52"e jaargang. Zaterdag 17 September 1898. N°. 9732. DE GELDDUIVEL. Inhuldigingsfeesten, I I FEUILLETON. ■ft Vërschïjnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVERH. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. rï' 4 >1 *1$ v; "i* s£j 3 c ii iw ii» fit Abonhkhbntsprijï voor Schiedam, par kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. -1,05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommersq 02 BUREAU i BOTERSTRAAT 7®, Teleplioon Wo. 133. Advertïstibprïjs van 1—5 gewone regels met ink»- grip van cono Courantf 5,55 Iedere gewone regel meor0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 16 September '98. Zooals de zaalc-Droyfus thans in Frankrijk staat, is de man wicn allo verantwoordelijkheid voor dezo jammerlijke gescliiedenis treft, gene raal Mercier. En volgens sommigen aarzelen de- ministers daarom nog, zoekt Sarrien daarom al leen naar den weg dien hij moet inslaan, omdat men den oud-minister van oorlog wil sparen. De „Matin" deelt daarover het volgende mede. De stukken waarvan Cavaiguac on kapitein "Cuignefc, door den eerste mot het onderzoek be last, en later ook Zurlinden herhaaldelijk spra ken, zijn door den laatste den 9dcn en den lOden September 11- onderzocht. De minister hield ze voor authentiek en afdoend en deelde zo Maan dag jl aan zijn ambtgenooten mede. Sommigen deelden zijn meening, anderen be streden die; maar alle aanwezigen waren ge troffen door heb feit dab deze nota's, brieven, rappen ten en telegrammen, al dan niet echt, blijk baar vóór vier jaar niet waren mede gedeeld aan deverdedigersvan den beklaagde. Dit bleek uit de rangschikking van heb dos sier zelf en de aanteekoningen op de stukken. Dat was liet officieele bewijs van een gepleeg de onwettigheid die wol is waar in den loop van liet proces-Zola was aangeroerd, maar het was niet mogelijk geweest er het volle licht op te laten vallen, daar de voorzitter hardnekkig bleef verklaren dat „de vraag niet gestold zou worden". Zoodoende konden of wilden noch generaal Mercier noch mr. Demange noch nu*. Sallès nauwkeurig antwoorden op de scherpe beschul digingen van mr. Labori en de andere advoca ten. Do jury en het publiek waren genoodzaakt een uitleg te geven aan stilzwijgen, te kiezen tusschen verschillende vermoedons, en over de wettigheid van een nu definitief vonnis te rede twisten vaak met de vuist. Elke vaste basis ontbrak waarop een verbe terd procos kon berusten. Scdeit Maandag evenwel gaat de „Matin" voort is liet met meer aldus- De ministers kunnen van meening verschillen over de waarde der geheime stukken die aan de rechters van 1894 zijn voorgelegd iu de geheime raadkamer; maar z ij hebben thans het b e w ij s, dat n och Dreyfus nocli mr. Deman ge d 1 o stukken hebben gekend. Evenwel, dit brengt niet alleen de wettigheid van het vonnis in gevaar, maar het orongt bo vendien met zich de verantwoordelijkheid van den toenmaligen minister, generaal Mercier die, zonder zich te kunnen beroepen op diplomatieke noodzakelijkheid (reeds betwist door den minis ter van buitenlandsche zaken en zelfs door Ca- vaignac), een vonnis zonder regelmatige debat ten wist te bewerken. Hieruit volgt dat de eerste zorg der commis sie van directeuren van justitie, en daarna van liet Hof van Cassatie moet zijn een onderzoek in te stellen naar de handelingen van generaal Mer- DOOR S. WÓRISIIÓFFER. 10) Twee bedienden namen hom onder den arm en trokken hem haastig mee, terwijl mevrouw Burklin lenig als een gymnast op den vorlaten bok klom. «Als u nn zoo goed wil zijn, baron I" Hans Adam hield nog steeds het onrustige dier vast. sVergun mij dan ten minste, mevrouw, u een koetsier of een rijknecht, mee te geven. Het beest is bang en schuwu loopt het grootste gevaar, dat het lijtuig wordt omgegooid en meegesleurd." Anna lachte vlk men niet voor de eerste maal, baron «Maar do omstandigheden waren gunstiger, mevrouw. Ik ben overtuigd dat alie hearen mijn meaning deeien." Da jonge vrouw monsterde met een vluggen blik in 't rond de groep in de vestibuletoen, ais bad zij het gezochte niet gevonden, klemde zij de lippen nog vaster opeen en nam de teugels korter. «Als 't u belieft, baron." Hans Adam trad achteruit. Hot was onmogelijk nog langer tegen te sprekenhij moest de eigen zinnige vrouw thans op genade of ongenade over laten aan haar noodlot, cier en den oud-minister van oorlog ter verant woording te roepen. „En dab vooruitzicht" eindigt de „Matin" haar betoog „dab vooruitzicht jaagt, naar het schijnt, de leden van het kabmet-Brisson schrik aan." Nu verklaart men in ministerieele kringen geen gewicht te hechten aan deze mededeelingen der „Matin', De „Droits d© l'Homme" evenwel verzekeren toch ook dat generaal Mercier aller eerst in de zaak-Dreyfos zal betrokken worden. Men beweert dat te zijnen opzichte een ernstig besluit zal worden genomen. Intusschen verzekert men dat verschillende ministers morgen aan Zurlinden. zullen vragen waarom Du Paty de Clam eigenlijk op non-acti viteit is gesteld. Volgens de „Temps" is dit ge schied omdat Du Paty zelf bekend heeft dat hij aan. Esterhazy de middelen had verschaft om zich tegen zijn vijanden te verdedigen. De prefectuur van politie te Parijs lieeft aan de politie van andere plaatsen het signalement en het portret gestuurd van „den persoon Zola, Emile" met verzoek om aanhouding en opzen ding. Keizer Wilholm's redevoering aan de Porta Westfalica over den gewapenden vrede en de dankbetuiging van czaar Nicolaas aan grootvorst Alexis na de inspectie der Zwarte-Zee-vloot schenen moeilijk te rijmen met de vredesbood schap van den Czaar. De „Moskowskya Wjedomosti" merkt echter op, dat zoolang de vredesconferentie nog niet tot stand is gekomen, de regeering van ieder land juist zoo zal denken en handelen als keizer Wilhelm. Rusland dab de vredesconferentie bijeenroept, zal geen oogenblik nalaten te zorgen dat zijn le ger ten strijde gereed is waarin het, zoolang do staten geen. ander, den vrede zonder deze offers voor hef leger verzekerend middel gevonden heb ben, eveneens de waarborg voor den vrede ziet. De „Nowoje Wremja" spreekt over Elzas-Lo- tharingen. Rusland zal noch ooit eenigen eisch ten opzichte dezer quaestie aan zijn bondgenoot stellen noch zich veroorloven den geringsten rand in dezen te geven, daar het zichzelf niet hef recht toekent de meest wonde plekken in het gemoed van het Eransche volk aan te raken. De gevolgen van don oorlog van 1870/71 moeten buiten de ter internationale conferentie op to werpen quaestie staan. Heb blad verklaart zóó vast er van overtuigd te zijn, in deze opvatting volkomen overeen te stemmen met de meening der Russen en dei- toonaangevende Russische kringen, dat het op deze Quaestie niet moer zal terugkomen. President Mc Kinley moet tegenover een de putatie van kwakers verklaard hebben de Bood schap van den Czaar warm toe te juichen. Hij zeide een vriend van den vrede te zijnhij was ook niet vóór den oorlog met Spanje geweest. Een tot aan de tanden gewapend volk vergeleek liij met een man die met een balk op de schou ders moet loopen. «VoorzichtigPas opriep hij nog tegen het razen van den storm in. Het bliksemde weer. Het paard sprong met beide vooipooten tegelijk in de lucht en vloog toen in razende vaart den berg af. Nacht en duisternis slokte alles op. Op dit oogenblik trad de eigenaar van Dornau de vestibule uit, terwijl van de nevengebouwen een rijtuig langzaam kwam aanrijden. «Goeden nacht, Hansl" riep Erik uit. «Wat een weer 1" Baron Moldt trad plotseling naar hem toe, «Beste Wolfram, laat je paarden flink loopen, als 't je belieft. Daar beneden gebeurt een ongeluk mevrouw Burklin rijdt zelfhet paard schrikt bij eiken bliksemstraal." «En nu moet ik voor ridder spelen! Mij goed; haar weg naar de stad leidt immers voorbij Dornau." «Jij barbaar 1 Alsof het niet een vorstelijke schoon heid betrof, maar een oude hes met heksenoogen en ijsgrauw haar." Erik sprong in het rijtuig en sloeg het portier achter zich toe. Wees er zeker van, Hans, dat ik vorstelijke schoonheden en ijsgrauwe besjes mot dezelfde bezorgdlioid uit de sloot haal. En nu: goeden nacht. Vooruit, Peter!" Ook dit rijtuig rolde naar buiten in den nacht, en ook hem keek de baron een tijdlang na, maar met geheel andere gewaarwordingen als zooeven. Hoe gelukkig was Enk I Wij houden er immers zooveel van anderen te benijden, alleen omdatzij anderen zijn, zonder er ernstig over na te denken. De huzaren speelden nog altijd, en da jongeien ■faaoCTiaraKKmrunc De Amerilcaausclie regcering schijnt thans do vredescommissarisson de volgende instuictios to hebben gegeven. Zij moeten den afstand eischen van Lugon. Maar bovendien verlangen de Vereenigde Sta ten een der Ladronen als kolenstation. Over do oorlogsschatting noch over do Cubaansche schuld mag zelfs gediscussieerd worden; de eerste kan alleen door grondgebied worden vervangen. Generaal Otis zal twee regimenten versterking krijgen van uit San Francisco. De troepen wor den met verder afedankt. Er blijven behalve dc geregelde troepen 125,000 man vrijwilligers on der de wapenen. Intusschen beginnen Aguinaldo en de zijnen zich te schikken m den wapenstilstand. Zij heb ben do voorsteden van Manilla ontruimd. Niet temin blijft Aguinaldo 111 eon manifest aandrin gen op do onafhankelijkheid der Philippijnen. Generaal P10 Pilar gaat echter voort zich niet om don wapenstilstand te bekommeren. In Spanje zelf lieeft het bestuur der Vereeni- ging van den Nationalen Arbeid besloten een petitie te richten tot de regeering, vragende dat Spanje de Philippijnen zal behouden eu dat do regeenng van de Vereenigde Staten bevoorrech ting zal eischen voor Spaansclie producten op Cuba en Porto-Rico. Het wetsontwerp waarhij de regeering ge machtigd wordt grondgebied af te staan, is nu ook door de Koningin-Regentes geteekend. Gemengde Mededeelingen. In een toespraak te Prenzlau noemde keizer Wilhelm den tegenwoordigen toestand, in ver gelijking met het verleden, buitengewoon ern stig. Het is plicht krachtig de begeerte te be strijden die getoond wordt, om de bestaande toestanden omver te werpen. De vloekwaardige gebeurtenissen der laatste dagen leveren liet be wijs dat de burgerij haar steun moet verleenen aan den Keizer en de regeenng. Hef initiatief tot een internationale bestrij ding der anarchie is echter, volgens berichtei uit Berlijn, van de Duitsche regeering niet te verwachten. De in een onzer laatste nummers vermelde meening der „Köln. Ztg." schijnt van hoogeihaud geïnspireerd te zijn geweest. In Duitscliland zelf bereiden de sociaal-demo craten intusschen een campagne voor tegen do keizerlijke plannen tot bescherming van arbei ders die bij werkstakingen willen werken. Het lijk van keizerin Elizabeth is thans to Weenen aangekomen, overal onderweg, in Tyrol, Salzburgen en Oostenrijk, met eerbetoon ont vangen. De vorstelijke personen zullen bij de bijzet ting niet liet lijk volgen, maar zich naar hot oude Spaansclie ceremonieel incognito naar de Ca-pucijner-kerk begeven- Van do jubileum-feesten zullen alleen die waar bij de Keizer zelf tegenwoordig zou zijn, niet doorgaan De Keizer wenscht de eerstvolgende maanden in afzondering door te brengen en zich alleen aan regeeringszaken te wijden De politie te Lausanne heeft twee anarchis ten, Gualducci en Barbotti, onder verdenking van medeplichtigheid aan don moord op keizerin Elizabeth gevangen genomen 011 naar Genève overgebracht. Do Franscho minister van financiën heeft hij do Kamer ingediend de begrooting der belastin gen. Daarin stelt hij voor de personoelo belas ting te vervangen door een inkomstenbelasting naar uiterlijke kenteekonen. Tengevolge van do laatste onlusten was te Gratz, in Stieimarken, de gemeenteraad ontbon den. De nieuwe verkiezingen rut hebben geleid tot een volkomen overwinning der Duitsclie op positie. De Turksche autoriteiten to Kandia beginnen, te voldoen aan de eischen van deu Engelsclien admiraal. Een groot aantal personen zijn gevan gen genomen die op verlangen van deu Sultan en met toestemming der gezanten to Konstanti- nopel voor de internationale commissie terecht zuilen staan. De aanvoerders der Christenen radon de-zon aan de stad te verlaten, omdat zij, zoo or geen regeling tob stand komt, besloten hebben to ge lijk de Turksche garnizoenen aan te vallen. Ed- hem-paclia beeft aanwijzing gekregen om maat regelen te nemen, opdat vrouwen en kinderen Kandia kunnen vorlaten, indien hij moeilijkhe den voorziet 111 de uitvoering van dc bevelen der admiraals. Do Portc heeft in een nota aan do gezanten van Engeland, Frankrijk, Rusland en Italië aan gedrongen op do benoeming van een Turkscli gouverneur. De Porto zal dan troepen zendon om do orde te handhaven. Do ex-minister-president van Japan, markies Ito, is te Tien-tsm aangekomen en wordt bin nenkort te Peking verwacht. De Cliineezcu den ken dat Ito eens komt kijken of China nog een defensief en offensief bondgenootschap mot Ja pan waard is. Heb grensgeschil tusschen Chili en Argenti nië zal onderworpen worden aan de scheidsrech terlijke uitspraak van koningin Victoria. onder da gasten dansten ondanks het rommelen van den donderer werden hier en daar teero banden gevlochten. Erik stroopte in het rijtuig zijn handschoenen van zijn vingers en knoopte zijn overjas vasttoon opende hij het raampje aan den voorkant van hot rijtuig, dat zoo groot als een hand was, en riop den koetsier bij zijn naam. «Peter 1" »Ja, mijnheer?" «Zie je voor ons uit een rijtuig De koetsier drukte den hoed vaster op zijn voorhoofd, hij bukte om zich onder het loeien van den storm veistaanbaar te kunnen maken. «Zoo vaak er een bliksemstraal komt, zie ik het, mijnheer. Het is het huurrijtuig van Klaas Kom uit de stad, maar hij zelf, de eigenaar, zit, geloof ik, niet op den bok. Misschien is het zijn zoon of een andere jongen, die er niet het minste verstand van heeft." Wolfram's gezicht stond nu ernstiger. «Zie je er kwaad in, Peter?" nik verwed mijn neus tegen een borrel dat die daar voor ons uit niet heelshuids om den Dornauer- hoek heen komt." «Wel, laat dan de paarden maar flink uithalen, mijn jongen. Er zit een dame op den bok." Een lang uitgehaald gefluit van den koetsier gaf de verwondering to konnen, die luj gevoelde. «Zit de zaak zoo Ja, dan begrijp ik er alles van. De dame heeft de macht over het paard geheel verloren." «Barmhartige hemel I" riep hij een seconde later, «wat wordt het rijtuig heen en weer gegooid 1 Nu Do Yloot-Revue. liet was gisterochtend in de vroegte dampig in de lucht, en een beetje fiiscli ook; meer dan men kon wonschen voor den dog, waarop de revue zoude gehouden woiden over onze viool, door de jeugdige bevelhebsler daarvan, 11. M, Koningin Wilhelmina. Maar menscheri, die het welen konden, voor spelden al dia dat liet waim genoeg zou wor den als straks de zon maar eens doorbrak. En ze hadden gelijkwaut waar men ook hinder van moge gehad hebben, gisteren op het breede lloilandseh Diep, zeker niet van koude. Het kon er braden boven aan dek, ate men geen voor de zon beschut plaatsje kon vinden. komt dadelijk de sloot en dan de scherpe bocht Daar 1 Daar Hot is al gebeurd Da bliksemflitsen wierpen baar trillend licht over den weg en de heggen aan weerszijden daar van; ook Wolfram zag nu dat de razende vaart van het rijtuig vóór hen plotseling was opgehouden. Een donkere onhei kenbare stip lag bij de scherpe bocht, en niets was er dat van eenig leven sprak. «Wij houden stil, Peter." «Natuurlijk, mijnheer." Er brandden geen lantaarns aan het rijtuig; de storm zou ze toch terstond hebben uitgewaaid zoodoende moest de koetsier toen hij de paarden liet stil houden, alleen afgaan op zijn kennis van het terrein. Tien pas vóór het omgevallen rijtuig stonden de paarden snuivend stil, en meester en knecht sprongen op den grond om naar de veron gelukte dame te zoeken. «Mevrouw Buiklm!" riep 'e landeigenaar met luider stem. sMevrouw Burkiin, geef ons een teeken 1" Maar niets bewoog, geen geluid deed zich hooren. «Bewusteloos 1" fluisterde Peter zijn meester in het oor, zoo voorzichtig en zoo zacht, als kon de verongelukte alles verstaan. «Of misschien al dood 1" «Daarvoor bewaie ons God!" Een nieuwe bliksemstraal deed nu de beide redders van dichtbij zien dat het paard levenloos op den grond lag on dat hot rijtuig tegen een aan den slootkant staanden boom was geslingerd. Van de ongelukkige vrouw die de teugels gevoerd had, was geen spoor te ontdekken. «Zij kan wel verdronken zijn," fluisterde Peter op denzelfden zachten, behoedzamen toon. Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1