52"" jaargang, Dinsdag 4 October 1898, N°. 9746. 1 DE GELDDUIVEL ■FEUILLETON. ^:t'èi;s^ U Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. LOTKNO (NATIONALE MILITIE, IC e n ii i s e t i n ff. BUITENLAND. ^^^LAwjssJ ij ">3=gd& .iMaQSas I ijsmraKBOTSPKug voer Schiedam, pet kwartaal i f 0.90 omliggetnlo plaatsen, p. kwart. -1.05 franco pet poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.OS voon de Buroemeester en wethouders van Schiedam Geven bij deze kennis, dat de LOTING der in het loopend jaar voor de lichting der Nationale Militie nor 1899 ingeschrevenen m deze gemeente, door den heer Commissaris der Koningin in deze Provincie, bij besluit van 18 September 1898, A. no. 2109 (2de Afd.) Frov. Blad no. CG, is bepaald op Woensdag en Donderdag, den 2Gsten en aksten Oelober 1898, telkens des voormiddags ten 10% ure. De belanghebbenden worden mitsdien opgeroepen om op gemelde dagen te verschijnen in liet gebouw de St. Joris Doeleaan liet Doeleplein alhier, alwaar de loting zal worden gehouden, en wel: voor de lotelingen wier geslachtsnamen beginnen met een der letteis A tot en met K, op WOENSDAG 28 OCTOBER, en voor de iotelingen wier geslachtsnamen beginnen met een der letteis L toten inet Z, op DONDERDAG - 27 OCTOBER 1898. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze, waarop zij is geschied, bij Gedeputeerde Staten dezer Provincie bezwaren worden ingebracht door be langhebbende lotelingen, of door hun vader of voogd, bij verzoekschrift op ongczegeld papier, onderteekend door hem die de bezwaien inbrengt; welk verzoek schrift moet worden bezorgd bij den Burgemeester dezer gemeente. Voorts wordt ter kennis van de lotelingen gebracht, dat op Zaterdag 19 en ""Maandag 21 November 1898, telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure, ten raad- huize der gemeente, zitting zal worden gehouden tot het opmaken van de getuigschriften, bedoeld bij alinea 2 en 3 van art. 53 der wet betrekkelijk de Nationale Militie van 19 Augustus 1801 staatsblad no. 72), en wel tot het opmaken van de getuigschriften ter beko ming van vrijstelling wegens Iroederdienst op eerst- gemelde» dag en voor liet opmaken van die ter beko ming van vrijstelling ais eenige wettige soon op taatstge- melden dag. De betiokken lotelingen zuilen tot dat einde moeten verschijnen met twee ter goeder naam en faam staande meeiderjarige ingezetenen dezer gemeente, diedever- eischte getuigenis kunnen aileggen en liet aldaar op te maken getuigschrift kunnen omierteekenen. Tevens worden de lotelingen er uitdrukkelijk op gewezendat liet opgeven van de redenen van vrij - stelling bij gelegenheid der loting aan den Militie Com missaris, en het indienen van de noodige bewijs stukken aan den Burgemeester of ter secretarie, niet voldoende is om zich de viijstellmg te verzekeren, waar op zij meenen aanspraak te kunnen maken, maar dat bun belang medebrengt om bovendien de vrijstel ling te vragen in de eerste zitting van den militieraad, die zitting zal houden in de maand December a.s op een nader bekend te maken dag. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 3den October 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG De secretaris, VERNEDE. DOOR S. WÖUISHÖFFER. JBITRKAtI: ïSOTEIESfR A AT TO, felepïiotm Wo. 123. - sir—-, -s- Aimwnmispnija: ran 1—5 gewone regels met Inbe grip van ccno CourantQjg Iedere gewone regel meeroio Bij abonnement wordt korting verleend. 24) „Wel, Scliulz, waarom werken jullie niet?" „Daar zal 't niet aan mankceren, mijnheer. Op een paar minuten zal het er tocli wel niet aankomen, denk ik." „Spreekt dan gauw op, mannen. Ik luister." De man balde de vuist, en alle overigen deden het hem na. „Er is hier een meeuw geschoten," riep Scliulz uit. „Ja, ja, wij allen zijn getuigen." Anna Burklin kruiste de armen over do borst; op liaar schoon, bleek gelaat blonk on verholen spot. „Volksjustitiezeide zij. „De tijdgeest 1 spreekt. Welaan dan, mannen, ik heb de meeuw geschoten," „Zoo de vervloekte heks! Dus schietwa pens draagt ze ook al hij zich.'oor den dag er mee!" En de boerenknecht strekte gebiedend den arm uit. „Geef mij dadelijk het pistool, mevrouw." Algemeen overzicht. Schiedam, 3 October '98. Indien het voortduiend zoo voorspoedig blijft gaan inet d e zaak als sedert hei besluit van den minister! aad om de quaestie der revisie te entameeren, dan is spoedig liet pleit eens voor al beslist. Vroeger dan verwacht, viel de uit- spiaak der advies-commissie; do ministerraad besliste daarop zoo spoedig mogelijkde minis ter van justitie draalde niet, maar maakto de zaak aanstonds aanhangig bij het Ilof van Cassatie, en thans is, volgens de »Ind. Belgo", de procureur-generaal Manau reeds Zaterdag klaar gekomen met zijn onderzoek van het dossier. Hij heeft Zaterdagmiddag een con ferentie gehad met Loew, den voorzitter der strafkamer. De sLibre Paiole" beweert nu reeds omtrent Manau's requisitoir te kunnen zeggen, dat de procureur-generaal de onmogelijkheid der her ziening zal hetoogen, daarentegen acht hij ver nietiging van hei vonnis mogelijk. 't Spreekt vanzelf dat dit volkomen ongegrond geklap ismen weet van Manau alleen dat hij ten gunste der herziening gestemd was. Dat de Libre Parole" boven herziening van het proces de voorkeur geeft aan vernietiging van het vonnis, die de viaag of Dreyfus al dan niet schuldig volkomen open en daardoor een rijke gelegenheid voor voortgezette agitatie laat, is zeer begrijpelijk. Intusschen komt mr. Demange in de ïTemps" op tegen het verhaal, als zou Dreyfus zeer goed de bewijzen zijner schuld kennen. Na de terecht zitting ni, zou Dreyfus afgezonderd zijn in een kamer waar men hem de photografieën der be wijsstukken voorlegde. Op de viaagnDreylus, herkent ge die stukken zou de kapitein ge zwegen, het hoofd gebogen en gepreveld heb ben nGesnapt volgenden dag, wellicht ook denzelfden ave J nog, had hij aan zijn advocaat geschreven dat hij op geheime stukken veroordeeld was. Mr. Demange noemt dit verhaal volkomen onjuist. Dreyfus heeft hem nooit geschieven, beeft nooic geweten van geheime stukken en heeft nooit iets anders gekend, evenmin als zijn advocaat, dan liet borderel. Het bestaan dei- geheime stukken was Demange eerst gebleken lang nadat Dreyfus op het Duivels-eiland zat. Zou de ex-kapitein daar nog lang blijven? Bij de Iles-du-Salut is aangekomen de kruiser Dubourdieu die, nas- men denkt, bestemd is om den banneling naar Frankrijk over te brengen, Volgens een bericht aan de >Figaro" uit Cayenne is Dreyfus wel, maar totaal onbewust van den loop der gebeurtenissen. Trouwens, hoe zou hij daaivan iets weten, waar zelfs aan zijn bewakers verboden is couranten te lezen. Men houdt zich middelerwijl druk bezig in de bladen met Esterhazy en Picquard. De laatste die nog altijjd jau secret" zit, is „En. als ik weiger?" „Dan nemen wij liet met geweld." „Sclndz, je gaat te ver1." „Dat is niet waar, mijnheer. Wij schieten nooit op meeuwendat weet n wel. Die dieren brengen ons geluk aanwij beschermen en spa ren de nesten; wij voeren ze in den winter zal nu zoo iemand als deze vrouw hier, een vrouw die sigaren rookt en roeit en paard rijdt, ons in zulk een nacht door haar overmoedigheid een ongeluk op den hals halen? Wat had die arme meeuw haar voor kwaad gedaan?" „HaHa I Halachte de schoono vrouw, on hei klonk bijna huiveringwekkend door het hui len van den storm in de duisternis. „Ja, wat had die arme meeuw mij toch gedaan dat ik haar do hagelkorrels in het hart joeg „Wij zullen gaan," kwam Erik tusschenbeide. „Kom mee, mevrouw," En toen voegde hij er in het Fransch bij „Terg die menschen niet, mevrouw. Het bij geloof met betrekking tot meeuwen, is algemeen verbreidhet zou onbezonnen zijn daartegen te willen vechten." „En mijn pistool vroeg zij morrend. „Zullen uw knechts mij de wet mogen voorschrijven, mijnheer Wolfram?" Hij haalde de schouders op. „Beproef uw ge luk, mevrouw 1" Met een haastigen, door toorn bestuurden ruk vloog het wapen plotseling in de schuimende zee. a> v**<x~qncT*» r, volgens twee berichten, die de socialistische afgevaardigde Gerault-Richard, vermoedelijk van cipieis der Cherche-Midi ontving, ernstig ziek ten gevolge eener congestie. Het ïJournal des Débats" heeft evenwel bij den onderofficier van dienst in de militaire ge vangenis navraag gedaan deze verklaarde dal er geen gevangene ziek was. Ook generaal do BoisdefiVe moet ziek zijn zóó zelfs dat zijn toestand bezorgdheid inboezemt. Wat Esterhazy betreft de sAurore" publi ceert twee brieven van den majoor aan den Engelsclien journalist Strong waaruit blijkt dat niet deze Esterhazy had opgezocht, maar deze integendeel pogingen in 't werk stelde om door mededeelingen aan de ^Observer" wat te ver dienen. Volgens de ïSunday Special" was er een syndicaat gevormd om geld te slaan uit Ester- hazy's onthullingen, maar had de uLibi'e Parole" nog bijtijds diens zwijgen gekocht. Niet afgeschrikt door de besliste loochening van haar lezing omtient Casimir-Périei'saftre den gaat do s Daily News" intusscheu voort met haar onthullingen. Toen er nog alleen moreele bewijzen van Dreylus' schuld bestonden, verhaalt het blad thans, werd er een speciale spionnage-dienst ingericht op het Duitsche gezantschap; o. a. werden daarvoor plionogi'afen gebeziga. Wat Esterhazy betreft, deze zou aan een buitenlandscheu militairen attaché het mobilisa tieplan van het Frarsche leger hebben geleverd, waarvoor hij dat van een vreemd leger in de plaats kreeg. Aan den generalen staf had hij toen wijsgemaakt dat hij den attaché valsche stukken in handen had gestopt. De »Dai!y News" belooft nu een studie over de 2874 documenten die het dossier uitmaken. Zaterdagavond was er in de zaal Trtanon te Parqs een meeting, waar Jaurès sprak over De zaak-Dreyfus en het socialisme. Na afloop werd een manifestatie gehouden voor de bureau's der nlntransigeant" en der vLihre Parole". Er vielen klappen zelfs werd iemand door een revolverschot getroffen. Verschillende personen werden gearresteerd. Gisteren zou Fianeis de Pressensé een mee ting ten gunste van Picquard presideeren in de zaal Wagram, die evenwel door een sterke politiemacht werd bewaakt. De Pressensé, Vaughan en Morhard, die op grond van hun liuurquitantie toch de zaal binnen wilden gaan, werden in hechtenis genomen, üéroulède c. s. werden evenmin toegelaten. De beide eersten werden iater vrijgelateneen aanbod van Déroulède om te hunnen gunste tusschenbeide te komen, was door hen afge slagen. In den breien namiddag en avond was het woelig op de boulevardshier en daar werden slagen uitgedeeld; belangrijke opstootjes kwamen echter niet voor. Gemengde Medcdeelingeo. liet schijnt dat de quaestie tusschen de Duitsche regeering en dr. Leijds hierop neer- „Nu is de weg zeker wel vrij, niet waar, mannen „Om weg te gaan, ja. Schiet op het gebied van Dornau geen meeuw weer, movrouw, u zou er anders misschien niet zoo goedkoop afkomen als vandaag." Het gezicht der schoone vrouw was wit van toorn; zij hield met de linkerhand haar kap bijeen en nam met een vluelitigen groet afscheid van den landeigenaar. „Goeden, avond, mijnheer. Wolfram." „Mag ik niet het genoegen hebben u naar uw rijtuig te brengen, mevrouw?" „Ik dank u. Aalmoezen aannemen was nooit mijn liefhebberij." En toen ging zij met vasten stap heen terwijl de storm om haar raasde. De eerste knecht zag haar hoofdschuddend na. ,Een heks is ze toch," nield hij vol. „Een weerwolf misschiendie komen in aller lei gedaanten, zegt mijn grootmoeder; maar vooral als mooie jonge vrouwen zij heeft er zelf zoo eene in haar jeugd gekend. Die was met vreemde soldaten in het land gekomen en spookte 's nachts op de heide. Later brak toon ook een vreeselijke ziekte uit Menschen en dieren stierven, als de vliegen in den herfst." „Zie je welEn anders is het met deze vrouw ook niet gesteld; zoo dikwijls ik haar ontmoet, keer ik het hoofd, af." Erik keek van den een naar den. ander. „Wie nu niet oogenblikkelijk terugkeert naar liet komt, dat de eerste don laatsten verzocht toe te zien dal do Transvnalsehe regeering voor zichtiger zou zijn in hol inspireeren van Duitsche bladen. De Duitsche regeering ging daarbij van de veronderstelling uit, dat de Transvanische regeering in deze handelde als Europeescho gouvernementen. Dr. Leijds was echter zeer verbaasdwant dergelijke manieren kont men te Pretoria nog niet. Het aan de Weener beurs loopcnde gerucht omtrent een ministerieele crisis wordt in het ïFremdeablatt" tegengesproken. Mevrouw Carnot, de weduwe van den ver moorden piesident der Ft arische Republiek, is op haar kasteel Presles onverwacht overleden. Fauie zond een telegram van deelneming aan de zoons. Zaterdag heeft de Spaanscli-Amorikaansche vredescommissie vergaderd en eenige voorloopige werkzaamheden verricht. Te Madrid is officieel bericht ontvangen dat de Spaansehe troepen op de Visayas-eilanden de opstandelingen hebben verslagen. Generaal Toral, de ex-gouverneur van San- tiago-de-Guba, is Zaterdag voor een krijgsraad verschenen. De Italiaausche regeering heeft reeds de officieele uilnoodigingen voor de te houden conferentie tegen het anarchisme verzonden. De admiraals voor Kreta hebben den gouver neur gelast van de bevolking de in 1897 verstrekte wapens terug te eischen, daar de internationale troepen nu in staat zijn de orde te handhaven. Het overschot van het leger der Derwisehen is 20 September in de provincie Geduref slaags geweest met de Egyptische troepen die hen de nederlaag toebrachten. Te Peking worden in de laatste dagen Europeanen beleedigd en aangevallenonder hen leden van liet Engelsche en het Amenkaan- sclie gezantschap. De üritsche gezant heeft de Chineesche re geering gewaarschuwd en liet 25 mariniers uit Wei-IIai-Wei komenzijn Russische collega ombood kozakken uit Port-Arthur, De Chineesche keizer heet nu weer zich van kant te hebben gemaakt. In ieder geval schijnt hij dood te zijn. De volksstemming in Canada over het alge- heele verbod van invoer, vervaardiging of ver koop van alcoholische dranken, beiialvo in apotheken voor medisch gebruik, zal vermoe delijk een geringe meerdeibeid vóór het voorstel opleveren. Van de houding der regeering hangt nu alles af; de eerste-minister weigert zich er over uit te laten. Een laatste poging om de Argentijnsch-Chi- leensehe quaestie rechtstreeks, zonder scheids rechterlijke uitspraak, op te lossen, is mislukt. werk, wordt morgen ontslagen," zeide hij op be velenden toon. „Jawel, mijnheel-, jawel." En alle spaden werdon haastig in beweging gezet. Hel water stond reeds vlak voor de drio olmen Op het kasteel brandde gedurende den nacht overal licht. In de totaal ontruimde tuinzaal wa ren vrouwen en kinderen onder dak gebracht ;j in een schuur do mannen. Overal klonken zuch ten en jammerklachten, bitter weencn en het gebed van beklemde harten. Iedere nieuwe windvlaag deed de ongelukki- gon angstig opschrikken. Misschien begroeven op dit oogenblik immers de golven bun huis, hun geheele aardsche bezitting, al wat zij hun eigen dom noemden. En als het zoo was waarheen dan den volgenden morgen met de kinderen, met de zieken? Een bange, vreeselijke vraag. Nog altijd kwamen achterblijvers. Het water steeg voortdurend; ook de stoutmoedigsteu waagden liet niet meer in de bedreigde woningen te blijven; sidderend van vrees on ontzetting slopen zij den berg op en klopten aan do gast vrije deur, die voor geen smeekende gesloten bleefallen kwamen op één na de oude Ka- tharina. (Wordt ventlgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1