52"" jaargang. Vrijdag 9 September 1898. rv:4 N°. 9725. Tweede Blad. <^70\£!-Ws>) Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon-en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. Landbouw en Veeteelt. SPORT, AjsojnraMBHTSPSUfg voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU; BOTERgTRAAT ffO, Telrphoon lïo, 123. AnrBRTE-rnKPiujg: van 1—B gewone regels met iaha- grip vnn ccne Conrantf 0.6$ Iedere gewone regel meer(j.io Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overclcht. Schiedam, 8 September '98, De zaak-Urcjfus. Hoogst belangrijk is de volgende m.ededee- ling in de „Corrieri di Napoli'', welks officieus karakter bekend is. Toen kolonel Scliwarzkoppen, de Duitsehe mi litaire attaché aldus schrijft liet blad door cen vertreur""' persoon kennis had gekregen van het bekende valsehe stuk (dat van kolonel Hen ry), stelde hij cr majoor Panizzardi, zijn Itn- liaansehen collega, van op de hoogte. Deze be gaf zich naar den Italiaanschen gezant, graaf Tomielli. Buiten zichzelf van gewettigde verontwaardi ging richtte graaf Tomielli zich tot Hanotaux en legde hem de zaak bloot; hij verzocht den minister van buitenlandsche zaken te voorko men dat de generale staf van het valsclie stuk gebruik zou maken. Graaf Tornielli zwoer daar bij op zijn eer als edelman en vertegenwoordi ger van den koning van Italië, dat nooit het Italiaansche gezantschap ook maar do geringste betrekking had onderhouden met Dreyfus. Hanotaux beloofde een onderzoek, en toen graaf Tomielli twee dagen later terugkwam, gaf Hanotaux liem zijn eerewoord dat de generale staf zich nooit van het stuk zou bedienen. Toen niettemin in den loop van het proces- Zola generaal de Pellieux de bekende verklaring aflegde, vroeg graaf Tomielli telegrafisch zijn terugroeping aan, en Visconti-Venosta, des tijds minister van buitenlandsche zaken in Ita lië, had alle mogelijke moeite om hem over te halen op zijn post te blijven. De „Siècle" nu, dit verhaal overnemende, merkt op dat kolonel von Scliwarzkoppen vóór do jongste gebeurtenissen kennis heeft gekregen dat hot dossier van den genenden staf een even belachelijk als afschuwelijk stuk liovatte dat aan hem werd toegeschreven. Dat is de brief dien generaal de Pellieux in liet proees-Zola te berde heeft gebracht, waarvan Cavaignac door de Ka mer de aanplakking in alle Fransche gemeenten heeft laten aannemen. Gezegd is maar dit heeft men nog niet kun nen controleeren dat de man die von Scliwarz koppen op de hoogte bracht niemand anders was dan Lemereier Picard, door wien Henry en zijn medeplichtigen de valsehe stukken heb ben doen vervaardigen. TJit wraak omdat men hem te weinig betaalde voor zijn arbeid, zou Lemereier Picard den generalen staf hebben verraden. Scherp zijn de -vragen die de „Ind. Beige" stelt naar aanleiding van het weder noemen van Loinercier-Picard. „Wat is er geworden," vraagt het blad, „van de instructie die tegen dit individu was geopend en tegen X..., op verzoek van Joseph Reinacli, in Januari jl. Lemereier is doodhij heeft zichzelf of is vermoord. Maar X... is nog altijd in leven. Men kan X... ver volgen. „De bekentenissen van Lemercicr-Picard zou den kostbaar zijn geweestde politie heeft hem niet dan dood willen terugvinden. Die van kolo nel Hetiry zouden eveneens zeer belangwekkend zijn geweestmen heeft hem zijn scheermessen gelalen. Maar X... kan spreken- Men behoeft hem slechts bij den kraag te vatten. „Die instructie is door den heer Afcthalin toe vertrouwd aan den heer Bertulus Wat komt er van V' Do „Matin" verzekert intusschen dat de en quête, sinds de ontdekking van liet bedrog van Henry aan het ministerie van oorlog ingesteld, geleid zou hebben tot de ontdekking van feiten van strafbaren aard, toegeschreven aan onder scheidene officieren van den generalen staf. De ze mededeeling moet door generaal Zurlinden zelf onder de grootste geheimhouding gedaan ziji De „Aurore" kondigt voor heden de arrestatie van Du Paty de Clam aan. De „Soir" vertelt, wat overigens ook zeer be grijpelijk is, dat generaal Zurlinden, toon hij do portefeuille van oorlog aanvaardde, geen enkel stuk van het dossier-Dreyfus kende. De gene raal zal nu dat dossier grondig bestudeeren, om een besliste opinie to kunnen vormen. Eaterhazy is in hooger beroep gegaan tegen het besluit van zijn ontslag uit het leger. Het gerucht liep te Parijs dab de majoor ge vlucht was. Inderdaad heeft men hem sinds cenige dagen niet geizen. Zijn maitresse heeft echter aan journalisten verzekerd dat hij wel te Parijs is, maar dat hij zich niet wenscht te ver- toonen. Er zijn er bovendien die hem gezien hebben. Op de dagvaarding om voor den gedelegeer den commissaris Martin te verschijnen, 0111 ge hoord te worden in zake de aanklacht van zijn neef, heeft de majoor geantwoord dat hij zou verschijnen zoodra het geheele dossier hem betreffende was overgelegd en met name de on langs door den rechter van instructie genomen beslissingen. Het parket zal over zijn weigering oordeelen. Gezegd werd te Parijs dat Emile Zola terug was gekeerd- Het schijnt echter niet zoo te zijn. De ministers, die zich natuurlijk met de quaestie bezig houden, zullen Maandag as we der vergaderen onder leiding van president Fuure Zoo noodig zal de ministerraad vuur dien tijd onder voorzitterschap van Bri-son bijeen komen. Arm Spanje liet gaat treurig toe in de Spnansche Coriez. Groot is de verdeeldheid oncler de partijen groot is ook de ontevredenheid over de leiding van den oorlog. Gisteren kwam liet in den Se naat to een heftige uitbarsting. De generaals Weyler, Dominguez, Azcarra- gua, Campa, Calleja en Piimo de Rivcira kwa men te zamen ter zitting, en al spoedig nam do eerste het woord om graaf Almenas te verwijten dat deze de gerepatrieerde soldaten begroet had, met uitzondering der generaals en der overige officieren. Tegen deze beleediging van de officieren kwam generaal Weyler op, en hij wierp de schuld voor den noodlottigen oorlog op do politici die aan de regeering waren, en die nagelaten hadden Indpmiddelen te zenden aan de legers op Cuba en op Porto-Rieo. De ministers van oorlog en marme hadden behooren af te treden- Hen had cle vloot van Cervera bij de Kanarische eilanden moeten latenliet was niet pracrtsch haar San tiago te doen verlaten. Voor de capitulatie van Santiago was de regeering, niet generaal Toral verantwoordelijk. Ten slotte verzette zich de generaal tegen de geheime zittingen. Hij wilde zich tot geheel Spanje, niet tob de regeering richten. In even heftige taal diende graaf Almenas, soms onderbroken door do protesten der gene raals, Weyler van antwoord. „Ik heb mijn begroeting gelicht tot de martelaren voor het Vaderland," zeide hij, „dat wil zeggentot de soldaten, omdat die ze ver diend hebben; maar niet tot de generaals, om dat dezen hun soldaten niet in den slag hebben weten te leiden, noch weten te toonen op welke wijze men waardig op het slagveld valt* En toen Primo de Riveira dit een leugen noemde, vervolgde du graaf tot hem: „Ik ben niet bang voor geschreeuw noch voor epauletten noch voor decoraties die van de borst van som mige militairen moesten worden afgerukt. En men behoorde ook zekeren generaals hun sjer pen af te rukken om ze hun om den hals tc slaan." Een republikeinsch senator viel de Koningin- Regentes aan, wier deugden en verdiensten door een liberaal werden geprezen- In de Kamer was het de besloten zitting die tumult uitlokte èn onder de afgevaardigden èn onder het publiek. Toen op verzoek van Saga sta de voorzitter verklaarde dat de zitting geheim zou zijn, kwamen do republikeinen en do dis- sedecrende conservatieven daar krachtig tegen op. Er ontstond een onbeschrijfelijk tumult- Het publiek moest met geweld gedwongen worden do tribunes tc verlaten. Met 102 tegen 45 stemmen werd het voorstel der oppositie verworpen om de vredesqunestsio in openbare zitting te behandelen. Vóór de stem ming trokken zich do republikeinen, de Carlisten en de Romeristen terug. De geringe regeerings- meerderheid, die voor de helft uit ambtenaren bestaat, trekt de aandacht en wordt als een ze delijke nederlaag beschouwd. Terwijl intusschen generaal Weyler alleen den wensch te kennen gaf zich tot het volk te willen wenden, heeft generaal Polavieja, de oud-gou verneur der Philippijnen, dit gedaan in een ma nifest waarin hij zegt tal van verzoeken te heb ben ontvangen om zich aan liet hoofd eener neu trale partij te stellen. De oorzaken van Spanje's rampen is de cor ruptie der partijen. De staatkunde en de geld middelen moeten gereorganiseerd worden; men dient de waarheid te zeggen omtrent de fiuau- cieclo quaestie. Polavieja spreekt ten gunste van de centrali satie van gezag, en hij verklaart loyaal zijn pro gram te zullen uitvoeren, wanneer do Regentes hem aan de regeering roept. Het bondgenoot schap met de oude partijen zal hij dan op zeggen. De -iaat van Inleg word! evenwel nog ge handhaafd in Spanje, en zoo heef' de mini-ter nm oorlog de vei-preiding van dit manifest, verboden. De onlusten op li rc(a. Mei geweld is U Kandia de orde hersteld, en ook de brand die door de Turken was aangesto ken, heeft men weten te blu—clieu. Met ontzettende, dierlijke vi i woudheid moet er in do straten der stad gevoelden zijn tussihen Mohammedanen en C'iiri-tendfi. en de brand die o in. het EngelscUchet Duitsehe en hei Ame- rikaansehe consulaat vernielde, bescheen het vrecselijk toonoel met zijn laaien gloed 12» toen begon het Eogelselu schet n-gose-lml te spelen en voltooide de vervuiling en de \er- nieling. Thans is do nut her-feld. De EngeWhen heb ben de stad bedwongen, en er zijn reeds een Fiansche en een Ttahaausehe compagnie en een Oo-teiirijk-.fh oorlog-«clu'p naar Kandia op v;eg. De Engelsehe consul Bdiotti is daar reed- op de O a m p e r el o w n aangekomen. Ilij schat dat er twintig Engelsehe soldaten en matrozen gedood en vijftig gewond zijn wel licht nog meer. De Bntsclnj viee-consul is in zijn huis in de vlammen omgekomen. Naar men vreest zijn er in de stad heel wat Chri-tenen gedood. Men is het er niet over eens of de Turk-the regeering de hand heeft gehad in deze onlusten Zij die dit beweren, zeggen dat de Porie aan de mogendheden heeft willen toonen dat er Turk- sche troepen op het eiland moeten blijven. Daar om hebben de autoriteiten ook aan admiraal Pothier den bijstand dier troepen aangeboden, en de admiraal heeft hun steun moeten aanne men. Do Duitsehe hinden zien juut in die hulp vaardigheid het bewijs van de onschuld der Porto. Zij verwijten de Engelsehen hun ruw en hardhandig optreden ook oordeelen zij dat de Engelsehe schepen niet tot een bombardement hadden behooren over te gaan. Gemengde Hïcilcdcollngcn. Merkwaardig i.s dat Felix Faure als ridder van het Gulden Vlies de opvolger is van Bismarck. Men weet dat het aantal ridders van het Gulden Vlies nooit een bepaald aan tal mag overschrijden. De «Daily Mail" zegt uit Spaansche bron vernomen te hebben dat de DuUsche'kruiser Arcoria bij het eiland Palayan, in de Soeloe- archipet, in open zee instructies atwacht om dit eiland in bezit te nemen. De Duitschers zouden reeds penigen tijd dit eiland van Spanje wenschen te knopen. In de laatste dagen zijn de New-York lf>9 personen aan zonnesteek overleden. Gelukkig zijn er nu voorboden van temperatuur-veran- dering. Met de onderhandelingen over de grensquaertic tusschen Argentinië en Chili gaat het, volgens den correspondent der «Times" te Santiago de Chili, slecht. IJ-IIung-Tscliang, de Chineesche staatsman, is van al zijn ambten ontzet. Arme Li Inliuldigingsfeeston te 's-Gravcnhagc. Omtrent den grooten militairen fakkeloptocht met taptoe op 12 September a. k, wordt ons uit 's-Gravenhage genmld, dat daaraan zullen deel nemen de muziekkorpsen der d.d. schutterij te 's-Gravenhage, der Kon. Mil, kapel der grena diers en jagers, der jager-bataljons, van het 7de regiment infanterie, \an het 4de legiment in fanterie, van het 2e regiment veld-artillerieen van het 3e regiment huzareuhet geheel bege leid door een escorte te paard van 50 ruiters der bereden korpsen, benevens de noodige gre nadiers en jagers tot het dragen der fakkels. Met het commando over het geheele perso neel van den stoet is belast de kapitein-adju dant Nierstrasz van het regiment grenadiers en jagers, terwijl de kapelmeester Bouwman, direc teur der Kon. Mil. Kapel, als dirigent zal op treden bij de muziekuitvoering vóór het Paleis. De leden der sub-commissie voor den Fakkel optocht zullen den stoet vergezellen. Nadat te 9 uur vóór het Paleis de taptoe zal zijn geslagen en geblazen, zal door de ge zamenlijke muziekkorpsen worden uitgevoerd een koiaal, een Hulde aan 11. M. de Koningin Wiüirhuimi der Xedei landen, dooi Bouw man, en het WdtiehniH (oude loieiwlmd. Ifpvu.a det'de en atinur-cli, verder door de stad Jlet modcloopen met den stoet wordt ten /eerste ontraden, om opstoppingen tc voor komen, tot wijl hot afsteken van vtimnviM I; lang den te velgen weg moet wm den nagelaten met het oog op mogelijke ongeluk!;"». Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Di' i'n.ijsihe lh tin enter,t.ul heelt bé-loteu eeil sub-iihe te wikemn Mn 111 hit be/it te koUHJl van i en nitvo. ug ïappoit betn HVnde de Natio nale Tentoon-U tlmg \.m Viouv.enarbeid te s-Gi avenhage O.hklï"» 1-, daartoe te zijn nnn- gewe/an Madame Viuri ill. Zip verlt g< uwnordig- -ler vin tik Cii.imbre Cou-ul.dive dfr arbeider— en omgingen m Ft.mknjk, te JBudu i'e-th in L-'Jti, <n te 11,milling in 1M17 (tillende meer dan lêt'.OUU lult a). Iniit than- uilige makit de Naticaude Tentoonstelling van Yiouwenar- beid b< /lehligcl, v<i cheidi lie ai'ib (dingen tl listig bt-Uiduul en vrnklaard met- dan lol over te in bbcn. zuov.i 1 vent' Ik t plan m zijn g< hu 1, nis lilhl* du! dei uitvoering afzonderlijk He znak-Hogorhuizen. De hul55 Mnldi Ikeop <k< li in „Vooruitgang" mede dat hij m den loop dt r volgende week het noodig aantal aidrnkkt 11 van het revisie-adres hoojit to doen vervaaldigen Zoodia the gereed •zijn, ««.'blijft hij, denk ik ze rond te zenden aan ht'1), file mij van luimig sympathie deden blij ken of wel begeeidcn een werkzaam aandeel 111 de beweging te nemen. Ik voeg daar dan bij de zegels als vervolgbladen. waarop de handteeke- ningen belmoren gesteld te weiden. lief origineel van het rekest blijft onder mijne bei Uiting, daaraan worden later de vervolgbla den gein rilt. Nog altijd Haat de gelegenheid om mij een bewijs van sympathie te Kenden open. Hot is mi] opgevallen dat verscheidene», waarvan het mij langs anderen weg bekend weid, dat zij met de zaak synipalhisecren, jtag niets van zich deden hooien. Rekenen zij er op (lat, zij toch het nkest ter underleekeiiing zullen krijgtii- Dan zij gezegd, dat de mogelijkheid zeer goed bestaat, dat zij worden overgeslagen, omdat ik niet altijd hunne adressen precies weet en ik mij niet elk «ogenblik allen herinner. La ten zij toch de geringe moeite doen, om mij even een kaartje of briefkaart te zeilden. Audi ren deelden mij mede', dat zij de troon bestijging wilden afwachten, omd.it het nog al tijd mogelijk was, dat bij die gelegenheid gratie wordt veileend. Ofschoon mijn geloof daarin bijzonder zwak is. kan ik het billijken, dat andereu dien dag af wachten. Zij dus, die daarom hun sympathie-be tuiging met, de lev isie-bevvegiiig uitstellen, kun nen, wanneer G Septcmlioi' geen gratie brengt, ons pogen steunt ii. Van hen verwacht ik alsdan nog opgave van adres." Dc „Stet." (no. 209) bevat de verwachtingen van den oogst over 1898 in de provincie Zuid-Holland, Do Ilollandsche Maatschappij van Landbouw zal ecuc Keuring van Zaaigranen bonden te Amsterdam op .Maandag 19 Sopt. 1898 in het Ilótel Krasnapolsky, te Rotterdam op Maandag 20 Sopt. 1898 in het Poolschc Kollichuis. Voor iedere keuring worden ló prijzen ieder ad j 5.ter beschikking van de commissie van bcoor- deeling gesteld. Gevraagd worden. Verschillende soorten wintertarwe, wiiilcrgerst cn winterrogge. De inzending moet geschieden op de dagen der keuringen, des morgens vóór 10 ure. Van ieder monster moet minstens 10 hcktoliter ge leverd kunnen worden cn daarvan franco worden inge zonden een liter, met vermelding hoeveel er van te koop is en togen welken prijs. Bij tc hoogc prijzen, naar hot oordeel van de Jury, blijven de inzendingen hui® mededinging. De tentoonstellingen zijn op bovengenoemde dagen geopend vaa 125 ure. Xeil. Kol/boud. De algemcene vergadering van den Ncderlandschen Kolfhout! wordt gehouden op Maandag 26 September in de „Nieuwe Sociëteit" te Wormervecr. Op de agenda staan 13 punten, waarvan de belangrijkste ziju Verkiezing voor dc periodieke aftreding van be stuursleden. Aftrcdenden zijn de heeren K. Valentijn te Oosthuizen, F. Q. C, den Hollander te Goes en P M. C. Hoek te Wateringen. Verkiezing van een hoofdbestuurder voor Zuid-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1