c$m 52s'6 jaargang, Woensdag 14 September 1898. N°. "9729. m M I Tweede Blad Een Journalistenuitstap. f li l tl BINNENLAm" Verschijn! dagelijks, uitgezonderd Zon» en Feestdagen, FEXJILLETOjST. illM-isfeiSsuii* i, 'X I «s C| ■5l /(il jg fi UITGEVERH. J. C. ROELANTS. 1 o.so - 1.05 - 1.80 0 O" S5Ü2EEAST: WreRfïMAÏ 99, 'ffeüeptmon Wo. 123. °P i v 7 A U- v 3 w. "•«•J <f£ lü <3J J) fU ■ill tv% f/K il;1' Asdhkbhentspkus voor Schiedam, por kwartaal i omliggende plaatsen, p. kwart. />«mco peur poat, p. kwartaal. Afzonderlijke commers. Adres van den Christ. Werkmansbond. Vanwege den Christ. Nat. Weikmansbond is aan H, M. de Koningin bij gelegenheid Unrer inhuldiging een adres aangeboden. Dit adres was van den volgenden inhoud Geëerbiedigde Koningin Nu het gansche volk, in tal van georgani seerde groepen, Uwo Majesteit zijne eerbiedige hulde komt aanbieden, kan en wil de Christe lijke Werkmansbond niet achtei blijven in de zichtbare betooning van zijne innige gehecht heid aan de Vorstin van Nederland. De 7000 arbeiders die tot hem behooren, eeren in Uwe Majesteit het huis van Oranjo, waaraan ons volk naast God, zijne vrijheid en zijne zelfstan digheid te danken heeft. Bovendien begroeten zij, f.u gepaste onder danigheid, in U, hunne Koningin, de schild- draagster voor de rechten der natie. Ja, deze onvergetelijke dagen, beziende in het licht der historie, zoowel als in het licht der Goddelijke Voorzienigheid, huldigen in U de Pi irises van Oianje, de Koningin bij - Giatie Gods. Het is daarom niet slechts hun hcht, maar ook hunne eer, zich Uwer Majesteitgehoorzame onder danen te noemen en Uwe Majesteit de verzeke ring aan te bieden, dat zij pal zullen staan in trouw aan tioon en kroon. Maar daarnevens is bot hun eene beboette, voor Uwe Majesteit de bede op te zenden tot Hem, die het lot van Vorsten en volken be stuurt, dat Uwer Majesteit's langdurige regee ring zich moge kenmerken door vrede, welvaart en orde, en het Nederlandsche volk rijk gezegend worde onder de heerschappij van Zijn geliefde Koningin Wilhelmiria 1 Uwer Majesteit's getrouwe onderdanen. Hierop volgden de handteekeningen van bijna alle leden van den Werkmansbond. Het eigen aardige hiervan is juist, dat de leden zelf hun naam geschreven hebben. Daarvoor diende het reepje papier, dat eik lid ontvangen heeft Al die reepjes zijn nu netjes opgeplakt en achter het adres gevoegd. Dat hierdoor een reuzenalbum onstaan is, kan iedereen nagaan. Woensdag is bet album, ter audiëntie op bet Paleis te Amsterdam, aan Ilare MajosteiL aan geboden door dr. J. Th. de Vissor, eoie-voor zitter, W. A. Genneken, voorzitter, A. van Ooij, secretaris en J. W. Meijer, penningmeester. Een album voor de Koningin. Door de Zusteis Ursulinen van het Perisi- ouaat-Jerusalem te Vernaai werd aan II, M. de Koningin bij H, D. kroning een album aan- w - v f 1 hl* aBcazaaasGsaoai t t Men schreef ons uit Amsterdam van 11 Sep tember. f Gister bobben wij don dag goed besteed. Door de zorg van liet Buitenlandsch Comité der pers was aan onze vreemde gasten con voor hen. zeld zaam. genot bereid en wel een bezoek aan Edam, Volendam en Marken. Ik kende het land, waar heen wij togen; mob con kleine vanant op een der Braga-gediehten kan ik zeggen „Mijti wieg stond tussclion koemostvaalton ,",En verselr bereide kaasjes in" maar heb was mij toclr een genot, om, toen de extra-trein, die ons naar Kwadijk bracht, langs het station Oostzaan reed, en do vreemdelingen de smalle strooken land als liet ware op liet wa ter zagen drijven, dezen to vertellen, dat in de zestiende eeuw, in liet begin van den taclitigjari- gen oorlog, in dezo streken oen geslacht van vrij- buiters woonde, die onder aanvoering van hun dapperen kapitein 'blloen, gezeten in Jiun snel- varondo melksehuiten, waarvan het model tot beden bewaard is gebleven, het Amsterdam, dat toen nog do zijde der Spanjaarden hield, zeer lastig maakten, en met hun lange ganzenroeren i «enmaal een geheel regiment zware Spaansche ruiterij, dab langs den TJdijk naar Haarlem toog, terwijl zij van beide zijden don dijk bezetten, geheel vernietigden. "IToen wij Purmerond voorbijreden Icon ik hvra K verhalen, lioo dit stadje gebouwd is op een soort van zandbank, gelegen op een plek, waarlangs few m ADvrniTEOTrai-Mja; van 1—5 gewone regels met inbe grip van cone Couranto.gg Iedere gowone regel meer0 10 Bij abonnement wordt korting verleend. geboden. Dit album is gebonden in rooile Bor deaux-zijde, waarop liet Nedeilandscho wapen keurig in goud is beweikt. [let eerste blad in 't album vei toont eon Oranjeboom in een om- hegden tuin, bewaakt door den Noderlandsclien Leeuw, waalhoven een passend gedicht van Vondel, De oveiigo bladen bevatten de geteekende wapens der pi ovinciun en voornaamste steden waai uit kinderen 't pensionaat bezoekendaai bij zijn toepasselijke spreuken aangebracht. Verder komen er de wapens van Fiankrijk, Duitschland, Engeland, België, Transvaal on Ned. indie in voor, daar ook uit deze landen leeilingen de lessen volgen. De wapens zijn verder omgeven door siei lijk geteekende zinnebeeldige guiilandes, waar tusscben vet meld staan de Pensionairen, die tot voornoemde rijken, provinciën en steden behooren. Vooral verdient vermeld te wolden de provincie Limburg, wam bij geteekend zijn: de St. Sm vatiuskei k van Mansti ielif, rle Mun- steikeik ie Roprmond en 't Pensionaat Jeru salem te Venraai. Alles is bewerkt met de pen en men weet bepaald niet wat men 't meest moet bewon deren do hoogst artistieke uitvoering of 't ge duld, dat dit juweeltje schiep. Ilat geheel vormt een bewijs, tot welke hoogte in de kunst onze ecrw. Zusters liet gebracht hebben. liet geschenk zal dooi tusschenkomst van luitenant-generaal J, W. Beigansius, inspecteur der artillerie, aan II. M. oveihandigd worden. Een dochter van den gewezen Minister is vóór eenigen tijd in dit idoo3ter in de oide der II. Ursuia opgenomen. («L. IC") Rijkspostspaarbank. In bijvoegels tot de aSt.-Ct." van heden is opgenomen het Verslag betrekkelijk den dienst der Rijkspostspaarbank over 1897, Daaraan is liet volgende ontleend «Personeel." Onder den directeur was, aan het einde van 1897, ter directie werkzaam het navolgende personeel1 onderdirecteur 2 commiezen; 6 adjunct-commiezen; 13 kler ken der 1ste klasse; 21 klei ken der 2de kl.; 1 concierge (waarnemend) van het hoofdge bouw; 59 tijdelijke ambtenaren, van wie één als portier in het hoofdgebouw dienst doet, en Uvee de beliekkiug van concierge in de bijge bouwen der directie vervullen. «Uitkomst over 1897". De uitkomsten waren hoogst bevi etligd. Het getal der inlagen bedroeg 976135, tegen 916519 in 1896; het ge/amen- lijk bedrag dier inlagen f 31,736,335.6Q5, legen f 28.040,184.12"' in 1896; dus meer in 1897 59916 inlagen, tot een gezamet'ijk bedtag van (3,095,851.48. «Terugbetalingen." In vei houding tot het ge- heele aantal inlagen, is het aantal inlagen 'ut zegels, in 1896 6.5 pet. bedragende, in 1897 vermindeid met 0.9 pet. Ook het gezamenlijk do verbindingswegen to water der toen nog niet ingedijkte meren Beemster, Purmcr en Wonner liepen on hoo dit oorspronkelijko visschersdorp, dat reeds omstreeks 1200 de in dio meren gevan gen paling naar Londen uitvoerde, waar op de visehmarkb nog een bank bestaat, dio Puimer- banlc heet, latei', toen de drie meien speciaal mot Amstercuunsch geld, gewonnen in den handel op „den Grooten Oost", waren, ingedijkt, een bloeiend landstadje werd, inet ecu uitgebroiden kaashandel en in het buitenland beroemde mark- ton v>or vee. Zoo kwamen wo te Kwadijk, waar ons zestig wagentjes wachtten, de meesten van Ubrechtsch model, benevens oen viertal Noordhollandsclio sjeezon, liet rijtuig, dat vroeger in Nederland zoo algemeen in gebruik was, dat ook do vader er zich van bediende, wanneer bij do dili gences bestonden toen zelfs nog niet zijn zoon, die wat veel op de academie zwierde, naar lrais baalde. De burgemeester Calkocn van Edam en eon zijner wethouders, de heer Tuin, ontvingen bier gasten, die vreemd rondom do buitcnlandscho zich koken in dezo woestijn van gras en nog eens gras, doorsneden met smalle zich in de verre horizont verliezende sloten, waaruit hot dorpjo Kwadijk als een oase omhoog stijgt. Laat ik niededcelen dat Kwadijk is een proponenteplaats en dat elko domino, die daar ooit getracht heoft zijn boeren tot lioogere idealen op te heffen, zoo spoedig als hij kon de klei van zijn voeten schudde, om. elders de menschheid beter to ma ken. Er stond nog een cerepoorb bij liet station, waaronder wo moesten door rijden. Op don 31sten Augustus stond daarop to lezen: „Leve "Wdbelmina", nu lozen wij het woord „Wei- aantal inlagen beneden f 10 verminderde weder, nl. met 1.4 pet. Die ver minderingen beliepen in 1896 respectievelijk 0.4 pet. en 0.9 pet. Over 1897 bedroegen de terugbetalingen 28 9 pet. van de som der inlagen over dat jaar, vermoei derd met bot saldo tegoed over de vórige jaien. Die vei houding bedroeg in 1896 29.1 pet. liet getal iechtstreek"^che tei ugbetalingon, iu vei houding tot dal der tei ugbetalingon op oi dors, verminderde in 1897 met 1.6 pet. liet derde kwartaal van 1897 was, zoowel ten opzichte van de inlagen als ten aanzien van de tei ugbetalingon, hot gunstigste. «Rente. Tegoed". Onder de terugbetalingen is begrepen, wegens aan dc inleggers uitge keerde rente op geheel afbetaalde boekjes, eenc som van f46,236.55. Wegens rente werd aan het einde des jaars op de boekjes bijgeschreven een bcdiag van f 1,407,020.09, zoodat du som der uitgekeerde en bijgeschreven rente bedraagt f 1,453,25664. Over 1896 bedroeg die som f 1,229,442.13. Dus meer iu-1897 f223,814.51. Met inbegrip van de boven vei melde som, wegens bijgeschreven rente, bedroeg liet geza menlijk tegoed der inleggers aan het einde van 1897 f 61,646,480.53Vj. Aan bet einde van -1896 bedroeg het f 52,863.4S7.76Vs, zoodal het vermeeiderde met f8,782,992.77. «Belegging". Wegens belegging van gelden werd in 1897 eene gezamenlijke icnte verkre gen van f 1,811,127.84. Waarvan werd uitge heeld of bijgeschreven ten behoeve van de inleggeis (zie boven) f '1,453,256.64, zoodat aan rente meer werd ontvangen dan uitgegeven f357,871.20. In 1896 bedioeg dit f364,693.35Vs, dus min der in 1897 f6,822.151/». Iletgomiddeki renlebcdrng in de jaren 1881 1897, verkregen, was a. wegens insein ij vingen op de grootboeken en andere NedeilandscheStaatsschuld, 2.91 pOt. b. wegens effecten en pandbrieven, 3.28 pOt. c. wegens prolongation, 3.03 pOt. Het gemiddeld rentebedrag over 1897 verkre gen, was 3.09 pCt., tegen 3.14 pCt. in '1896. «Overzichten, statuten en tabellen", liet ver slag bevat de volgende bijlagen 'lo. overzicht van liet aantal kantoren, inleg gers, inlagen en tei ugbetalingon, van het geza menlijk cu gemiddeld beding der inlagen en terugbetalingen, en van tegoed voor elke pso- viricie afzonderlijk en over het geheele rijk 2o, staat, aanwijzende bet bedrag der inlagen en ter ugbetalingon, alsmede het voor- of na- deelig saldo, aan het einde van elke maand 3o. staat, aanwijzende het aantal in omloop zijnde boekjes en het tegoed der inleggers aan liet eiode der jaren 18811S97 4o. staat, aanwijzende liet aantal der op uit. Dec. '1897 in omloop zijnde spaarbankboekjes, gesplitst naar het bedrag van het tegoed 5o. beroepsstatistiek over 1897 kom" en ik bewonderde den practischon geest van mijn „landsjes", dio aldus de waarde van con versiering wisten te schatten en te ver dubbelen. Ik had aan mijn Parijsclie reisgenooten, met wien ik de coupé in den extra-trein en thans liet Utrechbsche wagentje dab ous reed, deelde, wel bemerkt dat zij mij niet altijd begrepen. Een polder was voor bon, wat wij een water schap noemen, een zekere uitgestrektheid gronds, waarom heen eon dijk ligt, dat te hoog water moet keoren. Op de brug gekomen, die don Pur ine!' met den weg naar Kwadijk verbindt, toon de ik hun aan hoeveel hooger het water in de ungsloot stond, dan het weiland was gelegen dat wij aan den dijk voor ons zagen liggen. Nu werd voor hen duidelijk do boteckenis van liet „oude land" dat er altijd geweest is, en van den drooggomaak ten polder en toen ik hun in de verte den schoorsteen vail een stoomgemaal aanwees, dat het binnenwater in den polder op een zeker peil moet houden, kwamen zij tot de overtuiging dat wij waren „dans uu. pays mcr- veillenx". Op een boerenplaats, die don naam droeg van „Uit en Thuis" en waarvan do lieer H. Boes de bewoner was, werden aan de vreemdelingen de geheimen van het „Keezen" (kaasmaken) ont huld; veel begrepen zij er niet van, omdat wel licht ook aan den uitleg iets haperde, maar de buitenlandsche dames interesseerden zich in het bijzonder voor het hoofdtooisel van do vrouw van den heer Boes, die den „gouden kap met juweelen voomanld en jmveelen spelden" droog, terwijl de kant van de muts echt was. Een snoer koralen zoo groot als knikkers, met gouden slot tooide haar hals en liet goede monsch liet zich door liet polyglotiscli damesgezelschap bekijken 6o. oveizicbt der uitbetaalde rente op geheel afbetaalde boekjes en der bijgeschreven ïente over 1897; lo. staat, aantoonondo de percentsgewijze vei houding van iict aantal inlagen doormiddel van formulieren met aangehechte zegels (post- of spaarbankzegels) en van liet bedrag dier inlagen tot liet totaal- So. oveizicbt van de volstrekte en percents gewijze vermeerdering der in omloop zijnde boekjes en vau het tegoed dei inleggers over 1881—1897; 9o. oveizicbt van het aantal en bedrag der inlagen en terugbetalingen, liet aantal uitgege ven en albotaulde boekjes over 18811897, zoomede van liet saldo-tegoed en de in omloop zijnde boekjes aan liet einde dier jaren een en ander betreffende purlieu hete inleggers en vereenigingen lOo. twee tabellen, aanwijzende de verkre gen rente a. wegens belegging iu Nederland- sclio Staatsschuld, benevens in effecten en pand- biieven; b. wegens belegging op prolongatie; 11 o. twee tabellen, aanwijzenden. do aan- koopen van Nationale Schuld, ten behoeve van inleggers; l. de door bemiddeling der Rijks postspaarbank ïngevordeide rente der ten be hoeve van inleggeis aangekocht Grootboek- inschrijvingen. «Bedrijfskosten". Ter aanzuivering van de som, door de Rijkspostspaaibank verschuldigd wegens de te haren behoeve door het Rijk ge dane voorschotten over 1896, werd in den loop der maand Juni 1897 een bedrag van 224,687.41 '/n aan 's Rijks schatkist terugbetaald. De kosten per operatie bedroegen in 1897 f O.I7Va togen f 0.17 in 1896, die per inleg ger beliepen over 1897 f 0.38 tegen f 0.38 in 1896. De »St.-Ct." bevat de volgende kennisgeving De ondergeleekende heeft de eer de civiele autoriteiten, deputation en beuren particulieren, welke 7ich voor de cour van gelukwensching op 14 Sept. a.s. hebben aangemeld, te verzoeken, niet volgens de mededeeling in de «Ned. Stct." van 4 en 5 Sept. j.I. te 8.30 maar eerst te 9.30 ten paleize aanwezig te zijn. Bovenstaande verandering in uur betreft echter niet de leden der hofhouding, de ge wezen ministers, de giootkruiseu in de Neder landsche orden, de Staten-Generaai den Raad van State, den Hoogen Raad der Nederlanden en de Algemeene Rekenkamer. 's-Giuvenhage, '12 Sept. '98. Z>a opperceremonicnt. v. 'II. M. de Koningin, Baron du Tour van Bellinchave. Bij Kon. Besluit is benoemd in de orde van Oranje-Nassau, tot olficier (met de Zwaarden), de kolonel J. F, Diemer, kommandant van bet 2e regiment veld-artillerie. en met vragen bestormen, waarvan zij echter niet één kon beantwoorden. Edam had zich in feesttooi gestoken. De vlag gen wapperden ren do lage huizen, soms voor de koppen der paarden, terwijl wij onzo „joyeuss ontrée" deden, voorafgegaan door drie stadsdien- ders op een fiets en zoo kwamen wij, na een toer door de stad op do kaasmarkt. Edam mogo zijn naam aan de kaas gegeven hebben, ofschoon men in Noord-Holland altijd spreekt van Noord-Hollandscho kaas, als kaas markt heeft het weinig of geen bcteelconis. Ei- stonden daar dan ook hoogstens tien of twaalf stapels kaas, maar toch had do bvugemeeslerons een verrassing bereid, welke ik had gehoopt dat in 't aJgemeon meer door de vreemdelingen zou gewaardeerd zijn. Nabij het Hecrenloffomenb had hij een ten toonstelling van voo uit don omtrok weten te organiseeren, waaronder vooral het Beomstervee uitmuntte. Wij bewonderden daar eon stier van anderhalf jaar oud, toebehoorende aan den hoer H. do Goede, secretaris van dc Bcemstervcrecni- ging, welles huid zoo zacht was als zijdo en die edeler afstamming kon bogen clan de moesten onzer, wier namen m geen. stamboek zijn iuge- schreven.Do Beemster melkkoeien, welker melk door een paar „sneuigo" Beemster boerinnetjes aan de dames werd aangeboden, waren ook prachtstukken, maar zooals ik zeide, de belceke- nis van dezo stamvadexs en stammoeders van een tockomstigen praclitigen veestapel ontging den mecsteu dor buitenlandsche journalisten. Alleen do vrouw vau den redacteur van een groot Duitsch financieel blad zag dc waarde van dit prachtige vee zeer goed in en nop uit: vcu nu wil men ons nog wol in Duitschland wijs maken,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1