52'" jaargang. Jonderdag 8 September 1898 9724, DE GELDDUIVEL. FEUILLETON. •v# V..--1 -r i óVur^C Vê ijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feesidsgon. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. KENMSGEYim DE TnUULDIGING. noon S. WÓRISIIÖFFER. V-/ it >'M 4a- H 'N iWjnmsiEHTSPKijg vo»r Schiedam, per kwartaal 1 f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco por post, p. kwartaal. - 1.30 Aftonderlijke nommersq qo BtTREAPBSÏTElïgTRAAT fO, Tcleplioon JYo. 133. ABVERTaerrrEPKijs: van 1—5 ftwsnfl regels met inhs- grïp van cene ConrantO.SS Iedere gewone regel meerq.jq Bij abonnement wordt korting verleend. Wcdcr-toclating van op vreemde grenzen ge weigerd, li it .Nederland uitgevoerd Vee eu Vleescli. Dn BuiGEjtEEsrER van Schiedam vestigt, op ver zoek van den Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, de aandacht van belangheb benden op de navolgende beschikking Dc Ministers van Binnenlatidselie Zakc-n en van Financiën Gelet op de wet van 20 Juli 1870 (staatsblad no. 131), aangevuld bij de wet van 1 Augustus 1880 (Staatsblad no. 123), eu gewijzigd bij de wetten van 15 April 188G (Staatsblad no. 64) en 15 April 1896 Staatsblad no. (18) Jledo gelet op de Koninklijke besluiten van 8 De cember 1870 (Staatsblad no. 124) cn van 1-1 Augus tas 1888 (Staatsblad no. 142) Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, met intrekking van de gemeenschappelijke beschikkingen hunner ambtsvoorgangers van 3 December 1895 cn 19 September 189(1, respectievelijk opgenomen in de Kcdcrlandscha Staatscourant van 5 December 1895, no. 28(1, en 22 September 189(1, no. 223, in de ge vallen waarin de vreemde autoriteiten, op grond van do daar te lande geldende veeartseuijkmidigc voor schriften, de toelating van uit Nederland ten invoer aangeboden vee cn vleesch mochten weigeren, het geweigerde weder in Nederland zal kunnen worden ingevoerd op de volgende voorwaarden lo. dat de invoer geschiede langs hetzelfde kan toor als dc uitvoer plaats greep 2o. dat aan het eersto kantoor, hetzij in originali dan wel in gewaarmerkt afschrift of uittreksel, de vrachtbrief worde overgelegd, welke bij den uitvoer tot geleiding heeft gestrekt, 3e. dat het weder ingevoerde niet verder dan liet eerste kantoor worde vervoerd dan na door den dis trictsveearts of een zijner plaatsvervangers te zijn onderzocht. 's-Gravcnhagc, 16/22 Augustus 189S. De Minister van Binnenlanthcltc Zakem H. GOEMAN BORGESIUS. Da Minister ran Financial, PIEItSON. Schiedam, 7 September 1898. üc Burgemeester voornoemd, VEHSTKEG. De Rede der Koningin. De „Staatscourant", dc plechtigheid der In huldiging in dc Nieuwe Kerk te Amsterdam be schrijvende, geeft ook don officieelen tekst der door Hare Majesteit de Koningin gehouden toe spraak. De offieieele tekst die slechts weinig ver schilt van den door ons gisteren medegedeelden, luidt als volgt „Mijne Ileeren, Leden der Staten-Generaal, „Reeds op jeugdigen leeftijd heeft God Mij „door het overlijden van Mijnen onvergetelijken 2) De oude heer keek plotseling op zijn handen trilden; zijn stem klonk vetanderd, «Maar als bet twaalfduizend thaler waren vroeg hij. »Wat dan ErikDan zou je Dornau als een geruïneerd man moeten verlaten." «Dat zeker maar daarvoor is voorloopig nog heel wat noodig. Er zullen toch geen tien mi-ge wassen op elkaar volgen, of. ïStilWie roept nu alle schrik boeiden Iegelijk te voorschijn? Dat zijn alles maar zeepbellen, nnjn jongen, die opstijgen uit oen gedachte, welke inder daad volkomen gerechtvaardigd is." ïWel, grootvader... en welke is dat?" r Waarom trouw je niet?" vroeg de oude zonder eenigen overgang. Eenige seconden lang lag er een schaduw over het gelaat van den landeigenaar. »In de eerste plaats wel omdat er geen bruid is, grootvader." lOntwijk mijn vraag niet, Erik. Ik weet een in alle opzichten passende pat tij voor je." »\Vel V' »Ben je in 'c geheel niet nieuwsgierig om meer te hooren." «Zeer weinig. U weet dat ik in dit opzicht lang verdwenen, door de tegenwoordige wereld bespotte „Nader tot den Troon geroepen, dien lk onder „het zoo wijze en zegenrijke Regentschap Mij „neiMiinig geliefde Moeder beklom. „Na de vervulling van Mijn achttiende le- „ven-jaar, heb Ik de regeeiing aanvaard Mijne „proclamatie heeft dit aan Mijn dierb ur Volk „bekend gemaakt. „Thans i« de lux- gekomen, waaiin lk Mij, te „midden van Mijne trouwe Staten-Generaal, on- „der aanroeping va Guüs heiligen Naam, zal „verbinden aan liet Nederland-el ie Volk, tot in standhouding van zijne dierbaar-te redden eu „vrijheden- ..Zoo bevestig lk lieden den hechten band. „die- tiibbcheii Mij en Mijn Voilé bc-iant en „weidt bet aloude vei bond tu—chui Xedeilnnd „en Oranje opnieuw bezegeld, .IïuOg i-, Mijne' roeping, schoon ele taak, die „God op Mijne schouders gelegd beeft. Ik heil „gelukkigen dankbaar hot Volk van Nederland ,,le mogen ïegoeren, een volk klein in zielental, „doch groot in deugden krachtig door aard en „karakter. „Ik acht het een groot voorrecht, dat het „Mijne leven-taak en plicht is al Mijne krachten „te wijden aan het welzijn en den bloei van „Mijn dierbaar Vaderland. De woorden van Mij- „nen beminden Vader maak Ik tot de Mijne „Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Ncder- „land doen." „Bij de vervulling van Mijne taak heb Ik „Uwe hulp en medewerking noodig". Mijne llee- „ren, Leden der Volksvertegenwoordiginglk „ben overtuigd, dat Gij NI ij die in ruime mate „zult verleein.il.'' De Ycrcenigde Zitting. De commissie van leden der beide Kamer--, die II. II. M. M. ontving en uitgeleidde tijdens de Inhuldiging in de Nieuwe Kerk, bestond uit de heeren Viruly, Regout, Melvil van Lynden, Gockoop, Pijnappel, Tak van Poortvliet, .Sche pel, Lieftinck, RahusOn, Van Weideren baron Ruiger-, De Sa\ornin Lobman, Donner, Ver meulen, Seret en Van Vlijmen. Dc leden der beide Karneis svaren allen aan wezig. met uitzondering van de beenm Van Kol, Troelstra, Van der Zwaag, dl'. Knijper, die zich in Ametika bevindt, en de heeren Smits van Oven, Van Kerkwijk en van Deldtm, allen wegens ongesteldheid. De overgroote ineerdei beid der Kamei leden dioeg liet kostuum, voor de Staten-Generaal aangenomen ol de uniform, aan andere door hen, bij leger, marine, indbehen dienst ol diplomatie bekieede ambten en rangen ver bonden. In liet zwart waren alleen dc heeren Ilcldt, Pyttersen, De Klerck, Nolting en Ketelaar. De heeren Schaepman, dr. Nolens cn dr. Eveits waren in priestergewaad, dc laatste met een purperen mantel van kamerheer des Pauken omhangen. Diner der bultculundsche Pers. Van onsen correspondent.) In de groote concertzaal van het genootschap denkbeelden koester. Ik wil, als ik eens trouw, zelf lief hebben en vóór alle dingen ook bomind worden." vZeker. Er is onder onze buren een dame van wie ik geloof, neen... zeker weet dat zij smooilijk verliefd op je is, dat zij alleen oogen heeft voor jou eu met blijdschap je aanzoek zou aannemen." «ZooI" sAlsof je niet reeds lang wist wie ik bedoelde. De weduwe van consul Buiklin is misschien 25 jaar oud zij «Schiet, rijdt, ioeit, ment, zwemt; zij hooft, voordat die oude, guede consul haar ontmoette twee jaar gestudeerd «Een bewijs van haar grondige kennis. Er valt niuts (e zeggen op de reputatie dezer vrouw, Erik." »Gud bewaar me! Dat zou ook volkomen over bodig zijn, giootvader. Er is toch reeds genoeg leehjks en onuitstaanbaars aan haar, geloof ik." De oude heer baalde de sclioudeis op. oDwaas heden, de vrucht van te veel ledige uren, Enk. Mevrouw Burklin kan baar zestipjarigen man onmogelijk uit liefde hebben getrouwddat begrijp je toch wel. De geschiedenis van haar hart moot nog beginnen, ja zij is begonnen, mijn jongen, is feitelijk reeds begonnen sedert je in haar gezichts kring bent getreden," De landeigenaar lachte. «Laat ons afbreken, grootvader," zij hij. olfet stuit «lij tegen de borst op dien toon over een dame te spieken, vooral daar uw welgemeende vvenschen toch nooit in vervulling kunnen gaan. Mij mijn toekomstige vrouw voor to stellen met een eigaret tusschen de lippen brr «Maar zij bezit vijftig duizend thaler 1 riep de sNatura Artis Magi-lra" waicn gister de bui- ti'hlaml.-che jour: nli-tntj door de gemeente Amsterdam, tot ecu fee.-tniualtijd genoodigd door het bestuur der gemeente Am-teidam. (Jok waren bet be-tuur van den Nci'"rland- sebcn Journalistenkring en tal van mnncn- latubciie journalisten, de leden van den raad cn van de Kamer van koophandel, benevens ecnigo gemeente-ambtenaren de gasten der inunicipahteil. Het diner weid gepre-ideeid door den wet houder S. N. van Hall die reed- dadelijk niet ÉWl glas champagne in oen geestdriftvolle toast de gezondheid (honk van uuze-ehuone cn jonge Koningin Wdiielmina, Het menu was als volgt Iluilrcs de Zóemde, Potnge Gttuloü. •Saunion a la cbambord. Selle de chevreuil 1 la Utehelieti. Clmudfioid de bóvassines. Poulardes du Mans a la Godard. Pouduig glacé I.ageupióio. Céletis ft la ntoille, Peidioaux inti-\ Compute de fruits. Cièmes C'.destine.s. Glacés i-'iuits Dessert. Ibi dc «Crèmes Cele-thn*.-" opende de heer Van Ha!! het vuur der eigenlijke welsprekend heid door een toast op de onafhankelijke pers. Daarop spiak de lieer Singer uit Weenen, voorzitter van de Association tbs la Prose In ternationale een woord van dunk en dronk op de vrijheid van de pers en op den bloei van de stad Amsterdam. De lieer August tiendrechts, voorzitter van de Kamer van Koophandel, riep de hulp der pers in tot liet bevordeien der wereldvrede. Mr. F. J. Vincent, momber of Put learnent, redacteur van de sTime.s" biacht namens tie Amenkaaiischt! en EngeKcho journalisten een vvuord van dank aan den heer Charles Bois.-evain, voorzitter van den Kiing en aan den beer Deern, secretaiis van bet buiteidandscb comité', voor de viiendscliappehjkc wijze waarop zij de bui- tenlandsclie journalisten hadden ontvangen. De lieer Boissevnn dankte voor do vriendelijke woorden van den heer Vincent en wees vooial op de Engel-eken, die het bezit van een Koningin weten te vvaardeeten, wier gezondheid hij onder vlavcienden toejuichingen dronk. De heer Jules Claivtie, lid vun de Fransche academie en Bonvadmi, lid van den Senaat in Italië spraken daarna hartelijke eu dankende woorden tot het gemeentebestuur van Amster dam en tot liet bestiiui van deri Journaiisten- ki ing. Hieiinee was het offieieele gedeelte van het diner algeluopen en verlieten wij de zaal omdat bet hart ons naar buiten trok. Geheel do stad toch had in dien tusschen- tijd haar lichtkleed aangetrokken eu schitter de in de glansen van gas-en gloeiliclit. Wij hebben natuuilijk iret alles bunnen bezichtigen, innil.il. bet 11 einde straatje ?ijn illuminatie bad. óeiutlerend was vooral de verlichting van de Ileerengtacht van de Utiei litsdm rtr.ial v'ii met de Bocht, prachtig, die van deNedci- landsehe Bink, van goud tintelende, heerlijk die van bet nieuwe postkantoor. 1 mg» welks hjnen tot de uit"rsle spits der tonus met iUuiniïn jugbw-jns waren getooid. Daar er zoovee! vvu- te zien. vvas het gedrang langs de stuwt, niet bij/onder gioot en door liet echfsluiuilei ging alles zeei oideigk lot». Op hel ongenbiik, een uur in den stijgt apaaecmacnna oude hoer uit. sik bid ja Enk, vijftig duizend tb,der «Kin me niet sthatt) Al waren bot evenveel niillioenon ik wil Imr niet." 0|i dit oogonblik klonk van bet slot eoXio volle, ruiscliendo muziek. Toen de beide heeren onwille keurig ojikeken, zagen zij de uniformen eencr huzurenluijiel op den toron blinken. Op den wind gedragen zweefden de tonen over den gelieelen om trek heen luid gejuich uit het dorp beantwoordde de vroohjko groeten. «Weer oen feest op MolJt vroog de oude op bijna verschrikten toon. »\\'at is er rui weer to doen?" Eiik's blikken bloven op de groon begroeido muren gevestigd, vliet oogstfeest voor het volk", antwoordde hij, sinuar bovendien een soort buiten partij voor do heeren. Dames in oud-Duitscbo bloeding zullen op den schoongeveegden dorsch- vluer allcrgenudigst met boerenknechts het bal Ojienen, en evenzoo de heeren met de moiden; later haalt men dan nog in het junk dit en dat uil, drinkt veol champagne, laat een heel vuur werk in rook opgaan en vermaakt zich kostelijk. Dat do geschiedenis een paar duizend thalor kost, daai auu denkt niemand." »Tot hot to laat is, Erik, tot de dolle jacht uaar ph'izier zich vreeselijk wreekt." «Natuurlijk. Sedort drie eeuwen hebbon do Moldt's zur Molde ais meesters op bon gebied ge zeten nu is het oogenblik nabij, waarop de een of andere geadelde bankier van burgerlijke herkomst de sclioone bezitting voor de helk der waaide koopt en misschien in de oude muren een vischrookenj opricht of iets anders dat lieve per centjes afwerpt." bovi n Amsterdam nog de luide jubel omboog. Aan bot groote guhidmoi op liet Ifjiéis heit de K< ningin de voUenfe toast m-l ouden «Mijn hart draagt mij op dit oogenblik uiting )>te geven aan de wen-ihen, die mij bereiken moor het heil en welzijn \nn mijn dieibaar «huid en volk. sik noodig u allen uit met mij een dronk »te wijden aan liet vadeilaud. vLevo b"t Vaderland De illuminatie. (Far/iruliire cortmptmdentic.) De illuminatie gisterenavond te Amsterdam is uitmuntend geslaagd bet weer was wel bet, heel !ijks(e, dat men voor eenc illuminatie kan weiisoben windstil, waim eu Heb nuf een koeltje, droog. Wat zullen wij van de illuminatie zoggen Zij was grootscli, i ijk en algemeengioolscher, rijker en algemeener dan onze Scbiediuiiscbe de vorige week, inaar er bij in liet niet zinken, dat deed de onze niet, vooial niet bij ons .stadsmilieu. Er waren nog al wat .Scbieilaaimers te Amsleidam gisterenavond; zij kunnen er over oordeelen. liet ïnliem-gezc-llige was er niet of in mindere mate. Maar tijk, vorstelijk rijk was bet wel. Hoog boven de skaten de rijen gloeiliclitjes of Cliineesche lampions of de vet potjes of de oleetfhdiö booglampen, van gevel tot gevel, .slechts zelden aan palen. En daar tusschen door de slingers van groen en de oranje en rood en wit en blauwe linten in sierlijken boog en de kronen van oranje en schitterende paailen. De drukke wandelstraten geleken alléeén, met buil bestand plaveisel. De Heeren- eu Keizer-graMuen waren heerlijk ge tooid. De pameiers zateti voor hunne buizen, die op bevel der politie met schuttingen zonder uitzondering kostbaar ge-cbihlenl waren algezet, wegens de stoep- en kelder- ingangen, en zij zagen op de mensdien/ee, die langzaam zicli voortbewoog o:n een blik te werpen op do heerlijke aspecten, die de in gloeiend licht staande giacbten aanboden. Duizendvoud weeikaatsten de tallooze lichtjes in liet water, boog na boog, eindeloos, liicr en daar vlak over de oppervlakte als glim.iionde watertorren een reeks lichtjes, daar een boutje met lichte lijnen langs boord en want, ■BEmaawCTCWigKWggi»aaMBaEBWgaBw«o>g»n6n^iaaamta«^ De oude beer kuchte zenuwachtig hot was of bij naar adem saafte. «Erik," sliet bij uil, »Eiik, denk je dat de baron «Over den kop galt, grootvader. Daar is niets meer aan te veranderen." «Niets In 't geheel niets?" Bet klonk als een kreet van vreesel jknn angst, »Enk," smeekte de oude heer, terwijl hij ais bezwerend de baud ophief, «overdrijf niet, Enk!" »Dat is helaas volstrekt onmogelijk, giootvuder. De zaken staan op liet kasteel zóó, dat de cata strophe niet mcr vooikomcn kan woideii. Ilan-" Adam zelf is do oenig" die daarvan noen vermoe den heeft. Hij staat vlak voor den afgrond zonder d.en te zien," »En er is niemand te vinden dio hom een band toesteekt? Niemand die hulp, die ieddmg brengt «Niemand, Er zijn bergen van schulden, waar lijk versdnikkeiijlte sommen. Hans Adam heeft vanaf zijn Initecaetstijd vorstelijk geleefd, en nud it. Iiij de bezitting MoMi verkregen had ook aBribd vei klierde speculaties gedaan Hij geef; dui/mlen weg zonder zo to bezitten; bij beneemt meascheu met boogo salarissen, z mder hun ai tu-id to kunnen geven, en organiseert feeston en vei toomngou dio geheel*! inkomens van een jaar verslinden. Ei H aan hei» niets te doen." Do oude heer had do vvasbleeko handen op den deken gevouwen. «Zijn vader was mijn meest vertrouwde vriend", zei bij. «Heul zelf heb ik op don dag dat hij gedoopt werd op de armen gedingen. Zoolang ik iiiij herinneren kan waren de Moldt's zur Moldu innig aan mij verbonden en mij zoo dierbaar als bloedverwanten." IVontt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1