c uitgeverTITj. c. roelants. Zaterdag 10 September 1898 N°. 9726. 52"e jaargang. DE GELDDUIVEL. ferschïjnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. DE INHULDIGING. »Nu r AKwmsitsirrspMM voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por poat, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BFRE Al' BOTEKSTRAAT «O, Telcphoon No. 133. Abvrrtestiwrijb vaa 1—5 gewone regels met inbe grip van ccno Courantƒ0.81 Iedere gewone regel meerA.X0 Bij abonnement wordt korting verleend. De Vrijdagmiddag. (Van onzen correspondent te Amsterdam per telegraaf met belangrijke vertraging ontvangen.) De Koningin ree l gistermorgen te half elf uil, begeleid door een escorte huzaren en de eerewacht, in een hofnjtuig, bespannen met vier paarden, Het rijtuig werd gevolgd door den groot hertog van SaksenAYeinnar, den prins en de prinses von Wied. Zij bezochten de Rembrandt- en de Omnje-Nassau-tentoonstelling en de ten toonstelling van kleederdrachten. De Koningin toonde telkens veel belang stelling op de Rembrandt-tentoonstelling en lnisterde rnet aandacht naar de inlichtingen welke de heer Hofstede de Groot haar gaf. Op de Oranje-tentoonstelling waren het de fteeren Van Eeghen en Van Riemsdijk die inlich tingen gaven. Na een kot ten rijtoer door de stad keerde de Koningin ten Paleize terug. 'Ie halfdrie had het galac.oucert in het Con- cet tgebouw plaats, waar door 700 zangers en zangeressen de cantate op woorden van Nicolaas Beets, muziek van Bernard Zweers, zou wor den opgevoerd. De zaal bood een schitterenden aanblik, ge vuld als zij was met de voor dit concert speciaal genoodigden. De galacostumos en .schitteren'le uniformen schitterden tusscheu fraaie toiletten der dames. Te drie uur verscheen de Koningin, gekleed in een wit brocaat costuum en een capothoedje, gegarneerd met rose bloempjes en rose tonfes. Dadelijk nadat de Koningin had plaats geno men, ving de cantate aan, die blijkbaar cb-n heer Zweers wel tot kunst had geklemd, maar niet tot hooge kunst. Dit kon ook wel niet anders - aldus onze correspondent met de rijmelarij van Beets. Daarop zong mevrouw NoordewierRed- dingius drie liedekens op heerlijke wijze, welke telkens der Koningin aanleidiug gaven om het signaal le geven tot applaus. Ook de heer Rogmans behaalde met drie liederen hetzelfde succes. Tol slot klonk het tHallelujah", uit de «Messias" van G. F. Handel, op waarlijk aangrijpeode wijze. De Koningin betuigde de Commissie Haar bijzondere tevredenheid en reed na een korten rijtoer naar het Paleis terug. Gister dineerden %n Hove liet van dienst zijn de gevolg van H. lx., do vier autoriteiten van Amsterdam, nl. de directeur en commandant der marine, dc commandant der stelling van Am sterdam, de commissaris der Koningin van Noord-Iïolland, en de burgemeester van Am sterdam, de directeur van het Kabinet der Ko ningin, do vlagofficieren en de generaals, die in den stoet naar de Kerk aanwezig waren, de ad judanten, kamerlieeren en stalmeesters in bui- DOOR S. WÖRISüÖFFER. 4) «Die gelukkige kerel! Maar wanneer dan later .da rij aan ons komt, mag ik om den eersten dans vragen, niet waar, juffrouw Assmann?" «Zeker. Maar ik dacht datdat «Dat u niet «neer zou dansen, mijnheer W'd'ram. Neem het mij om Godswil niet kwalijk, misschien bad ik Hij scheen plotseling een kleur gekregen te heb ben het jonge meisje zag hem zeer verschrikt aan. «Och, nu is u boos. En als u wist, hoe lief ik u heb, hoe «Lief, juffrouw Assmann Lief, zegt u «Zeker. Wie heeft mijn arme moeder na papa's dood over alle moeilijkheden heen geholpen Wie heeft haar laatste «Kind, kind, wat verte! je daar niet allemaal 1 us de eerste dans is voor mij «Zoo veel als u wil. Maar dan mag u niet boos meer zijn." «Wie zegt u dan dat ik het ooit geweest ben' 'echt nu eens alles op, juffrouw Assmann. Ik Kn n uw oogen een grijsaard, een oude heer, met ien men zeer omzichtig moet omgaan, niet aar?" AAXPJ-UUHJW tengewoncn dienst en de jngerm oester, de leden en de griffier van het Hoog Militair Gerechts hof, de civiele en militaire autoriteiten van Am sterdam, de leden en de griffier van de Provin ciale Staten van Noord-Holland, de leden van het centraal comité van de Anisterdam-ehe feestcommissie, de presidenten en de secretaris der commissie van beheer der Nedi-rlaniLsrhe Hervormde Gemeente, de commandant en de on der-commandant van de eerewneht. de Koningen van wapenen en de Herauten van wapenen. (Seeds gisteravond per bulletin medegedeeld.) In liet Concertgebouw. Van onzen Amsterdamschen correspondent Heden, S September, seinde ik in 't kort, hoe in liet Concertgebouw een gala-concert weid gehouden, dat de Koningin heeft bijge woond. Men kent de onlangs fraai gerestaureerde concertzaal van dat gebouw. Deze wa« volgens de plannen van den architect Md. Cuypers coquet gedecoreerd. Voor het orkest, met pal men versierd, was een helDnd reusachtig bloe menkassen aangebracht, Jut liet Nederlandsclie wapen voorstelde. Do genoodigden waren ge zeten in lange rijen, die met liet orkest een rechte hooit maakten, terwijl een gang, waar tegenover de solisten waren gezeten, was opengehouden, die met een zachtrooden looper was bedekt. Achter in de zaal was over de geheele breedte de koninklijke loge, die door een breeder» haul van heerlijk hloemenmozaiek was omzoomd. "oor de zitplaats van de Koningin was een »~W" van lich tgroene en witte rozen, waarboven een kroon van gele chrysanthemums, aange bracht. Onze opinie over de Cantate van Beets is bekend. Opnieuw hinderden ons boven alle anderen do versregels «Eerbied voor uw deugd en goede zeden." en onwillekeurig zagen wij naar de blanke lelie, tot wie onze poeta laurcalus dit zeide. De componist, meester van den contrapun- tischen vorm, heeft getoond wat de knnst ver mag beschikkende over een geweldig koor heeit hij dit vooral doen spreken en hem trof het geluk dat de uitvoering zeer schoon was cn zorgvuldig voorbereid, terwijl hij tevens over solisten als Cornelie van Zanten, mevrouw Noordewier-Reddingius, Rogmans en Messchaert kon beschikken. Na alloop van het concert ontbood de Koningin den directeur Mengelberg en den componist Zweers, betuigde dezen Haar hooge tevredenheid en verklaaide nooit zulk een machtig koor tc hebben geboord. He Gala-Voorstelling in den Slafls-Sehouwburg. Van onzen Amsterdamsehen correspondent Kun dichte ntenschenma-sa wachtte gistev- avuml legen acht uur in de LeidsehestiaiU op de Koningin, toen Zij een voorstelling in den Stadsschouwburg zou bijwonen. Reeds Ie 7 uur werd het tramverkeer gestaakt, dat eerst nadat U is mijn voogd, een man lion ik oneindig hoog acht, in wien ik onbeperkt vertrouwen stel. Ik geloof dat als op een morgen de zon niet v,eer opging, ik allereerst aan u zou deuken. Mijnbeer Wolfram sclmft raad wien bij he-cberint, die is goed bewaard." Hij Scheen to willen antwoorden, maar toch kwam geen klank over zijn lippen. De warme woorden van liet jonge meisje schenen hem als eon ijzige bami, kil als die van een doodo, te hebben getroffen. Op dit oogenblik kwam de baron uit het kasteel naar buiten op bet terras. De groole zaal werd ontruimd en de glazen werden weggeschovenmet pauken en trommo's zetten do huzaren in voor den wals. s't Is gereed, dames en heeren." Als een bonto stroom goot de schaar van gasten zich uit over hot erf naast bet kasteel. Daar stond bet volk, boerenmeisjes met wit'e schorten en schitterende ijzers, jongens met blamve jassen en puntige, met veeren getooide vilten hoeden. Een hoera I begroette den baron, wiens gebeide gelaat glansde van genoegen. «Vooruit maar, Lieze," sprak hij een der meiden aan, «wij beiden openen het bal. Ie wou immers al lang graag eens met me dansen k"rn er maar voor uit!" En toen het meisje verlegen aan haar schort pinkte, omvatte hij haar en draaide met haar over den dorsehvloer. De eerste knecht draaide intus- schen aan zijn grooten snor en schoof nu eens den eenen, dan weer den anderen schouder naar voren en zuchtte zwaar. «Ja, als de juffrouw het goed zou vinden «Maar kan je werkelijk dansen, Klaus 1" e meeste bezoekers den schouwburg had len erlaten, werd heiMeld. De schouwburg zeil was gevuld met schitte rende uniformen en prachtige toiletten. Boven op de galerijen, vlak tegenover liet iooneei de jongens van de Kweekschool voor de Zeevaart en van het opieidingscliip Wassenaar. Versieringen waven in den schouwburg niet aangebracht dan alleen een kroon van Oranje- bloemen op groenen gtotid, geflankeerd door bouquetten van witte chrysanten juist voor de Koninklijke loge. Even over nchten verschenen de beide Koninginnen. Zij waren beneden in do vestibule ontvangen door de wethouders van Leeuwen en van Hall, terwijl de jonge dames Yetiing Meinesz en den Tex bouquetten aanboden en tevens een op zijde met oranje gedrukt exemplaar van het programma. Hierna tiaden de Koning innen de schouwburgzaal binnen. Het publiek stond toen op, waarna dc heer G. van der Linden liet orkest een voor deze gelegenheid gecomponeerde ouverture deed uitvoeren. li.M. de Koningin vva.s gekleed in een avond toilet van witte zijde, geheel met paai len ge borduurd, versierd niet gndle.s van eveneens mot paarlen geborduurd kant de Koningin- Moeder droeg een kleed van blauw lurquoize fluweel, gegarneerd met point d' Aleneon. Beide Vorstinnen droegen hel lint van het grootkruis van den Ned. Leeuw. De voorstelling van liet dramatisch tafereel in den bedrijf van 11. J. Schimmel «Oranje en Nederland" liep vlot van stapelde sloot worden door mevrouw Holtrop van Gelder hij de apotheose uitgesproken en eindigende met deze tot de Koningin gerichte woorden Aan uw voet zijn de trouw en de eer var» drie eeuwen gelegd", werden staande door het, publiek r,art- gehooid. Toen 11.(1. SLM. opstonden en met een buiging afscheid namen van liet publiek weerkkmk een driemaal herhaald hoera eu «leve de Koningin" terwijl ook aan de Koningin-Moeder een ovatie werd gebracht. Het vertrek der Koninginnen. (Tan onzen Amsterdamschen correspondent per telegraaf.) Hedenmorgen te 10 uur 40 minuten zijn de Koninginnen uit de hoofdstad met een extra-trein naar de residentie vertrokken. Er was eene enorme menschenmnssa op de been, die de Vorstinnen geestdriftig toejuichte. De trein werd geleid door de hoeren Olnyse naar, directeur-generaal van de Maatschappij tot. Exploitatie van Staatsspoorwegen, Iluenke van Egrnont en Bökenkantp, ingenieurs. Aan liet-tation aanwezig waren nog de hm ren van der Vliet <-n van Hasselt van de directie van de 11. S. M. om 11.11. M.M. aldaar te com plimenten ren. De Regentes was gekleed in een gris-perle zijden costuum, de Koningin wat in het wit. Bij het portier van het salonrijtuig onder- «Ik Ik?... Ja, neem tno niet kwalijk, juffrouw maar ik lieli immers drie jaar bij de garde uhlarien gesiaan," Rut!) lachte vroohjk. «Nu, kom dan maar mee; wij zullen dit bewijs maar laten gelden." Zij en Erik wisselden een lachenden blik toon vloog het paar ook op de tonen der muziek weg en daarna alle overigen. Iedere meid kreeg haar danser, iodero knecht zijn dame. Na de/en eersten dans zou het volk dan bij bier cn koek aan zichzelf worden overgelaten. Erik danste niet Hij zag met verlichting dat zulfs de kleine ganzenhoedster haar cavalier had gevonden, en dat er daarom voor hem geen plicht meer te vervullen was. Zijn blikken sloegen hel slanke meisje gade in den arm van den knecht, de zware blonde vlechten en het zoete, blozende gelaat. Ruth glimlachte; zeker had de voormalige garde uhlaan een recht naïeve vraag gedaan. Nu liinld het paar een oogenblik vl ik bij hem stil en hij boorde Ine Klaus zeide; «Ja, ik bedoel alleen maar waarom de dames zoo wonderlijk ge- kleod zijn? Precies als op plantjes: van «lijn groot moeder 1" Ruth en Enk wisselden een lachenden blik. «Vind ja mij dan niet mooi, Klaos 1" vroeg het meisje, dat zich blijkbaar vermaakte. «O beeldmooi. Veel mooier nog dan Retly ik heb het haar ook al zelf gezegd, en zij knikte vriendelijk dat het zoo was. «Dat is aardig van Belly. Je bent waarschijnlijk van plan met haar te trouwen, ICIaus Is liet niet zoo De knecht veegde zich mot den rug van do band dikke druppels van bet voorhoofd. «Och, stotterde hij, «als mijnheer de baron het zou willen toestaan. van hield II. M, zich met den burgemeester Amsterdam, mr. Veiling Meinesz. Beide Koninginnen betuigden den burgemees ter en den liuuldeoinmissaris liarcn dank voor de uitnemende maauegelen die in liet belang dg goede orde genomen waren. Under kanongebulder zotte de trein zich iu beweging. liet keurvendel «Prins Mauri Ls" bracht bet eeresaluut. (Reeds hedenmiddag als bulletin verspreid.) De intocht te 's-Gravenhage. (Van onzen llaagsche correspondent per telegraaf.) Hen Krioelde in den vroegen ochtend van lie den in de stad en voornamelijk op den weg van den intocht., van de feestgangers. Den liaag ver leent gastvrijheid aan duizenden en duiz.enden. Uit de provincie voornamelijk, maar ook uit ste den en andere gewesten. Alles draagt oranje; de weinigen die de feestkleur niet dragen, gaan onder in de massa. En sleed» wast de stroom, en schaart zjeli langzamerhand in rijen op de door de politie aan het publiek gelaten gedeel ten van den inloclitsweg. De Rijnstraat, zelf blijft ontruimd, maar liet ziet toch zwart van de nuuischen die zieli ojieen- hoopeu op de ««Irons of voor de geopende ven sters der huizen. Een uur ongeveer voor liet tijdstip van aan komst wordt 't in die Rijnstraat een levendig toonvel. De troejien stellen zich op, de autori teiten die aangewezen zijn om li. AL de Konin gin bij aankomst te eomplimenteei-en, vcreoni- gen zieli in iiet station. De eerewneht Ingeeft zich eveneens daarheen. Eij zien er kranig- uit in hltn livhtblauwcn rok met de zilveren knoopeu en liet zilver en goud borduursel, den sleek met oranje eoc.irde, zilve ren lis en troetel», en den degen in zilver en wil. AL levendiger wordt, het in het stationsge bouw. Uit Amsterdam komen de treinen aan met. de verwanten van 11. Al. die daar de feesten bijwoonden, de leden van de Hofhouding die daar vertoefdende Indische Vor»lcn in hun Kiiiitierende kleeding. Al dit) hooggeplaatste personen, iu groot gala of uniform vermeerderd met de leden van het uitvoerend comité voor de inhuldigbngsfooslon, die het fraaie feestinsigne aan een orajelinl oj) de borst dragen, komen te samen iu de keurig door de firma Aluller t 's-Gravenhage gedra- pcei-de onfvangstsalon. Te kwart over elven kondigde het eerste dor 101 saluutschoten aan. dat de Koninklijke extra- trein aan het station van den Staatsspoor wa» aangekomen. Daar begaven na liet verlaten van den trein de Koninginnen zich naar de Koninklijke Ont vangkamer. aan den ingang waarvan 11.11. A1.A1. ontvangen werden door den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de leden van Gede puteerde Staten en den griffier, den burgemees ter. du wethouders en den secretaris van 's-Gra venhage. Ik znu oen woninkje moeien krijgen en als daglooner op Mohlt mogen blijven." Ruth zag hem boinei ligond aan. «Ik zal met mijn zwagor spreken, Klaus. Jo weet dal hij geen vei zoek afsla it dan om dringende redenon. Do oersle woning die vrij komt, krijg je bepaald." sHoezee!" riep uit vollo borst do knecht en hij wilde onder gewoonte zijn danseres met oen krach- tigen zwaai donr de lucht doen draaien, maar toen dacht hij juist nog bijtijds aan liet ongojiasto van zijn voornemen en struikelde, toen hij weer ten dans zou aantraden, louter uit vei legi nlieid bijna over z.ijn eigen bennen zoodat Ei ik liaar moest grijpen om liet paar voor ecu val te bewaren. lacliten alle drie... de Inidruchligslo vroolijkbeid lieerschta onder liet bonus gezelschap. Aan don tegenovei liggenden uitgang van de groote doel stond een dame wier gelaat een onmiskenbaie gelijkenis vertoonde met dat van Ruth: barones Moldt do oudere zuster der jonge dame. Ook zij droeg het oiii'-Dmtsehe kostuum, rnaar daarover heen een mantel van zwanendons; z.eil's onder dio dikke omhulling scheen zij ei liter nog te huiveren haar teör, bleek gelaat toonde duidelijk dat zij zich ziek en moede moest gevoelen al was het ook misschien juist op dit oogenblik minder dan anders. Do baron bad haar in een der pauzen van den dans de band gereikt en baar met zijn schoone lachende oogen vriendelijk aangezien. «Later dansen wij samen CiIli." Een hedriegehjk purper overtoog voor een oogen blik haar bleek gezicht. «Denk je dat ik liet zou kunnen wagen. Hans?" «Men kan alles wat men wil I" Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1