BINNENLAND. STADSNIEUWS. TLXiUtDINGEN. G c m c e 111 c 1* a a d. Gr 0111 c 11 g d Nieuws. L a a t s t e Nieuws. Y i s s c li c r ij. 11 a it 0 e 1. Toen liei bericht van liet gebeurde te Kanea aankwam, hebben de rivitle en militaire gouver neurs aldaar admiraal Rot hier aangeboden de Turk=ehe troepen met de Engekehe soldaten te doen samenwerken tot de verdediging. Zij ga ven den gouverneur van Kandia bevel te trach ten de bevolking tot kalmte te brengen. Of de rust weer hersteld is, blijkt uit de be richten niet. {«emengde Mcdcdecllngcn. De „Kóln. Etg." merkt in een beschouwing over de vredelievende voorstellen van den O-aar op, dat daaruit blijkt dat liet IVansdi-Russisch verbond, waarvan de Eransehe chauvinisten zoo veel verwacht hebben, nooit Duitsebland be dreigd heeft of zal kunnen bedreigen. Do 1 latiaaiische en de Deensdie regeering synipathiseeren niet de plannen van den Czaar. President Faure is door de Regentes vau Spanje tot ridder van bet Gulden Vlies be noemd. Heden viert koningin Louise van Denemar ken haar Sisten verjaardag. In den Spaansdien Senaat hebben verschei den senatoren zicli krachtig verzet tegen de ge heime zitting. Ten slotte werd toch op aandrin gen der regeering besloten die voort te zetten. Dc. conservatieven stemden er met de meeste democraten en republikeinen togen. In den ministerraad is besloten dat de dag bladen geen uittreksels mogen publiceeven uit de geheime zittingen. De regeering zal liet leeningsontweip niet meer in deze zitting van de Cortez indienen. Do financieel© reorganisatie zal eerst na de onder* tekening van de leening in behandeling komen. De Kamers zullen tegen het eind van do maand worden gescheiden- Do nieuwe zitting zal plaats hebben in liet begin van 1899. Te Tonking is volgens geruchten de pest uit gebroken. Onder de Afridi's in Voor-Indië begint heb weer te gisten, omdat dc regeering zoo lang draalt met de uitvoering barer beloften. De Minister van Oorlog heeft op 31 Aug. jl. aan Ilare Majesteit de Koningin, namens liet leger, hulde gebracht, bij gelegenheid van do aanvaarding van liet Koninklijk Gezag door II. D. Het behaagde Harer Majesteit daarop dien Minister op te dragen, H. D. hnrtelijken en diepgevoelden dank voor die lnilde aan bet leger over te brengen. *OVERSCniE, 7 September. De feestelijkheden zijn gisterenmorgen om G uur met do reveille op den toren aangevangen. Mulat van 1012 uur in de zaal bij den heer J. Braat een feestgave aan de algemecno armen was uitgedeeld, was bet overige van den dag bijna geheel ingenomen door het kinderfeest. Om 1. uur verzamelde dc jeugd zich in de scholen en trok vandaar als een lange trein, na ccne omwandeling door het dorp, met de muziek voorop, naar het feest terrein aan den Rijweg. Wat een gezichten, stralende van vreugd en blijde verwachting! Ru, Gapt. Carta beeft de kleinen niet teleurgesteld, zijn gezelschap heeft hen heel aangenaam bezig gehouden en dc ver schillende nuinmerb van het varieerend programma vielen zeer in den smaak van de onophoudelijk jui chende jeugd. In de pauze werden de kleinen ont haald en werd menig vndcrlandsch liedjo ten beste gegeven. Met een toepasselijke rede var, den voor zitter der Feestcommissie, dr. 0. van Schouwen, en een „Leve de Koningin" eindigde het kinderfeest to Gi/.j. uur. Het laatste deel van het programma van G Sep tember slaagde eveneens uitstekend. Dc zangers der Christelijke Zangvereeniging „Azaf" en van het koor der R. K. kerk hadden met hun gondcltoeht in de giorno verlichte vaartuigen oen heslist succes. Be wonderd door honderden, gleden de fantastisch ver lichte schuiten, gesleept door het sleepbootje van den heer Buijtendorp, statig voorwaarts. Toen hieraan een eind was gekomen, waren de draaimolen en de poffertjeskraam do aantrekkingspunten, terwijl ook velen dc versiering en illuminatie, die hier en daar schitterend was, in oogenschouvv gingen nemen, tot eindelijk de bevolking nieuwe krachten ging verza melen, om den tweeden dag niet minder feestelijk te vieren dan de eerste. Burgerlijke Stand Tan Overscliie. Ondertrouwd: 1 Sept. M. Noordam jm.21 j. en A. Alphenaar jd. -3 j. Geboren: 28 Aug. Anna, d. v. F. C. v. d. Meer en H. Schafcr. Overleden: 25 Aug. A. van Hengel 1-1 nrad. Zooals wij hadden aangekondigd is gisteren de illuminatie in liet Broersveld weder ontstoken. En de Broersveld-bewoners mogen er gerust een. bewijs in zien, welk een fraaieu indruk deze ver lichting maakte, dat duizenden in de straat hun ner inwoning waren samengestroomd. Te 9 uur hebben wij een kijkje genomen en toen zagen wij een compacte massa die in golvende bewe ging zich voor-waarts bewoog en waartusschen uit zich muziek deed hooren, waaruit wij con cludeerden dat een muziekgezelschap het mid den dier massa vormde. En behalve dat voort rollend kluwen van bewoners was het Broers veld nog zeer sterk bevolkt door toeschouwers uit alle deelen der stad en uit alle standen, zoo goed als dit ging voortwandelende ouder het dak van groen en licht dat over de straat was uitge spreid. Deze feestviering had nog ten. doel om namens de Broersveldbewoners hulde te betuigen aan bet buurtcomité voor de uitstekende wijze, waarop dit zich van zijn taak had gekweten. Om daarvan een blijvend bewijs te geven had den een achttal jonge meisje» zich vereenigd om ,l0''iige geld.-D to biengui. Aan dm lieer A. namh-agir nis» piv-dck-nt werd nu gi-ler.'ivoml cm boeken-étagcic van ebbenhout met «ouden vordering aangeboden, waarbij de heer v. d. Mo-t l'liz een enkel woord sprak, daarin moral dm nadruk leggende op de zorg van int e :nité mn zooveel mogelijk te Kandelen m den geest der bewoner». Aan de overige bestuursleden werden al» her innering phot «grafieën aangeboden van de Broer»veld-versiering. Het bum t-comité van de iloofd-trnat tusschen het pakhuis mlava" en de Groeneluan heeft gisterenavond de bewoners onthaald in den tuin van den heer .lurgen.s om daarmede (ie Kronings feesten op aangename wijze te besluiten. ken recht gezellige toon heer®chlc daar, en menig Oranje-lied werd door de aanwezigen voi vuur gezongen. Gisteren kwam een inwoner de/er ge meente te 's-Gravenhage tot de min aangename ontdekking, dat men hem zijn portemonnaie met f 1G had getold. \oor de ramen van ons bureau hebben wij een nieuwen postzegel van één gulden opge hangen, zooals die gisteren is verschenen en lieden verkrijgbaar gesteld aan do postkantoren. Een beschrijving vindt men hierachter. De aandacht van belanghebbenden zij ge vestigd op achterstaande annonce betreiïer.de de aanneming van leerlingen voor den nieuwen cursus der Muziekschool vari de afd. Schiedam der Maatschappij sTot bevordering der Toon kunst." Morgen (Donderdag) staat liet busje voor het horloge van Schilperoort voor het laatst ten onzen bureele, Boterstiaat 70. Heeft nu ieder, die dat wenschte, zicli een wandelingetje daar heen getroost? Die moeite zal toch elk, die hart heeft vooreen kloeke daad, wel willen doen, niet waar? Ieder steile er een eer in, al is liet maar één- half centje te hebben bijgedragen. Het busje staat binnen, ten ouzen kantoie. Correspondentie. Wij verzoeken vriendelijk aan heeren sigaren handelaars, caféhouders enz, aan wie wij onze bulletins toezenden, deze wel voor hunne winkel ramen of op eene andere voor het publiek zichtbare plaats te willen ophangenalleen dan beantwoordt liet builetiu aan zijn doei; bij groote uitzondering slechts kunnen wij aan a i onze abonné's een bulletin zenden; meesta! verspreiden wij er een vijftigtal door de gansche stad. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd 7 September. L Ouwendijk, 24 jaar, en M. Krommenhoek, 23 jaar. W. Scheurkogel, 20 jaar, en E. Putters, 21 jaar. Geboren 0 September. Joltan, zoon van W. lluiskes en C. van Onselen, Laan, Maarten, zoon van A. Kabbedijk en L. Timmerman, Doelchofje. 'Gisterenavond had alhier eeu herhaling van den optocht plaats van 31 Augustus j.I. De deelnemers der afdeelhig sLandbouw" en üllollandia" namen nu daaraan geen deel. De plaats van samenkomst was bij het station. De meeste vereenigingen stonden ten 8 uur gei eed. Ten 8' i uur kwam de kuipersveree- niging »de Oranjevcreeniging" met het muziek gezelschap iiConeordia" aan het hoofd. Voor mer vertrok speelde Concordia" liet »Wien Neer- iandsch bloed", waarna ten 8>;° uur de stoet zich in beweging zette met de muziek der schutterij voorop. sConcordia" had in 't midden der stoet plaats genonien. Het was een aardig gezicht die honderden brandende lampions te zien de een al schooner dan de andere. Na eerst naar het Hoofd gegaan te zijn kwam men voor liet Stadhuis, waar bengaals vuur werd ontstoken. Daarna werd toen men de Wiliieiminabrug overtrok op de Wilheimiua- haven een niet onaardig vuurwerk afgestoken door den heer C. v. d. Burg alhier. Na verschillende straten doorgetrokken te hebben werd bij liet begin der Hollaan de stoet te ongeveer 11 uur ontbonden, waarna sCon- cordia" de kuipersvereeniging ïde Oranjever- eeniging" naar haar lokaal in de Oosterstraat bi acht. De president, de lieer A. v. d. Berg, bedankte de leden van sConcordia" in wel gemeende woorden voor de diensten welke zij aan zijn vereeniging hadden betoond. Nog enkele uren daarna zag men langs de straten velen wandelen vaderlandsche liederen zingende. Behalve enkele straten waren ook sommige huizen geïllumineerd. Duizenden menschen waren op de been om den optocht in oogenschouvv te nemen. Alles liep in de beste orde af. Bg den heer A. Beijerinck alhier is aange komen een postduif met een metalen bandje om den rechterpoot, waarop het volgende: 98 G 3. BURGERLIJKE STAND. Geboren 1 6 Sept. Johannes, zoon van J. van Dorp en O, van den Berg, Schied, weg. i Sept. I.eondr'i't, 7,1011 van L. Hoogorwerf en A. M. y, lieddmy, SchieJ. icerj. Adrtarnt -ornelia on Liedewij, dochters van f. Post en A. O. de Ligt, Stillestceij Overleden 3 Sept. Nicolaa.s Theodoru» fh-odrikus Dinge- nouts, oud i jaar, lïoogstront. Sept. Dirkje de Ligt, oud G2 jaren, echtg. van A. Struijs, Achterstraat. Jacoba Dijks hoorn, oud 23 jaren, Schoolstraat. Vergadering rail Dinsdag tl Scpfc»ibei't 's av. (1 uur, tegenwoordig zijn 8 leden. Afwezig do lieereu Kikkert tuict kennisgeving). Huimnelinck, Figco, Pot, IJzerman»', Hoougendijk en v. d. Linden v. d Heuvel. De notulen der beide vorige vergaderingen wor den ongewijzigd vastgesteld. Door den Burgemeester wordt medegedeeld dat iu antivoord op de beide adressen van hulde cu dank aim dc Koningin cu aan de Koniugiu-Moeder toege zonden van beiden een telegram vau dankbetuiging is ontvangen. Voorts is ingekomen van Gcdep. Staten mededee- liug dat do rijksbijdrage krachtens art. 1 der wet regelende do finaneieelo verhouding tusschen rijk en gemeente is vastgesteld op f29790.18. Vervolgens wordt aan den raad aangeboden de begrooting der gemeente sluitende in ontvangst eu uitgaven tot een bedrag van f 212.980.24. Hieronder is begrepen eeu bedrag vau f3870. aan buitengewone uitgaven. Deze begrooting zal evenals vorige jaren worden onderzoekt in section die bij loting aldus worden samengesteldle sectie voorzitter de Burgemeester, leden de heeren v. Dam, Schippers, W. J. van Dussel- dorp, IJzermans, Pot2c sectio voorzitter do heer Moerman, oudste wethouder, leden de hoeren Kikkert, v. d. Brugge, J, v. Dusseidorp, Figee; 3e sectie voorzitter do heer Verstevc, p.l verv. wethouder, leden dc heeren Hoogondijk, v. Buuren v, Heijst, Huiuinelinck. Tot leden der commissie voor de strafverordeningen worden herbenoemd de heeren v. Linden v. d. Heuvel, Schippers, v. Buuren v. Ilcijst en Kikkertdo burge meester is ambtshalve voorzitter. Tot iedeu der commissie voor do verordeningen met uitzondering van de strafverordeningen dc hoeren Verploegh Cliassé, voorzitter, v. Linden v. d. Heuvel, Schippers, v. Buuren v. Heijst en Kikkert. Tot leden der commissie voor de gemeentewerken de heeren J. r. Dusseidorp, Pot, Verstevo, v. d. Brugge en IJzernmns, Tot leden der commissie voor de gemeento-lan- derijen de heeren Hutnmelinck, Pot, IJzermans, v. d. Brugge, J. van Dusseidorp. Tot leden dor Commissie van beheer der gasfabriek de hoeren Hnmmelinck, IJzermans en v. Dusseidorp. Niets meer aaa de orde zijnde wordt de verga dering hierna gesloten. Het nieuwe postzegel. Gisteren zijn de nieuwe postzegels voor- loopig alleen van oen gulden tot eeu beperkt getal aan de postkantoren verkrijgbaar gestold. Het zegel vertoont, in een medaillon gedekt door een kroon, de buste der Koningin, met op gestoken haar cn den diadeem op liet hoofd lift kopje is in profiel genomen en prachtig van uitvoering. Boven het medaillon staan op een lint de woorden „Koninkrijk der Nederlan den", iu de bovenhoeken het wapen, eu in de benedenhoeken het cijfer 1 en daartusschen het woord gulden. Het zegel is in één tint gedrukt. Dat viel mee. Een waaldijk humoristisch tafereeltje deed zich even voor don intocht te Amsterdam Maan dag in de Utrechtsche straat voor. De soldaten, die van het wachten zeer vermoeid en erg dors tig waren, vroegen een bewoner, den heer Jacques Wolff, eigenaar van een magazijn van heeremrtikelon, "Utrcchtschestraat 88, een glas water. De heer Wolff bood liun bier en koffie aan, doch zij weigerden, daar hef hun verboden was, dit te aanvaarden. Do lieer Wolff vulde toen toch ecuige waterkannen met bier en de soldaten, eenmaal de kan aan de lippen, weiger den natuurlijk niet. De heer Wolff gaf toon ter sluiks eenigon der vermoeide manschappen eenige „aangekleede" cadctjes en ook hiertegen protesteerden de sol daten niet al to zeer, terwijl de chefs hel niet morkten. De honderden bezoekers van de tribu nes in de winkel-etalages en vensters in de nabij heid zagen liet echter wel en liet voorbeeld vau den lieer Wolff volgend waagde een dametje een van de landsverdedigers een paar zachte eieren toe te reiken. Op de eieren volgden vruchten, en daar men overal rijkelijk van eetwaren voorzien was on den manschappen van harte wat gunde werd opeens de Utrechtschesfraat een ware zoete in val. Alen droeg broodjes, taartjes, vruchten, bon bons aau. Uit dc hoogcre verdiepingen liet men aan touwtjes allerlei lekkernijen neer, in zak ken, trommeltjes, potjes, mandjes. Do soldaatjes doden zich in dit luilekkerland te goed met een ijver en een smaak die van hun gezonden eetlust schitterend getuigenis af legde. Dat menig hoeratje de lekkernijen die af kwamen dalen vergezelde onder de toch al tot vroolijkheid gestemde menigte, kan men zich wel voorstellen! Volkswedstrijden en Optocht. Van onsen correspondent per telegraaf.) Den geheelen morgen hebben op het terrein achter lort Rijksmuseum te Am-teulam volhs- wedstrijden plaals gevonden. Van 10—12 uur duurde die wedstrijden, en om twaalf uur tuiden dc leien v.ui het Ned. Gymnastiek-Ver bond aan die gedurende een half uur vei»tlullende oefeningen uitvoerden. l'.en groot puldiek was reed» meg in den morgen naar het teirein ge»tru0in 1 'Ie tribunes wat en \ol toe-chouwer-'. Om twintig minuien over éen-m kwamen do 1 mli-che voi»U-n op bel Itiiein aan. en weinige minuien later vei-eheen de Koninklijke Sloot. lie Koningin wa» vergezeld vim Haar Moedor en gioot gevolg. De cerewncbt vergezelde het koninklijk rijluig. Onder liet »pelen van liet Volkslied namen de Koninginnen en Haar gevolg plaats op de koninklijke tribune. Nauwelijks waren de liooge too.-chouwcis gezeten, of 5000 postduiven werden tegelijk losgelaten. De breede zwerm, die voor een oogenblik de lucht verduisterde, lever'e een prachtig sehouw-pel op. Hierop nam de liuldebetoogiug van het Ned. Gymnastiek-Vei bond een aanvang. Voorafgegaan door hot bomKvaandcl weid voorbij de Koninklijke tribune gedefileerd. Achter elkaar volgden hel Hoofdbestuur, de eeie- leilon, de Technische Commissie en daailiu de deelnemende locale vereenigingen met haar vaandels. Nu schaalden zich de vaandels voor de Ko ninklijke tribune en salueerdenterwijl de Koningin op-tond en boog. Vervolgens werden gemeenschappelijke staafoefeningen gehouden, loen kwam, juist op tijd, dc historisch- allegorische optocht, welke onlvvoi pen is door den kapitein der artillerie, den beer A. N. .1. Fabius, en den tooncel-chrijvor A. Reijding. De geheide optocht werd gevormd door Amstei'damscho werk! i eden-re ree:: igingon. De ontwerpers hadden eer van hun arbeid, Dc eerste gioep stelde voor de grondleggers van den Nrdeilandsehen Stut, de tweede de bevestigers van dien slaat, te land en ter zee en in de koloniën, de derde dc Gouden Eeuw dor Republiek, den bloeitijd der kunsten en wetenschappen 11a den vrede van Munster. Onder do buiteiilamlsche journalisten was maar één roep over liet historisch geitouwe en het artistieke der gan»che samenstelling. Bijzonder mooi was dan ook het geheel. Ten slotte weid nog door de Ainsterdamsche werklieden aan 11. M. de Koningin hulde ge bracht, waarna zij te '2 uui 50 minuten vertrok. lied en namiddag is er van halfvijf tot halfze.» Cour ten Hove. Vanavond het reusachtige vuurwerk. Juist vóór het ter perse gaan van dit blad deelt men ons mede dat in de Overschiesche straat een knaap de onvoorzichtigheid had een lucifer to werpen in een ledig fust. De gassen, daarin aanwezig, ontvlamden en deden het vat met oen luiden knal uiteenbarsten. Jan Veerkamp, wonende Kreupelslra.it, die op het vat stond, werd in de hoogte geslingerd en viel terug op een nevenstaand vat, waarbij hij do kaak bezeerde, zoodat het bloed hem uit den mond vloeide, terwijl een paar vingers gebrand werden. SCHIEDAM, 7 September. Vertrokken naar 700 ter hanngvissrheiij do loggers SCJl 224 Dirk van Duinen, schipper S. v d. Zwam, eu SCU did Jacobus, schipper J Rooluvcld, boni0 voor de derde rei«:. VLA Ali HINGEN, 0 September. Van de hariugvis- scheiij zijn binnengekomen: XL 34 Johanna II, II. k'ran®, met 350 ton pekelharing; VL 43 Neptunus I, Rei Dot, met 250 ton pekel- en 21 ton stuurbar ing; SCJl 177, met 2U4 kantjes pekel-, 34 kantjes steur en 7000 stuks «iteuihaiingSCJl 01, met 350 kantjes pekelharing; SCJl 184, met 320 kantjes pekel- en30 kantjes steurharing. 7 .Sep. SCU 24! Elisabeth G Yrolik. met 308 ton pekelharing SCU 30(5 VoorhoedeI.. Rog, met 204 ton pekel- en 14 ton steuiharing. SCU 228 Ktazina T. Ilium, met 322 ton pekelharing. 7 Sop. In zee ter haringvisscheiij vertrokken: SCU 340 I'ieter JohannesC. NYosterdmnVL 175 Sumatra, YV. Yrsser VL 170 InstdindeM. v. d. Zwan VL 181 UJnay V. de Haas; VL 47 Columbus X, P. Woens- dregt; VL 58 J)e NoordA. de Ridder: VL 18 Hen* drikH. Struis; VL 26 Elisabeth \V. Westhof. Afslag: Nieuwe volle haring f0.02l/s, ijle f7.25, zouteusch f41.50, leng f24.50, kibbeling f 10.50, koolvrseh f12.25. KRAEINGSCHE VEKR, 7 Sept. Hedenmorgen wer den aan de markt alhier aangevoerd 03zalmen, f 1.05 a f 1.25, 21 St-,Jacobsza!men f 1,10a f l 20 per H? Iv.G. SCI!hYENIN(3EN, 6 September. Heden kwatn aan bet strand een bomschuit met voischc visch. Van Umuidun kwam één partij aan dc markt. Tarbot gold fl tot f2 50, griet f0.40 tot fl.2b, tongen 25 tot 75 cM groote zeehanen 30 tot 50 c. per stuk; kleine schol f2 tot f3 en scharren f 1.50 tot f2 25 per rnand. SCHIEDAM, 7 September 1808. ROGGK: Rstersburgor f133 C/'w. GERST zonder handel. MA IS: zander handel. SPOELINGi'0.40. MOUTWIJN Not. van de Makelaar» f 10.25 por lil..Ct Stemming: (lauw. JENEVER: f14.25 pm UI. Anlst. proef t 15.75 i tinier lust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Biandersbond f91/, a f9s,8. SPIRITUS f 171/, a f 18. ROTTERDAM, 7 September. Rogge op termijn: per Oct, f 121, f122, per Maart 1899 f 117, fH8. Tarwe op termijn: per Nov. ff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3