52"° jaargang. tondag 11 en IViaandag 12 September 1898. INI". 9727. «jn*. i DB JOHANNESDAG. Tweede Blad Officieel Programma a -# "<§i FEUILL ETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. /7)\- h'i r - V-O - UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. 'i.i J*Vr* Naar hut Zwe«itsch van AUGUST STR1NDBERG. 't Was op den mórgen van den Joliannesdag, een morgen vol stadenden, glnnzenden zonne schijn, zooals die bij het Johannesfeest behoort. Magister Blom, leeraar in de wiskunde aan eenc school te Stockholm, lag nog in zijn bed en las iets heel interessants over integralen en diffe rentiaal-vergelijkingen, toen zijne huishoudster, de oude juffrouw Augusta, met de koffie in zijne kamer kwam. Ter eere van liet feest had zij er fijne koeken bijgedaan en vlierbloesem op het servet gelegdden vorigen avond hail zij onbe merkt berkentakj -s achter de kachel gestoken, frisch zand cn sleutelbloemen om het aschbakje gedaan en meibloemen in een glas voor den spie gel geplaatst. „Zal mijnheer vandaag ook eens niet een uit stapje maken 1vroeg de goede oude. „Neen, juffrouw Augusta," antwoordde de magister, ,,go weet wel dat ik nooit uitstapjes maak, waarbij ik kans loop dat ik door een zwerm van kramers heen en weer word gestooteu en de ooren mij worden doofgcbruld." De oude juffrouw verliet daarop eenigszins gekrenkt het vertrek. Do magister bleef alleen met zijne koffie. Na dat hij deze had gedronken, stak hij eene sigaar aan en bleef met zijne integralen en differen tiaal-vergelijkingen in bed liggen. Tegen 10 uur stond hij op en maakte scheer water op eene spirituslamp warm. Toen hij zich had gekleed, ontwierp hij zijn programma voor dien dag, want hoe eenzelvig liij ook was, toch schuwde hij de eenzaamheid. Door de week had hij zijne jongens om zich heen, en ofschoon hij weinig genegenheid voor de kleine wilden had, die hij temmen cn dresseercn moest, gevoelde hij toch eene leegte wanneer zij er niet waren. „Tegen 2 uur," zei hij bij ziclizelven „wan neer de parade is afgeloopeu en de menigte zich heeft verstrooid, ga ik nog een beetje in het park wandelende rest zal zich wel vinden-" Met een nijdig gezicht ging hij liet park in. Op den „Kruisheuvel" danste de jeugd op de tonen eener viool op het gras. Een weinig ver der had zich eene familie onder een eik neersre- AsosKEMENTsruijg voor Schiedam, psr kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. n franco par post, p. kwartaal. Afzonderlijke nommers. Tan het bezoek van II» M, de Koningin op 15 September tabS aan de Scheepsmacht ver- eenigd op het lloilandsch Diep. 1. De scheepmnclil, waarover H. M. de Ko ningin op 15 September 1S9S eene revue zal houden, zal geankerd zijn in eene linie achter el- kauder op het lloilandsch Diep, tusschen do meridianen van 0 gr. 24' en 0 gr. 21' bewesten dien van Amsterdam. Het bevel over deze schoepsmacht is opgedra gen aan den schout hij nacht F. IC. Engelbrecht, directeur cn commandant der marine te Wil lemsoord, tevens commandant der stelling van den Helder, die zijn conmiandovlag zal voeren aan boord van Hr. Ms. pantserdeksehip Zeeland. 2. Tot de scheepmacht, vormende'het eskader waarover de revue zal worden gehoutkrf, boboo ien de hier volgende schepen, gerangschikt in de richting van liet Westen naar liet- Oosten Ilr. Ms, flottieljevaartuig der Indische mili- taiie marine IC o e t e i, Ilr. Als- monitor Cerberus, IC r o k o d i 1, pantserschip P i e t II e i n, Ev ertsen, pantserdeksehip Zeelan th met de connnandovlag Hr. Als. pantserdeksehip Holland, F r i e s 1 a n d, riviervaartuig Mos a, It h e n u s, kanonneerboot II e f r i n g, H a d d a, 3. Behalve deze in linie opgestelde scheeps macht, belmoren nog daartoe de vischtorpcdo- booteil A r d j o e n o, E ni pong en S a t o k, die het Koninklijk jacht, bij het passeeron der schepenlinie, zullen vergezellen, terwijl op kor ten afstand van de haven van Moerdijk gean kerd zullen zijn: Hr. Ms. instructiesehipen N a utnlus en C a s t o r. Ter beschikking van den Eskader-Comman dant zijn verder aanwezig de viscli torpedoboo ten I d j e n en K r a k a t a u. f 0.90 - 1.05 - 1.30 - 0.02 BUREAU: BOYERSTRAAT CSMB3P Telephoon Ito. 123. AnvEETEOTnepRiJts: rsa 15 gswese regel» met iah#. grip van ccno Conrantf o.gf Iedere gewone regel meerMO Bij abonnement wordt korting verleend. Jf- II. M. de Koningin zal, vergezeld van 11. M. de Koningin-Moeder, des namiddags ten 1 uur (Amstc-rd. tijd) aan het station Moerdijk aankomen, alwaar Iloog.sUlezelve zal verwel komd worden door den sehout-bij-uncht II. Quis- pel, directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis, tevens commandant der stelling van de Monden der Maas en van het Haring vliet, 5. Na aankomst te Moerdijk zal Hare Majes teit zich begeven naar de aldaar in de haven ge- ioed liggende Koningsslocp, welk vaartuig Iïoogstdezelve zal overvoeren naar het konink lijk jaciit (Hr, Ms. schip Zeehond), nabij die haven ten anker liggende, op welken bodem H. M. zal worden ontvangen door den bevelhebber van het voor de revue gereed liggende eskader, den schout-bij-nacht F. K. Engelbrecht. G. Op bevel van II. M. de Koningin zal aan boord van het koninklijk jacht het anker worden gelicht, waarop hetzelve door den Nieuwen Over val zal stoomen naar de op het lloilandsch Diep vereenigde scheepsmacht. 7. Op dezen tocht zal het koninklijk jacht wor den gevolgd door lo. Hr. Ms. instructieschip Bellona, aan boord van welken bodem zich bevinden do ge- noodigde Indische prinsen j 2o. Hr. Als. schoener Dolfijn, met de mi nisters, hoofden van departementen van alge meen bestuur 3o. het stoomschip Nederland van de Alaatschappij Zeeland, met de leden van den Raad van State en van de Staten-Generaal. 8. Bij het passcei'cn der nabij Moerdijk ten anker liggende oorlogsbodems Castor en Nautilus, en bij het naderen der in het lloilandsch Diep opgestelde scheepsmacht, zul len door de oorlog-bodems Koninklijke saluten worden afgegeven. 0. Du vischtorpedobooten A r d j o e n o. E m- pong en Ba tok zullen liet- Koninklijk jacht tegemoet stoomen en de navolgende plaatsen in den stoet innemen De A r d j o e n o begeeft zich voorop, de E m- pong zal aan stuurboordzijde en de Ba tok aan bakboordzijde van liet koninklijk jacht stoo men. 10. Nabij het oostelijkste schip der linie aan gekomen, zal het koninklijk jacht, vergezeld van laten. Een man, blijkbaar het hoofd der familie, in hemdsmouwen, met ontbloot hoofd, lag op de knieën, een glas bier in dc eene, eene snede brood met boter en worst in do andere hand. Zijn blozend, opgeruimd gezicht, om den mond zorgvuldig geschoren, straalde van vreugde en vroolijkheid, terwijl hij zijne gasten, bestaande uit zijn vrouw, hare ouders, zijn zwager, de winkelbedienden en winkeljuffrouwen, uituoo- digdo te eten en te drinken en zich zoo goed mogelijk te amuseeicn, want het was vandaag Johannesfeest. De vroolijke gastheer verkocht blijkbaar aardigheden, waarom het geheele ge zelschap schaterlachte. Nadat nog een eierkoek was opgedragen cn eenvoudig weg met de vin gers was verorberd en een flcsch portwijn de rondo had gedaan, hield de oudste winkelbedien de eene toespraak, die blijkbaar heel hartelijk en roerend was, want de vrouwen haaklen hare zakdoeken voor den dag en brachten die aan de oogen plotseling daarop word de toost zóó vroo- lijlc en tintelend van geest, dat de bijvalsbetui gingen en het gelach den redenaar dwongen hem af te breken. De magister zag cn hoorde dat alles mee aan en zijn voorhoofd werd be wolkt; maar hij verwijderde zich niet, doch zette zich op een steen onder een den neer om de drukte van „dat vee" aan te zien. Toen de toost ten einde was cn men nog eens op de gezondheid van gastheer en gastvrouw had gedronken, wat met hoera's en getrommel op borden en schalen werd beantwoord, begon liet gezelschapsspel „Kapitein vaar af Magister Blom zag, hoe de jonge mannen het zich in hunne hemdsmouwen gemakkelijk maak ten en hoe de vrouwen hare manchetten op den hagedoorn hingen; men nam zijne plaats in en het loopen der hazen begon. Als de ridder zijne dame had gevangen, hief hij haar met. beide handen omhoog en draaide met haar in een kring rond. Jongen en ouden lachten clan, dat dc echo van de rotsen in de abijheid weerklonk. „Is dat naïeviteit of corruptie?" vroeg do ma gister ziclizelven af. Maar deze menschen wis* m evenmin wat „na ïeviteit" als wat „corrupti was, en juist deze omstandigheid maakte dat zij zoo ongezocht vroolijk waren. Toen zij genoeg geloopen en ge speeld hadden, was de koffie gereed. De ma gister kon niet begrijpen waar dc hoeren gelee'-d hadden zoo hoffelijk jegens de dames te wezen zii kropen op handen en voeten rond om met nl.uili e; de torpedobooten hiervoren genoemd, die linie aan de zuidzijde op korten atstand langs v.uen. waarhij door alle schepen dier linie bij het pa-- -eeren van liet koninklijk vaartuig zal «orden geparadeerd en achtereenvolgen- gejoeld. De E in pong vat tijdens de revue post acliU r het koninklijk jacht, li- Dc schepen, welke liet vaartuig van II. Al. de Koningin tot aan de schepenhnie in den stoet gevolgd hebben, zullen, bij die linie aan gekomen, benoorden deze langs varen en aldaar tegenover de linie ankerplaatsen innemen, al-: Jlr. Als. Bellona op: 51 gr. 41' 38" N.Br. en gr. 22' 13" Wi, van Anwteidam Hr. Als. Dolfijn op: 51 gr. 41' 38" N.Br. en 0 gr. 22' 2,"5 W.L. van Amsterdam. De boot der Alaatschappij „Zeeland" op: 51 gr. 41' 38" N.Br. en 0 gr. 21' 51,"5 W.L. van Amsterdam, welke ankerplaatsen door lonne- boeien worden aangegeven. 12. Bij liet westelijk einde der linie aangeko men, zal liet koninklijk vaartuig voorover Ilr. Als. schip K o e t e i den steven wenden en in oostelijke richting terugstoomende, de noordzij de der linie volgen tot, nabij het admiraal-chip Ilr. Als. pantserdeksehip 'L c e 1 a n d, alwaar liet jacht zal ankeren. 13. Nadat het Koninklijk jacht zal zijn ten anker gekomen, zal Hare Alajc-tcit een bezoek brengen aan boord van het Admiraalschip. 1 1. Bij aanboordkemst van H. AL de Konin gin, zal door de equipage van het Admiraalschip worden gejoeld, welk voorbeeld onmiddellijk door alle overige schepen der vloot zal worden gevolgd. 15. Zoodra II. AI. de Koningin, onder het joe len der equipage en dat der overige schepen, het Admiraalschip zal hebben verlaten, zal Iïoogst dezelvo met 35 schoten worden gesalueerd en zal de terugreis met liet Koninklijk jacht door H. AL weder worden aanvaard. it>. De torpedobooten A r (1 j o c n o, E m - pong en Ba tok zullen ook thans weder hot Koninklijk jacht vergezellen, in dezelfde orde als in ait. 9 genoemd, tot bij de haven van Aloerdijk, alwaar II. Al. de Koningin zal debar- koeren. 17, Betreffende de maal regelen van orde tij dens de revue, door II. AI. dc Koningin over do vloot te houden, wordt verwezen naar de politie- ■xwmmaLTMe&EOCarttCKZCtiza ■lit, suikerdoos en broodkorf de dames te bedienen. „De mannetjes", dacht hij, „die voor de wijf jes het rad draaien; we zullen liet einde afwach ten," Alaar hij zag voider hoe de grootvader voor een kleinen knaap pijpjes sneed hoe de groot moeder de dienstbode wilde helpen in het reini gen van borden en s<-halen. liet, kwam hem al heel vreemd voor. dat het egoïsme iu staat was, zulk een vorm van nienschenliefde aan te nemen, cn zich zoodanig te verdoelen, dat allen even veel te geven als te nemen schenen want hij bleef overtuigd, dat het ten slotte toch niets an ders dan egoïsme was. Het gezelschap onderhield zich eindelijk nog gemimen tijd met pandverbeuren cn bij liet in wisselen der panden werden kussen gewisseld, werkelijke kussen, die men dertig schrede® in liet rond Icon hooren klappen. De magister, die van zijn verheven hoogte op den steen aanvankelijk niet critisclieii blik het schouwspel had gadegeslagen, werd ten slotte naar het scheen zoodanig door de ongekunstelde vroolijkheid dezer menschel} aangestoken, dat, het hem voorkwam als behoorde hij tot hun gezelschap. Nu begon mc-n te dansen. De ma gister had in de ZweedschLatijnsche gram matica van Beter Rabe dc volgende phrase ge lezen, welke daar als voorbeeld ter vertaling wordt gegeven. „Niemand maakt in nuehteren toestand sprongen of hij moet gek zijn." en hij had dansen steeds als een begin van krankzinnig heid beschouwd. Toen Hij nu zag, hoe deze jon gelieden, clie wel hunnen honger cn dorst volko men bevredigd luidden, maar toch volkomen nuchter waren, zich op de langzame muziek van een accordion bewogen, was het hem als zat zijn ziel op een schommel, welke door zijne oogen in beweging werd gebracht, on al spoedig kon hij zicli niet weerhouden met den rechtervoet op het mostapijt de maat aan te geven. Toen hij er een volle drie uur had gezeten, stond hij op. Het kostte hem eoriigc zelfopoffe ring zich to verwijderen, een gezelschap te ver laten, dat zoo goed de kunst had verstaan zijne sympathie tc wekkenzijne mismoedigheid was geweken en hij gevoelde eene inwendige rust, eene kalmte en eene tevredenheid als had hij zelf aan deze uitspanning deelgenomen. I)p avond was gevallenlangs het verbin- dirgskanaal met de Baltische zee keerden de j stoombooten waarmede pleiziertochtjcs waren rnomoii in de ..Sta it- Courant i aan Va warenden en andci e bla- 1- tern-men gereserveerd voor de vaartuigen zijn aangewezen lijdt lijk betonde Noordvrvaavw.t'cr i-b- in (Ie Rein den, waarl pat tu uhei io- Ht t e li het vaal water d uir bcoo-teli, gelegen benoor den een denkbeeldige lijn, getrokken var de Stompe ton no. 5 aan den Wc-tebjken ii gang van den Nieuwen Overval naar de voorlaat-te Oostelijke ton aan den Zuidkant van het tijde lijk betonde Noordervaarwater, welke ton met, een blauwe vlag zal woiden gi-mmkt 2o. In het Holl.unlsch l)iop ten Noorden van de LiiM-he Oor**, (Inch niet. bewesten de Bolton in). '1, noch benooulen de denkbeeldige lijn, ge trokken door die ton en de Stompe ton no. 1 3u Kleine vaartuigen met weinig diepgang vinden nog eene ligplaats tusselu-n den Noord- IlrabanDchen wal on de denkbeeldige lijn, gaan de door de roode ton no, 2 en no. 3 cn liet, licht van Noord schans, echter niet bewesten de ronde ton no. 2. 18. Do vaart,uigen belast met hit, politicloo- zieht zullen als oiulerscheidiugstceken in top voe ren een driehoekig witte vaan, waarin het woord „Bolitie". 19. Van af een uur vóór aankomst van 11. AL do Koningin aan het station Aloerdijk, zal de vaart nabij Moerdijk tot aan de spoorweg-brug over liet lloilandsch Diep, op den Nieuwen Overval en in het Noorder- en Zuidervaarwater beoosten Willemstad, tot aan liet vertrek van Hare Majesteit, zijnde ongeveer 5 uur 11:1 aan komst, gehuil worden gestremd. Van dit verbod der vaartezijn echter uitge zonderd de in geregelden dienst varende binm-ii- ■slooms hepen, welker vaarweg door het lloi landsch Diep voert, niet tlu-n verstande, dat het koninklijk jacht met de volgsclu-pen. noch in tegen-, noch in medehggeude richting steunende, of varende, door zoodanig schip mag worden ge- pa sscerd 20. Tijdens de inscheping en later dc ontsche ping van IL AL de Koningin aan of van boord tan hel koninklijk jacht, zal liet vaarwater tus- schen de zoogenaamde Blaat van Aloerdijk en den Noord-Brahantsclion wal tot aan de spoor wegbrug over hut Iloliandsch Diep geheel moe ten uoiden vrijgi laten, terwijl geen enkel schip of vaartuig- zich bij den koninklijken .-■toet, Lij- gedaan, terug-, met vlaggen en wimpels versierd en met luidkliukeudo muziek; men riep .hoe ra li men speelde en zong, dat men het op de rut-cu, in de bo-schen en iu liet park hooide. Nog nooit 111 zijn leven had de magister zich zóó alken gevoeld, zóó verlaten van allen, als onder deze ïneiischemnenigte 't scheen alsof alle menschen hem medelijdend aankeken li ij be gon weikelijk medelijden met ziclizelven te krij gen. 'L Verlichtte hem, iemand iets te kunnen vragen, alleen 0111 maar te kunnen spreken, het geluid zijlui' eigene stem te hooren, want in zijn gevoel van eenzaamheid en verlatenlu-id scheen het hem als gingen er vreemden aan zijne zijde. Toen hij op den omnibus stapte, nadenk hem een hond, die zijn meester had verloren, en leg de den kop op zijne knieën. De magister hield niet van honden, maar dozen joeg hij niet weg hij voelde iets weeks, iets warms, en het verla ten dier keek hem in d" oogen als wilde het hem smecken zijn meester te zoek"n. Aan do halte te Nijbroc gekomen, sprong de hond van het rijtuig en verdween. „Hij hooft mij niet meer noodig," dacht dc magister, en ging naar huis mi naar bed. De ervaringen, dezen zomerdag opgedaan, hadden de rustige zorgeloosheid van den magi ster verstoord. Ilij had ondervonden, dat noeii voorzichtigheid, noch voorzorgen, noch bereke ningen den menseh ten slotte voldoen. Hij ge voelde out zoo te zeggen den bodem onder zijne voeten wankelen. Twee jaren later het, was weder Joliannes dag gebeurde er iets dat aigenieene verbazing wekte. Een stamgast van de restauratie waarin ook Blom dikwijls kwam, had een uitstapje naar Alariefred gemaakt. In hel gras, in de nabijheid van het beroemde slot van Griffel-bob», had hij magister Blom ontmoet, die een kinderwagen duwde en een mand met mondvoorraad droeg, gevolgd door een lieelen troep dames en heeren, blijkbaar van het land afkomstig. Na het eten, zoo vertelde de verbaasde stamgast, had de ma gister vroolijke coupletten gezongen en met de jongelieden „Boolsche hok" gespeeld. Hij geleek wel tien jaar jonger en was voor de ciamcs wer kelijk een ridderlijk cavelier geweest. Dat alles was toch bijzonder merkwaardig. De magister echtgenootWat men al niet beleven kan. I 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1