52"c jaargang. :3 ondag 18 en IVIaandag 19 September 1898. IN0. 9733, jEerste Blad. IDe GeienteÈepotiBi voer 1859, DË GELDDUIVEL. §L 4 tl '"zi n 3 1 •J t Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgever" H 07 c. roelants. b FK tJIXjIjETOJST. BINNENLAND. M A "A 7 ijj Ltf l.s m W %i is -J Ujj >/M 4 H? 1 i ?i 8CHIE iLLBSliUJi COURAIT. AboHKMBinsnttj* vosr Schiedam, par kwartaal 0.90 a omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco pet post, p. kwartaal. 1,80 Afzonderlijke nommerso.02 BÜRE4Ü: BOTEIt§TKAA1« ÏO, Tcloplioon Mo. 123. ADVERTENTispniJB: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van cono Courantf 0,52 Iedcra gowono regel moor- 0,10 By abonnement wordt korting verleend. I. Sedert eenige dagen is in druk verschenen de begrooting voor 1899 der gemeente Schie dam en aan de leden van den gemeenteraad rondgedeeld. Enkele aanteekeningen willen wij op dit stuk, dat ook thans weder in den door Gedeputeerde Staten-van Zuid-Holland voorgeschreven vorm verschijnt; .reeds nu maken. Aüere ,-jt wat dezen vorm betreft; wij achten dien rib; idealistisch en voor een goed overzicht tot het geheel ondienstig. In andere provin ciën, met name in Overijsel en ook in enkele gemeenten van Zuid-Holland bijv, Vlaardingen is het ook voor den minder ingewijde mogelijk zich een overzicht te geven van liet huishouden der verschillende gemeenten uit de begrooting van Schiedam valt dat bij bijna absoluut ge mis aan eene Memorie van Toelichting schier onmogelijk. Waar het reeds niet gemakkelijk is op de 'gewone inkomsten en uitgaven een goeden blik te hebben, zoo deze niet vergemakkelijkt wordt door nadere verklaring, daar klemt dit bezwaar te meer, waar gewone en buitengewone in een bijna onontleedbaar mixture compositum zijn samengevloeid, iets wat wij geven het on- midfUhnk toe bij de tegenwoordige inrich ting dT-i" meeste gemeentebegrotingen onver mijdelijk is. Wij zullen ons bezwaar duidelijk trachten te maken met naast elkaar te stellen de totaal-posten van inkomst en uitgaaf gedurende de drie laatste jaren, gelijk die uit de gemeentereke- ning, flter afgeloopen en uit de begrooting van het tegenwoordige en het volgende jaar blijken, Dab vinden wij Inkomsten. 1897 1898 1899 f525.953 f 695.979 f 589.722 Uitgaven (verminderd met de onvoorziene). 1897 1898 '1899 1504.912 f671.335 f575.092 L-Jniddelijk spriugt in het oog, hoe reusach tige; op het eerste gezicht onverklaarbare lluc- tuaite hier is waar "te nemen. In een gewoon huishouden loopen de inkom- DOOR S. WÖRISHÖFFER. Wolfram schudde liet hoofd. „Dat geloof ik niet, mijn. jongen. Do schok is blijkbaar zeer hevig geweest, on de lichte, tengere wouw zal hoogstwaarschijnlijk wel over de sloot heen min geslingerd." „Dan moeten wij er heen, mijnheer." Wolfram bleef het antwoord schuldig; maar hij stapte terstond voort om een diehtbijzijndo plaats tc bereiken, waar de sloot nogal smal was, en daar den sprong naar den overkant te doen. Het was geen gemakkelijke taak, onder bet ra zen van den storm een sprong op den doorweekten grond, gelukkig uit te voeren, maar toch gelukte het waagstuk aan de beido onverschrokken man nen uitmuntendzij kwamen or over, en reeds na weinige minuten was de ongelukkige gevon den. Do storm had de kap meegevoerd en het rijke, zwarte haar fladderde woest in den wind. Op het voorhoofd der bewustelooze vrouw vertoon de zich een roode vlek; bloeddruppels parelden naar buiten, en onder het krullende haar gaapte oen open wond. Door den regen overstroomd lag Anna in heb gras en gaf geen teekca van leven ha» gelaat leek dat eener doode. „Peter," zei de landeigenaar zuchtend, „wat sullen wij nu doen?" sten cn uitgaven in een drietal jaren in gewone omstandigheden niet sterk uiteen. Mogen er als bijzondere baten of vei liezen zijn dan bljjkt dit in vermeerdering of vermindering van kapi taal. Er is daar scheiding tusschen gewono en buitengewone inkomsten en uitgaven. Daardoor ook valt den huisvader een over zicht gemakkelijk. Zoo diende het ook bij he't gemeentehuis- houden te gaan. In gewone omstandigheden nemen met den aanwas der bevolking dp iukomsten en uitgaven regelmatig toe, zoodat beeft men een accres van 2 7» der bevolking, daarvan, zoo in debet als in creditzijde de gemeentebegrooting den terugslag onderbindt. Werden nu de gewonen en de buitenge wone inkomsten en uitgaven gesplitst, dan zou, bij rich tig beheer der gemeente van een en ander blijken, dat deze wisseling verklaart. Wij hebben de moeite genomen om eene be rekening hiervan te maken en vinden clan voor gewone Inkomsten: 1897 1898 1899 f399.794 f393.250 f411.037 te verminderen uit te verminderen met post 50 met onge- f 8000 buitengew. veer f 10.000 (teruggave Boffers) blijft f389.794 blijft f 393.037 Uitgaven: 1897 1898 1899 f 278.445 f287.372 f 293.307 Bij de inkomsten blijven bij deze beiekening buiten beschouwing Hoofdstuk I (ontvangsten wegens vroegere diensten); bij de uitgaven Hoofd stuk II (kosten voor werken en inrichtingen tot openbaren dienst bestemd), omdat in dit hoofd stuk de Maaswerken zijn opgenomenHoofd stuk IX (renten en aflossingen van gehlleeningen enz,), Hoofdstuk X (andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen) en Hoofdstuk XI (onvoorziene uitgaven), de sluitpost der be- A1 nemen nu ook de gewone inkomsten niet belangrijk toe, wat zeker wijst op den niet wel vai enden toestand der gemeente, tot neer- slagtigiieid stemmen deze cijfers evenmin, vooral als men in aanmerking neemt dat dit jaar de directe gemeentebelastingen met de helft onge veer verminderd werden en ook voor '1899 niet „Ik weob maar cén uitweg, mijnheer." „Eu welke is dat?" „"Wij dragen de arme dame naar de plaats, waar een brag voor heb vee over do sloot ligt, en dan terug naar heb rijtuig." Erik onderdrukte de vcrwensching die hem op de lippen kwam. Hij vatte de bewustelooze bij hoofd en schouders, terwijl Peter de voeten nam, en zoo gingen beiden dapper door het natte gras tot aan een hekpoortje, dat zonder sleutel ge opend kon worden. Een kwartier later was het rijtuig op den straatweg weer bereikt. „Leeft de anno dame, mijnheer?" vroeg do koetsier. „Dab mag de hemel weten. Kan je haar een oogenblik zonder mijn hulp houden, Peter?" „Dat lichte dametje? Lieve hemel, 't is net een veer En de brave Peter gaf zijn meester, nadat deze in het rijtuig had plaat?, genomen, do be wustelooze als een zuigeling aan. „Nu gaan we toch naar Dom au, niet waar, mijnheer?" „Yoorloopig ja. Maar misseMcn zal je later nog naar de stad moeten rijden, Poter men kan niet weten hoo dat alles nog afloopt," En zuchtend schikt Erik zich in de noodzake lijkheid van nu zijn arm tc moeten leggen om do bowusteloozo en haar hoofd tegen zijn schouder te leunenhet ging niet anders, maar hij hoop te heimelijk dat dio toestand van bewusteloos heid m ieder geval zou voortduren tot aan hun aankomst te Domau. Eenmaal daar gearriveerd, kon hij de zorg voor zijn beschermeling overla ten aan do oudo huishoudster en zichzelf geheel aan do zaak onttrekken. Maar liet zou anders komen. Heb schokken .van clen wagen werkte als een opwekkend mid- op eene heffing aan directe belastingen is ge rekend, welke die van de jaren voor 1898 evenaart. Dit nu is wel heigeen de meeste onzer ge- roeentenaren het meest zal interesseeren. Ook in 1 899 behoeven de ge meentelasten niet noemenswaard te worden verhoogd. Werd voor '1898 gerekend op eene heffing van (53.000, overeenkomende met eene belas ting van hel zuiver belaslbate inkomen van 3'/io voor '1899 wordt voorgesteld f 60.000 aan directe gemeentelasten te heffen, zijnde dus, indien hot gezamenlijk belastbaar inkomen niet is gedaald (en er is geen geldige reden dit aan te nemen) eene heffing van ongeveer 3Vs benoodigd. Met voldoening zal dit zeker door ieder worden opgemerkt; reeds was men niet gerust of niet weder tot de oude, schier ondragelijke lasten zou teruggekeerd worden; nu het blijkt, dat hiervoor, althans voorloopig, geen vrees be staat zal dit de gemeentenaren met blijdschap vervullen, vooral wanneer zij daarbij bedenken, dat er thans iets voor de opgebrachte lasten tot stand komt, wat in de naaste toekomst nienwe bronnen van beslaan kan openen. "Voor een niet gering deel werkt tot den gttn- stigen toestand mede do nieuwe rijksuitkeering (sedert '1 Januari 1898) in de plaats getreden van het Vs Van de zuivere opbrengst der hoofd som en rijksopcenten van het Personeel, vroeger daarvoor in de plaats genoten. In 1897 droeg betreffende deze baten het Dijk bij (43.290, in 1898 f79.650 en 1899 (ver moedelijk) f83.868. In 1897 werd geheven in de/e gemeente aan directe belasting f43.208 (verteringsbelasting) -j- (52.970, (inkomstenbelasting); in 1898 f52,100; iri 1899 f60.100, In totaal kwam uit beide baten tarnen in de stadskas 1897 1898 1899 f 139,468 f 129.750 f 140.368 De lasten door de gemeentenoren op te bren gen ziju dus belangrijk gedaald dank zij de nieuwe wet op het Personeel, die behalve dat zij den ingezetene persoonlijk minder drukt, den zwakke ook nog als gemeentenaar ter hulp komt. Wij kunnen hiermede dit deel van onze algemeene beschouwingen sluiten en hopen in een volgend artikel over de eigenlijke begioo- cleler kwam eenige beweging in Anna's lichaam; zij tastte als een blinde met de hand om zich heen. „Wie is hier V' „Stel u volkomen genist, mevrouw. Ik ben liet, Erik Wolfram." Een oogenbkk had hij er aan gedacht zijn arm bijtijds weg te trekken, maar dat zou be lachelijk zijn geweest, en dus voegde hij er op gelaten toon aan toe „lk wil hopen dat u geen ernstig letsel licht gekiegen?" Zij bleef nog steeds het antwoord schuldig. Door zijn stem plotseling ontwaakt uit de laat ste nevels der bewusteloosheid, zocht zij naar kalmte. liet was Enk aan wiens borst kaal hoofd geleund lag, wiens arm haar omvat hield Erik1 not was alles een droom, een koortsfantasie. Hot kon immers nooit werkelijkheid, nooit an ders dan verbeelding, zijn. En mot kloppend hart zweeg zij. Misschien zou liet eerste woord heb zalige droombeeld ver- jagen. „Mijn koetsier zag Goddank te rocliter tijd wat er gebeurd was," ging Wolfram voort. „Hij eu ik zochten totdat wij zoo gelukkig waren u lo gjMon, mevrouw. Voelt u zich nu tamelijk weD" Het liep haar koud door de aderen Zijn koet sier 1 Eu eon oogenblik liad zij gemeend dat hij haar van Moklt uit opzettelijk was gevolgd 1 Een haastige beweging die haar moeite kostte, bracht haar buiten het bereik van zijn arm, „Ik dank u, mijnheer Wolfram. Het gaat al wat beter." Maar haar stem klonk als mat gefluisterhet ting enkele algemeene opmerkingen te kunnen maken om dan te besluiten met een aan-een- omlcrzoek-onciei weipen van enkele bijzondere posten, voor zooven e wij bij hgt-doorbtadcren der bogrooting daaibij aanteekeningen maakten. Forste Kamer. De Eerste Kamer zal Dinsdag, 20 September, des namiddags half vier eene vergadering hou den. Uitvanrlsdienst voor do Keizerin van Oostenrijk. Men meldt ons uit 's-Gravonliage. In do St Jacobuskcrk aan de Parkstraat to 's-Giavonliage werd heden voormiddag een uit- vaarlsdiensl gehouden voor de zielerasl van H. M. de Keizerin van Oostenrijk. llaio Majesteit de Koningin was hij deze plechtigheid, vertegenwoordigd door don chef van J.laar Militair Huis, graaf Dumonceau en de Koningin-Moeder door jbr. de Itanilz; de prins van Wied door zijn zoon, den Erfprins en de groobheilog van Saksen, door zijn adjudant, generaal de Palézieux. Voorts waren o. a aanwezig do moeste te 's-Gravenhago geaccrediteerde gezanten met het pciwnecl der legatie; do Ministers van Bnilen- kmdsclio Zaken, van Marine en van Financiën en verschillende belangstellenden uit do Oosten- rijksche kolonie of particulieren, gerechtigd tot het dragen eener Oostenrijkscho orde- De autoriteiten werden ontvangen door graaf Oeolicsawji, Oostenrijksch gezant. Do gouden uitmonstering der leden van de Oostenrijksche legatie waien mot rouw crêpe omhuld. Heb kerk gebouw was met rouwstof gedrapeerd. Tusschen koor on hoofdaltaar was een katafalk geplaatst, omgeven door honderdon ontstoken kaarsen. Do Mis werd opgedragen door den Internun tius, Mgr. Tarnassi, bijgestaan door do heeren Thoys, Onderwater en Boogmans. Het zangkoor voelde het „Dies Irae" en het „Requiem" van Sell wei s uit. Do gezant van Oostenrijk verzocht don verte genwoordigers dor Koninginnen aan Hare Ma jesteiten don dank zijner Itegccring te willen overbrengen voor de betoonde deelneming. Het plau-CocIen. De heer W. A. Coolen, notaris te Holvoort, heeft omtrent zijn reeds meermalen besproken donkbeeld een brochure in hot hebt gegeven waarin hij nader ontwikkelt zijn plan tot aan moediging der vrijwillige deelneming bij do Na tionale Militie en bovoidermg der deelneming aan vooroefening in elke gemeente. Hij herin nert daarin] or aan, hoe het ideaal van onzen eer sten Koning was de conscriptie te vervangen door een Nationale Militie, zoo mogelijk samen gesteld uit vrijwilligers, en dat, wat uitzonde ring had moeten zijn, regel is geworden, ril. liet hoofd der jonge vrouw zonk machteloos op haar borst; zij had alleen het noodzakelijkste gezegd, en nu schenen liaar krachten volkomen uitgeput. „Daar is Domau," zei de landeigenaar met be- viediging. „Nu zal u betere hulp ton deel val len, mevrouw." Zij richtte zich als geëlectriseerd op. „Niet naar Domau!" trilde het van haar lip pen „Wees zoo goed ...ik wensch zoo spoedig mogelijk thuis lo zijn." Erik hoorde nauwelijks wat zij zeide. Uit do vensters van zijn grootvader schemerde hem nog op dit uur licht tegemoet wat beteekende dab? Nu hield het rijtuig stil, en Peter liet de zweep duchtig klappen om de bedienden to wek ken Erik sprong haastig uit hot rijtuig; toen klopte hij hard op de huisdeur, die echter op hetzelfde oogenblik reeds van binnen geopend werd. Op den drempel stond de oude heer Wol fram, wens gelaat m de scherpe belichting van een lamp er nog bleekor en nog meer vervallen uitzag dan anders. „Goeden avond, beste jongen," zeidc hij op vriendelijkcii toon. „Kom binnen, dan praten wij samen nog een beetje." Do landeigenaar knikte haastig. „Later," zeidc hij. „Later, grootvader; voor hot oogenblik heb ik geen tijd. Juffrouw Steffer moet dadelijk gewekt worden, want ik breng een dame mede. Er is onderweg een ongeluk ge hemd met haar rijtuig ik vertel u dab alles later wol." Wordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1