOTERSTRA.1T TO. Tclcph-, on "No. 123. AnvEKTEwmgrEws: van 1—5 gewonfl regels met laho- grip van ceno Courant/"0.52 Iedere gewone regel meero jq Bij abonnement wordt korting verleend. f De Reveille. De dag van het groote feest werd des mor gens te 8 uur geopend met het gelui der klok ken van de verschillende kerktorens dat reeds dadelijk den Zaterdag stempelde tot een grooten feestdag. Luide en plechtig weerklonken die metale stemmen door het luchtruim, ieder be zielende en opwekkende tot waardig feest vieren. Te 8Va uur arriveerde de trein waarmede de muziekcorpsen van het 4e regiment infan terie en van het 2e regiment veldartillerie aankwamen, terwijl de muziek van de dd. schuttei ij zich reeds op het stationsplein had opgesteld. Een groote menigte had zich inmiddels reeds op en om dat plein verzameld om straks de wandeling door de stad mede te inaken. Daar weerklonken de trommen en in opge wekte vroolijke stemming ging liet voorwaarts langs den weg in het programma vastgesteld. Op de Markt werd halt gehouden en toen weerklonk van tamboers en hoornblazers de reveille gevolgd door bet Wilhelmus dat achter eenvolgens door de drie muziekkorpsen werd aangeheven. Plechtig indrukwekkend klonk deze geliefde melodie over de Markt, aange hoord in diepe stilte door die duizenden en nog eens duizenden, die daar geschaard stonden in dichte rijen. Hierna werd de rnarsch weder hervat en toen de tocht passeerde, eerst bij den heer G. Visser, president der feestcommissie, en bij den burgemeester, toen stonden die heeren op hunne bordessen en groetten de menigte en weerklonken daverende hoera's te hunner eere. Op den weg van de Plantage naar den Doele was het publiek aanmeikelyk minder talrijk, omdat het grootste deel in de Lange Nieuwstraat en omstreken bleef, afwachtende tot de kinderen der scholen in optocht zouden uittrekken. Kinderoptocht. Menige angstige blik is ongetwijfeld gister morgen door bezorgde moeders omhooggeslagen. De hemel zag zoo grauw; de zon wilde niet door komen. „Als er maar geen rogen komt," zucht ten zeker velen. Want, och, dan zou er vau den kinderoptocht wel niets terecht koruon. Maar 't viel mee. Toen de stoet zich bogon op te stellen, kwam ook de luie zon haar hoofd ste ken om het wolkengordijn en goot haar gouden gloed uit over straten en pleinen, en toen de op tocht eenmaal op weg was door de stad, wischte menigeen zich eens het voorhoofd af. Vooral de commissarissen en de onderwijzers hadden 't warm, dat verzeker ik u. Vooraf was er in de scholen feestgevierd en wie zooals wij hier en daar een blik sloegen op de vroolijke knapen en meisjes in de met zooveel zorg versierde schoollokalen, dien zal het liart warm hebben geklopt. Waar Jong-Holland zoo heerlijk opgewekt en blijde hoogtij viert, daar behoeft geen bezorgde vraag te rijzen voor de toekomstde liefde der kinderen voor onze jeug dige Koningin zal ook op rijper leeftijd niet wegs lerven. Feestelijk waren de scholen versierd. In niet alle kondon wij zijn; maar waar het ons gegund w-as een kijkje te nemen, deed het goed te zien hoo de leiders der knapen en meisjes geen moeite en arbeid gespaard hebben om ook hunnerzijds, door een feestelijk aanzien aan de school te ge ven, medo te werken tot het welslagen van de feestviering in de scholen. En de kinderen, zij hebben ook zoo flink de kleine handjes gerept aan de kleurige slingers en rozen die gloed gaven aan de anders sobere schoollokalen, had zoo me nig kinderhandje vlijtig meegewerkt. Wat werd er lustig gezongen door de kleinen en wat stonden die kindergezichtjes blijde! Waarlijk, is er een feest denkbaar -lat meer vol doening schenkt dan het onthalen van het op komende geslacht? Och, er is zoo weinig voor nnodig om een kind gelukkig te stemmen, en zoo heerlijk doet de dankbare blijddschap der klei nen aan. De versnaperingen vonden natuurlijk wolko men monden en magen, en de onderwijzers had den geen handen genoeg om de kleine gasten krentenbroodjes en limonade en koek te reiken. Jammer, dat de blijvende herinnering, de in huldigingsbeker, niet tijdig gereed konden ko men. Eerst half September zullen ze aan do kin deren worden uitgereikt, maar er was voor ge zorgd dat van de met de portretten van Konin gin en Koningin-Moeder gedecoreerde en aan de bovenzijde met een rood-wit-en-blauwen rand Versierde bekers in de scholen eenigo exempla- Tl1 Inmiddels liep liet naar tienen, het uur-waar op do optocht op weg zou gaan. Onder leiding van do lieerun J. H. van Wes tendorp J.Dzn. en F. van Waas, 1ste luitenant adjudant der schutterij, werd de stoet opgesteld iu de Plantage, of liever, daar traden de muziek korpsen die zich na de reveille naar het lJklo- kaai hadden begeven, aan en begaf zich gevolgd door eenigo scholen uit de Gorzen en uit do Plantage op marscli. Onderweg sloten zicli op verschillende punten de andere scholen bij den stoet aan. Een heel werk voordat al de scholen, te za- men meer den 4500 kinderen tellend, achter el kander volgden- Maar toen men eenmaal zoo ver was, kon do stoet ook ordelijk zijn weg ver volgen. Voorop gingen tamboers en hoornblazers der schutterij, waarachter volgden de 3de Kostel. School, de St. Willibrordusschool, de Gerefor meerde school (hoofd de lieer K'-uijor) en de St. Jozefschool 2de sectie. Toen kwam de muziek van het 2de regiment veld-artil'ene, waarachter zich aansloten de Meisjesschool (hoofd moj. Kinmiijzer), de le Kostel. school en de 2de Tus- schenschooi. Tamboers en hoornblazers gangen vervolgeus vooraf aan de St. Jozefsseholen leen 3do sectie en do Christelijke School (hoofd du heer Dekker). Kil volgde de muziek van het 4cle regiment infanterie, waarachter zich schaarden de 1ste Tusschenschool, do Mariaschool en Jon gensschool (hoofd do heer Tij 1)In liet laatste gedeelte schreden, voorafgegaan door tamboers en hoornblazers, de 2de Kostel. School en do St. Jansschool voort. Vier onderofficieren der schut terij besloten den stoet, die zich als een reus achtige slang door do stad slingerde. Een vroohjken, blijden indruk bood de lange optocht aan. Lustig wuifden vaandels en vlag gen over de hoofden der met oranje en nationale kleuren getooide jongens en meisjes. Iedere school werd begeleid door het hoofd en het onderwijzend personeel, aan wie telkens twee leden der feestcommissie als commissarissen van orde waren toegevoegd. Ook do R. K. Scholen werden geleid door do broeders-onderwijzers, ter wijl het bestuur der St. Willibrordusvcreeni- ging zich belast had met de Zusterscholen. Zoo trok men voort onder de opwekkende to nen der muziekcorpsen, en wanneer de muziek zweeg, dan hieven de kinderen vroolijke liederen aan. Twee liederen waren door alle scholen voor deze gelegenheid ingestudeerd. Langs Tuinkaan, Koemarkt, Hoogstraat, Ach terweg, Nieuwstraat en Korte Kerkstraat be reikte de lange stoet de Markt, waar de burge meester, de wethouder do lieer G. Visser de beide andere wethouders en de secretaris der ge meente vergezelden den optocht met andere autoriteiten en hun dames van het bordes van het Stadhuis het voorbijtrekken der kinderen gadesloegen- Hier bood Anna Ellerkamp, leerlinge der 1ste Kostelooze School, het Hoofd der Gemeente een fraaien bloemruiker, en do 6-jarige Jan van Dijk, van de 2de Tusschenschool, een niet min der sclioone bloemmand aan, dio door den bur gemeester vriendelijk werden aanvaard. Steeds verder trok do stoet, door do dichte menigte heen die zich overal verdrong om het vroolijke en tevens indrukwekkende schouwspel niet te missen. Langs Lange Kerkstraat, Broers- vest, Overschiesche straat, Overscliiescke Dwars straat en Sint" sl trok men voort naar het Enuna- ploin waar de optocht, die vijf-en-twintig minu ten behoefde om geheel voorbij te trekken, ont bonden werd. Do muziekkorpsen schaarden zich ter zijde van den weg, en onder do -opwekkende tonen der „Veld" trokken de kleinen het Emmaplein over om zich weder naar hun scholen to begeven. De muziekkorpsen zetten zich daarna weder in beweging om zich naar het IJklokaal terug te begeven. De matinee in het Broersveld. Om elf uur had zich een geweldige menschen- massa verzameld in het Broersveld, waar dooi de goede zorgen der buurtconnnissie eene mu ziekuitvoering gegeven werd door de schutterij- muziek onder leiding van den heer Verhallen. Vóór hot Heerenpad was een© tribune opgesla gen waar de muziek was opgesteld en waarom heen dicht opeengehoopt de Broersveld-bewo- ners en de verdere belangstellenden een plaatsje hadden gevonden. Het was een menscliengewe- mel ondor de aardige boogversierlng der straat, een komen en gaan, een gehi-ha, een mede-ge zang der liederen, dat soms hooren en zien ver ging. En telkens kwamen er weer nieuwe scha ren aan, die den kinderoptocht een eind liad- |den gevolgd of nog eens een kijkje in de ver sierde straten hadden genomen en van de Hoog straat en de Kerkstraat en van de zijstraten en het Broersveld liep het vollef en voller, zood.it eindelijk liaast geen beweging meer mogelijk was. M.iar tegen den tijd, dat de eerste ruiters ui vereonigingon opgingen naar den Doele, toen hep het langzame!hand leeg; de muziek rukte ïn haar aanwezigheid werd weer elders gevor derd. liet was een prettige morgen voor de be woners van het Broersveld en hun talrijke gas ten. Het opstellen vnn den stoet. Tegen één uur liep het Doeleplein vol, of liever het liep niet vol, maar velen stroomden er naar toe om zich te verspreiden in het groote gebouw en de Dril schuur en het groote veld achter. De stoet voor den optocht zou opgesteld wor den; een moeielijk wei It. Want het is geen geringe zaak om in een chaos orde te scheppen. Toch, het ging en boven verwachting. Kranige politie te paard zette het Doeleplein af voor nieuwsgierigen. Wat zaten ze fier te paard onze agenten, die wij in gewone dagen met hun voeten op den giond zien; wij waren er trotsch op. Eu zij draafden op en neer en schoten toe, waar hun hulp verehcht werd. De leden der Feestcommissie, allen in lok, gaven bevelen en de Afrikaan en de Australiër en de Neger, zij luisterden allen naar tie instruc ties van tie mannen met liet oranje-roaotje met de W. Gnnsch de wereld was een oogenbhk aan Schiedam onderworpen. Daar waren landbewoners die lmn hulde kwamen bieden, daar waren melkboeren, daar waren varensgasten, daar waren bakkers, daar waren ridders en edel vrouwen, ja, wie waren er niet. En wagens rolden aan getrokken door forsche paarden en ruiters reden het plein cp en banie ren werden binnengebracht door vaandel wachten. De harnassen flikkerden van goud cn zilver, de harnachementen der paarden schitterden in het zonnelicht, dat alles hoe heerlijk overgoten met .vriendelijk licht; de pieken glansden, de zwaarden flikkerden, de koperen klaroenen weerkaatsten bet warme licht. Photogrnphen met handcamera's stelden zich op om een kijkje te nemen, en vereenigden zoowel de fiere ruiteis als de dames met de parasols in de dakvensters en wee hern die een oogenblik de martiale houding liet varen ten eeuwigen dagen is de herinnering op de gevoelige plaat er van bewaard. Om kwart voor twee men was prachtig op lijd gingen de eerste afdeelingen op marscli en toen weerklonk het: vooruit Ilermes 1 vooruit Zakkendragers hier Patrimonium nu Apollo! tot de lange reeks was opgenoemd. En allen volgden geregeld eu vlug en ver- eeniging sloot zich na vereeniging aan in «le keten en praalwagen volgde na praalwagen, tol eindelijk het detachement schutterij kwam dat do stoet sloot. Toen schetterde de muziek, toen stapten allen voort. Voorwaarts, de stad door! De Optocht. Te ruim 2 uren z.ette de optocht zich in beweging en wij zijn, hoe dankbaar de taak ook is om zooveel moois te beschrijven, alleen bevreesd dat onze lezers ons zullen beschul digen van een te geringe woordenkeu":, omdat wij telkens de woorden prachtig en weelderig en fraai zullen moeten herhalen. Wij bieden daarvoor bij voorbaat onze excuses, en voeren tot onze verontschuldiging aan dat de oorzaak daarvan ligt in de uitnemende zorg die de sarnenstclleis van eiken groep daaraan hebben besteed. De stoet werd geopend door politie te paard, onmiddellijk gevolgd door twee commissarissen eveneens le paard. Dan volgden hoornblazers, tamboers, een detachement schutterij, gevolgd door de muziek der schutterij, en dan volgde de geeostumeerden. Het molenaarsgildo opende daarvan de onaf zienbare rij. In fraaie costumes gingen twee herauten vooraf, dan volgde de aanvoerder te paard gevolgd door een groep in fraaie costu mes gesloken leden van het molenaarsvak. De oud-strijders, leden van PI et Vaderland getrouw", volgden daarna met hun hamer, allen deftig in het zwart, versierd met hun eere-metaal. Dan volgden de Schiedamsche Cricket- en Voetbalclub mennes", bet bestuur in open tijtuig met het vaandel, de leden dragende een reusachtig bat en dito bal op een stok; allen in hun wit clubcostuum met oranje-sjerpen, welke ter eere van dit feest voortaan tot hun costuum zal behooren. Dan volgde de vereeniging wPatrimonium" met baar banier, de leden weder allen in het zwart en met het insigne der vereeniging ver sion]. Dan volgde de groep der bierbrouwerij »De Griffioen" van de firma J. M. van der Schalk Co. alhier. Een praalwagen werd voorafgegaan door een heraut te paard, waarachter een oerevvaeht met vaandel, dragende de beeltenis van 11. M. Ko ningin Wilhelmina. De zijwanden van den wtgen stolden voor oen leeuw en een griffioen, terwijl achter op deri wagen een groot biervat lag. fraai versierd en met een geïllustreerde reclame achter op, aan de voorzijde en in het midden eveneens vaten. Cambririus Mond voor het groote biervat, terwijl een zestal dwergen rondom lagen met bier kannen in de hand. De gelieele wagen was voorts kwistig ver sierd met fraaie palmen. De gmep werd be sloten door pages-, bi'OUvveis en vveikliedea in costuum. Dan volgde de bakkei sge/ellen-vereeniging mie Morgenster"' mei haar vaandelhot bestuur in een open rijtuig. Deve reeniging »de Vriendenkring" sloot hier achter aan met haar banier en dan volgde de fraaie groep der vereeniging van Hoofdbewoners. Deze groep bestond uit een wagen getrokken door 4 paaiden en bestuurd door 2 jockey's met een geleider naast de beide lnss-tj paaiden, allen in fraai costuum terwijl op den wagen was geplaatst een schoener met schoener-tuigage en bemand met 9 matrozen waaronder een neger. Deze stoet weid besloten met "en groep hoof- denaars werklieden der firma 11. J. Plant Co. allen in wit overhemd en slappen hoed. Dan volgde de vereeniging »De IIeere zal 't voorzien" met haar banier. De godin van den landbouw Ceres volgde hierachter op een fraaien praalwagen in ons vorig nummer reeds beschreven, evenals de daarop volgende wagen van Flora, de godin der bloemen, met 12 meisjes. liet muziekkorps der veldartillerie volgde op dezen wagen. Dan volgde weder een groep molenaars in het costuum van hellebaardiers, vvien de eer te beurt viel liet symbolische koningschap vooraf te gaan met hun vaandeldrager. Het symbolische koningschap was als volgt samengesteld Vier paarden met fraaie dekkleeden getooid cn elk begeleid dooi' een palfrenier trekken den fraaien wagen. Deze bevat in liet midden een baldakijn gekroond met den koninklijke kroon [en daaronder liet borstbeeld van U. M. do Koningin komende uit een berg van groen en bloemen. De baldakijn is versierd met de motieven aan de pauweveer ontleent, terwijl bovendien wille leliën hier en daar zijn aan gebracht. Vier dames op de hoeken van het milieu stellen voor de Gerechtigheid met de weegschaal, de Vrede met den scepter, de Kracht en Voorzichtigheid met een leeuwen huid en doorntab, en de Godsdienst met den bijbel. Voorop staan 2 schildknapen met het rijks wapen tusschen zich in. Voorts is liet geheel weelderig versierd met bloemen en groen, waarbij de witte lelie ruim vertegenwoordigd is. De geheeie wagen wordt voorafgegaan door een groep mei-jes in het wit gekleed en versierd met oranje en bloe men, ook hier weder talrijke leliën, lei wijl 4 van hen vaantjes dragen ten toeken der hulde uit alle windstreken de wagen wordt gevolgd door hellebaardiers. Hierna volgde wederom een groep molenaars met aanvoerder, vaandeldrager en vaamlelwanht. Dan volgde liet zakkendragersgilde sSt. An- thonius" waarvan het bestuur met banier had plaats genomen in een met groen versierden wagen, terwijl in den stoet der leden nog 3 vaandels het gelmel versierde. Dan volgde een lange groep van melkver- koupers, Deze werd geopend door 2 personen te paard, dan volgden 3 handwagensgeuukken door honden onder den wagen en dan 4 wagens bespannen met luiten, waaronder I met 4 hitten. Een wagen gaf te aanschouwen een karnmolen met 2 boerinnen die met dit werk bezig waren. Deze groep werd gesloten door oen zestal peisonen te paard. Dan volgde het muziekkorps »E\celsior" met haar banier, dat evenals de militaire koipsen tijdens den optucht bijna voortdurend zijn opwek kende muziek deed hooren. Een zeer uitgebreide groep volgde daarop yan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1