c - te-. m 52"e jaargang. Dinsdag 27 September 1898. 9740, uWIFFTeÏÏs- DE GELDDUIVEL. if- *v M If# Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverTh. j. cTëöelants. Kennisgevin g. FKUTJLLBTON. Middelbaar Onderwijs. Leeraar in Lijnteekenen. büitenlanbT"' h 'J. ■mfi yppl KJ/-iX j "iY ,»u' j, V G0ÜRA iiOHiraMBHTHPSijg rosr Schiedam, pat kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. '|.^.5 franco por post, p. kwartaal. |,V' ifeonderiijke nummers. I -KI, f6.90 - 1.06 - 1.30 - 0.09 IiM* |u ijBUROCMECSTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM 'ïiengca ter kennis van de ingezetenen dat door den raad dier gemeente, in zijne openbare Vergadering: van don 20sten dezer, zijn benoemd 14 jn de commissie, belast om burgemeester en wot- '"ioaders bij te staan in bot beheer van. de gasfabriek ijD de drinkwaterleiding dor gemeente, onder voor zitterschap van het lid van hot dagelijksoh bestuur, fden lieer J. H. YAH WESTENDORP J.Dz., tot f léden Vde heeren D, F. W. PRINS, SI. KRANEN, h l p. C. M. JANSEN, H. R. M. A. VAN GENT, oA-i'.t A. GOUKA en 4 -4 P. LOOPUYT ia do commissie voor gomeentewerken, onder voor, sittei?chap van hot lid van het dagelijksck bestuur, f4den heet G. VISSER Bz., tot loden; do hoeren D. F. W. PRINS, C. KLEIN. W. A. BEUKERS, en 0. VAN DER VLIES in de commissie, belast om burgemeester en wet houders bij te staan in het beheer van do gemeente- reiniging, onder voorzitterschap van den Burge meester, tot leden de beeren O. VAN DER VLIES, W. A. BEUKERS, 1 P, LOOPUYT en A. GOUKA; in de commissie, belast om burgemeester en wet houders bij te staan in het beheer van het pakhuis ij „de Nederlanden", onder voorzitterschap van hot lid van bet dagelijksch bestuur, den lieer J. AV. J. VAN RpRWEGEN DEN BREEMS, tot leden jbeoren D. F. W. PRINS on M. KRANEN gta do commissie tot het ontwerpen der verorde ningen tegen v icr overtreding straf wordt bedreigd, {iter voldoening aan art. 177 der gemeentewet en ter [ffoorberciding van hetgeen bij art, 178 dier wet is 'Öwolen, onder voorzitterschap van don Burgemees ter, tot leden 1 'u«-iooran 3 J. G. NOLET, Ar. W, H. JANSEN, ts IJL KRANEN en LOOPUYT; in de commissie tot het herzien van alle plaatselijke belastingen, de rechten, loonen en andere gelden, in art. 238 der gemeentewet bedoeld, daaronder be- grepen, tot voorzitter de heer J. H. VAN WESTENDORP JDz. en tot leden de heeren H. R. 1. A. VAN GENT, P. BRÏILENBÏÏRG, Dr. B. IE BRUIJN en Mr. W. I. JANSEN; 811 fot plaatsvervangmdo leden, wanneer deze zelfde commissie optreedt als;vaste raadscommissie, belast met hef onderzoeken der bezwaarschriften van aan- gesiagenen over hunnen aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen, ADVTtRTERTTKPKuavan 1—8 gewono regels met inbe grip van eone Courantf 8.69 Iedere gewone regel meer- 8.10 BUREAUBOTERSTOÏIr F», Teïephoon STo. 123. Bij a,J0unem0ut wordt kortin8 70tIeeild' Heb „Contntm" achb ook don inhoud dei- Mil- lioenenredo mot zeer bemoedigend. Er moei bezuinigd worden, difc is bei woord, schrijft hot blad dab ons onwillekeurig' ontsnapt na de Inzuig der niillioonenspeocli. Maar heb is wel zoo goed als zeker, dab ook daaraan voorloopig niet te denkeu valt. Immers, de bezuinigingen zouden van ingi ij- penden aard moeten zijn en aan welk hoofdstuk kan men dan beginnen 1 De minister gewaagt in 't geheel niet van de de heeren F. J. SMIT W. A. BEUKERS en AI. C. AI. DE GROOT in do commissie tot het geven van verslag on het dienen van raad nopens de begrooting cn do rekoniDg en verantwoording der plaatselijke inkomsten en uit gaven, ingevolge de artt. 203 eu 219 der gemeente wet, door burgemeester en wethouders aan den raad aangeboden, en Lcn aanzien van de begrootingen en rekeningen bij art. 148 dier wet bedoeld, tot voor zitter: de heer J. J. G. NOLET en tot leden do heeien Alt. W. H. JANSEN en AT. C. M. DE GROOT. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 26sten September 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VEHSTECG De secreten es, VEHNEDE. Aan de Burgeravondschool te Schiedam wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in functie te treden, een Tegenw. anntal lesuien 15 p. week. Jaarwedde f50.per weke!, lesuur, benevens f 100. loor bezit van den graad van Doctor. Boven dien lean zij verhoogd worden met 5 Pet. (tot een maximum van f100.—) na 3-jarigen diensttijd bij H. of M. Onderwijs in de gemeente of elders, 'I en met !0 Pet. (tot een maximum van f200.- r na lQ-jarigen diensttijd als boven. Sollicitatiestukken in te zenden aan denBuige- meester voor 8 October a.s. De Miluoenenrede. Het „Handelsblad" heeft nog een tweede op stel over de Mühoenenrede gegeven, waarin liet de meening neerschrijft dat de cijfers voor heb oogenblik geen. aanleiding tot bezorgdheid geven, maar dat toch groote voorzichtigheid noodig is. Ten eerste dient ernstig gezorgd dat de ge meentelijke financiën met opnieuw in de war raken, want het zou do krachten van het Rijk te hoven gaan, ',e voor de tweede maal op de been te helpen. Aan de neiging om op de ge meentekas te leunen, vooral voor armenzorg, is in het verledens niet genoegzaam weerstand ge boden. Voorzichtigheid dient ook betracht bij de re- gclmatige uitzetting der Rijksuitgaven. I Dat blijkens de lUihioenenrede de begrooting |i van "Waterstaat echter 21 ton hooger is dan ver- |j leden jaar, waarvan alleen f 1.5 millioen voor de afdeelmg „Waterstaat", geeft zeker te denken. Justitie vraagt met onbelangrijke sommen meer voor gevangenissen en rijksopvoedinggestichton, rijkswerkinrichtingen enz., Binnenlandsche Za ken voor onderwijs en landbouw; uitgaven die ongetwijfeld nuttig besteed zullen worden. Doch wanneer wij bij dit alles bedenken, dab do wets ontwerpen van den minister van justitie, dio veel geld „zullen" eischen, nog maar pas bij de Hamer zijn ingekomen, alzoo hunne werking op het budget nog niet doen gevoelendab do aan zienlijke kosten die de invoeiing van den leer plicht zullen vorderen, uit don aard der zaak huiten deze begrooting staan - dan begrijpen wij do luchthartigheid mob van hen die bij de Regeermg steeds op meer uitgaven aandringen, en nu reeds de krijgstrompet stoken om een aan val op do regeermg te wagen die naar hunne mtening niot actief genoeg is in het doen van voorstellen op sociaal gebied, die ernstige fman- cieele gevolgen zullen hebben. y DOOR S. WORISHOFFER. I J!j:I)en volgenden morgen vond Hans Adam zijn I (jónge vrouw op de sofa liggen, zeer mat, maar Ktodt niet veel zieker dan gewoonlijk. „Ik ben al jlin de stad geweest," zei hij. „Wij zullen nu spoe- l'dig van alle zórgen bevrijd zijn, mol. Er is uit- zicht op contant gelddan ga je met den win- j, ter nam- Nizza, Ik heb al mijn plannen' reeds I. klaar." |%VEn toen zij hem vragend aanzag, voegde hij er bij;;„Oom Leopold is ernstig ziek. Stel je voor, j f zijn nalatenschap wordt op een half millioen ge- Ipsdiat een vermogen dat jij en Ruth zullen 'énen." ly^Zij scheen maar een ding gehoord te hebben. L%,En als ik naar Nlzza, zou gaan, Hans waar Ijbleof jij dan?" „Ik?-.., Natuuilijk hier. Ruth, doet het huis- J/houden en mot Ka'stmis bezoeken wij heiden je rin schoons Zuiden." Zij keek voor zith uit en een zucht gleed over |haar lippen, „Rutl!" herhaalde zij. „Och, Hans, |aJs jomaar met Rath getrouwd waart!" ld Hij lachto vrooliik. „Hoe kom. je aan die ge- Idadite.molf ,1 «Laat mij," yeèrde zij hem af. „Wat moest |.]e dan in do sfe c»1 „Ik heb telegrafisch onderzoek gedaan naar den staat van zaken te Frankfurt. De oude heer heeft, naar 'b zich laat aanzien, nog slechts eeni- go maanden to leven; wat dunkt je, Cilli zou het dan niot mogelijk zijn, hem om een voorschot te vragen Zijn ziekte stemt hem zon der twijfel ernstiger. Je oom moet bedenken dat hot geld voor hem geen waarde meer bezit; hij geeft wellicht nu reeds een deel er van aan haar die later de helft krijgt. Vind je ook met Zij zag hem bezorgd aan- „Kan je dan onmo gelijk nog eenige maanden wachten, Hans?" „Onmogelijk, kind. Zonder haar geld raakt de boel in 't ongoreede. Die beurzensnijders prolon- georen alleen togen onzinnige sommen." Cecilia schudde heb hoofd. „En wat moet daar eens van komen, Hans? Vanwaar hoop je op redding V' Hij streelde haar bleek gelaat. „Komt tijd, komt raad, schat. Eeuwig kan hij irmnors toch niet leven, je oom. Eu dan „Nu?" „Laat dat maar loepen, Mnd, Dat ;ijn dingen waarvan jullie vrouwen tob je gelhk niet het minste verstand hebt. Dat komt alles, .terecht." Maar hij was bij die woorden zeer bleek ge worden; wellicht zag hij een oogenblik den ga penden afgrond voor zich, waar hij op af stuw de; het harte Mopte hem in de keel. „Wat dunkt je, mol, zal ik schrijven f „Zal ik het voor je doen, Hans?" „Dat zou liet boste zijn," riep hij zichtbaar verheugd uit. „Gij vrouwen hobt een fijner ge- voelgij hebt er verstand van ons H te paliken. Schrijf, Cilli, schrijf jou zal het goed afgaan." En het benauwende gevoel was als weggebla- Het jNederlandsche Dagblad" verzekert, dat uit de jongste Staatsbegrooting alweer blijkt, dab de roeping die tegenwoordig aan den Staat wordt toegekend, noodzakelijkerwijze tot een bankroet voert. En het blad meent dat „Binnenlandsche Za ken", waaronder de „sociale hervormingen" x-es- sorteeren, het duurste departement is. Als men het bewijs levert, dat de „sociale hervormingen" oolc rendeeren, zullen we ook daarvoor gaarne voteeren, zegt het blad verder. Maar dit is nog altijd „quod est demonstran dum". „De sterke toeneming van onderscheidene middelen is, zegt de milhoenenrede, heb licht punt in den toestand der financiën. Te betreuren is heb, dat in weerwil daarvan verhooging van oen tweetal accijnzen moest wor den voorgedragen, „maar verwondering behoeft dit niet te baren, wanneer men nagaat, welke zware offers in den jongsten tijd van de schat kist zijn gevergd"." De „Tijd" meent opgemerkt te hebben, dat de toon van minister Pierson doffer dan gewoon lijk klonk bij het voorlezen zijner MiLLioenen- rede. Zeker noemt het blad heb, dab de blijmoe dige voorspellingen, waarmede hij anders zoo kwistig is, geheel worden gemist. En „De Tijd" acht dit geen wonder. Ondanks herhaalde conversie en herhaalde nieuwe leeningen sluit de staatsbegrooting niet, terwijl de financiën van Moederland en Kolo niën als een geheel beschouwd, in oen toestand zijn gekomen, die, volgens „De Tijd", bepaald zorgwekkend genoemd moet worden. Doch zelfs als men de financiën van Ned.- Indië buiten beschouwing laat kan de staat on zer geldmiddelen, oordeelt „De Tijd", onmogelijk gunstig worden genoemd. Een nieuwe leening en invoering van nieuwe of verhooging van bestaande belastingen on in Nederland èn in Nederlandsch-Indié, om onder geheel normale omstandigheden do j aarlij ksche Begrootingen te doen sluiten Klinkt liet niet als bittere ironie, hij dergelij- ken financieelcn toestand nog te gewagen van so ciale hervormingen, die aanstaande zijn toekomst. Hij bepaalt zich eenvoudig tot liet nieuwe bo- grootingsplan, waarvoor de uitgaven op uht min der dan mi ui 152 millioen worden geraamd. Wat daarna moet on kan gebeuren, zal zelfs voor een zoo knap finandc-man als Rierson nog wel in 'b duister liggen. Algemeen overzicht. Schiedam, 26 September '98, De commissie van advies, samengesteld uit drie directeuren van justitie en drie iiiadslieeren van het Hof van Cassatie, heeft Zaterdag haar beslissing aan de regeering medegedeeld en, zooals wij reeds per bulletin konden bekend maken, haar adnes luidt ongunstig voor de revisie. De stemmen staakten drie der leden achtten de juridische vereisehten voor de herziening niet aanwezig, en volgens het in dergelijke gevallen geldeud gebiuik werd toeD het voorstel om te adviseeren tot herziening als verworpen be schouwd. De ministers hebben daarop besloten heden te vergaderen om een besluit te nemen. Reeds Zateidag waien de ministers bijeen gekomen, maar Viger en Peytial waren uil- stedig, en men wilde in een voltalligen minister raad een beslissing nemen. Hoe die zal uitvallen, is moeilijk te voor spellen, Zooveel is zeker dat de ïegeeiing terecht van ooideel is dat haar volkomen vrij heid van handelen is gelaten, ook na het ad nes der commissie, en dat op haar de verant woordelijkheid rust voor het te nernen besluit. Voor de regeeiiug een precedent, voor de aanhangeis der revisie bemoedigend is trouwens hetgeen de ïTemps" mededeelt omtrent de zaak Jamet-Leger. Toen deze aan liet oordeel van den minister van justitie werd onderwor pen, was de commissie van advies eveneens als nu in twee gelijke pai tijen verdeeld, De minister besliste op grond van deze uitkomst der stem ming tot revisie, en de zaak liep af met de vrijspraak van de beide veroordeelden. Voor do beslissing die de minisleiraad zal nemen, hangt liet er veel van af welke leden der commissie tegen de revisie hebben gestemd. Twee lezingen zij» er: volgens de eone waren bet de drie raadsheeien van het Hof, en dan is de kans dat de herziening zal komen, al doen, Hans?" zen. Hans Adam had het oude, zorgeloozo lachje weergevonden. „Je oom kan immers heb verzoek niet afslaan," voegde hij er bij. „Wanneer mag ik den brief komen halen, schat?" „Kun je mij twee uur gunnen V' „Natuurlijk." Hij kuste haar,en ging toen heen om op zijn kamer de ingekomen brieven te lezen. Geldl Geld1 Niets dan geld! Ach, kon hij het maar uit den grond stampen, kon hij iedoren druppel bloed maar tob een ducaat stempelen! En toen werd zijn gedaohtengang weer eene andere. Han3 Adam was hedenmorgen naar do schooue koningin gereden, zonder een audiëntie verkregen te hebben; hij had alleen van het ongeval van den afgeloopen nacht gehoord en moest zich te vredeii stellen met een gesprek met de huishoudster. Maar niet te min gaf de lichte wond der dame hem het recht terug te komen. Afisschien werd hij toch nog een gena- chgen blik machtig. Bekoorlijke Anna zij had liet hem duchtig aangedaan, die sclioone glinsterondo slang. Zoo iets is geen liefde en nog minder van dien aard dat heb duurzaam boeit, maar het vormt een pikante afwisseling; men plukt de bloom en werpt die weer van zich. Een geraisch in do aaugronzend© kamer stoor de don baron in zijn overdenkingen. De deur achter do portière stond zeker op een kier; Hans Adam hoorde zachte schreden en wist nu ook al wie daar heen en weer liep. Het was Adèle, die na hot fecsst van gisteren alles in orde bracht en juist bezig was hot tafelzilver in de kast weg te sluiten. Het kostbare zilvergoed rinkelde zacht de baron huiverde. Hoe lang zou het tafelzilver met het eeuwenoude wapen der Moldt's zur Molde nog wel in die kast blij ven? Maar 't is waar, waarom zou hij dio het eeue kocht, niet ook te gelijk het andere nemen? Wel licht bleef alles bij elkaar. Nu luisterde de baron aandachtiger. Juffrouw Malten trok aan de bel zelfs eenigszins haas tig. „Frederik, ik zie beneden heb rijtuig van den handelsa-aad als hij mocht komen, wijs hem dan af. Zog maar dat mijnheer de baron van daag niet te spiekon is in geen geval." De lakei snelde de trappen af, en Hans Adam voelde dab het bloed hem gloeiend naar 't hoofd steeg. Of de dienstboden al met elkaar stonden te fluisteren? Of het meisje, dat zoo stil eu zoo spaarzaam met haar woorden was, wist wat do handelsrond Lissauor op Moldb te zoeken had? Misschien luisterde zij aan de deuion. Maar hoe het zij, haar bedoeling scheen goed te zijn zij wilde een onaangename ontmoeting verijde len, en hem zelf, haar meester, in bescherming nemen. En Hans Adam lachte behagelijk. De hem be kende gewoonte der vrouwen hij was daaraan gewoon. Hij was immers steeds een heveling ge weest dier lieve schepsels, wier gunst voor hem de ware zonneschijn des levens was. Beneden reed liet rijtuig van den handelsrond voor om na weinige oogenbhkkon reeds weer weg te rijden. Hans Adam wieip zich op do ca napé om te slapenhij was nu in een voortref felijke stemming. Wordt vervolgd.) v V v i"V'Z1 *ÏV t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1