N°. 9742. 4 Apnto ra Politie 3t Basse, ■■■5» 52"" jaargang, Donderdag 29 September 1898. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeterThTj. c. rqelants. FEUTT jXjETOISI. POLITIE. BUITENLAND, s. wöuishÜffer BINNENLAND. pAfi» .ij ii ÜïL.'jMi-lj'ul eOllHAIT. Ajohkhhbhtspwj# voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.06 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU: BttTERSTItAAir 70, Velcphoon Wo. 123. AnvBKTwmBTMJH: van 15 gawone regel# mot inbe grip van eono Courantf O.S8 Iedere gowono regel moor6.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Er kunnen alhier geplaatst worden voor den nachtdienst. Sollicitanten moeten zich aanmelden bij den Commissaris van Politie. Leeftijd benedeu 35 jat en. ilgcmccn overzicht. Schiedam, 28 September '98. Dat aan liet besluit van don Franschen minis- ierraad een zeer ixiteenloopend onthaal is ten deel gevallen, al naar de partij waartoe do per son? en bladen behooren, behoeft zeker geen betoog. Dat „Libre Parole" en „Intransigeant" aan Brisson geen goed baar laten, en het orgaan van den staf, do „Echo do Paris", woedend is, kan evenmin verwondering wekken als dat „Au- rqr,o,",.en „Siècle" liet besluit der regeering toe juichen. Maar het blijft van de zijde der tegenstanders der revisie niet bij zulke platonische afkeuring. N. "1, de kamerleden der rechterzijde en de na- tk 'isten hebben gisteren getoond dat zij vol- strtivu niet gezind zijn zich met een kalm protest bij het gebeurde neer te leggen. In de couloirs der Kamer kwamen gisteren te lialfvier nationalistische kamerleden bijeen, daar heen geroepen door Georges Berry, en ter zelf- dcr tijd had De Ramel eenige collega's van do rechte.zijde vergaderd in de Rue Bourgogne. De kaatsten namen een motie aan, verklarende dab de houding en het besluit der regeering vor men een miskenning der rechten der vertegen woordiging des volks, een verwarring van be voegdheden on een ernstige slag aan het leger toegebracht; geprotesteerd wordt tegen die „anti-patriotische en onwettige handelingen", de bijeenroeping der Kamers wordt gevraagd en formeel verzet aangeteekend tegen het langer- uitoefencn van het gezag zonder toezicht van het parlement. Daarop zijn de nationalisten en de leden der rechterzijde bijeengekomen en hebben gezamen lijk nog een tweede motie aangenomen, waarin namens 130 collega's aan den President der Re publiek verzocht wordt onverwijld de Kamers bijeen te roepen. Twaalf leden werden door do vergadering aan gewezen om naar het Elysée to gaan, on den President deze moties te overhandigen. Edoch, president Faure weigerde de commis sie te ontvangen wegens haar ongrondwettelijk karakter. Van de bijeenroeping der Kamers in buiten gewone zitting zal wel niets komen. En dat is maar goed ook. Het laatst door de Kamer ge sproken woord in de zaak-Dreyfus heeft toch reeds kwaad genoog gedaan. Maandag nog was het votum der Kamer na Cavaignac's beruchte rede voor den minister van justitie Sarrien het groote argument om zich te gen de revisie te verzetten, nu ook de commissie van advies ongunstig voor de herziening had ge adviseerd. Eerst het wanne pleidooi van Brisson, die aantoonde dat de commissie een neutraal advies had uitgebracht en daarbij de juridische en po litieke noodzakelijkheid der herziening aantoon de, de bijval van Léon Bourgeois en de onzijdi ge houding van generaal Chanoine zouden, vol gens de „Matin", den doorslag hebben gegeven. Toch verzekert men dab het besluit om de revisie bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken, maar met zes tegen vier stemmen en één onthouding (vermoedelijk Chanoine) is genomen. Intusschen is de procureur-generaal van hot Hof, Manau, die uit do stad was, naar Parijs teruggeroepen door den minister van justitie, die hem officieel van de beslissing der regeermg in kennis zal stellen. Volgens sommigen is dit reeds geschied. Men noemt nu reeds data, 15 October en 15 November, waarop de beslissing van het Hof zal vallen. Daarvan is echter nog niets te zoggen het Hof kan nl. door rogatoire commissies di rect overgaan tot een onderzoek naar de zaak zelve, confrontaties, verliooren enz. Do recht bank waarheen dan later de zaak verwezen wordt, vindt haar volkomen geïnstrueerd. Maar liet Hof kan ook alleen over de wettigheid van het dossier oordeelen. Men weet dat de procurour-genernal van het Hof, de lieer Manau, ten gunste der revisie is gestemd. Volgens de „Rappel" waren de leden der com missie van advies, schoon sommigen do revisie „juridisch" niet geoorloofd scheen, verbaasd over de onbelangrijkheid en holheid van liet dossier. Nu valt de qnaestie-Picquard nog op te los sen. «Tosepli Reinach wijst er in de „Siècle" op, dat de twee menschen die onbekend zijn met het besluit der regeering, zijn Dreyfus en Picquard, de martelaar en de held, de twee soldaten zon der blaam. Wanneer zij het zul'en weten, dan zal de blijdschap wellicht het grootst zijn voor den laatste, „die voor de Waarheid alles heeft veil gehad wat een man kan geven". „Brisson, er is nog een groot eerherstel te verrichten," roept Reinach den minister-presi dent toe. De „Temps" betoogt intusschen, sprekende over de volstrekte afzondering waarin Picquard gebracht is, dab de beschuldigde volgens de mi litaire wetgeving niet van alle verkeer kan wor den verstoken, zonder dat de geest der tegen woordige wetgeving beslist wordt miskend. Paul Meyer protesteert in een brief aan Zur- linden tegen do „belachelijke vervolging" tegen Picquard. De „Fronde" deelt onder voorbehoud het ge- nicht mede dat Zurlinden van zijn ambt onthe- Doon 20) Hans Adam en Ruth gingen toen naar de woonkamer, waar Cecilia op do sofa lag en de 'witte handen mat op,den. deken liet nisten zoo als altijd. In den liaard brandde ondanks do zo- „mersoho warmte een zacht vuurde theeketel raasde en de grijze papegaai klauterde babbe- lend tegen zijn stang op en neer. „Houd je veel van me, mol? Als iemand dat hoorde, Hans! Dab moeten ze allemaal hooren En tob slot lachte heb dier met Hans Adam's diepe, welluidende stem. Overal in het groote, deftig ingerichte vertrek heorschto de meest be- f, hagelijke rust en harmonie. 1 E6n slechte stoorde door de uitdrukking van .zijn gelaat heb geheel. Wolfram stond aan het venster en keek in den woedenden storm naar buiten, doodsbleekhoe mannen en vrouwen el- kaar verdrongen om hun arme have achter do beschermende muren van liet kasteel te bergen Hoe zij him boeltje, dab het aanpakken niet waard was, daarheen sleepten. Daar lnvamen Cji ^veo daglooners die mot elkaar eon kast droe- V Sen) con heel oud, reusachtig meubelstuk, waar- - naan de pooten reeds ontbraken, en waarvan do "l t L r*iN ven en Picquard in vrijheid gesteld zal worden, en dat de minister Viger zal aftreden. De „Pe tite République" meent to weten, dat de regee ring de houding van don militairen gouverneur van Parijs zal wraken, daar hij zich niet hoeft gestoord aan de instructies dor regcering wat be treft Picquard. Men weet dat Zola 30,000 francs schadever goeding heeft te betalen, aan de schriftkundigen. Dit vonnis is executabel geworden, en nu wilde Octave Mirbeau, die reeds eens voor Zola in de bres sprong, ook thans wel voor bem betalen, maar hij wenschte aanteekening van zeker voor- bolioud op de qiutantic, daar hij buiten weten van den belanghebbende handelde. Dit. werd ge weigerd, cn nu is de gerechtelijke ve "k.-op aan gekondigd van Zola's huis en iubo ,*d' 1 tegen 11 October a.s. flet verhaal van Esterhazy's zgn. bekentenis in de „Observer" blijft van alle kanten tegen spraak ondervindenthans o. a. weer van Char les Dollfns, die zegt dat er geen naamgenoot van hem to Nizza bestaat, die stukken aan oen vreemde regeermg zou hebben kunnen leveren. Het blijkt dat de majoor voor zijn gedenkschrif ten een contract heeft gesloten met den uit gever Fayard. Do „Daily News" bevat intusschen weer een heel verhaal dat, naar men te Berlijn, waar men er geen geloof aan hecht, vermoedt, van Ester- hazy afkomstig is. In December 1894 zou den koerier van het Deutsche gezantschap te Parijs een uitvoerig ver slag omtrent de zaak-Dreyfus ontstolen zijn, dat gepliotografeerd en daarna als onaangeraakt doorgezonden werd. Tot tweemaal too geschied de ditden Duitsclien gezant zou reeds zijn go- last zijn paspoort te vragen en alleen Casimir Péiicr's zelfopofferend aftreden zou een oorlog voorkomen hebben. Men houdt dit verhaal te Berlijn, zooals reeds weid gezegd, voor kletspraat. tïcmcngdc Jicdcdecllngcn, deren naam. Thans zal Déroulcdo liaar reconsti- tueeren met medewciking van Gauthier, Marcel Ilabeit, Galli, Le Menuet enz. Reuter seinde gisteravond uit Parijs Uit bijzondere bron vernemen wij, dat Enge land, Frankrijk, Rusland en Italic de leruiGU hebben vastgesteld van het ultimatum, aan den Sultan te richten, ten opzichte van Kreta. Bin nen vier-cn-tvhitig uur zal het ultimatum de Porto bereiken. De Engelsclio bladen houtten algemeen staan de dat do Engclscli-Egyptischo invloed overwe gend moet zijn in het golieele Nijl-dal tot aan de meren. Majoor Mac Donald, komende van Uganda, is te Lado aangekomen. Maandag was in den Eersten Transvaalschcn Volksraad het voorstel aan cle orde om geen an dere advocaten toe te laten dan burgers der re- publick, toen piesident Kruger clo zaal binnen trad cu veizocht het voorstel, als in strijd met de Londenselic Conventie, in te trokken. Het werd daarop met 19 tegen 6 stemmen verwor pen. Te Peking is thans, zooals te verwachten was, een keizerlijk decreet vei'scheneu, waarbij alle hervormingen vrijwel ongedaan worden ge maakt. Uit Havanna wordt bericht dab gisteren de overblijfselen van Columbus in tegenwoordigheid der Spaanscho autoriteiten en der hooge geeste- 'ijkheid uit de Kathedraal zijn weggehaald om naar Spanje to worden overgebracht. Do Berlijnsclie correspondent der „Ind. Bei ge" zegt vut voortreffelijke bron te weten dat er geen hoop meer bestaat op overeenstemming tusscheu de verschillende landen in de suiker- quaestie. De koningin van Denemarken maakt het veel minder goed. Gistermiddag werden cirio genees- heeren ontboden. De gekeele familie was toen op kasteel Bernstorff bijeen. Volgens de „Tnbuna" zullen keizer Wilhelm en koning Humbert elkaar den 14den October ontmoeten te Venetië. Von Bitlow, Pelloux en Canevaio zullen hun vorstelijke meesters verge zellen. De Amerikaansche generaal Bates, die de Franselie manoeuvres heeft bijgewoond, prees in een door de „St. James Gazette" gepubliceerd onderhoud het Franselie leger uitbundig. Volgons Paulin Méry is de Patriotten-liga nooit dood geweest; zij bestond onder een an- deuren telkens uit de hengsels vielen. De twee mannon hadden hevige ruzie; men kon wel is waar in den loeienden storm geen woord ver staan, maar men zag het aan him gebaren, tot dat ten laatste bij een buitengewoon heftige windvlaag de kast van hun schouders viel en in duizend splinters op den grond viel. Een wolk van stof vloog opde beide mannen stonden een oogenblik met gebalde vuisten tegenover el kander; toen vochten zij, trokken elkaar op den grond en worstelden, elkaar vast omklemmend, naast de verbrijzelde kast. Erik keerde zich af. Altijd hetzelfde, zij liet om duizenden, om honderden of om een baga tel strijd was steeds de leus. Daar zag hij achter zich het jonge meisje, on in zijn hart viel een zonnestraal. Zij hadden hem immers allen van Ruth's handelingen verteld. De dorpsbewoners prezen de jongste dochter van den dominee hemelhoog, vooral de arme vrou wen en de grijsaards, wier klagen niemand zoo geduldig aanhoorde als -liet blonde meisje met de zachte, peinzende oogen. Nu wendde zij zich ook naar hem toe en reikte hem groetend do hand, „De dam," zeide zij, „ik weob het Maar het radelooze volkje daar beneden in het dorp is er toch nog veel erger aan toe., niet waar, mijnheer Wolfram Zoo'n hut van leem en rtvij- gen wordt weggespoeld, de paar aardappelen ver rotten in den grond on de geit verdrinkt dan blijft den armen mensohen niets anders over dan heb leven. Hij liet haar woorden onbeantwoord, maar lnj Re Koninginnen. H. M. do Koningin ontvangt hedenavond te 5) uur de commissie uit de Tweede Kamer, he iast met do aanbieding van het Adres van Ant woord op de Troonrede. H. M. de Koningin begaf zich gistermiddag to voet van het Paleis naar de Gotischo zaal, ter bezichtiging van do in dat gebouw bewaarde oudheidkundige voorwerpen» Thans kan worden medegedeeld, dat II. H. M. M. de Koninginnen op 30 September e k. te Apeldoorn zullen aankomen om 11.30 plaat- sehjken tijd. Gisteren reeds lieersclite Lc Apeldoorn volgens het „U. D." buitengewone drukte. Heb goede, met te warme weder lokte memgeen uit tot liet bezichtigen van de reeds gereed of nog in wor ding zijnde slraatversiermgen cn illuminatie. Er is bijna geen straat of er is een versiering, in do een meer, in do andere minder; bijna overal eerepoorten; do Paleislaan wordt als 'b waro af gesloten door een zeer antieke poort, die eerst bij de komst van H.H. M.M. wordt geopend. Bij het passeeren van de Herv. kerk zullen de beide predikanten mot don kerkoraad do hooge Ambachtsvrouw opwachten en de oudste, ds. kuste de kleine hand van het meisje en dronk toch nog voordat hij wegging een kop thee die zij hem aanbood. Als een steen lag hem de her innering op liet hart aan don brief van den kan- delsraad, aan een door hem begane onvoorzich tigheid die hij eerst te laat als zoodanig had in gezien. Hij liad 's morgens Ruth's kleederen, die weer gedroogd waren, ten liuize van mevrouw Buridin laten bezorgen en daarbij in oen ge sloten couvert dien brief. Was het goed gehan deld, aan de handen dezer vrouw met haar spot- tenden hhk zulk een stuk toe te vertrouwen? Maar in ieder geval kwamen die zelfverwijten nu to laat. De pijl, die eenmaal van den boog is afgeschoten, wordt tot een macht van het noodlot ten goede of teil kwadewaar zijn spits treft weet God alleen. Een bediende kwam melden dat er weer ver scheiden vrouwen waren die de juffrouw drin gend wensclien te sprekenErik reikte haar dus de liand ten afscheid. „God zegeno u, juffrouw Ruth. De arme oude vrouwen zouden der wanhoop ten prooi zijn, wanneer zij in haar nood uw lief, deelnemend gezicht niet zagen. Maar," voegde iiij er toen haastig bij, „ook ik vraag om, een gunst; wil u mij dien verleenen „Zeker. Wat wil u?" „Ga niet naar beneden, naar hot dorp, juf frouw Ruth. De storm velt do dikste boomen als dorre halmen en bovendien zulke rampen kunnen zeer plotseling plaats vinden." liet meisje verbleekte. „Is liet gevaar zoo nabij?" „Heel nabij. Je gaat niet naar beneden, Rutli, in geen geval althans alleen „Wat zou ik in het dorp doen vroeg zij treu rig. „Mijn vader ging van hut tob hut; hij bracht troost in alle harten, en staalde heb weer standsvermogen der ongelukkigcn. Maar ik? Wien zou ik kunnen helpen V' „Vaarwel," zeide hij, haar hand in een vasten druk omsluitend. „Vaarwel, juffrouw Ruth, ik heb uw woord." En toen vroeg hij, zicli tot den baron wen dend-. „Ga je met mij mede, Hans Adam?" Do baron stond ïeeds naast hem, en zoo gin gen beiden dan af naar het dorp om persoon lijk den stand van zaken in oogenscliouw te no men. Ongeveer honderd schreden boven de vloed- grens lagen de eerste vissehersliuttenmeer naar boven do kleine huizen der meer welvarenden; eindelijk ook ter halver hoogte van den heuvel kerk- on schoolgebouw, do pastorie en de gevan genis. Al die gebouwen schenen uitgestorven; men zag geen mensch en hoorde geen stem. „Om twee uur 's morgens komt de vloed og," zeide de baron, met zijn rug tegen den storm in. „Maar ik geloof dat het vannacht aan één stuk door gaat. Kijk maar, overal drijven allerloi overblijfselen." „Boomen, stroodaken, tafels cn stoelen! Wol- kurte eu Bernau staan dus zeker al onder water." „Die liggen aanmerkelijk lager. Maar toch is Moldt ook verloren, als er een springvloed komt." (IVordL vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1