zy s I P M m Laatste Nieuws. Finantiecl. 3 58ste Staatsloterij. Y i s s c li e r ij. Staten-Generaal. Telegrammen. Sc heep ra art. It a ii (I e 1. ca es so EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STUmEENIM. Pm. eis SMelijte ifflim HypoM-Baitai, ïoLGretó-Iitell. enCilt-Oitaemnffl, TattMtaiim PaMeta Measmt-ïMsclL Diversen, Sprtesleeniieii, Trweg-Iaatssl mfflieleeiim ge en overeenkomende sterfgevallen. Het onderzoek in deza zaak wordt geleid dooi den waamcmenden rechter van. instnictie mr. J. H. van Mours, wegens ziokte van nu-, A. O. H'. Tellcgen, Hen woesteling. Woensdagmiddag was kapitein Delabie van liet le bataillon infanterie te Rijssel aan 't wandelen, toen plotseling een lqoap gekleed man op hem afkwaqn en zes revolverschoten op hem loste. De kapitein viel dadelijk neer; een dei- kogels trof een voorbijganger licht. De aanvaller, zekere Vallin, 24 jaar oud, werd gepakt en naar 't politie-bureau gebracht, Hij verklaarde den kapitein, dien hij niet kende, te hebben willen dooden omdat hij het land aan 't leger had, Hij is zelf nooit soldaat geweest. Twee jaar geleden huwde hij; zijn vrouw bedroog hem. Hij verliet haar en ging naar "Wattreios waar hij met een jong meisje samen ging wonen. Met haar was hij evenmin gelnkkig. Wan hopig ging hij naar Rijssel, bracht den geheeïen morgen door met 't bezoeken van herbergen. 's Middags hij had in 36 uur niet gegeten ontmoette hij den kapitein en schoot zijn re volver op hem af, waarschijnlijk in een aanval van waanzin. De kapitein, hoewel zwaar gewond, zal wel licht in 't leven blijven. De doktoren haalden hem vier kogels uit 't lichaam. 8f Gerechtelijke schouwing. Het lijk van den koopman de W., die op den ouden Scheveningschenweg werd overreden, zal gerechtelijk worden geschouwd. Verongelukt. Uit Tergnier (Dep. Aisne) wordt dd, 17 Sept. gemeld Bij het instoomen van een van Lourdes naar België terugkeerenden pelgrimstrein bin nen hetJ station aldaar, stapte de 18-jarige dochter van den arts De.-. uit Namen, te vroeg uit, bleef met de kleeren aan de loopplank vasthaken en werd zoodoende een 50 meter medegesleurd. Zij stierf kort daarop in het stationsgebouw aan bekomen hoofdwonden. Twee andere per sonen, die de verongelukte wilden redden be kwamen [zware verwondingen. Hofbericht. Morgen, 24 September, des namiddags ten 51 uur worden door H. M. de Koningin in af scheidsgehoor ontvangen Z. H. den Sultan van Siak Sri Indrapoera en onderhoorigheden, Pan- geran Alio Mataram on de Paugerans Mangkoo Hegoro on Sosro Negoro. H. M. de Koningin-Moeder heeft hedenmid dag tusschen 4 en 5 uur de leden van de Eerste en van do Tweede Kamor der Staten-Generaal in afscheids-audiëntie ontvangen. Hooggeachte heer Glcicimianl Het verheugt mij en zeer zeker de gehecloKamer met mij, dat het H. JL du Koningin behaagd heeft bij hernieuwing- to benoemen tot voorzitter dezer boogo vergadering. Ik wensch u daarmede van harte geluk. Door u met eenparigheid van stemmen in de eerste plaats op dc voordracht voor die benoeming to zotten, heeft do Kamer bewezen hoeveel prijs zij or op stelt hare werkzaamheden onder Uwe leiding te zien plaats hebben. 11c geloof daarom namens de Kamer er voor to moeten dankzeggen, dat gij U wel weder bereid hebt verklaard die moeilijke, doek eervolle betrekking te aanvaarden. Mij ia hot aan genaam U deze plaats wedor to mogen afstaan. Ik bob mitsdien do eer den hoor Gloichman uit te noo- digen, den voorzittoïsstoel wedor te willen innemen. Do heet Gloichman noemt donVoorzittorstocl in eu zegt Mijne Hoeren Woorden ontbreken mij om uit to drukken hoe diep getroffen ik bon door hot vertrouwen dat ik van II. 31. do Koningin, en van U, Mijne Ileercn ondervind. Dat vertrouwen stomt mij tot ootmoedige dankbaar heid. Moge het mij gegeven zijn hot niet te bescha men. Bij do vervulling van mijne taak mag ik, uwo voordracht getuigt hot, wederom rekenen op uw allcr- stcun, eoa steun die mij tot dusver nooit ontbrak, een steun dien ik moor dan ooit behoef. Eon tijd perk van ons staatsleven is afgeslotenmet opge wektheid mogen wij een nieuw tegemoet gaan. Do liefde van het Nederlandscho volk is vers zekerd, zoowol aan do hoogvereerde Vorstin die al Koningin-Regentes het land bestuurde, als aan H, D Docbtor, onze Koningin, in wier handen do teugels van het bewind nu zijn overgegaan. Don hooggeaehton tijdolijken voorzitter, dank zeg- gondo voor zijne hartelijk woorden, aanvaard ik het voorzitterschap met don wcnsck en mot de bede dat ook onze arbeid er toe mogo bijdragen hot eerste regeeringsjaar van Koningin Wilhclmina een goed en gezegend jaar te doen zijn. Do Voorzitter stelt voor aan do Regeering to verzoeken aan do regeciing van Oostenrijk-Hon- garijo de oprechte deelneming van dc Tweedo Kamer der Staten-Generaal te vertolken in de verschrikkelijke gebeurtenis die don corbiedwaatdigeu Keizer en zijn Volk heeft getroffen. Do Minister van Buitenlandscke Za ken zegt: Mijnheer do Voorzitter! Reeds eenigo dagen ge leden was ik in de gelegenheid in den andoren tak der Volksvertegenwoordiging namens do Rcgeeriug do verklaring af to leggen van bare instemming met do algemeone verontwaardiging door don afsekuwe- lijken moord to Genève gepleegd, alom opgewekt en hoezeer zij deelt in den zwaren rouw die den Keizer van Oostenrijk, Koning van Hongarije on Zijn Door luchtig Stamhuis heeft getroffen. Ik wil IT gaarne verzekeren, 31. de V., dat ik niet in gebreke zal blijven om hetgeen zooevon is besloten ter kennïsso van dc Keizerlijk Koninklijke Oosten- rijkseh-Hongaarseho Regeering te brengen. Het ontwerp-adres van Antwoord op de Troonrede wordt ter tafel gebracht en nanr do afdoelingcn verzonden. De vergadering wordt daarna verdaagd tot heden middag 2 ure. liet doel der revolutie wordt verklaard uit den wonsch der Keizenn om te verhinderen dat de /ending van maikies Sto succes zou hebben. Bet keizerlijk dccieet is gesteld in den vorm van een vei zoele aan de Keizerin-Weduwe om het bewind op zich te nemen welk verzoek hierdoor voor de derde maal geschiedt. Amst. proef f 16.50 t> zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN'Not. Utaiulersbond 1' 10:% ii flOT/g. SPIRITUS: f"17i/s a f 18, Overzicht van (lo Beurs van den dug. Voor hot mecrendeel dor buiten!, staatsfondsen had de markt heden een minder geanimeerd vorloop, terwijl do omzet zeer beperkt was. Van Industricolen sluiten Koninklijke en Palcui- baug Aand. merkbaar hooger, met vraag voor locale rekening. Anierik. Sporen mecrendccls flauw, alleen sluiten Geutral Shares zeer vast. 'Nationale Staatsfondsen waren prijshoudend. Ruiteul. soorten moerendeels a loonier. Hoogor: Cert. Arendsb, 3, Franco Deli 1, Rott. Deli V?Kon. Petr. 22, Palcmbnng 2, Rod. Ind. Espl. 15. Lager: Amst, Deli 5, Dell Cult. 5,Langkat Cult.81/2, Hangsche Train 1%. Bmnonl. Sporen nagenoeg onveranderd. Russische sporen bowogen zich op vorige koersen. Amcrik. sporen a 1 lager, alleen Contralsp. zeer vast. NIET OFFICIEEL. Gnlff Shares 18i/s- Voorschot lOOVi- Eerste pref. Erie 36%. SLOTKOERSEN, Kon. Ned. Mij. Espl. Petrbr. aand. 229. Sum.- Palcmb. Petr. Mij. aand. 91%. Ateh. Top. Cort. pref. aand. 33 Vg. Central. Pac. aand. 23 V10- Florida Centr. Pen. 0. v. gow. aand. 10'/8. ROTTERDAM, 23 September. Roggu op teimijn: per Oct. f 13f 132, f por Maait 1899 f 123, f124. Tarwe op termijn per Nov, f f AMSTERDAM, 23 September. Rogge op levenng hooger; per October f134,133; per Maart f 126, 127. 5do Klasse. Trekking van 23 September Getrokken pi ijzen. Prijs van j25000 No. 3342 58 2111 100 70 0 2202 9 05 211 2600 UW 00 15000 - -1000 - 400 - 200 - 100 4293 0191 4312 G209 1-1 70 17 0,171 55 0911! 97 cm m Haar wij vernomen is liet adres van. antwoord der Tweede Kamer op de Troonrede- aldus ont worpen, dat het nevens een warm woord van hulde aan de Koningin naar aanleiding van de uitingen van geestdrift in de laatste weken, een zuivere weerslag is op liet Koninklijk woord bij de opening der zitting gesproken. TWEEDE KAMER. Vrijdag 23 September 1808 Vergadering van des voormiddags ten 11 we. Ingekomen was een Kon. besl. van 22 September houdende benoeming van Z.Ex. Mr. J. G. Gleiehman tot voorzitter dor Tweede Kamer voor het loopondo zittingjaar. De" tijdelijke voorzitter, de heer Janscu houdt doarna de volgende rede; In de zitting van hedenmiddag word door den Minister vru F inanoiöndeStaatsbegrooting voor 1899 aangeboden. Mededecling werd gedaan van ingekomen stukken 0. a. van een wetsvoorstel van de heeron Hartogk, Macaré, De Savornin Lobman, Harte cn Tydcman, tot wijziging van do artikelen van hot Wetb, van Strafr. betreffende do revisie van vonnissen. Dinsdag a.s. behandeling van hot Adres van Antwoord op do Troonrede. PEKING, 22 Sept. Een heden verschenen keizerlijk decreet maakt bekend dat de Keizer do regeeringsmaeht heeft afgestaan aan de Keizerin-Weduwe die de ministers gelastte in het vervolg nan haar de ambtelijke rapporten te zenden. De voornaamste raadsman des Keizers, King, ondanks krachtige pogingen om hem in hechtenis te nemen, gevlucht, men beweert naar Shanghai. De verandering in de regeering zal groot zijn; waarschijnlijk wordt Li-Hung- Tschang in zijn ambt hersteld. SCHIEDAM, 23 September. Binnengekomen van de hanngvisscherij de logger SCII 223 Geertrmda, schip per J, v. d. Pias, met 24 iast baring van do derde reis VLAARDINGEN, 22 September. Van do hanngvis scherij zijn binnengekomenSCJX 158, met 255 kantjes pekelharing; SC11 189, met 199 kantjes pokel- en40 kanljes steurharing; SOU 190, met 220 kantjes pekel-, 50 kantjes steur- en 4000 stuks steurharingSCII 163, met 325 kantjes pekelharing. 23 Sopt. SCH 29, met 343 kantjes pekel- en 17 kantjes stern haring SCU 32, met 334 kantje? pekel en 40 kantjes steurharing; MIV i, met 325 kantjes pekelharingSCII 26, met 306 kantjes pekelharing SCII 90, met 238 kantjes pekel- en 17 kantjes steur haring FU 149 ToekomstAbr. v, d Vaart, mot 322 ton pekel- en 42 ton steurhanng; VL 1 Ylaardmgs bloei T. Jansen, met 294 ton pekelharing; SCII 149 Dina Cornelia. L. Jeneson, met 294 kantjes pekel- en 14 kantjes steurharing. 23 Sept. In zee ter hanngvisscherij VL 44 Nep- thuniis I, W. v. d. Velden VL 135 Thjveüieid II, A. VeriieijSOU 319 Arw en Darnel, L Ammeraal SCU 305 DiederikaW. de Graaf; SOU321 Gerriiden Duik, A. Beekhuizen. Afslag: Nieuwe volle haring f 10.75, ijle f7.75, zoutevisch f45—, leng f27.75, woppe f69.25, kibbe ling f19 95, scheivisch f 43.50, koolvisch f 45.75, bot f30. ICRALINGSCHE VEER, 23 Sept. Hedenmorgen wer den aan de markt alhiei aangevoerd 56 zalmen, f i.OO a f 1.95, 5 St-Jacobsza!men f 1.50 a f 1 CO per 1/3 kilo. SCHIEDAM, 23 September. VertrokkenMaria, kapt, A. C. Fredriksen, naar Helgoland, GIBRALTAR, 22 September. Gepasseerds.s Andriona. Statlmiosvan Braüa naar Schiedam en Rotterdam. LOiUTll, 22 September (vóór 2 uur.) Gepasseerd naar Schiedam: Qielbertha, Wanders. 1087 170S 1990 2071 90 2109 131104 14303 3523 6542 7929 11877 14071 t 29] 1747 251! 4030 18!) 16 n 2473 6810 7624 1044114230 14892 15247 15851 17074 19934 Prijs van 70 8017 11150 18110 15372 17849 1950S 5S 1120) 80 1C0IÜ 02 85 Ü9 1103? 18295 OG 17951 bil 71 05 mst 1G201 55 89 8777 11708 1 3400 1GIS26 18019 OS 88'» 88 181)80 16313 71 19070 8902 11835 13817 JS 18121 19727 15 1J951 18971 101)27 ï«l 19821 9003 91 Ut 85 70 199U7 9185 12051 142-12 90 78 20117 67 12144 14421 10710 1S318 2021)9 9SS8 12287 50 10S05 18159 39 9475 12301 CO 10905 07 20357 9739 20 14711 29 18599 04 42 12406 02 50 18(308 70 9802 12G tl 14843 17U3 S2 20493 9900 07 1 6003 1 7209 15750 20D73 31 91 15211 17808 18S01 2063G 91 12707 21 17122 18957 91 80 30102 22 10497 7S 19045 94 8177 10760 12SG0 15007 95 19117 20741 93 10339 14015 15708 17508 93 82 83-18 72 31 85 17&3S 102-10 20S94 90 10971 85 90 17700 19310 20920 8019 77 13132 15843 NIETEN: 1709 3318 6221 8710 10769 12CS9 1J905 j0000 38915 93 03 4562 490 01) 4020 075 29S0 72 760 8072 4783 70 3193 4904 81! 3258 6022 80 91 51 1154 8335 75 67 02 5112 75 82 5311 1358 8000 84 75 1509 38 44 70 99 7112 7819 71 93 7080 7810 21 5 5032 7938 72 94 8000 87 5910 98 89 3833 C023 899L 35 4200 6111 81 40 53 90 12709 20 IS SCHIEDAM, 23 September 1808. ROGGE: zonder handel. GERST: zonder handel. MAÏS zonder handel. SPOELING: fO.50. MQÜTWIJNNot. van de Makelaars f 11.— porlIL.Ct. Stemming: willig. JENEVER f15.— per HL 12 43 69 83 8S02 10807 11 150ÖO 1,020 65 59 53 71 80 11 22 55 65 31 58 70 74 81 0318 38 00 128(35 83 Go 03 Ot 8! 3906 29 42 97 80 15123 17^7 83 90 1903 11 47 03 10901 12927 46 39 88 121 03 24 80 8952 110:33 71 51 42 19022 98 99 40 92 71 97 80 54 40 30 222 2021 71 Cl 50 83 11130 13006 76 70 40 307 45 4010 6500 97 47 13»! 16209 85 81 15 60 12 G020 9155 05 90 33 «1 19138 25 67 66 41 79 11210 13217 4! 99 CO 40 82 4110 49 9202 27 18 80 17229 S5 41 2163 46 0700 3 68 38 16356 79 460 2217 4286 21 14 00 13318 95 68 192-20 75 40 4349 83 26 78 82 16108 93 43 82 2324 70 01 86 87 95 2S 17320 76 Cl 85 20 92 OS05 54 11328 13114 00 19313 92 80 4430 28 01 36 47 70 17410 90 514 211 4600 41 03 02 85 15561 45 19420 20 S3 S3 6953 89 91 91 74 65 GO 28 2520 4604 7(3 9302 11476 13502 16006 CO 19581 32 65 18 78 41 82 41 8 02 19621 30 7ö 10 7017 09 84 13635 33 04 31 DO 2012 27 24 72 11602 78 15710 83 ■10 22 81 28 9405 78 94 41 17Ü74 4! 99 4727 66 50 99 13709 CO 1709! 19702 87 2700 37 87 74 11600 34 78 95 7 95 42 39 91 9S37 11 18SÜ5 80 90 17757 33 672 49 81 7180 74 80 15842 70 67 73 61 4811 7229 78 62 30 71 87 19809 707 2819 45 40 79 67 42 97 90 •17 12 27 1921 87 9038 11728 40 16941 17821 SI 37 63 28 7305 52 62 51 53 43 19976 38 73 6001 10 9704 11317 13963 69 80 20091 G2 2991 6105 87 7 18 65 76 82 2014! 63 90 10 6G 16 22 14001 1G013 17905 68 70 8020 69 7407 23 49 3 86 47 82 84 48 71 7607 86 CO 02 95 69 20204 86 84 6213 7637 9901 57 14164 16151 94 18 837 3141 76 73 ei 98 14219 09 18042 00 40 8202 80 05 79 11914 45 97 97 20329 52 7 87 79&1 10073 33 50 16200 18109 51 60 29 633u 99 81 52 14826 35 15 2040! 94 900 3322 28 31 CO 44 1024 96 45 8411 53 701 79 96 1187 99 1201 3501 20 45 70 61 1334 3604 56 16 1403 Si 13 33 26 63 1610 56 6013 8544 1010 8728 63 8673 5477 5567 «3 70 72 75 56-46 nv9l 52 8003 10121 12012 33 16304 2D 13 70 40 41 28 52 8 76 28 59 48 69 Ci 49 77 66 8129 70 '45 14403 66 1&201 79 88 10217 121C5 18 74 05 20530 51 29 12240 62 80 76 42 09 00 86 78 97 90 53 8205 10311 12375 14517 1G455 18340 92 85 10 Sü 14712 63 47 20037 öïsi 8307 85 98 20 80 77 64 55 80 48 12416 29 83 18800 68 84 54 86 21 30 16503 O 20710 BS33 73 06 25 41 20 76 71 64 82 10429 46 47 94 80 75 79 8454 73 SI 07 1CC04 18060 9-1 5904 05 10531 12500 14805 5 06 95 19 99 10642 59 31 17 71 2QS04 68 00 71 25 94 51 79 72 11900 29 18704 74 74 83 10702 99 4 93 83 90 6148 8715 B 12614 81 10730 18810 20932 72 Ï1 26 46 41 91 97 75 29 47 81 4Ü 10815 18907 87 Pond Sterling. Frank ot Lire. Zilveren Roebel. 12.— 6.50 2.— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksche Florijn i 1.20 Zuidduitsche Florijn. 1. Be met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Buitsche Retchsmark f 0.60 Portugeesche Milreis. i 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta O 50 Beensche Kroon 0.66 AmerikaanscheDollar 2.50 R AMSTERDAM. 23 Sept. 1898. EÜKOPA. Nëdeuland. pOt. Cort. N. W. Seh. 2% Cert. dito 3 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1862/81 5 Paus. I.n. 'CÓ/04 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan./Juli 5 Portugal. *Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 Rusland. Cert.Hamb.1820 5 Obl.'SOGc.GR.l 25 do.'89/90 Hope &Co.GR.1254 d.'67/69^20 4 s in goud 18845 Spanje. Pp. Sell, pes.6000 4 io.pes. 12-240004 Bmn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl, '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv. serie 0. V, K. L. K. 8ü6/i6 969/16 1011/4 87 901/a 83B/16 33»/i6 22S/16 32 Vw 771/t 9113/l6 97i/3 tOD/j 1041/s 41 406/ 351/2 28 93% 97% 226/ia -C3/ia 86% OGVs H. K. 86I/2 909/xe 92 835/a 83 83% 21'% 3-2% 221/is 325/s 97% 104 40% 40% 41% 93 26i/ia K-AMEBIKA. Mexico. Obl. All. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 314 dito 1886/90. EK Roll. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m.uitk.) 3 Va do. do. (z. uitk.) 3 Va Amst. Hyp.BU.P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 IIoU.llyp.Bk.Pb,4 Nat. Hyp. Bank 4 N. &Pae.H.Bk.Pb. Rott.lIyp.Bk.Pb, 4 VVestl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch, Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned .Fabr. v. Wrkt. en Spw.-Mat. ser.A.A. N. GïstenSpir.F.A. V. K. 333/i i007/s 1003/4 943/1 1011/4 99 98% 1007/a lOH/4 1016/8 1031/4 66% 100i/i 101 47 1441/a 144 140 4793/4 '1081/3 488 104 L. K. 337/g 100V, 1003/4 94% H. K. 34 101% 665/8 663/4 1441/g 133 482 168% 485 144 6/8 135 169% 487-i/i Paketv.-Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr.Mij.prA. Elzasser Pctr.Mij.A. IC. Mij Ex.Petbr.A. M. Moeara En.A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum.Palemb. M, A. V.-S. v. N. Amer. Ark.Cnst.Synd.TO. f Kans.CyPittb. G. 4 Maxw.Pr.afg.C.v A. dito Cert. v, Incom. Nederland. floll, IJzeren Aand. M.t. E. v, S.3. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned, Z -A.Sp.do, 6 N.-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-H do. 3 Polen. Wars.-Weenen A. Rusland. Wladik.ZR.1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl, 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V.S.v. N.-Amer. do.Alg.Hyp.Obl. 4 V. IC. L. K. 171% 111% 72 11% 114 128 199% 123% 27 91% 14 11 2 25 26% 91% 345 907/a 3% 5B/jg 335 97% 116 til 36 208% 173/8 111% 177/a 557/16 57B/16 553/g 1527/s h 99% 976/8 99% 97% 99% 977/k 13% 1 34% 92% 13% 33-,ia 92% H, K. 230 95 55S/4 52% SS3/,, 11% 35 86 603/j 20% BW/is 87% V. IC. do Adjust, Obl. 4 71% Atl. Pac Trustb. 0. 13 Centr. Pac. Aand. 2313/ls Cl.Ak Coi.G.v.A. 17% Denv.-Rio-Gr. dito14% Erie Sp. Mij. Aand IAVis Fl. O. P. C.v. g.A. 10 H/16 Illm. Centr. C. v. A. Hi% Kans.Gt. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss IC. T. C.v. A. do.Cit.v.4pCt.prf.A. do. le Hyp. Obl. 4 do. 2e llyp dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N.Y. Pens. C.v.A. Canada. Ganadian Pac. C.v.A. Rott. Tramw.Aand. Westl. Stoom.tr. A, Nederland. Amsterd./1OO0 3 105% N.-U. V. Witte Kr. 74Vs P.v.Volksvl.'67 flO 175% do. 1809 A/"2.50 1.60 België. Antwerpen 1887 2% 99 Brussel 1886 2Vj 99 M. v. Brt.-Spw. 2Vi 88% Hongarije. 13S/]C Theissloten ..4 41"V-i 34 s/10 Italië. Roede Kruis 86 L. K. 711/4 233/4 14% 11% 10% 523/8 14 Vin 861/2 20% 07/s H. K. 713/g 24% 143/8 107/8 523/4 11% 20% Oostenrijk. StaatJl. 1854. .4 dito 1860. .5 dito 1864 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenenl874 Spanje. Madrid 1868 .3 Turkije, 'Spoorwegl. 3 Kotrs van het geld. Prolongatie V. K. L. IC. H. K 1361/a 118 1171/8 1177/s 1611/e IOU/2 145 32 261% 26 Beleening 2 pCt. 74 1G0 1.00 99 74% 1.65 Wisselkoersen te Rotterdam. 28 September. Londen kort f 12.08 Disc. 3 Parijs - 47.7o 2 Antwerpen - 47.62% 3 Pr(Jzcn van Coupons. Amsterdam, 23 September. Met. Pap. p. fl. 21 d Zilv. Jan. 21 Engelsehe per Engeischa met affi. Portugeesche Belgische Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen. Russen in Gouden Roebel Russen in Zilveren Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl, in piasters Amerikaanschc Dollar Goud Meiicaausche Dollar pCt. t 20.97K 21.02% 11.53 11.93 47.40 47.30 58.70 1.22 1.89% 1.25 1.24% 47!— 1.05 2.471/2 1,05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3