Zaterdag 1 October 1898. N°. 9744. 52 jaargang. DE GELDDUIVEL. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. cTrÖELANTS. li e ii n i s ff e v i 11 ff. BUITENLAND. Akonnemmtspkijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatson, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nonuncra0.09 BUREAU j BOTERSTltAA.!1 70, ITeleplioon Wo. 123. AxiVCTTE-sTrp.i'RiJBvan 1—5 gewone regels met inbe grip vnn eeno Conrantf tSJS% Iedere gewone regel meermq Bij abonnement wordt korting verleend. liunaiisiiiESTim en wktuoudehs van Schiedam, Geiet op ait. 18 der wet vnn den Men Deoembei 1872 (Staatsblad i o. 13dtot i ooi /.lening tegen b- impttelijli.e nekten tiiengen bij de/.o tor kennis vnn do ingezetenen, dnt ten huize vnn den stadsheelmeester, den lieer J. A.. HUTSCUY, nn de Nieuwstrant 110. 30 drie maandelijks li wel op den eersten Dinsdag van elk l wartaal, gelegenheid ml bestaan tot kostelooze inenting en lioriniümiitg tegen pokken. Sehicdnin, den düsten September 1898. Burgmeester en weihouders voornoemd VKRSTEEG De secretaris VERNEUK. tigCHiecn ovcrzlelit. Schiedam, 30 September '98. Frankrijk, ook Parijs, blijft kalm onder het voorloopig besluit tot herziening van het Drey- fus-proces, en de pogingen van de oude vrienden van generaal Boulanger, do „onvervalsclibe, ech te patriotten" om de poppen aan hot dansen te brengen, hebben niet hot minste succes gehad. En tot liet handhaven van een kalme stem ming onder het volk zou niet weinig medewer ken het telegram dat do Paus, naar uit Rome aan do „Ind. Beige" wordt bericht, door kardi naal Rampolla aan den nuntius te Parijs heeft doen zenden. Getrouw aan zijn politiek van eer biediging de. meening van het Fransche volk, verklaart de Heilige Vader met droefenis te zien hoe de conservatieve Fransche pers voortgaat ziel) nog even hartstochtelijk tegen do revisie van hot Dreyfus-proces gekant te toonen. De Paus noodigb alle katholieke bladen uit oen onzijdige en onpartijdige liouding aan to ne men en de gebeurtenissen af te wachten. Gulden woorden! Inderdaad moet dat thans de houding niet alleen der katholieke, maar van allo bladen, van welke richting ook, zijn. Jammer, dat het bericht der „Ind." lang niet boven twijfel verheven is. ITet wachten kan bovendien langer duren dan men aanvankelijk dacht. Het „Journal" heeft den lieer Manau, den procureur-generaal van het Hof van Cassatie, geïnterviewd, en deze meende dat het Hof niet vóór het eind van October zal kunnen zitten. Het dossier moet eerst door Item self worden bestudeerd, daarna door den voor zitter en den rapporteur; ten slotte keert liet tot den procureur-generaal terug die conclusie moet nemen. De minister van justitie is, volgons de „Figa ro", zelfs van oordeel dat de zaak niet geregeld is vóór hot begin van Januari. DOOR S. WÖ llIS BOFFER. 22) Toen sloegen do heoren nog een blik op de booten en gingen ten slotte op liet gebied van .Dornau dat, schoon onbewoond, toch liet aller- i eerst scheen blootgesteld aan het gevaar. Hier waren meer dan honderd man aan het werk; er heerschte oen koortsachtige bedrijvigheid, die eiken rusttijd, ellc gesprek buitensloot. Een eigenaardig, nooit te voren gezien, ja hui veringwekkend tafereel. Grove, lang neerhangen de matten waren aan de windzijde* vast gemaakt, en daarachter brandden fakkels met hun bloed rood schijnsel, vonken om zich heen strooiend, in lange bogen als slangen door den storm, zwart-ommanteld door dichte rookwolken, als le vende wezens die een strijd voeren tegen het woeden in de atmosfeer, honderdmaal ter aarde worden geworpen en zich steeds weer oprichten, nu eens reuzen, dan weer dwergen, in zwart -'vuurgewaad, met zwarte koppen en kronen van dwarrelende vonlton. Zwijgend en zonder rusten werkten de man nen in het dwalende licht. Eenigen reden van 1 een afgelegen, door een landtong beschut stuit duingrond het zand aan voor den dijk, maar niet op hun gemak in lange rij zooals anders die De „Matin" heeft een der raadsheeren ge vraagd naar de kansen der revisie. En de raads heer vreesde dat voor de revisie de juridische elementen niet genoegzaam aanwezig zouden zijn. Men had beter gedaan de vernietiging van het vonnis tegen Dreyfus aan te vragen. Een opinie dio door meerderen, 0. a. door de redactie van het „Weekblad voor liet Recht" wordt gedeeld. De „Dreyfusards" rusten intusschen niet. Thans is het de vrijlating van Picquard die zij met aandrang eischen. De kolonel heeft het in de Cherche-Midi ook volstrekt niet aangenaam. "Volgens de „Droits de l'homme" heeft nog niemand het woord tot hem mogen richten, sedert hij in de militaire gevangenis is. Verhoord is hij nog niet. Zijn eten wordt hem door twee cipiers gebracht, die zwijgend en onbewegelijk gedurende don maal tijd bij hem blijven staan. De kolonel heeft boe ken gevraagdmen heeft ze hem geweigerd zoo good als schrijfmateriaal. Brieven die voor hem komen, worden achtergehouden. Hij mocht niet aan zijn advocaat mi*. Labori schrijven. In afwachting van belangrijker nieuws hou den de bladen zich intusschen bezig met Ester- liazy. De „Aurore" beweert dat de regeering in 't bezit is van een brief van den majoor waarin de medeplichtigheid van Du Paty de Clam wordt vastgesteld. Die brief, geschreven naar aanlei ding der door majoor Ravary aan Couard, Bel- homme en Varinard toevertrouwde schriftexper tise, behelst 0. a. dezen zin„Zijt gij wel zeker van uw schriftkundigen De „Matin" deelt nu reeds een en ander mede over een artikel dat morgen in de „London Life" over Esterhazy zal verschijnen van do hand van Robert H. Sherard. Daarin wordt verhaald hoe Rowland Strong, de Parijsche correspondent der „Pali Mall Gazette", der „Observer" en der „New-York Times", met Esterhazy innige vriendschap had aangeknoopt, blijkbaar alleen mot het doel evenwel den majoor bekentenissen te ontlokken en die te publiceeren. Strong zou ook Esterhazy overgehaald hebben naar Londen te gaan, en daar overreedde hij hom hetgeen hij van de zaak-Dreyfus wist in een Londenscli en een New-Yorksch blad tegelijk te publiceeren. Esterhazy was daar evenwel later op terug ge komen en verbood Strong eon aan hem geriehten brief in de „Observei" te publiceeren. Toch ver scheen het bekende artikel, waarop Esterhazy zijn „vriend" niet ten onrechte beschuldigde hem er in te hebben laten loopen. Strong gaf dit ook zelf toe, toen Esterhazy hem verweet alleen aan een vriend vertrouwelijke medcdeclingen te heb ben gedaan. „Ja," antwoordde de vriend, „maar ik ben altijd Strong van de „Pan Mall Gazette". De „Matin" bespreekt liet verhaal dor „Daily News" betreffende Casimir-Périer's aftreden en herinnert er aan dat, naar eenigen tijd geleden de „Croix" mededeelde, „het voor niemand meer een geheim was dab het onverklaarbare aftreden van Casimier-Péiier gevolgd was op een scène met graaf von Munster, dio onder bedreiging met oorlog gestolen papieren terugeischto." Die mededeeling had den ex-president toen le- zware arbeid geschiedt, maar op een draf, haas tig, zooals de menseh een dierbaar goed aan hot naderend gevaar ontwringt. Anderen wierpen het aangereden zand tot een dijk op, dat de gereedschappon op de maat door de lucht snorden, terwijl achter hen weer anderen dorre takken diep in het zand staken en tot een dichte haag ineenvlochten, Als een sluier viel opnieuw vochtig zand over het vlecht werk. Overal heerschte een bedrijvigheid als in een mierenhoop. Hans Adam wees naar het uitgestrekte veld, ter welks beschutting de dijk werd opgeworpen. „Jonge dennen," zei hij. „Hot verlies zou nog te dragen zijn, niet waar?" „Dat? Ja. De stammen rekken hun be staan wel tot Kerstmis, en dan zou ik ze in 't ergste geval kunnen verkoopenmaar de kosten van den dam? Sedert zes maanden laat ik er aan werken, zoodat met November alles gereed zou zijn geweest. Nu komt de storm reeds in 't be gin van September; dat beteckent weer een verlies van duizenden." „Weer, Erik?" De ander wendde den blik af. „De slechte oogst," voegde hij er met onvaste stem aan toe. Hans Adam zuchtteover zijn schoon gelaat vloog een kortstondige schaduw. „Als je wist wat voor zorgen op mijn schou ders drukken, Erik 1 Tien of twintig duizend thaler zouden voor mij als een veertje zoo licht zijn. Wees blij dat je in zekeren welstand ver keert, maar ik - En toen brak hij af als bad hij reeds te veel gezegd. „Ik ga naar huis, Erikhet is mogelijk vendig getroffen, en aan een vriendendincr had hij zich, naar pater Bailly later verhaalde, in dezer voege uitgelaten„Het is niet juist dat ik afgetreden ben om de zaak-Dreyfus. Ik heb mijn ontslag genomeu wegens de desorganisatie van het geheele raderwerk, hetgeen mij grooten afkeer inboezemde." Toch ontkende de oud-presi dent niet oen onderhoud gehad te hebben met den Duitschen gezant die de teruggave eischte van stukken, uit de ambassade ontvreemd, die in hot proces-Dreyfus gebruikt waren. De president wist daar niets van; liet bleek hem evenwel dat de gezant gelijk had. liet stuk zou instructies bevatten (van de hand dos Duit schen Keizers zelf wellicht), en de naam Dreyfus zou er voluit in genoemd worden. Do pliotografie van dit stuk bevindt zich, al tijd volgens Bailly, op een. veilige plaats te Brussel. Men laat de Duitsche regcering trouwens niet met rust in deze zaak. Nu weer loopt in „poli tieke kringen" te Parijs het gerucht dat do kei zerlijke regeering aan de Fransche zou hebben aangeboden alle stukken betreffende Esterhazy die zij bezit. Het doel zou zijn daarmedo haar goede trouw te bewijzen en de Fransche regee ring op haar gemak te zetten. {■«mengde lUtctfvdeclingcn. Do „Tomps" noemt als het eenigc practische middel tot oplossing van het vraagstuk der ont wapening do vorming van een internationale raadgevende commissie dio bij conflicten tus- sclien twee naties van advies zou dienen. Haar moreel gezag zou allengs meer doen steunen op recht dan op kraclit. De reis van liet Duitsche keizerpaar naar liet Oosten zal twee maanden duren. Het vertrek is bepaald op 15 October. De correspondent der „Ind. Beige" te Konstantinopcl zegt dat liet keizerpaar den Mdeti October aldaar wordt ver wacht. Zes dagen zon het verblijf te Koustanti- nopel duren, waarna do reis wordt voortgezet, waar de Khedive zijn hooge bezoekers to Kaïro een buitengewoon luisterrijke ontvangst bereidt. Van uit Egypte gaat het den Nijl op. De Cotta'sche Boekhandel te Stuttgart maakt bekend dat in November begonnen zal worden met de uitgave der Gedanke und Ernnnorungen van Bismarck, door den overleden staatsman zelf gecorrigeerd en door prof. IIorst-Kohl mot oen inleiding 011 noten voorzien. Het duel tussehen Paulmicr en Millerand, don dit colour van liet blad, zal niet doorgaan. De raad van eer heeft beslist dat alleen Plenri Tu- rot, de schrijver van het beleedigcnde artikel, aansprakelijk kan worden gesteld. Mevrouw Paulmicr, die Olivier van de „Lan- tejyie" overhoop schoot, is op vrijo voeten ge steld, I11 de gisteren gehouden zitting van den Oos- tenrijkschen rijksraad begon terstond weer het dat Willibald van avond nog komt. Goeden nacht! Jo moet je de zaak niet zoo erg aautiek- ken." De landeigenaar zweeg; de ontroering dreigde hem te doen stikken. Was het niet zijn plicht geweest, den benarden vriend zijner jeugd alles ie zeggen, hem het geld uit te betalen Hij kon zich daarvoor een langer uitstel koo- pen, hij kon tijd winnen en eens uitblazen. Wie kon weten wat er later zou gebeuren, hoe de za ken in de toekomst zouden loopen Maar liet offer was zwaar, bijna onmogelijk. Het beteekende niet meer en niet minder dan oen gelicel bestaan. Hot werd van den eenen dag op den anderen uitgesteld. „Zeg," zeide Hans Adam, toen liij het bleeke gelaat en de opeengeklemde lippen van den vriend zijner jeugd zag, „zeg, als de oude Ass- mann te Frankfort werkelijk een half millioen nalaat, dan ben ik niet alleen totaal geholpen, maar dan kan ik je ook een som die je zelf wilt, leenen renteloos natuurlijk! 'totdat jij, spaarzame kerel, alles weer hebt ingehaald. Maal laat het hoofd nu niet zoo hangen, hoor je wel?" En met een tweeden „Goeden nacht!" sloeg hij den weg links in om door liet deimenbosehje heen den rijweg te bereiken. Als versuft koek Erik hom na. „Hans AdamLuister, Hans Adam Maar de storm verslond d© klanken. Als de bekentenis werkelijk op Erik's lippen had gele gen, dan was die nu weer teruggedrongen naar zijn hart, wellicht nog dieper dan te voren. Van ter zijde naderde nu Peter, de bravo koetsier, zijn meester. oude lieve loventje toen de regeoring de overeen komst met Hongarije indiende. Verschillende afgevaardigden drongen aan op onmiddellijke behandeling van liet ontwerp cu op intrekking van de taalverordeningen. De Duitsche nationalisten stelden voor den minister-president, graaf Tiran, in staat van be schuldiging te stollen wegens schending der grondwet. Hierover ontstond een langdurige be raadslaging, waarbij do afgevaardigde Wolff met hervatting dor obstructie dreigde. De Kamer nam ten slotte het voorstel van den president aan, om do eerste lozing van de Overeenkomst op heden vast te stellen. De zitting werd daarna opgeheven. Gisteren is te Orsova een verdacht persoon ge vangen genomen op het oogenblik dat hij cle boot die van Semlin kwam, verliet De man die zich eerst Milan noemde, maar volgens zijn pas Milos Demetovic heette, droeg bij rich pistolen, dolken, messen en een fleschje vergif. Volgens Hongaarsclie bladen was hij uitgestuurd om ko ning Caiol van Bumenië te vermoorden. Admiraal Cervora, te Madrid teruggekeerd, moot verhaald hebben dat hij de baai van San tiago alleen had verlaten op uitdrukkelijk bevel van den minister van marine Aunon. Hij zelf bad in de baai willen blijven, om de stad te ver dedigen. Tussehen Cervera en Aunon moot bet reeds tot een uitbarsting zijn gekomende laat ste boocl daarop Sagasta zijn ontslag aan, dat door dezen niet is aangenomen. Te Kandia wordt nu door Engelsclie troepen de rast gehandhaafd. De plaatselijke autoritei ten levoreu geen wapens meer uit; zij zeggen dat er geen meer zijn. Do Engelschen zijn liet daarmedo niet eens en droigen mot huiszoekin gen. Djevad-pacha moet er in toegestemd hebben de Turkscho troepen uit de stad terug te trek ken en hen in 't vrije veld te laten kampeeron. Do Mnzelmausclio bevoucing moet tob onderwer ping geneigd zijn. Volgens geruchten zal sir II, Kitchener, na thans zijn taak volbracht te hebben, Egypte ver laten en bot opperbevel overgeven aan sir Fran cis de Wilton die tot zijn opvolger heet bestemd te zijn. Er schijnt thans te Peking een waar schrikbe wind to hecrschen. Alle vooruitstrevenden en horvormingsgezinden warden vervolgd. Of de Keizer nog in leven is, weet niemand. Men verzekert, aldus de correspondent der „Ind. Bolge" te Peking, dat Engeland, do Ver- eemgde Staten en Japan gezamenlijk tusschen- beide zullen komen. De „Times" eindelijk verneemt do. 26 dezer uit Peking, dat een keizerlijk decreet vrees uit spreekt voor het leven dos Keizers. Do beste genceshecren uit het gelieele rijk worden opge roepen. De dood des Keizers, voegt de berichtgever er bij, zou geen verandering brengen in den toe- staud. Zijn opvolger is al gevonden. gVIffTW»! a«mimBBKCTgCBg8ES:333fi»S3BBBISKPtfaHaB2BaiC3B3aMWCiHBHB8gBB „Mijnheer, wil u eens zien." In zijn voorzichtig geopende liand blonk oen goudstuk, een hcusebe, echte dubbele kroon. Pe ter meesmuilde vergenoegd, maar bij zag er toch ook weer uit als iemand wiui de zaak niet pluis voorkomt, en die zich gereed houdt om ieder oogenblik rouwkoop te geven. „Is dat werkelijk goed goud, mijnheer Erik nam het muntstuk aan en legde het toen na een kort onderzoek weer in de hand van den koetsier. „Natuurlijk is dab een dubbele kroon van volle wicht, Peter. Heb je dat ding bier in het zand gevonden De man floot tussehen zijn tanden door. ,,'b Lijkt er niets naar, mijnheer. Die dame heeft liet mij gegeven, u weet wol, die wij onlangs uit den modder hebben gehaald. Ze is bier." „Mevrouw Burklin? Is die op het oogen blik lu'or?" „Zeker. Daar beneden aan het water snuffelt zij rond. Zij is toch den lieven langen dag op Dornauer grondgebied to vinden, nu eens te paard, dan weer te voet of in. haar schuitje. Zij visckt ook, mijnheer." Erik lachte. „Laat haar dan maar visschen, Poter. De Oostzee is groot genoeg." „O, wat dat aangaat, veroorzaakt rij geen na deel er bijt toch geen viseh aan liaar aas. Do dieren zijn in dat opzicht verstandiger dan wij menschen, mijnheer; zij gaan de betoovering uit den wog." „YVat zog jc daar, Peter? Pc betoovering?" (IFirdl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1