&it\ m |52"° jaargang. Dinsdag 13 September 1898. N°. 9728, DE GELDDUIVEL FBTJILXjETOIS?. If msè. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. PUBLICATIE. BUITENLAND. L'tll 1.4.» 1l Isohhembhtspbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p, kwart. - 1.05 franco per poat, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BURBA tl r ÉMTERgTRAA® Ueïeplioon Mo. 123. Ahverteottoprijb: van 1—5 gewona regels met Inbe grip van cene Courantf OM Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Keuring van VIccscli. DunoKHEnsTca r.N wethouders van Schiedam irengen tor kennis van belanghebbenden, dat tc rekc- Jnen van den ISiloo dezer, wanneer de vei ordening tot miffing van keurloon van vleesch m working tieedt, do fkeiirmeestei van liet vleesch op ioderen werkdag van J'svoorm. van 89 en op Maandag en Dinsdag boven- Itdien van 's nam. 31 uur in het Keuringslokaal, aan ofde voormalige Rotterdamsche pooit zal vaeeeren tot Tiet ontvangen der opgaven voor het slachten van vee, gen dat aangiften buiten dien tijd gedeponeerd kunnen Snorden in een bus, daaivoor aan gezegd Keurings- flokaal aangebracht 'Schiedam, den 12den September 1R98. Burgemeester en Wethouders voornoemd VERSTEEG. De secretaris, VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 12 September '98. Keizerin Elizabeth. Schandelijker, laagliartiger daad dan de moord, dien de electricche- vonk eerst twijfelend j nog, maar weldra met verpletterende zekerheid naar alle uiteinden der wereld meldde, deelt do nieuwere geschiedenis nauwelijks mede. Een vrouw, een zestigjarige vrouw, wier toe komst eens zoo heerlijk-schoon scheen en wie het leven bracht veel rouwe, een vrouw die een der hoogste posities in de wereld innam, zonder dat die wereld ooit haar invloed bemerkte, cene aris- tocrate van geboorte niet alleen, meer nog van geest en hart, een vrouw die, gebukt onder het leed dat haar reeds trof, overal do rust zocht die 1 alleen de dood kan schenken, thans tot rust gebracht, maar op een wijze die de slag te zwaarder maakt voor wien hij treft. „Arme keizer Frans Jozefroept men on willekeurig uit. Een aaneenschakeling van zorg eu verdriet was uw leven - zelfs het geluk van uw eens onder de gunstigste voorteekenen geslo- Iten huwelijk, werd vernietigdthans op hoogen j! ouderdom, in het jaar dat een jubeljaar moest zijn, komt de verbijsterende euveldaad de reeks van rampen bekronen die reeds den monarch, den echtgenoot en den vader hebben getroffen. Toen Frans Jozef, zes jaar nadat hij onder moeilijke omstandigheden het bewind aanvaard had, dat zijn oom en zijn vader aan zijn jeug dige krachten hadden toevertrouwd, toen Frans Jozef zich in 1853 verloofde met de nauw zes tienjarige, beeldsclioone en lieftallige prinses Eli- zabeth Amolie Eugenie van Beieren, dacht do jeugdige, smoorlijk verliefde vorst dat zijn ge- s "itikzon ging verrijzen, S Maar èn voor den Keizer en voor rijn jeug- DOOR S. WÖRISIIÖFFER. j,;? Zijn arm omsloot baar vaster, «Alsof u mij niet Ik begrepen had," antwoordde hij op onvasten toon. |y' nik versta u hoe langer hoe minder, b„ron." Dat klonk bijna scherp; maar het ontmoedigde hem niet, «Mogelijk," antwoordde hij, »0p een Iandere ster, in een wereld waar er niet zooveel 1wetsartikelen en niet zooveel zedelijke buien zijn, zou ik in dit opzicht misschien meer geluk hebben." h'. tü doet dus tegenwooidig aan sterrenkunde?" ii ®Ja, mevrouw. Hot zijn twee zwarte stenen die ik bestudeer.' Anna lachlo. «Wacht u voor valsche conclusies, baron. Eén enkele vergissing brengt de geheole berekening in do war." >Maar nu zijn wij aan de beurt", voegde zij er toen haastig bij. 'f' Achter hen beiden dansten Erik en Ruth. sMijn- liheer Wolfram", zeide hot jonge meisje halfluid, ir iv/e&t n geen plaats waar oen schat verborgen Kent u geen tooververs dat de dweigen "ïjgebiedt op zekeren nacht goud en edolsteenen op gonzen haard te leggen Ik zou dat bruine dvvar- Vgenvolkjo goed kunnen gebruiken." digo gemalin scheen geen geluk geschapen, zoo- dat mensclien die aan het Hof te Wecnen ver keerden, verklaard hebben dat hot gelukkigste jaar uit het leven der Keizerin dat barer ver loving was. Schoon, lieftallig, zeer goedhartig cn vrij van voorooi doelen was Keizerin Elisabeth; maar aldus Ernest Tissot die te Wccuen het hofleven nauwkeurig bestudeerde zij was een prinses van liet oude regime, een vereerster van do on beperkte macht. liet goddelijk recht was vóór haar de grondslag van elke staatkunde. En toen Oostenrijk een constitutioneele monarchie werd, trok de Keizerin rich terug om nr afzondering te leven. Slechts zelden verscheen zij op dc drie of vier feesten welke do keizer cllcon winter geeft. Meestal liet zij zich aan het hof vervangen door- haar nicht Maria Joscpha. In Oostenrijk was zij daarom niet bemind; meer in Hongarije dat haar wederkeerig meer aantrok. Zij scheen hooghartig, maar was inder daad zeer gevoelig van hart. Haar lievelmgsvcr- blijf was het marmeren kasteel Miramar aan do Adriatisehe Zee, haar lievelingsschrijver Ileiu- rich Heine wien zij op Korfu, waar rij in latere jaren veel vertoefde, een standbeeld oprichtte. Nog meer zonderde de Keizerin zicli af, toen het noodlot zijn hand zwaar op cle keizerlijke fa milie liet rusten. De eerste slag was het onge lukkig uiteinde van 's Keizers broeder Maximi- liaan in Mexico in 1867. Maar vrceselijker was dc weinig roemvolle, gewelddadige dood van haar eenigen zoon, van Kudi zooals hij in don familiekring heette, in 1890. Na het drama van Mayerling zwierf de Kei zerin lusteloos door de wereld. Eerst verbleef zij langen tijd op haar heerlijk paleis Achilleion op Korfulater ging zij veel naar do Riviera of in het- gebergte. Een jaar geleden was do zuster dor Keizerin, de hertogin van Alenyon, eon der slachtoffers van den rampzaligen biaiid in de weldadigheids- bazar te Parijs. 1 Thans staat de arme oude Keizer alleen met zijn leed. Toen liet bericht van don moord te Weencn aankwam, waren de ministers in raad vergaderd. Graaf Goluchowsky vertrok onmiddellijk naar Schönbnmn om den Keizer de treurmare mede te deelen. Toon Frans Jozef den dood van zijn gemalin vernam, baistte hij in snikken uit. Do Keizer keerde met graaf Goluchowsky naar Wee- nen terug en sloot rich met dezen m zijn ver trekken op. Hij weigerde iemand hij zieli toe te laten. Keizerin Elizabeth zal waarschijnlijk op Kor fu begraven worden. Eenige jaren geleden moet zij een codicil aan liaar testament hebben toege voegd, waarin zij den wonscli uitspreekt daar begraven te worden „vlak bij de kust, zoodat de golven voortdurend komen breken op mijn giaf". Over de omstandigheden waaronder do moord plaats had, is het volgende gebleken. Toen do Keizerin Zaterdagmiddag het Hotel „Beau Ilivago" te Genève verliet 0111 zich te be geven naar de aanlegplaats van de stoombooten kwam er ter hoogte van het Bruuswijk-Monu- ment een individu op haar af, eu bracht haar een krachkgen stoot too in do hartstreek. Men dacht eerst dat liet ccn stomp mot do vuist was, want wel zakte de Keizerin ineen, doch zij slcud mot de hulp van cene dame uit haar gevolg en een paar omstanders weer op. Zij kon cle aanleg plaats nog bereiken en ging aan boord. De ka pitein wist eerst niet wat tc doen, maar besloot toch weg te varen. Weldra verloor de Keizerin het bewustzijn, en toon eerst bemerkten de hof dames cho II. M. hielpen, een kleine bloedvlek. Terstond keerde de boot terug; op een ge- improviseerde baar word cle ongelukkige Vorstin mtar het hotel gebracht. Doctoren en een jiries- ter werden gehaald, en aan den Keizer weid be richt gezonden. Allo moeite werd gedaan om de Keizerin te behouden, maar niets moelit baten. Om drie uur gaf do Keizerin deu geest. Do moordenaar bediende zicli van een drie- kuutrg scherp geslepen wapen. Nadat hij den stoot had toegebracht nam hij do vlucht, docli werd woldra gegrepen door twee koetsiers De man ging zingende mede, ou zeide onderweg o. a. „Ik heb haar goed geraakt Zij mout dood zijn". Aan het politie-buieau verklaarde hij an archist tc zijn on broodeloos. Ilij zeide niet den u erklieden maar den rijken een kwaad hart toe to dragen. Naar liet Paleis van Justitie ovei ge hucht, zeide hij tot den rechter van instructie en eon lid van de Bondsregeeiing geen Franseh te verstaan. Hij weigerde eerst te antwoorden, maar gaf ten slotte eenige inlichtingen, zooals wij gisteren reeds per bulletin bekend maakten. Hij verklaarde, dat hij sedert Mei in Lausan ne weikzaam was, on te Genève gekomen was in deu hoop daar den prms van Orleans te vinden, maar deze was reeds vertrokken. In liet verhoor legde hij bewijzen af van een weerzinwekkend cynismehij beweerde van zijn d&rtienjangcn leeftijd af anarchist te zijn. Hij zeide„Indien elk anarchist deed gelijk ik, zou de bourgeois- maatschappij weldra vernietigd zijn". Wel wist hij, dat deze op zich zelf staande moord tot niets dienstig wasliij had die dan ook alleen bedre ven om een voorbeeld te stellen. De moordenaar heet Lucchini, volgens som migen Luccliesi Nicaise, en is geboortig uit Par ma. Hij is 25 jaren oud. Twee maanden geleden, na do Milaauschc onlusten, liecfb hij een anar- elustenvergnderiug te Zurich bijgewoond, waar een zevental aanwezigen, onder wie Lucchini, aangewezen zouden zijn om verschillende souve- reinen van Europa te doodon, met name koning Humborb van Italië. De Franschc „Suietó" was daarachter geko men en stelde de regeering in kennisdeze heeft toen do Italiaansche regeering gewaarschuwd en zelf do uoodige voorzorgen genomen. Lucchini is bij verstek wegens deelneming aan do jongste onlusten in Italië ter dood veroor deeld. Een gelijk vonnis zal wegens zijn schande lijke daad thans waarschijnlijk niet over hem worden uitgesproken, daar in Genève de dood straf niet bestaat. De Zwitsorsche Bondsrogeering was officieel verwittigd van do aanstaande komst van de Kei zerin en liad de regeeiing van do kantons op do lioogto gebracht, maar de Bondsrogeering wist volstrekt niet dat de Keizerin naar Genève ging, Een behageüjke glimlach opende Eiik's lippen. Werkelijk, juffrouw Assmann?" zeide hij. En mag ik ook vragen waarvoor de begeerde schatten dan eigenlijk gebruikt moeten worden?" Ruth zuchtte, «Hans Adam heelt zorgfluis terde zij. «Zie maar eens hoe bleek hij is." «Zoo Daarom Alleen voor hem. Wat dacht u dan f' «Niets, niets.. Jammer, dat ik geen kennissen heb onder kabouters." «Dat kan men nooit zoo precies weien. Huizen er geen in de muren van Dornau, mijnheer Wolfiam?" Het hart klopte hem in do keel. Hot wus onmo gelijk opzettelijk te doen of hij het beteekenisvollo in haar toon niet hoordemaar hij moest ant woorden. «Neen, juffrouw." «Bat is jammer", zeide zij. sik had mij dal al zoo mooi voorgesteld. Hans Adam zou niet meer heimelijk zuchten." Hij wendde zich af. Rees daar voor zijn gees- lesblikken een spook op dat hij reeds dikwijls had meenen te zien en welks bestaan hij in kalme oogenblikken locb voor ondenkbaar hield. «Wij zijn aan de beurt, mijnheer Wolfram." De paren golfden en wairelden dooreen, or waren ver over de honderd peisonon aanwezig. Men gebruikte de verfrisschingen die beschikbaar waren gesteld staande aan het buflet of zittend, juist zooals het uitkwam, in groeitere of kleinere groepon, alleen of met zijn tweeën. Toen beval de baron een vluggen wals; hij stak zijn vrouw beide en had geen reden gehad om er zicli verder mee te bemoeien, daar de Keizerin incognito reisde. Gistermorgen zou do Bondsraad tone buiten gewone vergadering houden. I)e Oostenrijksehe gezant tc Bern is met den pro''ureur-geneinal van den Bondsstaat uit Bern naar Genève vertrokken. Tc Wccuen heeft do tijding van deze vrccsc- lijko gebeurtenis groote ontsteltenis en algemec- ne verslagenheid veroorzaakt Dc stoten eu plei nen zijn gevuld met duizenden mensehen. Dc schouwburg-voorstellingen zijn afgelast. De cou ranten verschijnen met rouwranden. In Zwitserland is de indruk niet minder groot. De bevolking is bcch'oefd en verontwaardigd te vens, cn de bladen ge cn uiting aan die ge voelens. De regeering Ik oft torslond den Keizer offi cieel van liet gebeurde in konnis gestold en haar innige deelneming betuigd. De kantonnale rogeenng van Genève besloot ten teeken van rouw de vlag halfstok to hijsehen. op hot stadhuis en zicli cn corps naar liet hotel Boau-Rivage te begeven om van haar deelne ming te doen blijken. Diep is ook de indruk dien het schandelijke feit te Berlijn heeft teweeggebracht. Do Kei zerin was daar een goede, een lieve bekende. De keizerlijke familie is zeer ontroerd Wilhelm II beval terstond den hofrouw en zond Frans Jozef con telegram van deelneming. Evenzoo handelden president Fanre en minis ter Dolcassé. Te Parijs is do indruk niet minder groot. Mcmengdc JMIcdcdceSittgeij. Do „Temps" meldt dat generaal Zuvlindon het dossior-Dreyftts aan minister Samen heeft ter hand gesteld. De minister van ooi log heeft zich tegen cle herziening van het proces van 1894 verklaard. De ministerraad zal lieden een be slissing nemen. Volgens de „Cnulois" zal president Fanre aan het traddionoclo manoeuvre-dejeuner, waaraan dc hooge Franschc cn do buitcidanclsche officie- icn zullen deelnemen, Dinsdag do „beslissende woorden" spreken waarop het leger en het land wachten. Zaterdagavond liep liet gerucht dat Estorhazy zich van kant heeft gemaakt Ilel gerucht is on waar gebleken. Mme Pays blijtt volhouden dat de majoor Parijs niet heeft verlaten. De Pruisische minister van binnenlandscho za ken iieeft een rondschrijven gericht tot cle ge meentebesturen, waarin hij er op aandringt er vooral voor te zorgen dab het aantal politic-agen ten in overeenstemming is met het getal der be volking. Do Spaanschc Senaat heeft liet vrcdesprolo- col en de wet, machtigende de rcgcering om het door de Yereenigdc Staten geëisclile grondge bied af te staan, aangenomen. De heftige redevoering van graaf Almenas in den Senaat tegen de officieren heeft een protest handen toe en dat hij haar nu tceder aanzag, was volstrekt niut gehuicheld. Ilij liet zich gaarne met den stiooro meedrijven en haatte niets zoo zeer als sterke opwinding. «Kom, mol I" Zij trilde over bot gebeide lichaam, maar toch stond zij op en vloog als vroeger, jaren geleden, met hem dien zij liefhad, snel als de wind voort. Gauwer I Nog vlugger, Hans Dat is voor het laatst in mijn geheelo leven I" «Dwaasheid, Oiiii. Het gaat immers prachtig I' Hij voelde dat zij zwaar in zijn armen laghij droeg lmar bijna hcplemaal, maar toch kon bij liet niet over het liait verkrijgen haar te waar schuwen. Arme kleino molZij was zoo'n goed, helderijk vrouwtjeop een onbewaakt oygenbhk kuste hij haar eens. «Wat bon je mooi, Cillieen ware kleine schoonheid «Heb je mi] lief, Hans? Ik bon jaloersch op allen die je maar aanzien, die je een woord gunt. Je behoort mij alleen toe En hij lachte zoigoloos. Hans Adam dacht alleen, wanneer hij juist groote plannen smeedde, dan het tegenwoordig oogenhlik. «Barones", waarschuwde zacht de stom der ge zelschapsdame. «Barones! Om Gods wil!" Cecilia wenkte afwerend. «Laat mij begaan, Adèlo I Ik wil nu niets •'•ooren Weer draaide do parel rond minntenlnng klopte het hait der jonge \ro nv van onstuimig geluk. «Men kan alles wat turn wil," had Hans Adam gezegd. Alles? Die vreemde hitte in haar botst, dat gebrek aan lucht, zij kon het toch bijna niot uithouden. Haar oogen waren gesloten. «Hans ik stik s Wij zullen ophouden, schat." Een vlugge draai bracht hem en haar uit do rij der dansenden. Uaar hoofd lag tegen zijn horst; lmar borst zwoegde; haar handen giepen Imimp- achtig nair een steunpunt. «Roep Adèle, Hans!" De gezelschapsdame stond naast haar haar. Dat meisje met haar gesloten karakter en haar onhon- baien tred scheen alles te zien cn op alle punten tegelijk te kunnen wezen. Do baron haalde ve,'richt adem toen hij haw gewaar werd. «Juffrouw M,ilter,Wat zouden wij zonder uw onvermoeide zoig mouten beginnen? Waarlijk, tk ben u hoogst erkentelijk." Een huivering voer door de slanke go-trite van het meisje; de wimpers wei don neergeslagen «Is orn een geheim te verbergen, maar over de bovendo lippen kwam geen antwoord, iiBieng mij naar bmten. Adolo," fluisterde de baiones. «En ga jij naar do gasten, Hans; dans, wees vrnnhjk Uiat mnmaiid iets bemerken. Ilij aauelde nog. «Maar, schat, je zmt er zoo ska hl uit." «Ga maar. ik wil het!" «Juffrouw Malton, ik laat aan u do zorg voor mijn vrouw over." «Goed, baron." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1