52"° jaargang. Vrijdag 16 September 1898. 9731. Tweede Blad WA Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. 3 DETÜmGERES TAN KÖRI U. BINNENLAND. f "V -i V> UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Jl mi V ■vNt'i ir i 4 I I-i- Abohhbmestbpwjb vosr Schiedam, par kwartaal f 0.90 ï'i n omliggendo plaatsen, p. kwart. - 1,05 y j franco per post, p. kwartaal. - 1,30 p Afzonderlijke nommers0 02 ijgMscaiitiiWWAigriyPT r-ysaa rffiwrrT^^^wwo^Hgin woD-mt r. ffltüSSEAÏT: KO'FERS'S'ttA.A'B' SO, TeJephoon STo. 123. Advebtehtiepros: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van ceno Couiantf O.SS Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. „Ik wil begraven worden op Korfu, vlak bij „0 kust, zóó dat de golven voortdurend komen j treken op mijn graf." Zonder twijfel zal rekening worden gehouden 1 /niet dezen wensch, die door Keizerin Elizabeth Ui in een codicil van haar testament is uitgespro- ken, en de stoffelijke overblijfselen van het slachtoffer der Geneefsehe wandaad zal weldra tg rusten op het eiland der Phaeaken met zijn geu- Vfende oranje- en citroenbloesems, zijn grauwe, pmet olijfbladeren of wingerdranken omsluierde j g rotsen, hier gebeukt door de golven der Ionische, daar door die der Aegaeische zee. 1; t Waarlijk, dat elyseesche decor past hij den T-kitsten slaap dezer bijna legendarische Kei- train, die eens tot haar volk aan de hoorden der Don au lovam op een rozen-schip, onder de scha- ;;"'duw van een troonhemel van purper fluweel, p bezaaid met gouden bijen, die de Elizabetli-bnrg ^overging tusschen rijen palmen, oranjeboomen, Vroren en camelia's door, die Schönhrunn, het kasteel van haar keizerlijken bruidegom, hereik- te langs wegen, door jonge maagden, in 't wit I gekleed, met bloemen bestrooid. Veel later, in 1867, toon do kroon van'Hon- I" garije op haar hoofd werd gedrukt, zagen haar L onderdanen haar nog eens in al don glans harer bewonderenswaarde lieftalligheid. Bekleed met den witten mantel van zilverlaken, in de vergul- i, de koets getrokken door acht witte paarden, ge- escorteerd door do magnaten schitterend van j,o gouden en zalveren snoeren en eerekruisen, trok - de Koningin door de met bloemen getooide stra ten naar de kerk, welker muren met zijde wa- ron bedekt, en liet bij allen een onuitwischbaren indruk achter van Majesteit, driewerf gewijd door Schoonheid, Macht en Praal. En waarschijnlijk zal het steeds zijn in die glorie van bloemen en de bekoring van haar vor stelijke gratie, dat do bevolking van Oostenrijk- Hongarije het liefst voor haar geest zal oproe pen de verschijning dezer Keizerin die bijna voortdurend in afzondering leefde of op reis was, juist zooals haar luim het haar ingaf. Deze fantastische vrouw behoefde eigenaardi ge woonplaatsenSchönhrunn, het Oosten- rijksch Versailles, met zijn dichte boukelanen, zijn groote waterwerken, zijn dierentuin en zijn -stil woud; het lustslot- Lainz, waar Makart de slaapkamer beschilderde met de mythe van Tita- 'h niahet marmeren paleis van Miramar met 'V zijn blanke torentjes en zijn Gothischo venster-s, 1 aan den oever der Adriatische Zee door Maxi- t miliaan gebouwdhet Engelsclie park van Gö- dollo; het jachtslot te Ischl; haar weelderige villa „Renaissance" te Wiesbaden; en. eindelijk do heerlijke keizerlijke villa Achilleïon op Kor- fu, „het wonder" zooals de Korfioten zeggen, met de Oostersche terrassen, de tuinen met hun vijftigduizend rozenstruiken en het wijdsclio, schaduwrijke park. Do villa is acht kilometers van Korfu af ge- legen, in het dorp Gaduri met zijn witte huisjes met olijventuinen er voor, te midden eener om- geving-, waarvan de bekoring nog verhoogd wordt Jf door het gaan en komen der heerlijk schoono rf vrouwen die, de vlechten opgenomen in hei- is; roode linten en in haar blauwe, met witte sluiers bedekte kleeren, de heuvels bestijgen of afdalen. Het was een dichter en geleetde tevens, ba ron van Warsborg, de Oostenrijksche eonsul-go- - moraal te Korfu, die aangewezen werd om het 'f plan voor den houw der keizerlijke villa tot een j: goed einde te brengen, en de boroemde Napoii- v taansche bouwmeester Raphael Carrito ontwieip f do plannen. De villa beslaat ongeveer veertienhonderd vior- - kante meters, en bevat lionderd-acht-en-twintig f, -kamers. Een entresol scheidt do beide verdiepin- gen die elk zeer hoog zijn. Een groot aantal ne vengebouwen bevat de woningen voor het turn s'. personeel en de telegraaf- en telefoon-beambten. Eindelijk bevinden zich in andere bijgebouwen do stallen en de machines voor do electrische ver deze villa, eenig op de wereld, scliiep. En overal heeft men een uitgestrekt gezicht op lachende landschappen, op de zee wier golven breken op de kusten van Albanië en Epirus. Van uit de wijd-gapende vensters van hot Pompejaansch boudoir der Keizerin, met zijn fresco's van uitnemende schoonheid, ziet men de versierdo kolommen van standbeelden der Mu zen. In het midden van het park verheft zich een tempel, die op zijn koepel een Eortuna. draagt; in den tempel rijst liet beeld op van den lieve lingsdichter der Keizerin, van ïïeinricli Heine. Van de trappen van dezen tempel kan men het haventje zien dat het der Keizerin mogelijk maakte met haar yacht de villa te naderen. Hot standbeeld, liet werk van een Deensch beeldhouwer, heeft een marmeren halfhoog tot achtergrond. Heinricli Heine, gewikkeld in een mantel met ruime plooien, zit daar in peinzende houding. Het lichaam is een weinig voorover ge- hogen. In de eene hand houdt liij een potlood, in de andere een vel papier. Een traan glijdt over zijn gelaat, dat den stempel draagt van zie lenadel en majesteit. En op het voetstuk staan deze woorden van Heine zelf gegrift: „Was will die einsame Thrane. En duizenden rozen ontluiken voor don schrij ver van het liefelijke: „Wenn du eine Rose siehst, sag' ich liess' sie grüsseri'. Niet ver vandaar verheft zich een kapel, die door twee monniken wordt bediend. Eindelijk is in clib park, in de schaduw der groote hoornen, een geclenkteeken opgericht voor den ongelukkigen kroonprins Rudolf. Deze onvergelijkelijke villa, die naar het beeld van den stervenden Achilles op een der schoon ste terrassen, het Achilleïon wordt geheeten, was het geliefkoosd verblijf der vorstin die, na in 1861 op Madeira haar gezondheid terugge kregen te hebben, trachtte haar gemoedsrust te herwinnen door van de boorden van den Nijl tot aan de oevers der Schotscho moren vreedza me streken, gelukkige landschappen te zoeken. En merkwaardig is de vreemde aantrekkings kracht die het oude Corcyra, dat Homerus be zong, uitoefende op deze vorstin, wier schoon heid herinnerde aan de klassieke, zuivere lijnen van Grieksche beeldhouwwerken. Op dit paradijs-schoons eiland kwam het ver ontrustend-vurige bloed der Wittclsbachs tot kalmte, en 1. mgens is het onuitsprekeliike geluk dat zij or ondervond, en de innig© gemeenschap tusschen haar en de natuur beter weer te vin den dan in deze uiting, die zij in het Italiaanscli neerschreef op de muren van een klein klooster op een der om Korfu liggende eilandjes „Toen Elizabeth van Oostenrijk zich hier neer zette, suisde de zefier zachter voor haar, en de rots die zich voor haar met bloemen omhulde, bewaart gaarne de herinnering aan haar." lichting, het distilleeren van zeewater en nog andere. 1 - De drie stijlen, de Dorische, de Ionische en de 1 Korinthische rijn handig gecombineerd. Op do eerste verdieping geleidt een vestibule van zeer oorspronkelijke conceptie naar de vertrekken, der Keizerin, die der aartshertogin Maria Yaleria, laar dochter, en van aartshertog Frans Salva- tor, haai- schoonzoon. Een kapel met artistieke vensters komt er ,b- door een galerij op uit. ïUé/ De meubeleeriug en de behangen zijn in. vol- Vïmaakto harmonie met de architectuur en geven J; Wijk van den vindingrijken smaak van haar die Opening dor Stafcn-tieneraal. De ïStet." no. 215 bevat het programma voor de opening van de vergadering der Statcn- Generaal, te 's-Gravenhage, op Dinsdag den 20slen September 1898. Als volgt: Art. 1, Des middags ten 12 ure zullen de leden der Stateo-Generaal zich begeven naar de zaal, bestemd voor de zittingen van de Tweede Ka mer, en zich in eene algemeene vergadering vereenigen, ondet voorzitting van den door Hare Majesteit de Koningin benoemden piesident van de Eerste Kamer. Art. 2. De Ministers, Hoofden van Ministe- rieele Departementen en de Leden van den Raad van State zullen zich, des namiddags ten één ure, mede in die zaal vereenigen. Art. 3. Hare Majesteit de Koningin, de ver gadering der Staten-Geueraal zullende openen, zal ten één ure met den volgenden trein van het Paleis afrijden; a. Een Commando Cavalerie tot opening van den trein b. Een Hoffourier en twee rijknechts te paard c. De Ceremoniemeester, gezeten in een lij- tuig, met twee paarden bespannen, gaande één lakei naast elk portier; d. Acht Kamerheeren, gezeten in twee rijtui gen, ieder met twee paarden bespannen, gaande één lakei naast elk portier. De Kamerheeren plaatsen zich volgens hun nen sang van benoeming; e. De Groot-Officieren, gezeten in twee rijtui gen, ieder met zes paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; f. Een Commando Cavelerie: g. De Opper-Ceiemoniemeester, gezeten in een rijtuig met vier paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; h. De Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin en de waarnemende Grootmeestei es van iiaie Majesteit de Koningin-Moeder, ge zeten in ecu rijtuig mot vier paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk poitier; i. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Haie Majesteit de Koningin-Moeder, gezeten in een Staatsiekoets met acht paarden bespannen, gaande een koetsier naast elk paard, en vier lakeien naast elk portier. De Chef \au het Militaire Ilnis van Hare Majesteit de Koningin, te paard, rijdende naast de Staatsiekoets, een weinig achter hel portier ter rechterzijdede Gouverneur der Residentie, te paard, rijdende een weinig achter het portier ter linkerzijde. Achter de Staatsiekoets de Officieren van liet Militaire Huis van Ilare Majesteit de Koningin, te paaid, rijdende twee aan twee, naar oudei- dom van rang, de oudsten vóór; j. Een Commando Cavalerie, tot sluiting van den trein. Art. 4. De trein zal rijden door hei Noord- einde, door de Hoogstraat, door de Graven straat, over het Guitenhof naar het Binnenhof, Art. 5. De trein gekomen zijnde aan de ver gaderplaats der Sinten-Generaal, zal Ilare Ma jesteit aan de deur van het gebouw ontvangen •woiden door eene Commissie uit de Vergade ring, die, vooi afgegaan dooi' den Ceremonie meester, de Knineiheeren, do Gioot-Officieren en den Opper-Ceremoniemeester, Hare Majesteit zal geleiden naar de zaal der Slaten-Geneiaal De Grootmeesteres van Ilare Majesteit de Koningin, de waarnemende Grootmeesteres van Haie Majesteit de Koningin-Moeder, benevens de Officieien van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellijk. Art. 6. De Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin, en de waarnemende Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, plaatsen zich onmiddellijk ter zijde achter Hare Majes teiten. De Groot-Officieren en de Gouverneur der Koninklijke Residentie plaatsen zich achter den Koninklijken zetel. De Kamerheeren rechts en de Officieren vari het Militahe Huis links van den Troon. Ait, 7. De zitting geëindigd zijnde, gaat Haie Majesteit met denzelfden trein waarmede Hoogst- dezelve gekomen is, en in de bij art. 3 vermelde orde, naar het Paleis terug zullende de trein den navolgenden weg nemenvan het Binnen hof, over den Korten Vijverberg, over den Langen Vijverberg, over de Plaats, door het Noordeinde, naar bet Paleis. Art. 8. Salvo's uit liet geschut zullen het afrijden van Ilare Majesteiten van hel Paleis en het oogen blik, waarop Iloogstdezelve het Gebouw van de Staten-Generaal verlaten, aankotidigen. i Be voorzitter van de Vereenigde "Vergadering dor Staten-Generaal heeft de oer kennis te ge ven lo. dat do aanzoeken van anderen dan do- gonen die deel uitmaken van de Vereenigde Ver gadering, om toegangskaarten te ontvangen voor de Veicenigde Vergadering dor Staten-Generaal op Dinsdag 20 September, tot opening der zit ting 18981899, onmogelijk kunnen worden in gewilligd, aangezien de beschikbare ruimte liet niet toelaat; 2o. dat alle doorloopende en an dere kaarten, afgegeven tot toegang voor do ver gaderingen van de Tweede Kamor, niet geldig zijn voor de genoemde Vereenigde Vergadering. Deze mededeelingen strekken tot antwoord op do verzoeken van particulieren om toegangskaar ten, mondeling en schriftelijk bij het bureau der Vergadering ingekomen. („Sb.-ct.") Atj'eli. De correspondent van do „N. R. Ct." seint: Overste Van der Dussen landde te Rigas. De inboorlingen vluchtten. Oemar trok terug naar Teuom. De legen-CYue op 21 September. Het terrein der revue ligt ongeveer een half uur verwijderd van het station. "VVolfhezen en kan worden bereikt langs den zeer goeden, zui delijken parallelweg van de Staatsspoor-baan. Voor het publiek te voet en in. rijtuigen wordt tegenover liet front der troepen een terreinstrook bij Jonkerslioeve opengehouden. De troepen moeten te 10 uur v.m. op hunne standplaatsen zijn aangekomen. De koninklijke trein komt te 10 u, 45 m. (gewone tijd) aan, aan eene voor deze gelegenheid gemaaklehalto „Ron- kumsche Heide", tegen welk uur van de zijde van den vermelden parallelweg niemand tot de Renkumnier heide zal worden toegelaten tot na het oogeahlik, dat do koninklijke stoot zich in beweging zal hebben gesteld. Ook in verband met het vorenstaande kan liet publiek worden aanbevolen om tijdig op do aan gewezen terreinstrook bij Jonkershoeve aanwe zig te zijn; stellig niet later dan half elf, na welk uur do circulatie over oen groot gedeelte dor heide niet moer zal worden toegelaten. Do revue begint te '11 uur. Na de inspectie vau H. M. dc Koningin wordt gedefileerd door do troepen to voet, éénmaal ge volgd door do horeden wapens in stap; daarna defxleeren deze voor de tweede maal, do veld- mtillcrie in draf, do cavalerie en de rijdende ar tillerie in galop. Omstreeks halflwco zal de revue zijn geëin digd. De koninklijke trein vertrekt to In. 15 m. (gewonen tijd). Op de voor hot publiek opengehouden terrein strook zijn noch tribunes, noch buffetten aan wezig. Door don minister van oorlog is, met wijzi ging van zijne den 6 Aug. jl. genomen beschik king bepaald, dat eene geschikte plaats zal wor den aangewezen o. a. aan de ofhcieien der schut terijen, die to voet, en met hunne gezinnen, als toeschouwers do revue wenschcn bij te wonen, mits de bedoelde officieren in uniform zijn ge kleed. Do bedoelde plaats (links achterwaarts van het gevolg van den staf van II. Mzal nader op den dag dor revue op hot terrein wor den aangewezen. Ter gelegenheid van de groote militaire revue, zal door de SS. Maatschappij op 21 dezer eetr goedkoope reisgelegenheid worden gegeven van Amsterdam en den Haag naar Wolflrezen en terug. iv-ft i.-V-S- -.1 Itet bezoek der journalisten nnn Rotterdam, Het bezoek der buitenlandsclie journalisten aan Rotterdam zal Vrijdag a.s. plaats hebben; daartoe vertrekken Burgemeester, "Wethouders, de leden van den gemeenteraad, hot bestuur van de Kamer van Koophandel en enkele hoofdamb tenaren der Gemeente, met do salonrader-stoom- boob M e r w e d e I der stoombootrecderij Fop Smit Co., circa 11 uur van Rotterdam naai den Hoek van Holland, alwaar de fmitenland- scho journalisten to 1 uur per extra terin van 's-Gravenhage aankomen. Met liet stoombootje Col um bus der Hol landAanerika-lijn zal door de liefhebbers een zeetochtje gemaakt kunnen worden en wordt vervolgens langs den Nieuwen "Waterweg naar Rotterdam opgestoomd en een dejeuner-dmatoi- te van bet restaurant „Stroomberg" uit Rotter dam aan boord gebruikt, aangeboden door de gemeente Rotterdam. Na een bezoek aan de havenwerken heeft een rijtoer door de stad plaats met de socioteit „Har monie" sds einddoel, waar een gastmaal plaats heeft van 140 personen, aangeboden door do ge meente Rotterdam. Toelatingsexamen tot liet Reservekader. Bij Kon. Bcsl. van 15 Juli 1898, no. 39, is o. m. bepaald, dat de ingeschreven© voor de mi litie van de lichting 1899, die zich nog in 1898 bij het reservekader heeft verbonden 1), c. q. met gehouden zal zijn den eerste-oefemngstijd als milicien op do gewone wijze te volbrengen, doch gehandhaafd zal blijven in ïijno verbinte nis bij genoemd kader, mits hij daartoe vóór zij 110 inlijving bij do militie don wensch. kenbaar maakt aan den commandeerdc-officier van het korps, waarbij hij verhonden is. In verhand met deze gunstigo bepaling, is door don Minister van Oorlog voor „dit" jaar een „tweede" toolatings-examon tob het reserve kader uitgeschreven. Dat examen zal op 22 No vember a.s. en zoo noedig op oen of meer vol gende dagen worden gehouden te Amsterdam, Assen, Breda en Deventer. (Zie de „Staatscou rant" van 3 Sept. jl. no. 206.) Jougelieden, die geen aanspraak hebben op vrijstelling van dab examen en daaraan won- schen deel te nomen, moeten zteh „vóór 15 No vember ek." aanmelden bij den Hoofdofficier voor het Reservekader, to 's-Gravenliage, Para- maribostraat No. 11. Die aanmelding geschiedt door do inzending van eeno „Kennisgeving" volgens bet model in het aangehaalde nummer der „Staatscourant" opgenomen, en waarvan een formulier op aan vrage verkrijgbaar is ten burcelo van den Hoofd officier, voornoemd. Bij do „Kennisgeving" moot levens worden overgelegd een extract uit het geboortenregister of een ander authentiek stuk, waaruit de leef tijd van den adspirant blijkt. In bet bijzonder wordt de aandacht van jon gelieden, „die in October a.s. aam d© loting moe ten deelnemen", op heb vorenstaande gevestigd, omdat zij bij slagen en aan. de verder ge- AL Pi '1 l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1