m.- Optare Herlalinissctal rar Meisjes. t 52"° jaargang. Dinsdag 6 September 1898. N°. 9722, k> Tweede Blad. p-'r» ''Al -• I£ c 1111 i s g o v i n g. BUITENLAND, Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BINNENLAND, l-T#. fv/- .1 Wn-- V<3. ■tfcs\ -"1 ^3, ^■yü - ^bonnementspbijb voor Schiedam, per kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. franco per post, p. kwartaal. Afronderlijke nommers ppwjnHiiiHUpnrw 'Hciirit^ysag^ggtgzrTtTgrxyygtwjuu'i^ Burgemeester en wethouders van Schiedam berinneren belanghebbenden, dat do vergunning tot het hebben van versiei mgen op, over of in de openbaie straat vciloopeu is Woensdagavond den 7den dezer. Schiedam, den Tien September 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd^ VERSTKEG Be secretaris VERNÈDE. Aanmelding van leei iingen voor den a.s. cursus moet geschieden vóór den lön Sep tember a.s. bij hot hoofd dier school C. KERDEL, Lange Nieuwstraat Algemeen ovcrelcht. Schiedam, 5 September '98. Oreyfus. Ons willende bepalen tot ecu korte beschrij ving del* feestelijkheden, hebben wij in ons Zon dagmorgen-nummer gezwegen over andere, boe belangrijke gebeurtenissen ook. Maar 't kostte moeite om te zwijgen van den erustigen koer dien thans de zaken in Frankrijk nemen. Want do liquidatie -dit is de uitdrukking waarmede men liet best den toestand kan ken schetsen de liquidatie in Frankrijk is nu in vollen gang. Ilenty, cle Boisdeffre, Gonse, ma joor Lauth die in alle stilte naar een kleiner garnizoen is verplaatst die allen zijn reeds van het tooneel verdwenen. Van de generaals Mercier en Billot hoort men Diets, en de derde minister van oorlog, die een grooto rol beeft gespeeld, Cavaignac, treedt even eens terug in liet leven van den ambteloozen burger. Cavaignac beeft z ij n ontslag ge nomen als minister van oorlog, en gisteren is president Faure te Parijs bet besluit komen teekencu waarbij dit ontslag wordt ver leend. Zaterdag is het een geconfereer geweest van belang. Samen overlegde met BrissonJ Bour geois, pas van zijn zomerreis terug, werd dooi den premier geraadpleegd en overlegde zelf weer met zijn collega van justitie. En als resultaat hebben die samensprekingen opgeleverd, dat mon thans met zekerheid weet dat de meerderheid der ministers vóór de her ziening van het proces-Dreyfus is, en dat al leen Cavaignac, meer dan ooit overtuigd van Dreyfus' schuld, zich tegen de revisie bleef ver zetten. Diensvolgens heeft Cavaignac, op grond van deze overtuiging, zijn ontslag gevraagd. Volgens de „Figaro" zullen twee mindere go den, de ministers Vigor en Tillaye, van land bouw en publieke werken, eveneens uit liet Ka binet treden. Wie Cavaignac zal opvolgen, is nog niet met beslistheid to zeggen. Men spreekt van generaal Saussieranderen noemen den gouverneur van Paris, generaal Zurlinden, met wien Faure en de ministers langdurig geconfereerd hebben. Intusschen heeft mevrouw Dreyfus opnieuw een request gezonden aan den groot-zegelbewaar der, waarin zij de herziening van het proces van haar man vraagt. Tegen hedenmorgen was de ministerraad bij eengeroepen en men verwacht dat het voor- stol tot herziening met grooto meerderheid zal worden aangeno men. De senator Trarieux heeft inmiddels als voor zitter van den „Bond ter verdediging der rech ten van den burger" een schrijven gericht tot den minister van koloniën, waarin hij er op aan dringt thans Dreyfus vrij te stellen van de uit zonderingsmaatregelen die op hem zijn toege past. Dit zal trouwens wel dienen te gebeuren. Vol gens art. 444 van het Fransclie wetboek van strafvordering kan Dreyfus' straf op bevel van den minister van justitie geschorst worden, tot dat het Hof van Cassastïe uitspraak gedaan heeft over de herziening van het proces. Het BUREAUaOTERSTBAAT Telephoon !Vo. S23. ABVEitrEmEVEijBvan 1—5 ytwooa regels met inbe grip van ceno Conrant Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. 78-8* - 0.10 Hof kan op zijn beurt in hot arrest, waarbij -te herziening gelast wordt eveneens schorsing der strafuitvoering bevolen. In ieder geval zal de veroordeelde, al wordt hi] met in vrijheid gesteld, toch van een zach tere straftoepassing genieten. Het spreekt vanzelf dat do gebeurtenissen der laatste dagen, met namo het aftreden van Ca vaignac, Parijs zeer ontroerd hebben. liet was s avonds iaat zeer woelig op de bou levards en meu vocht om de avondbladen Toen men eenige municipale garden in draf voorbij zaS rijden, word do opgewondenheid nog grooter. In de rue Montmartrc en op den gelijknami- gen boulevard schoolde bet volk samen voor do bureaus van de „Libre Parole", „Intransigeant" en „Petite République". Er werd geschreeuwd „Weg met Rochefort! Weg met den gencralen stafWeg met liet le ger I Leve Jaurès!" De oude geschiedenis, nietwaar? Heden: „Hosanna!". Morgen „Kruist hem!" De bladen bespreken natuurlijk liet gebeurde. Eenige beschouwingen willen wij vermelden. Do „Gazette de France" zegt dat liet ontslag van Cavaignac alleen te verklaren is door ge- iieiino redenen van hoogst erustigen aard. In dien werkelijk liet buitenland Frankrijk bedreigt, dan begrijpt men het, zonder bet ech ter goed to keuren; want dat bewijst dat de Republiek nog lager is gezonken dan haar tegen standers wel meenden. De „Liberie" verwondert zich over Cavaig nac s besluit, dat het blad zeer ernstig noemt. Het voegt bij de reeds bestaande moeilijkheden betreurenswaardige verwikkelingen. Het „Journal des Débats" begrijpt dat Ca vaignac de revisie niet heeft willen leiden, maar niet dat hij zijn overtuiging voldoende kon ach ten om de noodzakelijkheid der herziening weg te cijferen. Het ware to wensclien geweest dat hij, met oprechtheid het aangevangen werk voortzettend, zelf een nieuw vonnis had uitge lokt. Do „Temps" zegt dat Cavaignac allo reden had om op zijn post te blijven en geen enkele om dien te verlaten. Het blad meent ook dat het er niet om gaat te weten of Dreyfus onschuldig is, maar of bet vonnis van 1894 op een hechten grondslag berust. Volgens do „Soir" beeft president Faure er bij Cavaignac op aangedrongen zijn ontslagaan vrage in te trekken. Het blad zegt aanleiding te hebben om te meencn, dat de President in den ministerraad van beden zal beproeven de revisie te verhinderen. Nog meldt dit blad dat Roger, chef van het militaire kabinet van Cavaignac, op zijn ver zoek ter beschikking zal worden gesteld. Do „Gaulois" eindelijk bespreekt het thans be ruchte bureau van den informatiedienst van bet ministerie van oorlog. Het blad vreest terecht dat bezwaarlijk een officier zal te vinden zijn die den lust gevoelt liet onaangename baantje van chef vui dit bureau op zich te nemen. Van do laatste chefs van dit bureau moest overste Vincent, onder wiens bestuur zich liet Schna- bele-incident voordeed, plotseling „om gezond heidsredenen" aftreden; kolonel Sandlierr, zijn opvolger, stierf krankzinnig; kolonel Picquard is in hechtenis, aangeklaagd geheime stukken aan onbevoegden te hebben medegedeeld, en ko lonel Ilenry is gisteren als eerlocs zelfmoor denaar begraven. Bi; dio begrafenis, welke te Poigny plaats vond, had de Kerk haar bijstand geweigerd, ter wijl de minister van oorlog militaire eerbewijzen had. verboden. Zaterdag kwamen op den Moiit- Valérien eenige officieren in politiek, onder wie majoor Lauthook de archivaris Gribelin was er. De wacht trad, toen het lijk naar buiten werd gedragen in het geweer, maar presenteerde niet. Te Poigny vergezelden met de familie do moi re en diens adjunct, kapitein Marchal van don generalen staf en kapitein Blankaert, beiden in politiek, benevens eenige vrienden den lijkstoet grafwaarts, die bedekt was door den uniform van den ongelukkige cn waarachter eeu soldaat op een kussen de decoraties van den overledene droeg. Er waren veel kranseneen droeg het opschrift: „Een vriend van Frankrijk." Over de met de zaak-Dreyfus in verband staande processen en instructies het volgende. Het Hof van Cassatie liecft de voorziening te gen de beslissing in de aanklacht tegen Ester- hazyPays verworpen, omdat deze voorziening niet uitging van het Openbaar Ministerie en de civiele partij geen reent heeft de voorziening op te werpen. Het Hof vernietigde het besluit, waarin Ber- tulus onbevoegd wordt verklaard om kennis te nemen van de feiten die aan Du Paty de Clam worden ten laste gelegd, daar deze ondergeschikt zij ïi aan die, welke Esterliazy worden ten laste gelegd. Door de uietontvaiikelijk-verklariiig 111 de zaak-Esterhazy is echter deze zaak in gewijsde overgegaan en is er du^ mets moei te berechten. Het Hof besliste daarom, dat er geen reden be staat om de zaa k naar een andere kamer van in beschuldigingstelling te verwijzen. Verder wordt gemeld, dat Martin, de gede- iegeeide commissaris, van liet parket liet dossier ontvangen beeft van de klacht, van graaf Oliris- tiaan Esterliazy tegen majoor Walsm-Estcrhazy. Martin zal waarschijnlijk den majoor met voor liet einde van de volgende week hooien. Verbonden ontwapening. Groot opzien wekt in Engeland en daarbuiten de medcdeeling der „Pali Mall Gazette" dat E n land en D u 11 se h 1 a nd een verbond hebben gesloten. Uit een vertrouwen-verdienende bron put het blad do melding dat deze week eeu zoodanig verbond door minister Balfour on den Duitsdien gezant, graaf Hatzfeldt, is onderteekend. Volgens de „l'all Mall Gazette" is deze over eenkoiiist beperkt tot enkele bepaalde gevallen, maar omvat toch een offensief en defensief ver bond voor mogelijke gebeurtenissen. Het blad geeft daarna den tekst van liet voor naamste gedeelte der redevoering, in Mei door minister Chamberlain te Birmingham uitgespro ken, en waarin de mogelijkheid van dit bondge nootschap werd voorzegd. Natuurlijk is men te Londen terstond aan het informeeren gegaan zoowel op het ministerie van buiterdaudsehe zaken als op de Duitsche ambassade. Er was evenwel niets omtrent deze hoogsc belangrijke gebeurtenis los te krijgen. Toch gelooft men dat de medcdeeling der „Pali Mail Gazette" juist is, vooral ook omdat de besprekingen Uissckeu Balfour en den Duit- schen gezant nog voortduren. Volgens de „Press Association' hebben die conferenties betrekking op de Chineesclie en de Egyptische quaestie. Volgens den Lündensehen correspondent der „Leeds Mercury" echter is er reden om te go looveu, dat de herhaalde bezoeken van graaf Hatzfeldt aan liet ministerie van buitenlandsche zaken hoofdzakelijk betrekking hadden op de zaak der gemengde rechtbanken in Egypte en over de volmachten die aan deze rechtbanken zullen worden verstrekt. Deze quaestie moet, naar gcmeldt wordt, vóór 1 Februari geregeld zijn. De correspondent voegt er bij, dat op dit punt overeenstemming verkregen is tusscheii Enge land en Duitsehland- Duitscliland zal de mee- ningen van Engeland ondersteunen, ten gevolge waarvan Egypte volkomen zal kunnen gebruik maken van de voordeden der Engelsclie bezet ting* Te Parijs houdt men zich eveneens druk be zig met de opzienbarende medcdeeling. De bla den aldaar geloovcn niet aan een verbond; wol aan enkele overeenkomsten die, zooals do „Li berie" zegt, ten uadcele van Frankrijk tot stand zijn gekomen. Hoe dit verbond te rijmen is met Engeland's instemming met de vredelievende voorstellen van den Czaar, zal later moeten blijken. Maar zeker is ditBalfour beeft een gunstig ant woord gezonden op de nota van graaf Murawieff. Hierover zegt de „Westminster Gazette" o. m. dat alleen lord Salisbury's afwezigheid nog een formeel antwoord lieeft vertraagd. Maar reeds heeft de Engelsclie gezant te Petersburg aan de Russische Regeering in hartelijke bewoordingen medegedeeld, dat minister Balfour met innige sympathie de Keizerlijke Boodschap lieeft gele zen. Het blad is overtuigd, dat het antwoord met levendige stemming het door den Czaar geno men initiatief zal begroeten en der Keizerlijke Regeeriug het besluit mededeelen van de Regee ring der Koningin, om ernstig mede te werken aan do tostandkoming van liet plan, dat door de Keizerlijke Boodschap aan do volken wordt voorgelegd. Ook van andere regeeringen komen betuigin gen van sympathie in met liet plan tot alge- meeuo ontwapening, waarvan, volgens de „Na- vojo Wremja", do meest correcte uitlegging iy dat liet „status quo" moet behouden worden, en gezocht naar een gemeenschappelijk middel 0111 een nieuwe vermeerdering der bewapening to voorkomen, die de volkeren tot uitputting brengt. Iedereen moet begrijpen, dat er geen sprake kan zijn van een onmiddellijke ontwape ning, waarvan de gevolgen nu reeds onrust wek ken niet alleen in do Fransche pers, maar tot zekere hoogte ook in de Duiscke pers. Pi er een bodrei- •i« te oefenen Hetzelfde blad büoogt nog. dat, welke ook de re-ultaten zullen zijn van de voor-tellen van den Czaar, de nu n-chheid toch reden heeft ziih er over te verheugen, daar het goede zaad vroe ger oi later weldoende vruchten zal opleveren. Bcmcnsdc ülcdcdccllngcn. Naar de ISerhjnselm correspondent der vind. Beige" aan zijn blad meldt is de Chineesclie provincie Elian-tung voor Duitscliland een tegen valler. Men dacht daar rijke steenkoollagen te vinden. Er zijn ook steenkolen, doch van zóó slechte qualiteit dat men er niets aan heeft. Naar de ïNoidd. Allg. Ztg," meldt is, nu de vredestoestand weer is hersteld, de ver mindering van het Duitsche eskader voor Mandia tot op een of twee schepen bevolen. Een officieel communiqué in bet rPiager Abendbiatt" geeft als voornaamste resultaat der minister-conferenties aan dat, wat ook ge- ben re, de voortduring van bet oeconomi-ch verband van beide deelen der monarchie ver zekerd i-*. De T-echische bladen bespreken die medc deeling zeer ongunstig zij zien ging in en een poging orn op liet parlement. In bet Deensclie Lundsthing zal de meer derheid zich waarschijnlijk naar links verplaat sen. Bij de Vrijdag gehouden vei kiezing van Wabliiianiier voor de nieuwe verkiezing van de helft van het LiniiKlfiing zijn ml, in de steden 'il7 aanhangers van de verbonden lin ke! zijde en (ie sociaal-democratie en 1GJ aan hangers van de reehtetzijde gekozen. De aanbieding van hel Nationaal Huldeblijk. Meu schrijft ons uit 's-Gravenhage van 2 Sejr- tember. H. M. de Koningin-Moeder ontving heden-na middag half zes m plechtige audiëntie de hoofd commissie tot aanbieding van het Huldeblijk arm II. M. v.m het Nederlandscbe voLk. Do burgemeester van Amsterdam beeft H- M. toegesproken eu namens de Nederlandscbe natie het geschenk aan II. M. aangeboden. Bij het geschenk was gevoegd een album be vattende de namen van de leden der commis sies die zich hadden gevormd om het geschenk bijeen te brengen. De burgemeester deelde aan II. M. mede dat een bedrag van ongeveer 300,(JUO was bijeen gebracht. H. M. de Koningin-Moeder dankte voor de aanbieding m de volgende bewoordingen „lk ben zeer getroffen door uwe woorden het geschenk, Mij aangeboden door liet Neder landscbe volk bij het noderieggen van het Re gentschap stel Ik op den hoogsten prijs. ,Mijn dank daarvoor uit te drukken, zooals lk dien gevoel, is Mij op dit oogenbhk niet mo gelijk. Slechts dit wel lk u zeggen, mijne hoe ren, dat Ik bij liet einde van mijn taak, in de heide cn den dank van liet Nederlandsche volk, waarvan dit geschenk getuigt, de grootste, de schoonste voldoening vind voor wat lk gepoogd b te doen in liet belang van Land cn Volk. „Ik hoop aan bet geschenk een waardige be stemming te geven en ik meen dit niet beter te kunnen doen dan door het to bestemmen voor een liefdadig doel. Sedert lang was het mijn wensch eenc stich ting in het leven te roepen, waaraan ik geloof dat grooto behoefte bestaatik liwdoel een sana torium voor longlijders, in de eerste plaats *en bate van hen, die de middelen missen in 't bui tenland hulp te zoeken tegen de vreeselijko kwaal, die helaas in ons vaderland zoo veelvul dig voorkomt en zulke ernstige gevolgen na zich sleept. „Ik hoop eerlang de vrije beschikking te krij gen over het landgoed „Oranje Nassau-oord" bij Reukum en dit af te staan voor het doel, dat Mij lief is. Door deskundigen voorgelicht stel Ik mij voor op dat landgoed liet eersto Neder landsche Sanatorium te stichten. Dat bet ge schenk vau het volle, dat Ik Hef heb, Mij daar toe in staat stelt, maakt Mij oprecht gelukkig cn stemt AI ij tot groote dankbaarheid. „Moge op deze wijze het huldeblijk Mij heden aangeboden een zegen worden voor velon tot in lengte van dagen. „Nog lioop Ik in onze Indische bezittingen eene herinnering achter te laten aan de hulde Mij heden gebracht. „Oprecht en innig ben Ik dankbaar voor het Mij aangeboden geschenk."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1