tineiif! i Bil D. C. KOK, le Tuinsingel 22, B. J. LINDEBOOM ZONEN, TERING- IS TE GENEZEN. ier Casino-Variété nette Dienstbode, een BEDIENDE, te betomeu aan de LEERLOGIEHIJ MUZIEKSCHOOL der Maatschappij „Tot toorimi der TooJtiinst." Staonemrij sa Ctaiscie ïassmrij. KREIJMBORG en NIEUWENHÜIS. „GLL A-N'IDTJ LjÏl)N"", Levert HOUTCEMENTDAKEN en ASPHALTVLOEREN Simplex Rijwielen advertentiEn. KOSTELOOS Dr. BONNO VAN DIJKEN, 212-214 Oost-zeedijk, Rotterdam MUlII en gemberkoek, GelderscLe Kade 6, ROTTERDAM, 9 Boydanis 9. D INGEZONDEN. F i n a n t i c 1. II a ii tl e 1. BASTIAAN KEltSSEN, WILLEMSKADE 15. ^Vicl. Schiedam der ZANG-, PIANO- cn VIOOLKLASSEN, Zaterdag 10 September1898, Koper-Lood- eti Zinkwerker. v <3rTE!Z. rJ?OIVXIVO, Ilooystraat. 0NTBUF-, SUCADcKRUID- Dr. H0FMANN NACHF., chem. Fabr,, Meerane i.S. BBUniiniG- MUHREté, Steden-Dépots Bestelka ntoren Dames T 0 N I N 0, Mej.WILHELiVMNA REBERS, DELFT, JIKN IIAAG, Steeds Voorhanden: Kluitkalk, le soort Keldertras, Drijfsteen, Buizen, Pannen en Tegels, Cement, Gips, Vuursteen, Meelkalk, Carbolinéum, Slijpsteenen, Asplialtpapier, Itoode. Geele en Blauwe Sier- en Gevelsteen. WAALSTEEN, RIJN- en ÏJSEL STEEN. SPECIALITEIT in PARKETVLOEREN en WANDTEGELS. Abonneert U op de NEGENTIG CENTS f iri ik-j ij s 'ij iprif Vi^f- -va Nieuw Programma. m- ir I Mel opneming wordt geen. indcmriiny der Bedaclie buioeï'L Copy wnrdt nimmer tmiyytycrcn <n u orde .-Icehls aan 'éne eijtlc gtethi t een Eere wien tere toekomt. Mijnheer de liedaetcur Verzoeke beleefd voor onderstaande ccn plaatsje a Ihv veelgelezen blad, evaarvoor bij voorbaat mijn dank. In bet verslag onder den titel „Napret," komt onder meer voor de medodceliug omtrent een onge luk hetwelk zeker treurige gevolgen bad kunnen bobben wanneer niet eenige llinke mannen tejuister tijd waren opgetreden. Tot dusverre is Uw ver.-lag zeer juist, echter meent ondergeteekendo U, 31. d. li., te moeten wijzen op eenige bijzonderheden welken bij die redding hebben plaats gehad en waarvan Uw verslaggever, naar bet schijnt, niets beeft gezien of geboord. Sta mij toe U eene andere lezing te geven van betgeen voorgevallen. Nadat de ovatie was afgcloopeu weerklonk hulp geroep 1 Er lag iemand to waterDadelijk snelden eenige hoeren toe wien bet door middel van een wandelstok gelukte de drenkelinge tot zich te hulcu en haar aan dc armen kings den kant op to balen. Do naam van een dezer beeren is \V. Nesse Mzn., Br. Marktsteeg, wien zeker niet de minste lof toe komt, do namen der anderen zijn mij onbekend. Er is dus volstrekt geen sprake van dat zich iemand to water beeft laten zakken, wel, dat er zoowel aan dc andere, als aan deze zijde ettelijke personen gereed stonden zich tc water te begeven. Na bartelijken dank voor dc plaatsing, DEd. dm. ilr. J. VAN SlEitNl-s. Gelijk de inzender vuu bovenstaand stukje, gcvcu ook wij gaarne cere wien eere toekomt. Ecbtei handhaver, wij ons verslag van hctgeCu in bet ondi rhavige geval geschied is, ook na een opzettelijk onderzoek. De zaak is deze Scbilperoort bad zich over den kant gebogen, terwijl een paar omstanders hem vooruit deden schuiven cn liem bij de beenen vast hielden. Echter kon bij dc drenkelinge niet grijpen, waarop bij verzocht hLm los te laten, opdat bij zwemmende deze zou kunnen redden; in plaats bierv.iu stak men hem evenwel een wandelstok toe, waarmede hij bet meisje, dat met hoofd en beenen onder water lag, naar zich toe kon halen. Toen bief Schilperoort allereerst bet hoofd boven water, greep daarna baar arm cn liet zich toen met zijn last naar boven trekken. liet meisje zag dan ook zoo wel in, wie baar redder was, dat zij hem niet weer los wilde laten vóór beiden „Musis'' waren binnengegaan. De toegestoken wandelstok is bij liet grijpen van bet meisje te water gevallentoen is ook bet hor loge, naar een inspecteur van politie ons bij navraag verzekerde, tc water geschoten. Zeer zeker hebben ook anderen tc hulp willen snellen; met den inzender van bovengenoemd stukje merkten ook wij dit op. Trouwens, wij Nederlanders laten maar niet zóó iemand verdrinkeu. Faillissementen. U itgesproken: -3 Augustus, IFuilem l\ J. Kroes, tiinn.erinnn en aannemer, llcehtor-coimmssdiis nu. I. W Loseea.tt Venneer, cuiator rnr. F. Willckes McDmuM. 1 September, Amstcndam J. J. Mullei, ook wel ge- uoeuiil wordende cn zicb noernomle Ch. MiUei, koopman m \etwaien en paaiden lïeclitei-coniniibsans mr. IK Simons, curator ini. O Iwikkois. .1. G. A. Schilder, gegaieenl ondeiofncier \an het Oost-Indibch iegei. Iiechtei-commissaris en curator de/elfden. 2 September, Amsteidam. J. >L A. Gubbi, winkelier in inode-.u tikelen. liechtei-coinnubsans mr. LL Simons, cuiatoi nu. J. G. \an Heuven Assen. J. S. de Vrie«, koopman te Meppel. Reeh- tei-comrmssans rnr. C. Tetiode curator G. J. Doorn bos jr. Almeloo. H. Ilabbers, winkelier in sigaren te Enschede. Rechter-commissaris rnr. \V. ten bruggen Gate, cuiator mi'. D. Spanjaaiü. M H. A. Kolfes, koopman in manufactuien te Vianen, rccliter-comimssaris mr. K Gyttenboogaait, curator II. C Diesselhu^b te Tiel. O p g e li e v o n J. \an der Lugt winkelier te 's-Giavenhage, mr. H. W. F. Stiuben, curator. prijzen besteed: stoofperen f2 a f3.2ö, stoofappelen f2.GO a f3.*20, blauwe druiven 36 a 70 ct. per kilo; tafelappelen 14 a 22 ct., komkommers 2 a G ctper ziken 3 a 12% tt., meloenen 13 a CO ct., pruimen 2 a 7 ct., alles per stuk; pnncesseboonen 25 a4Öct. en snijbooncn fl a f 1.70 per 1000. lïLfïLlJN, 6 September Spiritus. Loco 34.10. HAMBURG, 0 September Petroleum loco 0.35 biief, dito geld. Spiritus per Sept. 24Oct./Nov. 24 Stemming kalm. BUDAPEST, G September. Tarwe 3 a 10 kr. hooger. PARIJS, G September. Tarwe. Loopende maand fr 21.23, Oct. fr. 21.05, Nov./Dee. fr. 21.4 mdn. van Nov. fr. 21.zwak. Rogge. Loopende maand fr 13.25, Oct. fr. 13.25, Nov/Dec. fr. 13.23, 4 mdn, van Nov, fr. 13.25, prijsU PETERSBURG, G September. NEW-YORK, G September. Tarwe. Oct, Nov. HET WEST LAN U, G September. Op de veilingen van gisteiavonü werden ile volgende G Sept. 1 3 Sept. 2 1 Sept. 06% G83/j Sept, 35 Maïs. ,Oct. Nov 35% Dec. 6 b Vs Jan. Mei. 07 067/g 68 Dec. 351/2 Jan. Mei. 37% 35% lieden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de heer in den ouderdom van 75 jaar en 8 maanden. Uit aller naam. Wed. B. KERSTEN, Molena \ii. Schiedam, G September 1898. Brocrsceld 178. De BEWONERS uit de Laan ons Genoegen betuigen hun hartelijken dank aan den Heer D. STOLK, voor de week huishuur hun geschonken tijdens de feesten. De BEWONERS van de Hoofdstraat van pand ïJava" tot Politiebureau be tuigen hunnen hartelijken dank aan de hoeren A. JURGENS, H. GABEL, J. WETSTEEN en C. VAN ZWIËNEN voor de goede zorgen aan de versiering en het feestelijk onthaal. In een klein burgergezin wordt ter stond gevraagd een p. G. Te bevragen bur. Schied. Crnt. Wordt gevraagd op ec-n druk Kantoor in staat zelfstandig de Ilollandsche correspondentie te voeren. Bekendheid met de werkzaamheden op distilleerderij en giathaudel betrekking hebbende strekt tot aanbeveling. Brieven, met opgave van legen- woordigen werkkring, onder letters C! aan het Bureau dezer Courant. VAN* DE voor den nieuwen Cursus OP 's avonds van 7—H uren, in een der schoollokolen boven de KOOIDU.VNKCIKK. Schiedam, den 7n September 1S98. Namens het lestuur W. A. BEUKERS, Voorzitter. VERNEDE, Secretaris. GOlEVAARSTEEGf. koopt en verkoopt Effecten, sluit Frolongatiën, verzilvert Cou pons. Incasseert Wissels en Hwltantlën. Sluit Assurantiën tegen Brand-, ®ee-, en Rlvlcrgcvaar (bearspolls), Inbraak, S.evensverzekering, Waterleldingseliade enz. enz. Bezorgt gelden onder le Hypotheek tegen billijke rente. Chemisch hst tuut, Aanvang cursus anorganische scheikunde 3 October a.s Aan dezen sluiten aan een cursus voor organische scheikunde en een cursus voor gist- cn splrltusfabrlcagc. Inlichtingen en prospectus op aanvrage verkrijgbaar. Agentuur SCIIIES9AM N f l 8 f "B s bT 3 §"3 3~f 3 1 pj ©«©©«©aas©® BOTERSFRITS en B0TERBAT0NS, uit de Moelefabriele eau Prinsengracht 679, Amsterdam. KSF* Heeren Winkeliers kannen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alle «oorten GRONINGER-KOEK <?n BANKET- lï v lOcKjriK.AKTIIvKITEN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd. jl l fh*t Gunden McdaiUi' liruinl ÉH9J en Amsterdam 1S9Ö. Dat wordt nu algemeen erkend. Het komt er .slechts op aan, de natuur in haar pogen tot geuezen op de rechte wijze te steunen. Dit geschiedt het best door liet middel, door hetwelk de natuur in het lichaam zelf de bacillen der tering vernietigt. Deze stof wordt gevonden in de long (luchtpijp) kliereu. Uit deze is gewonnen het het nieuw ontdekte middel, welks voortreffelijke werking ter genezing van longziekten door vele artsen en menigte van zieken wordt geconstateerd. Dit middel is, daar het een natuurlijke, in iiet lichaam zich bevindende, stof is, volstrekt onschadelijk, in tegenstelling met die thans zoo vaak ge- biuikte prikkelende^ middelen welke hot lichaam niet kan verdragen. „CtLiAA'BUIjiTV' is in flesehjes van 50 en van 100 tabletten te bekomen bij de Apothekers, ook rechtstreeks bij den lénige» Fabrikant Uitvoerige Brochures en Brieven van zieken Jmateloos en franco. Tegen namaak van minder waarde onder denzelfden en anderen naam wordt gewaarschuwd. Men vrage uitdrukkelijk „CJÏiASBUt/Èüf Mr. IIOIT'- MAM." j, Amsterdam. Door bemiddeling van onderstaande i:.\ alwaar de complete collectie Stalen ter inzage liggen en te ontbieden zijn, kunnen alle onze goederen, zonder verhooging van prijs, verkregen worden. Schiedam. Hoogstraat '147. Hoofdstraat 40. A. DE MM VEST. Z. 0. IJUlTENSDiGEL 175. tegen lage prijzen prima werk veeljarige garantie. LKVKKÏ TEGEN J 55KN Voor Schiedam per kwartaal. ij IfL*» - s- "f kosten f250, flSO en f125. Depót COOLSINGEL - ROTTERDAM, (voorheen KLEINE SCHOUWBURG). DirecteurSOESSIAN, Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Oostenrijkscli grootst arncs Huzaren Ensem ble, genaamd de Ilegino Troupe, 6 pers. (voor het eerst alhier). Is^ST" Les Frères Kunituae (voor liet eerst alhier.) MT Fr. Eiuiny gehinitz (voor liet eerst alhier.) Tho 4 Sturs, 2 II., 2 Dam. (voor het eerst aliuer), sW Astley Trio (voor het eerst alhier). ICS3 Troupo Japonais Aroigny (voor het eerst alhier.) Excelsior, Internationaal Da mes-Ensemble, (voor liet eerst alhier.) Mr. Edward (voor het eerst alhier.) Philip Mariaue, IIoll. Duet- tisteu. tes Frères Francois (voor het eerst alhier.) Cfewonc pr(|zen. Couponboekjes geldig. Met 10 entrees Parterre of Tribune f3, met 5 entries f 1.69. Laatstetrein naar Schiedam vertr.41.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4