voor 52"" jaargang. Woensdag 21 September !898. 9735. fa Tweede Blad. De Sri )ï'd\v jUated'A Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER; H. J. C. ROELANTS. n. BINNENLAND. ii count Axohnbhsktspkïjs ?ö8ï Schiedam, pa* kwartaal j f ö.90 omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco par post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerap 02 SSlLTREAfJ s BOVKRSTBAAU 7», -ïclcplioon KT®. 123. Advjsrteotiepbmb: van 1—5 gewone regels met inbe grip van cenc Courantƒ6.53 Iedere gewone regel meer o.ig Bij abonnement wordt korting verleend, In een vorig artikel hebben wij eene splitsing gemaakt tusschen gewone en buitengewone in komsten en uitgaven der gemeente en in ver band daarmede en met bet voorgestelde heffings bedrag aan directe gemeentelasten ons oordeel gezegd over den financieelen toestand der go- meente. "Wij willen tb uis enkele opmerkingen maken van algemeenen aard, zoowel in verband met do inkomsten als de uitgaven. Hpfc lijdt geen twijfel, of waar in do meeste gemeenten de uitgaven stijgen, doordat de ge meentelijke overheid zich in de latere jaren meer belangen aantrekt dan vroeger en waar met na me in onze gemeente zeer belangrijk® uitgaven voor de deur staan om eene groote achterstallig- beid op het gemeentelijke arbeidsveld uit vroe gere jaren aan te zuiveren, ook de inkomsten uit directe en indirecte bronnen, voortdurend zullen moeten rijzen, meer nog dan in evenredig heid is met den aanwas dor bevolking, welke hier ter stede bij uitstek in de minst draagkrachtige rijen der inwoners plaats Leeft, niet het minst ook hierom, wijl de meer gegoeden neiging too- tien uit te wijken naar gemeenten, die hun meer gerief aanbieden. Voor welke gemeente ook is dit laatste een zeer bedenkelijk verschijnsel en in vele platte landsgemeenten gaat men in den tegenwoordigen tijd zeer gebukt onder de gevolgen van een soort gelijk feit. Krachtige maatregelen hiertegen te nemen, was onder de mroegere gemeentewet onmogelijk en onder de thans vigeerende slechts dan, in dien de vertrokkenen eigendommen achterlaten, waaruit zij baten trekken en waarvan over een deel plaatselijke belastingen kunnen geheven worden. Te Schiedam is het geval nog eenigszins an ders de vertrokkenen, meest kapitalisten uit rentegevende papieren, hebben weinig belast baars achtergelaten. De benoocligde belastinggel den moeten derhalve gevonden worden uit de "bijdragen van eenige weinige gefortrmeerden en voorts uit die van een gansche tros oeconomisch zeer zwakken- Hiermede cliënt men bij het vast stellen der plaatselijke belastingen rekening te houden. Da directe lasten, die wij wezen het reeds aan in het volgend jaar weinig behoeven ver hoogd te worden, zijn ongeveer tot de uiterste grens van de draagkracht geklommen. Het zal dus noodig zijn hiernaast een stelsel van indi recte belastingen te fonneeren, waardoor de meer onmiddellijk belanghebbenden bij zaken, die van gemeentewege uitgaven vorderen, worden ge troffen. Hoewel in theorie geon vrienden van indirecte belastingen, gelooven wij toch dat voor Schie dam in den exceptioneelen toestand waarin het verkeert, deze niet gemist kunnen worden, in dien men althans meer dan nu geld behoeft om den gemeentelijken wagen in het juiste spoor te houden. In deze richting is, in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de gemeentewet zeer wel voort te gaan. Reeds is men begonnen mot bij de verorde ning op de keuring van vleesch de daaruit voort vloeiende kosten te brengen ten laste van de meer onmiddellijk belanghebbenden; verschil lende heffingen zijn er nog tot stand te brengen, waardoor de billijkheid betracht un de gemeente lijke schatkist tevens gestijfd wordt. Aanbeveling als zoodanig verdient een Beurs- belasting, gelijk men die te Amsterdam reeds jaren kent, een. heffing op het gebruik van opon- V baren grond ook wegens ondergrondsche gelei- ■dingen, waardoor men hen die standplaatsen in- nomen op de openbare straat met wagens, vaten e. d, kan aanslaan en tevens de spoclingpulten kan belasten, eene heffing op het ophalen van haardnsch en vuilnis, desnoods alleen voor hen, die voor hun bedrijf dezen tak van dienst be nutten en dus op gcmeentckoston boven hun mccle-ingezetenen bevoordeeld worden, eindelijk eene straatbelasting, ook in verband met hot vervallen van onze oude plaatselijke directe be lasting, die het bezit ol' gebruik van panden zeer terecht een grondslag van belastingheffing achtte. Nu is het zeer zeker, dat vooral de industrie en het bedrijf cloor soortgelijke aanslagen getrof fen worden, doch wij herinneren hier aan het zoo uitnemende woord, onlangs in eene vergade ring v.m den gemeenteraad door een onzer be kwaamste katholieke raadsleden uitgesproken, „dat het bedrijf zijn directe en indirecte kosten maar moet zien te dekken". Trouwens, de billijkheid pleit warm voor dit stelsel. Thans, om slechts één voorbeeld te noe men, wordt de koolasch gratis van de bran derijen weggehaald van gemeentewege. "Voor dit systeem is geen enkel argument aan te voeren speciaal voor enkelen worden het gansche jaar een aantal gemeentelijke arbeiders in dienst ge houden, zonder dat de gemeenschap als zoodanig 'daarbij belang heeft. Elders ziet men dag en nacht, jaar in .jaar uit gemeentegrond benut voor opslagplaats van vaten, voor standplaats van handkarren enz. door hoofden van eenigen tak van bedrijf, die aldus de openbare wegen als hun bijzonder eigendom aanwenden en pakhui zen of bergplaatsen daardoor uitwinnen. Ook hiervoor dient eene geringe retributie betaald, gelijk trouwens in de meeste gemeenten van eeni gen omvang het geval is. Kan men door soortgelijke heffingen, die niet zwaar drukken, en in elk geval niet onbillijk drukken, eenige duizenden guldens in de stads kas brengen, streeft men voorts naar bezuinigin gen, die zeer zeker hier en daar zijn aan te bren gen op de uitgaven, dan kan de directe inkom sten belasting waarschijnlijk zonder verhooging blijven bestaan, terwijl er toch voldoende mid delen aanwezig zullen zijn om buitengewone wer ken te ondernemen. En veel is or nog te doen. "Wanneer de Maas werken zijn afgeloopen, eischt het vraagstuk der waten-erversching alle aandacht, dan klopt eene oplossing van de stadhuisquaestie ernstig aan de deur, dan dient ovorwogen te worden, of het oor baar is in het midden der gemeente eene open bare begraafplaats te houden, dan dient men nadere plannen omtrent de stichting van een abattoir te overwegen, dan dient ook met spoed een vast plan voor stadsuitlegging te worden vastgesteld, opdat niet naast een flink woonhuis een rook en roet uitbrakende fabriek worde gezet, dan dient Men mag toch zich zeiven wel eens afvragen, hoe het komt, dat zoovele inwoners onzer ge meente, zoo zij maar even kunnen, zjch elders vestigen, en dat nog wel veelal vertegenwoordi gers van in Schiedam geboren en getogen ge slachten, van wie men mag verwachten dat zij voor de plaats hunner geboorte eenige gehecht heid koesteren. Het haat niet of men steeds het „Schiedam vooruit 1" predikt, er moeten maatregelen geno men worden, die dio prediking in daden omzet ten. En dat hij velen het eenigste krachtsbetoon alsnog bestaat in het aanheffen van klaagliede ren, kan kwalijk ontkend. Do Koninginnen in liet Wostlftnd. Men meldt ons uit 's-Gravenliage dato 19 Sep tember. Hoe 't ook loope, waar de Koningin komt, schijnt de zon. Aldus werd voorspeld aan. hen, die gisteren na de met plasregens vergezelde donderbui, vreesden dat het mooie weer nu toch eens eindelijk afscheid had genomen. Niets daarvan. De tocht der Koninginnen naar het Westland werd door een zonnige lucht opgeluisterd. En dat mooie weer kwam. ook te stade aan de bewoners van het Westeinde, die hun versierin gen voor do Inliuldigingsfcesten in stand had den gehouden uit erkentelijkheid dat do Majes teiten door hun kwartier den terugweg van Hol land's moestuin naar hot Paleis namen. De Koninginnen konden mi ook do elegante govelversiering zien aan hot hotel van den Eu- golschen gezant en den bewoners- het genoegen verschaffen dat zij ook den feesttooi hunner hui zon in oogcnschouw konden nemen. Bij den tol aan den Loosduinsehen weg be trad men eerst mot recht het teestterroin, dat ontsloten werd door een rijzig© eerepoort mot het wapen van do gemeente Loosduiuen en op gesierd mot zonnebloemen, waarmede in dezen tijd van het jaar ook op andere gedeelten van don weg veel gewerkt is. Verrassend is het perspectief van heb vlag- gcnplafond dat van af den tol een groot gedeelte van den straatweg overspant. Do geheclo weg levert een vroolijk gezicht. Aan geen enkele wo ning ontbreekt de gelief do driekleur, Poitiekeu dragen de wensehen„God zegen de Koningin" en andere uitingen van gehechtheid. Zoo gaat 't met veel afwisseling in het groen en de vlaggengroepen door tot Eik en Duinen, waar de Koninginnen wederom eon eeroboog passeoien. De kinderen van de openbare school stonden geschaard en zongen H. M. een bed toe. De meis jes Schoonmaker en Van den Berg reikten bou- quetten over. Al naar mate men Loosduinon na dert worden de weg- en iiuisversieringen talrij ker. De bloemen zijn aangewend om aan. salons een rijk aanzien te geven en kwistig in guirlan des aan aearp=teii en lijsten aangebracht. De comanssie voor uen straatweg biedt hare hulde a m de Koningin met een keurige eerepoort, voui.nl kleurig door de heerlijke najaarsbloemen. Waar liet oog weidt over de weilanden tot aan do verst afgelegen boerenwoningen ziet men de driekleur fier wapperen, het doek strak ge houden door een frisschen wind. In de vaart liggende schuiten hebben zeilen van vlaggedoek. Even levendig is de tooi van do kom der gemeen te, waar guirlandes, van liet eene huis naai- het tegenoverliggende een prieel vormen voor den doortocht van den stoet. De Westlandsehe Stoomtram liet nabij hare remise een poort van luchtig latwerk plaatsen, die goed figuur maakt. Het kruispunt, waarop bij den weg aan zee vier straten samenloopen is aan alle zijden door bogen van vlaggenmasten mot bloemcncorbeilles in top, verbonden, een hoogst sierlijk centraalpunt. De koninklijke bezoeksters kwamen do Em- mastraat in, sloegen voorts de Willem III straat in tot voor het stadhuis, reden daarna langs de Houbbntg en Witbmg tot aan de katholieke kerk aan het begin van het dorp, kwamen dan wederom in do Emmastraat en vervolgden van daaruit langs do Wilhehninastraat haar weg naar Monster. Maar alvorens dien tocht te maken hadden H.H. M.M. eerst de hulde van de bevolking van Loosduinen in ontvangst te nemen, heb eerste onder de Westlandsehe gemeenten wier straat namen herinneren aan do innige gehechtheid van haar bewoners aan het Oranjehuis. Wij noe men slechts Willem III straat, Emmastraat, Wilhelminastraafc. Reeds was hij den ingang van de gemeente aan den tol de burgemeester den stoet tegemoet getredeu. Met de eerowacht van ingezetenen van Loosduinen, gekleed in fluweelen costuiun, oranje sjerp en baret en te paard, begeleidde hij HM. M.M. naar Loosduinon. Op verschillende punten van den weg word H. Mi. met bloemruikers begroet, o. a. aan do Roomsch-Katholieke parochiale school, waar allo leerlingen, in oranje-pakjes gestoken, stonden te zingen en uit wier midden do jongejuffrouwen Hollander, Anna Zuidwijk, Bertha Lans en J Vollebregt, als bruidsmeisjes gekleed, bouquet- ten aanboden. Zoo ging 'b onder aanhoudende jubelkreten naar het Raadhuis, alwaar de Majesteiten aan den ingang van het gemeentehuis ontvangen werden door de wethouders, de raadsleden, den predikant, don ontvanger, den notaris, den luit.- kol. Bland van den Berg met den luit.-adj. Wal- dort, don majoor Van den Bergh van de rusten de schutterij, do feestcommissie en door verschil lende nationale en godsdienstige vereenigingon. Het zangkoor „Amicitia" had in de voorkamer post gevat, H, M. Oranje- en vrijheidsliederen toezingende. Even voorhij het stadhuis had de keurig versierde reddingboot van do N,- en Z.-H. reddingmaatschappij zich geposteerd, de man nen in de kleeding die zij in bange oogenblikken moeten dragen, de zwemgordels om het lichaam- Prachtig uajaarsweder bleef het bezoek op luisteren. De koninklijke stoet hield voor het stadhuis lialt onder een koepel van fijn dennengroen, ge dragen door pilaren waaromheen zich guirlandes kronkelden, doorstoken met oranje dahlia's. Do frontons vertoonden den naam on jaartallen aan deze inkukligingsfeesten, verbonden. Half twee luiden do dorpsklokken on is do stoet den lol voorbijgetrokken. Daai" gaat du standaardvlag, dio reeds in 1861 te 's-Ilago ter tentoonstelling vau den waters nood wapperde, afgestaan door oen bekend vriend van Oranje, van liet dak van het raad huis. Er verloopt nog geruimon tijd voor dat de stoet de kom bereikt. Dat kwam omdat op yerschilleude punten halt werd gehouden tot het aannemen van blocmon- gaven en andere lnildcbewijzen. Maar toch l.'j uup zijn do geliefde Vorstinnen in aantocht. Zij zijn gezeten in een rijtuig mot vier paarden, bereden door jockey's Een stapel bouquotton prijkt op de voorbanken. Voorafgegaan door een peloton huzaren, waar achter liet rijtuig met don burgemeester, betrad de stoet stapvoets dc Willem lil straat- Dra heeft hot koninklijk rijtuig voor hot stad huis stilgehouden of uit den mond des burge meesters, jlir. Van do Velde, dio zich ter linker zijde van het rijtuig plaatste, klinkt 't met lui der stem: Salve Rcginal Heil U o Koningin. Met deze woorden ving Loosduinen's burgerva der een toespraak aan, waarin hij H. M. do trou we gevoelens vertolkte van de bevolking van Loosduinon, waar arm en rijk, jong on oud, sinds lang het oogenblik verbeid heeft om uiting te geven aan zijn onveranderlijke en onwankel bare trouw aan do Kroon on hot Huis van Oranje. De burgemeester verzekerde voorts dab do Loosduinaavs in dc laatste dagen ieder oogen blik iu gedachten mede loefden, hetzij do Konin gin vertoefde in de hoofdstad, do room on trots des lands, hetzij in de Vorstelijke residentie, onze machtige nabuur, dio zooveel tot de wel vaart van 'Loosduinen bijbrengt. Dit bezoek dan zou eon schoono bladzijde vor men in do plaats van de duinen bevrijd. De lieer v. d. Velde gewaagde daarna van do innige verknochtheid van lioel de land- en tuin- bouwendo bevolking aan Ilr- Ms. Huis, bij wie de heugenis voortleeft aan Koning Willem II die deze plaats vaak bezocht en aan Koning Wil lem III. Hij besloot zijn op H, M. blijkbaar diepen indruk wekkende toespraak met Gods rijkston zegen af te smeoken voor Oranje en Nederland. Na die plechtige bede kon z. i. slechts één IcreoL, één stom, één zin weerklinken, en dat is liet: „Leve de Koningin Onmiddellijk daverde die kreet door de lucht, gevolgd door herhaalde hoera's. Toon dit gejuich had opgehouden, dankte de Koningin den burgemeester zeer voor zijne woor den, die van zooveel liefde en gehechtheid ge tuigden- H. M. zeide dit op dien beminnclijken toon waarmede zij iecler voor zich weet in te nemen. Twee kinderen, een knaap en een moisje, tra den nu naar het rijtuig en voegden twee ruikers bij den berg van bouquelten, dio reeds in liet rijtuig opgestapeld lagen. Do burgemeester stelde nu den Raad, de feest commissie, de pi'edikanten en het bestuur van liet kinder-zickonhuis voor. Ook de Koningin-Moedor sprak een oogenblik met liet hoofd der gemeente. Do prachtige ver siering voor het Raadhuis lokte een betuiging van bewondering van H. M. de Koningin uit. Onder liet gezang van do dames on heeren in de voorzaal opgesteld, vervolgdo de stoer zijn weg, nagegalmd door bot gejubel van do hondor den, die vooral daar ter plaatse stondeu ge schaard. Een kwartier later reed men in draf den Monstersclien straatweg op. Voor de bui tenplaats Ockenburgli word even halt gehouden, •ton einde dc kinderen van den heer S. J. van den Bergli, notaris te 's-Gravenhage in de gele genheid lo stellen eon bouquet aan ieder der Majesteiten aan te bieden. Koningin Wilhelmina reikte beiden de band, gelijk aan allen, die Ilaar bloemengaren moch ten aanbieden. Behalve deze bewijzen van sym pathie werden lricr en daar de schoonste voort brengselen van Westlandsehe tuinbouw aange boden- Onder gezang en opstelling van corporation werd de jubcltoclit voortgezet door de andoro Westlandsehe gemeenten. Op verschillende pun ten werden ruikers aangeboden, die de KouLiigin met een handdruk aanvaardde. Prachtig herfst weder begunstigde den tocht door Hollands moestuin. En langs driedubbele rijen monschen m do Haagsche straten, wordt te kwart voor zessen liet koninklijk paleis bereikt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1