IïUITKjVLAND. Statig was dn Nederlandsclie Hank, Matig maar koud, mbewogen met gijn clacliNch liclit schijnend dorr gekleurde ruiten, i\K u auou op het achterdoek van een toonvel. Het moet t 13.000 gekost hehhen, de versiering en ver lichting van dit gebouw. Magnifiek was het nieuwe postkantoor achter het Paleis; langs de slanke lijnen reuen tot hoog in de lucht de eindelooze reeksen vet- glaasjes naar boven en een luchtgloed werd geworpen op het gedeelte van den Voorburgwal achter het Paleis, dat men als bij dag kon zien. Merkwaardig van uitstralend licht waren nog de bureaux van ^Handelsblad" en Nieuw.»", hier in de buurt, van Uagcnitis op den Ham, van bet Koinrnandantshuis, die echter al heel vroeg weer uit was en van tallow.e andere groote gebouwen, waarvan wij nog »\ili" af zonderlijk noemen. f'.n 11 de «ai write si ad was het »ovoirioiv- ded", vooral ook in de Jodenbuurt en in de Jordan», waar du echte Oranje-liefde woont, die zich naar buiten gaarne openbaart. Daar streek men de riieuscben met pmwe- veoren in het gezicht, daar wierp men met con fetti en serpentines, daar smaakte men bet mtn- kostbarc genoegen \an met een 2 cents pluim van nationale kleuren de voorbijenrigeis eerr gamellen avond lastig te wezen. Maar het was een goedmoedige lastigheid. liet Amsterdunisrdie volk is zoo goedmoedig. Zoo kinderlijk flauw ook. Toen eon remlicht ige inonseheumm-u 0p de Duin bad postgevat om de Koninginnen te zien uitrijden voor de illuminatie en dit nog al lang duin de, hooide men zoo doodleuk achter zich. >iAls het nu nog langer ilumt blijt ik nog wal!" En dan schaterden de jongens en meiden, mannen rtn vrouwen weer, die voor 't eerst van hun leven deze kostelijke geestig heid hoorde. Of, terwijl de kijkers bijna stikten van de gloeiende hitte, die er omter de opeen gepakte menigte heerschte, kwarn een and»n* grappenmaker veitellen »dat het niet zoo koud was als gisteren". Even over negen reden de Koninginnen uit- Voorop, rui de huzaren, de ecrevvaclu, die luide weid toegejuicht, ut) loun bel rijtuig met de Koninginnen, Koningin Wilbelminn rechts; en ze boog en neeg mei die eigenaardige lieftal ligheid, die baar de harten duel steken van Haar volk. Wat zag onze Koningin er weer be koorlijk uit in haar wit gewaad. Een lange toer werd door de stad gemaakt, langs winkelstraten en deftige grachten, maar vooral ook door de volkswijken en de Joden buurt. Eeist om elf uur was II. M. op den Dam terug en weldia merkte men, dat het volk gehoor gal aan den uitgedrukten wensch der Koningin om zoo min mogelijk gerucht te maken ten einde haar zoo weinig mogelijk in hare nachtrust te storen. Men bleef nog slaan of rondloopen, maar hinderlijk tunioet* was er niet. En men ging weer de stad in, in alle rich tingen; de cafe's in een drietal moest men een kwartje entree betalen waar men veelal vruchteloze pogingen aanwendde om eenige verfrissching te bemachtigen. Het was er inzend druk en toch hinderde men elkaar niet. De Aubade. Van onzen correspondent per telegraaf.) Hedenmorgen te 10% uur had onder be gunstiging van het prachtigste weder de aubade van den NjthrlaiuLehcn Zangersbond plaats met muziek van het 3de, 5de en 7de regiment infanterie en vau de Grenadiers en Jagers. Gezongen werden hel koraal sDankt allen God ileu Heer", Hollands Glorie" van Hoi, en lleije's Vlaggelied", muziek van Verhulst. Duizenden waren vv- der getuige van deze plech tigheid. De daken der huizen, de tribune der buitenlandschii pers op het koimnaiidanlshuis en van de Nieuwe Kerk, alle ramen en vensters waren gevuld. Precies te halfelf vei scheen de Koningin op het balcon, vt'tgozeld van de Kotimgiu-MoeUer en den Prins en Pi ui-es ion Wud, Heerlijk klonken de stemmen der 700 /ai.g-'rs over het Damplein. Daverend juichte het volk toe toen ten slotte bet Wilhelmus"op waanden van Deels iveei klonk. Aan de geestdiilt kwam geen einde en de Koningin moest tot driemalen weer op hel balcon verschijnen. Na afloop ontving de Koningin de feestcommissie. Zij betuigde den leider der aubade, den beur ,1. l'Vrd. Ivopske. haar dank voor den schoonen zang en de commissie voor de gelukkige keuze der liederen. Zij verzocht verder tien directeur ook haar dank te betuigen aan de lieeren zangers voor bet genot, dat zij Haar hadden doen smaken. De voorzitter der feestcommissie Dr. Pijzei herinnerde de Koningin er aan, dat het joist veertig jaar geleden was dat IIol ïllollanil's Gloiie" had gecomponeerd bij gelegenheid dat de Kroonprins meerderjarig werd. De commissie nam toen afscheid en buiten zone bet volk »0, .schitterende kleuren van Neifeilundscli Vlag". Hut was een heerlijke ochtend. Aan deze aubade nam o. a. dod de zungvSf- eeniging >Orpheus", uit Schiedam. (Reeds hedenmiddag per bulletin in Schiedam verspreid.) Gedenkraam ia de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op het oogenbiik, dat H- AI. de Koningin jWilhehnina gisteren des morgens ten elf ure, de Nieuwe Kerk te Aimteidam binnentrad, urn in naam van het Nuclei landsche Volk, door de Sta te n-0( ia raai aE Koningin te worden ingehul digd, i- in den Zuidelijken Tiansept-gevel ont huld Peil geschilderd gcdi nkranm, dat tegelijk eeui' li lilde zal zijn aan de jeugdige Voivtm en lino verheerlijking van haar dooiluchlig voor- ge Macht Hit raam is tot stand gekomen door eene ConimisHo bestaande uit de 11.11. mr. S. A. ening Moinosz, Eere-Voorzifter, mr. J. A. Sjil- lem. Voorzitter, mr. \V, Baron Róell, Vice- Vooizittel', T. II. van Eeghen, Penningmeester, Oir Deels, Die Secretaris, JJ. de Alaicz Ovens, 2de Secretaris, ,Jae. Ankeisinit, P. van Leghen, els. H. _V. Uogerzed, mr. 1''. Hooft Graafland, mr. E. Everwijn Lange, mr. Frank K van Lcnnep, C. B. Posthumus Meyjes, Ar chitect, .1. l'h. Mvynink, O. .1. van Xelk'Meijii, G. Wiiele-laar, bijgedaan door een drietal kun stmaats, Aug. Allelic, Jos. Israels, jhr. B. W, P. van Riemsdijk, ontworpen en gctcekeiid dooi den hoer Otto Mengelberg te Rijzenburg en uit geroeid in het. atelier ,,'t. Priiiscnliofvan den hier J L. Schouten te Delft- De hovenhelft. van het raam i- gewijd aan den lol in van het ge-slacht Oi-anje-Nassau, voorge steld door twee rijen figuren, nl. Pruis Willem 1 (de Zwijger), Loui-e Colligny, Prins Maurits, V\ illem Bodewijk. Freelerik Hendrik, Amali.i van Sol nis. Prins Willem II, Albe rline Agues, Prins illem III, Koning van Engeland enz., Maria van Engeland, Prins Willem TV. Prins Willem V. Koning Willem 1, Koning Willem II, Koning Willem 111 en Koningin-Regentes Emma In de b< nedenlielft zijn twee allegorisch ont worpen groepen aangebracht, Dc hnkergroep stelt, voor het (erste verbond, gesloten tusscheii Oranje en Nederland, in tij- d< n var. ring'st en gevaar, waarin Willem de Zwijger etl z'n bioer Jan de Qu'le, worden ge huldigd door de zeven provinciën. in de rechtergrocp het nieuwe verbond, door onze Koningin in rusf en welvaart, aan te gaan met ons volk hot stelt Koningin Wilhelmina vror, die steunende op den Bijbel en begroet door den Voorspoed en de Trouw der Natie, de hand legt op de Giondsvel, welke haar door de genius der Gerechtigheid wordt aangeboden. Het geheel wordt omvat, in eene rijke laat gotische architectuur, welke zich in de tracee- riig oplost in een rijk spel van Oranjebladen en vruchten. Bovenin zijn aangebracht, dc vier Kwartie ren vnil Hare Majesteit, terwijl in het hoogste vak de Koningskroon zweeft, omgeven door palmtakken. De hoogte van het raam bedraagt pk. m. 24 Aleter bij eene breedte van pl. m. 7 Meter, de onderdorpel ligt op pl. m. 8 Aleter uit den vloer. De lengte der staande figuren is pl. m. 2.10 Aleter. De Gedenkplaat. In afwijking van de tot lieden steeds gevolg de gewoonte om een medaille of gedenkpenning te doen slaan, meende de commissie ad hoe, te vens jury, bestaande uit de hoeren jhr- mr. C. H. Backer, Voorzitter, prof. C. L. Duke, Bart van Hove, J. R. de Kruyff. Joh. W. Stcpluinik, mr. Frank van Leunep, Secretaris, dat het wen- schelijk was van deze gewoonte af te wijken, om dat namens IIAL de Koningin reeds een prijs vraag was uitgeschreven voor liet vervaardigen van een gedenkpenning. De commissie schreef daarom met machtirinsr -• O O van het centraal-eomite een prijsvraag voor Ne- derlaiulschc kunstenaars uit, tot het ontwerpen van een gedenkplaat. De drie prijswinners in dezen wedstrijd, de hoeren Johan Keiler te Lei cester (Engeland), L. F. Edema van der Timk te Amsterdam en J. C. Wieuecke te Parijs, moesten daarna ingevolge de bepalingen van liet reglement, overkampen, waarna de eerste prijs werd behaald door den lieer Wionccke, terwijl de tweede prijs door den lieer Edcnm van der Tmik werd verkregen. Het door den lieer .T. C. Wieuecke gemaakte ontwerp, hoog 100 niAL, breed 75 ju AI. en dik 3 in AI.stelt voor de Amsterdamsche maagd, een palm wuivende. Op den achtergrond de Nieuwe Kerk op den Dam, bestraald door de opgaande ?on. Op den voorgrond de Nederlund- sehe Leeuw- met de attributen van Handel, Nij verheid. Landbouw en Scheepvaart Daaronder lief opschrift Amsterdam. G Sept.. 1898 Inhul diging van II. AI. Wilhelmina Koningin der Ne derlanden. De gedenkplaat is geslagen in de ateliers van den lieer O. J. Regeer te Utrecht. Ilij is ge maakt in goud, zilver, brons en gepatineerd tin. Aan II. Al. de Koningin is lieden na de auba de in een particuliere audiëntie een exemplaar in goud, een in zilver en een in brons aangebo den, en ovoir/oo aan II. AL dc Koningin-AIoeder, De drie gedenkplaten zijn gelegd in fraaie daartoe bijzonder door den lieer C. A. Lion Ca chet ontworpen ou vervaardigde foudralen, ge mankt van gesneden ivoor en rood gekleurd per kament. ïn het geheel worden 432 gedenkplaten ge slagen. Kleine bijzonderheden. (Uit particuliere Iron.) Gisteren, de plechtine inhuldigingsdag, ivas II. M. de Koningin in den nchtend zeer zenuw achtig. Des ochtends, terwijl Zij in baar statie- gewand werd gekleed, weende zij aanhoudend van aandoening de hofdame, die haar hij het kienden had bijgestaan, dankte Zij herhaaldelijk. Langzaam cn statig, de oogen naar den grond gericht, schreed 11. M. vari het Paleis naar de Kerk, thans voor het eerst alleen zonder Hare Moeder en men Kon het der Vorstin aanzien, dat Zij schier niet wist hoe Zij op liet huklegujuich van de ontelbare menigte /oude antwoorden: zachlkens krukte zij met het hoofd. In de Kuk spiak II. M. met luide, duide lijke stem de rede uit, die men hiervoor vindt afgedrukt, flet blad papier, waarop dc rede stond trilde in hare handen. Tot in de uiteiste hoekjes der kerk kon men II. M. duidelijk verstaan, hare stern was ais die van iemand, welke van het uzeggeu" veel studie heeft ge- maak L. Er is maar dun loep over de lieftalligheid on/er Koningin; vooral de Engel-dien hebben geen woorden genoeg om haar hulde te bicn- gen »wat is zij prachtig", szulk een Koningin moot men wel liefhebben." Zon klinkt bet den ganscben dag uit bun mond. ilgemcca orerziriit. Schiedam, 7 September '98. Kngplsclic verdragen. liet, blijkt dat inderdaad een verbond tot stand is gekomen tu-schen Duitschland cn En geland, en wel, naar de vaak goed ingelichte cor- re-pundent der „Inch Beige" te Berlijn verze kert, een offensief en defensief verbond. De mededeel!ng del- „Pal! Alall Gazette" lieeft. du, waarheid ge-proken, maar één groote, alles afdoende bijzondeiheid heeft het blad niet ver meld, Well kin had liet wel de klok hooretl lui den, maar wist het blad niet waar de klepel liing. Want liet verbond heeft alleen betrekking op Afrika, Andere bladen bevestigen dit. Zoo meent de Daily Ai ail" te weten, dat alle tvvi-tpunten tus3chcti Engeland en Duitschland volkomen geregeld zijn. Cecil Rhodes zou reed, de onderhandelingen met Portugal hebben ge opend over den aankoop van den Delagoa-spoor- weg. Duitsclnand en Engeland zouden liet neu trale gebied benoorden Togo-iaud en de Goud- luist verdeden. Ook de correspondent der „Times" te Weenen verzekert dut men aldaar algemeen de Ddagoa- baai al, liet voornaamste onderwerp van het Engel,eh-Duit,elic tractaat beschouwt. Een offieieu.se uota in de „Kbln. Ztg." ein delijk erkent dat de quaestie der Delagoa-baai deel uitmaakt van de getroffen overeenkomst. Over de gedane concessies is echter nog niets bekend; w-èl weet men, dat Engeland op Duitschland's concessies met andere concessies heeft geantwoord. Ten slotte wordt opgemerkt dat het een vol komen dwaling zou zijn te meeenen, dat Duitsch land ter wille dezer koloniale regeling verande ring zou hebben gebracht in zijn Europeescho politiek. Intusschen brengt de „Pali Mall Gazette" nieuwe bijzonderheden over dit verdrag, dat vol gens het blad ook betrekking zou hebben op China. De overeenkomst zou nl. in hoofdzaak van cominereieelen ,-tartl zijn, en voornamelijk gelden de spoorwegen in de invloedssferen van beide mogendheden in China. Met behulp van Duitsch Kapitaal, te verstrekken door Engelsch-Duitscbe banken, zou een gemeenschappelijke spoorlijn worden aangelegd van Tieii-tsin naar Kin-Kiang. Te Son-Tuug zouden Duitschors en in de Yang- tse-lviang-vallei zouden Engelsclien dc lijn ad- mniistreeren. Beide siaten verbinden zich bo vendien elkanders eischcn bij het Tsung-lï-Ya- men te ondersteunen. Is deze mededecling van het Londensehe blad juist, dan staat de Ohineesclie quaestie geheel geregeld te worden. Immers, de „Daily Alail" zegt uit goede bron te vernemen dat ook met Rusland metterdaad een overeenkomst is ver kregen betreffende China. In groote trekken zou die entente de volgende punten omvatten lo. Croot-Britannië erkent liet Russische ge zag in Mandschoerije en Rusland verbindt zich de door Groot-Britannië verlangde waarborgen te geven 2o. Rusland zal ophouden zich te verzetten te gen de uitgifte door de Bank van Hongkong en Shanghai van een leening voor den aanleg van den spoorweg van New-Chuang 3o. De clausule vau het contract over den spoorlijn PekingHan-Kow, rakende de arbi trage, wordt vernietigd overeenkomstig den wensch van Engeland dat geen bezwaren heeft geopperd tegen den aanleg dier lijn door Eran-ch. Belgisch en Russisch kapitaal; 4o. Rusland verbindt zich do sfeer van Brit- seho belangen in de Yang-tse-Kkyig-vallei te eer biedigen. Wanneer werkelijk op deze grondslagen een overeenkomst met Rusland is getroffen, dan dient liet volgende telegram aan dc ..Times'" uit Peking zeker onder groot voorbehoud te worden opgenomen. liet luidt: „De Russen gaan te New-Clmang te werk als waren zij eigenaars van het land. Zij bouwen een spooilijn die de haven met de hoofdlijn en het eindpunt daarvan verbindt; bovendien heb ben zij gebouwen opgericht en den oogst bin nengehaald op een aan EngeLehen tocbehoorend gebied. Zij gaan een versterkt kamp stichten ten einde volgens lnin zeggen den spoorweg tc be schermen op dc oever., der Sungari, ten zuiden van Htilira, in Oo-t-Alandselioerijc." Om eindelijk de lijst der regelingen te vol tooien die Engeland bezig is met vreemde sta ten te treffen, zij nog vermeld dat, naar de „Daily Graphic'' gelooft, een schikking getrof fen is met Menclik van Abessynië, die aan de Engelsclien zou toegestaan hebben zuidelijk van Khartoum voort te rukken ten einde zicli te vereenigen met de expeditio-AIac Donald. We zank-Dreyfus. Zonder eenige beMLMng genomen to hebben over de zaak-Dreyfu,, die niettemin liet voor naamste punt op de agenda vormde, is de Erar ,ehe ministerraad gisteren uiteengegaan, en is pie-ldcnt Faure met zijn familie naar Rumbouil- let vertrokken, waar hij eenige dagen zal ver blijven. De nieuwe minister van oorlog, gene raal Z ui-linden, woonde den kabinetsraad bij. De opvolger van Cavaignac is bijna 61 jaar oud en heeft een schitterende carrière achter zich. Drie jaar geleden aanvaardde hij de porte feuille van oorlog in liet ministerie-Ribot en be hield die elf maanden. Trarieux was toen zijn collega van justitie. Ad interim is Zurlinden als gouverneur vau Parijs opgevolgd door den plaatselijken com mandant generaal Borius. Intusschen is bet request van mevrouw Drev- fu,. vragende de revisie van het tegen haarman gevoerd proces, krachtig ondersteund door de advocaten Labori en Demange. Do eerste is er iMaandagavond bij den minister-president Bris- son op gaan aandringen om zoo spoedig mogelijk gevolg te geven aall mevrouw Dreyfu,' verzoek, en heeft bovendien met Demange ecu nota op gesteld. die gistermorgen door den directeur van liet personeel van liet departement van justitie, den heer Geoifroy, werd ontvangen. Deze is ter stond het stuk naar liet- Elvsée gaan brengen, waar de minister van justitie den kabinetsraad bijwoonde. Reeds nu verzekert men dat mr. Labori do verdediging' van Dreyfus op zich zal nemen, wanneer een revisie van het proces van 1894 wordt toegestaan. D De openbare niccning houdt zich natuurlijk voortdurend met de zaak bezig, en het is opmer kelijk in de Temps"' te lezen dat do revisie al leen in staat is het volledige licht te verschaf fen. dat het leger thans in zijn eigen belan" verlangt. Tteffcild is de hulde die de „Bond ter verde diging der rechten van den rncnsch cn van den burger" brengt aan Piequard, aan „liet dappere heldenhart waaraan wij in de eerste plaats de zen gedwongen nnirseh naar het licht te danken hebben." En van trillende verontwaardiging geeft do „Siècle" blijk, waar zij onder het opschrift; „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" schrijft: „Heden, Dinsdag 6 September 1898. terwijl Felix Fnure president der Republiek en Henri Brisson voorzitter van den ministerraad is, vol tooit kolonel Georges Piequard den 56sten dag zijner preventieve hechtenis „Omdat hij gevraagd heeft dat gerechtigheid zou worden gedaan aan een onrechtvaardig en onwettig veroordeeld Fransch officier, en omdat hij aan de regeering der Republiek een valsch- heid in geschrifte heeft onthuld, waarvan kolo nel Henry, chef van den informatie-dienst aan het ministerie van oorlog, bekend heeft de dader te zijn." De „Petite République" heeft met Alathieu Dnyfus gesproken, die verklaarde dat de fa milie het volle licht wensclit en volstrekt niet brvrecsd is voor het geheime dossier, waarmede men wel weer zal komen aandragen. Is dit dossier iq_ staat internationale verwik kelingen uit te lokken, wat bcteekenen dan, vraagt de broeder van den veroordeelden kapi tein, de woorden van Cavaignac: „Wij zijn vrij in Frankrijk onze zaken te regelen zooals wij dat willen". Alathieu Dreyfus tart ook de regeering de be ruchte brieven van keizer Wilhelm te toonen. Hij verzekert voorts dat de gezondheid van zijn broeder beter is, nu hij gewend is aan het klimaat op liet Duivelseiland, maar hoopt toch dat men Dreyfus zijn terugkeer naar Frankrijk voorzichtig zal meededen, daar dc schok hem zou kunnen dooden. De „Droits de l'Homme" zegt dat Zola, dio zich zeer wol bevindt, met aandacht de gebeur tenissen te Parijs volgt. In de eerste dagen van October zal hij te Parijs terug zijn. Gisteren liep te- Parijs voor de zooveelste maal het gerucht dat Alfred Dreyfus overleden was- linndia gebombardeerd. liet spookt weer leelijk op Kreta, met name te Kandia, waar het zóó erg toeging, dat de stad gisteren gebombardeerd is. De ooraaak der onlusten ligt, volgons een te legram uit Kanea, in de ontevredenheid der Turken ten gevolge van de inbeslagneming van de landrente door de Engclschen. De Christenen en de Aluzelmannen raakten handgemeen. Do Engelsclien gaven vuur en verwondden twee Mo hammedanen, waarop de geheele Turksche be volking naar de wapens greep. De Engelsclien en de Christenen namen de wijk aan boord van een sloep, dio een paar kanonschoten loste om der bevolking schrik aan te jagen. Bij liet voorafgaande gevecht, dat tot vier uur duurde, werden drie Engelsclien gedood en vier gewond, terwijl zes Muzelmannen sneuvel den. Een aatal huizen zijn in brand gestoken- De schepen liggen voor Kandia, geschaard. Uit Kandia zelL,werd net volgende gemeldt: „De militaire Engelsche overheden plaatsten op bevel der admiraals een detachement solda ten voor het bureau der belastingen om er Chris ten-ambtenaren aan te stellen. Tengevolge van de dreigende houding der Turken gaven de sol daten vuur, waarbij eenige Aluzelmannen wer den gewond. De Turksche bevolking liep te vva- pen, viel op liet Britsclie detachement aan en verspreidde zich over de Chris ten wij keilwaar zij aan liet branstiehten sloeg- „Alen verzekert dat een aantal Britsclie sol daten en de Britsclie consul zijn gedood. Een oorlogsschip wierp bommen in de stad, waar van een deel in lichtelaaie stond."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2