N°. 9747. 52"° jaargang. Woensdag 5 October 1898. Eer8 le Blad DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON- UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. GDilRtlT. isoHOTiMirasPMjB vost Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerB- 0.02 BUREAU s BOTEKSTRAAT ÏO, Tclepltoon No. 123. AovBRTENTiBrsijs: Tan 1—5 gowone regels met inbe grip van ceno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 4 October '9S. Strong, de Parijseho correspondent der „Ob server" en een tijdlang Esterhazy's „vriend", maakt thans, nu heb Engelsche syndicaat dat Esterliazy's onthullingen zou exploiteeren uiteen schijnt to zijn gespat, in de „Matdn" openbaar al wat de majoor hem zoo al heeft medegedeeld. Esterhazy dan vertelde dat het borderel in de bladen niet was een reproduetio van heb origi neel, maar van een copieheb kwam niet over een met zijn handschrift en hij kon terecht voor den rechter van instructie verklaren dat hij het hem voorgelegde borderel niet had geschreven. De beslissing van den rechter van instructie Bertulus in de zaak van de telegrammen met de ouderteekening „Blanche" en „Speranza" noemde de majoor volkomen juist. Het waren bewezen valscbe stukken, op bevel van Du Paty de Clarn vervaardigd, die op zijn bourt weer handelde namens den generalen stafdeze wilde bewijzen in handen hebben tegen Picquard om hem zoo noodig onschadelijk te kunnen maken. "Den 9den November gaf de prefectuur van po litie bevel op Picquai-d's brieven beslag te leg gen den lOden werden de valsclie stukken ge maakt en den llden werden de origineels stuk ken op de post in beslag genomen. Deze mededeelingen noemde Esterhazy zeer gewichtig, en het is wel opmerkelijk dat terzelf der tijd do „Droits de l'Homme" komt verzeke ren dat men de beschuldiging van valsehhoid in geschrifte tegen Picquard heeft laten varen, maar dat de generale staf nog een geheel dossier tegen hem bezit, op grond waarvan den kolonel verraad en samenspanning tegen de veiligheid van den staat wordt ten laste golegd. Dat het „potib bleu" waarover straks nog een door Picquard valschelijk opgemaakt stuk was, kon na een verhoor van den kolonel met langer worden volgehouden, zegt de „Droits de l'Homme"; thans beschikt men echter nog over voornoemd dossier, dat stuk voor stuk door wijlen kolonel Henry is vervaardigd. Heb blad tart elke tegenspraak. „Wij herhalen dat al die zoogenaamde bewij zen door Henry zijn bijeengebracht," resumeert het blad, „en dat er niets anders is. Wij her halen dat de gouverneur van Parijs de bedoeling heeft kolonel Picquard met gesloten deuren te laten berechten, en dat dit plan, waarmede de regeering op heb oogenblik bekend is, reeds aan leiding heeft gegeven tot een reeks besprekingen waarvan de gevolgen zich niet zullen laten wach ten." Maar heb blad gelooft niet dat Brisson de „misdadige plannen van de militaire overheid te gen Picquard tot uitvoering zal laten komen". Wat het „petit bleu" betreft, verneemt de „Nette Freie Presse" te Weonen onder dagtee- DOOR m WÖMSiJÖFFER. 25) „Ik blijf," had zij gezegd, „Om mijn Anton hij moet het licht zien." Voor een ieder zonder onderscheid had Ruth een vriendelijk woord van welkom, een warmen dronk, een plaats waar de bedrukten herademen en nieuwe hoop konden voeden, Zij had de ouden sedert haar kindsheid gekend, zij was de speelgenoote der jongeren geweest; allen hadden haar lief en vluchtten tot haar in iederen nood des levens. Ruth van den dominee was een ongel daarover ging in het gelieele dorp maar één roep. In dezen nacht der verschrikking was zij met stille zorg overal bezig; ook Cecilia was een oogenblik beneden bij do vrouwen in do zaal ge weest en had haar gasten allervriendelijkst be groet; maar toch niet lang, en toen zij heen ging, keken haar van alle zijden medelijdende blikken na. Arme CilliHoogstens nog een paar jaar zal zij het uithouden. Ook Hans Adam waakte. „Er kan lnüp noo- dig zijn," zeide hij. „De springvloed is hot waar ik bang voor bon." Ruth zuchtte. „Voor de pastorie?" vroeg zij. „Voor alles," gaf hij ten antwoord. „Ook voor kening van 30 September uit Keulen, dab de laatste gebeurtenissen betreffende Picquard een diepen indruk hebben gemaakt op von Sehwartz- koppen, den gewezen militairen attaché van liet Dmtsehe gezantschap. Picquard is evenals Dreyfus het slachtoffer van den concierge van het Duitsclie gezantschap die in Eransclien dienst stond, en men vergist zich te Parijs deerlijk wanneer men meent dat von Sehwartzkoppen tegenover de tegen Pic quard uitgebrachte beschuldiging het zwijgen zal bewaren. Uit oen bron, die in enge connectie staat tot von Sehwartzkoppen, wordt bevestigd dat heb „petit bleu" zoo echt is als goud. De geschiede nis van dit briefje is aldus: Von S. schreef op zekeren morgen het beken de, overigens onbeteekenende briefje in zijn wo ning en adresseerde hot aan Esterhazy. Von S. had zijn hand verdraaid, en daarom dacht men te Panjs wellicht dat een vertrouwde van den attaché het had overgetrokken, te beginnen mot Picquard, die niet geloofde dat hot „pefcit bleu" van Von S. was, wiens schrift men nauwelijks kon herkennen. Toen deze het stadstelegram had geschreven, v. erd hij plotseling op het gezantschap ontboden en in zijn haast vergat hij het „petit bleu" in de brievenbus te wei-pen. Op de ambassade dacht hij er aan en gaf het aan den concierge om het m de bus van den pneumatischen postdienst te doen. Maar de con cierge die ook heb borderel had geleverd, zond het „petit bleu" aan heb ministerie van oorlog, waar Picquard, destijds chef van den spionage dienst, heb ontving. Evenals hij met het borde rel had gedaan, had de concierge het „pelit bleu" in stukjes gescheurd, hetzij om er de waar de van te verhoogon, hetzij om een andere reden. Het feit is dat in kringen, waar men Von S. gced kent, heb „petit bleu" voor echt wordt ge houden, en dat Von S. dit ook zelf verklaart. De „Liberté" beweert dat Brisson in den mor gen te houden ministerraad aan generaal Cha- noine zal vragen de afzondering waarin Picquard gevangen zit, te doen eindigen. Of Chanoine daarin zal toestemmen, noemt heb blad evenwel twijfelachtig. Keeren wij nu nog even terug tot Esterhazy en zijn onthullingen. De majoor verklaart dat het bevel om de val- selie telegrammen, geteekend „Blanche" en „Spe ranza", te vervaardigen, nooit had kunnen gege ven worden wanneer het niet door een zeer hoog militair was goedgekeurd. De rechter van instructie Bertulus koesterde niet den minsten twijfel over den auteur der ver- valscliingen en hij alleen was op den goeden weg. Hij besloot dat ik gerechtelijk vervolgd en veroordeeld zou worden. Ik kwam echter in hoo- ger beroep voor de kamer van inbeschuldiging stelling en toen gebeurde er iets zeer bijzonders er werd door de regeering invloed geoefend om Du Paty do Clam te redden. Enk's dijk, o.„ maar half klaar is. Hij zag er van avond uit als iemand die aan den rand van. het verderf staat, zoo veel kon heb geringe verlies voor hem toch niet beteekenen, dacht ik." „Luister!" riep Ruth uit. „"Wat was dat?" Beiden hielden den adem in. Toen kwam het geluid weer tot hen, van de zee gedragen door den storm. „De kerkklokken! O mijn God, nu staat het water voor de deur der pastorie De baron keek op de Hok. „De vloed kan op gekomen zijn," zeide hij mot een stillen zucht. „Ik ga naar beneden." „Maar toch niet alleen, Hans V' „Verscheiden mannen zullen mij wel begelei den. „Voor den dominee eu zijn familie behoef je niet het minste to duchten, kind. Die inuren trotseeren den storm." Rubli antwoordde niet, maar toen hij weg ging, koele zij hem bezorgd na. Wat verschrik kelijke nacht! De jonge vrouw van den dominee was haar liefste vriendinhet kind had zij zei! ten doop gehouden. En nu zaten die monschen in doods angst op den donkeren zolder, dien het gevogelte mot hen moest deelen. Onophoudelijk luidden de Hokken. „Helpt! Helptriepen die haastig elkaar volgende Han- kon. Ook naar Dornau vlogen de gedachten van het jonge meisje. Arme ErikNu stond hij mis schien geheel alleen op het tooneel der verwoes ting, zag de gevolgen van zijn stalen vlijt ver brijzeld en vernield op de golven drijven eu nie mand was bij hem om hem te troosten en hem ,een prettig woord toe te spreken. Esteidiazy zegt verder geen gelegenheid te heb ben gekregen om zich te verdedigen. Sedert het begin van de Dreyfus-zaak had do generale staf hem m 't geheim alle aanwijzingen doen toeko men voor zijn eigen verdediging. Toen De Pel- lieu o. a het onderzoek leidde w liet eersla pro ces tegen den majoor, kroeg deze iederen dag ge schreven mededeelingen betreffende liet verhoor dor getuigen, on men zond hem de nooebgo ge gevens opdat zijn antwoorden niet in strijd zou den zijn met de getuigenverklaringen. Ik werd uit het leger verwijderd, verHaarb Esterhazy, omdat de generale staf den minister •van oorlog Cavaignac niet wilde bekennen hoe het eigenlijk met de zaak gesteld was. Cavaignac was besloten mij overboord te gooien en mij mo reel dood te maken; maar dat kon ik niet dul den cn ik was besloten in mijn val verscheiden anderen mee te sleepen. Verscheiden jaren was ik de man van don generalen staf, en ik lieb dit zelf geschreven in mijn laatste schrijven aan do commissie van onderzoek. Strong deelt nog medo dat Esterhazy afgewe ken is van zijn oorspronkelijk plan. Hij w,as aan vankelijk voornemens de medosclrald van den ge neralen staf aan do vervalsching der beide tele grammen te openbaren kort vóór het bijeenko men der Kamers uia een mimsterieelo crisis uit te lokken. Dat hij zelf de vervaardiger was van het borderel had hij eerst op het laatste oogen blik willen onthullenhet zou de bom zijn cho geheel Frankrijk in de lucht zou doen vliegen. Zelfs had hij het duivelsche plan gekoesterd dien bom te bewaren tot na heb nieuwe proces- Dreyfus, na de tweede veroordeeling van den ex- kapitein die hij volstrekt niet onwaarschijnlijk acht. De „Siècle" herhaalt haar beschuldigingen te gen Du Paty de Clam en tart hem het blad te vervolgen. De „Kóln. Ztg." komt op tegen de bewering van de „Courrier du Soir" dat „men in diploma tieke kringen stellig verzekert dat de Duiteclie staatssecretaris van buitenlandsche zaken Von Biilow op bevel des Keizers de Fransclio regeo- ring een verHaring zal geven van de rol cho Von Sehwartzkoppen in de zaak-Dreyfus heeft ge speeld". Deze verklaring zou op de meest vriend schappelijke wijze geschieden. Dc Pressensé, Vaughan en Mohrhardb protes tperen m de „Aurore" tegen het optieden der politie Zondag jl. en tegen hun arrestatie. Do bladen van den generalen staf juichen natuurlijk het gebeurde toe. De procureur-generaal van het Hof van Cas satie heeft intusschen reeds een deel van liet dossier doorgezonden naar den voorzitter der ka mer van strafzaken, en denkt he ""en of morgen de rest te doen volgen. Niet vóór Zaterdag zal vermoedelijk de raadsheer-rapporteur worden be noemd. De „Fronde" deelt onder voorbehoud mede dat er een "bevel tot inhechtenisneming tegen Esterhazy is uitgevaardigd. Zondag was de eerste dag van den sociaal- Als in een droom ging Ruth van de eene plaats naar de andere. Zij was zoo droef te moe de alsof de zon voor eeuwig onder geweldige don kere wolken bedolven was en als zou de dikke duisternis nooit weer wijken. Intusschen hep Hans Adam over het slot plein. Hij had zijn regenjas van boneden tob boven geheel toegeknoopt en zijn hoed diep in 't gelaat gedrukt. Met gebogen hoofd ijlde hij zoo snel als maar mogelijk was voort. Een licht geruisch deed hem opzien. Sloop daar niet een vrouwelijk wezen den heuvel af Maar dat was immers onmogelijk. Een scha duw had hem bepaald misleid. „"Wie is daar riep 'hij. Geen antwoord. En toen werden zijn gedachten plotseling af geleid Een dof donderen en kraken, een breken en pletteren dab van het dorp Honk, ovei-stemde alle andere geluiden, en toen het geraas had op gehouden, waren de kerkklokken verstomd. Men hoorde niets meer. „De toren is gevallen," dacht Hans Adam, en een koude huivering voer hem door de leden. „Hoe treurigde lieve, oude toren Vier of vijf mannen sloten zicli bij hem aan, allen vrijboeren van Moldb die hun vriendohjken landheer hartelijk lief hadden en voor hem door een vuur zouden zijn gegaan. Thans gmgen zij zwijgend aan zijn zijde, in do vaste overtmging dat zij van hun arme, met stroo bedekte hutten geen spoor meer zouden terugvinden. Verder dachten zij niet; do toekomst was voor de een voudige mannen duistere nacht. De baron ried wat er in het gemoed zijner be geleiders omging. „Jullie krijgen een hooger ge- democralischen pai tijclag to Stuttgart, gewijd aan de ontvang»! der afgevaardigden, 's Avonds was er een luisteirijk feest in het circus, waal- nevens verschillende muzikale en vocale voor drachten ook liet woord werd gevoerd door Kloss (Stuttgart) die dc verkiezingen herdacht en aan toonde dat hot Zwabische socialisme steeds voor uit was gegaan, met onderbroking alleen door de „schandwct" van 1878. De bedreiging van Oeyn- hausen (do aankondiging van den Keizer van eon wet tegen het verhinderen om te werken bij stakingen) had geen doel getroffen; do partij had reeds voor andere dreigementen gestaan; in clit geval was tuchthuis mot onteerend. Daarop voerde als oudste afgevaardigde Liel>- kneeht het woord, die met fanfares en geestdrif tige toejuichingen begroet werd. Deze bracht hulde aan dc overwinning der sociaal-democraten te Stuttgart; in Wurtemberg was jiust daarom de overwinning veel moeilijker, omdat daar liet kapitalisme niet zulke afschrikwekkende vormen aannam als in Noord-Duitsehland en het moei lijker valt de grenzen tusschen sociaal-democra tie en bourgeoisie in 'b oog te houden daar waar zelfs de staat democratisch is getint In landen met democratie, die iets eigenaar digs conservatiefs is, gaat do sociaal-democratie langzamer vooiuil. De bedreiging van Oeynlmusen noemde Lieb- knccht eenvoudig tuchthuisstraf voor ieder dio het recht van verceniging wil uitoefenen. „Wij zullen door dezen, strijd nog grooter wor den," ging hij voort. „Onlangs is tie machtige man ten grave gedragen, die ons met kon koo- pen of verleiden en voor zijn wagen spannen, en die ons daarom wilde vermelen; hij is door do sociaal-democratie verpletterd." Liebknechb eindigde met een betoog over de noodzakelijkheid der sociaal-democratie en een „hochop do Internationale. Namens de buitenlanders dankte de Zwitser Greulich, die verklaarde dat het asyl-reclit van Zwitserland niet mag worden aangetast. Gisteren werd daarop de eerste vergadering gehouden. Politie was er niet, maar wel word er een officieel stenografisch verslag gemaakt. Liebknecht hield een redevoering, waarin hij nog eens het den vorigen avond gesprokene her haalde, maar bovendien aantoonde dat do so ciaal-democratie de vijand is van liet anarchis me dat een kind van het kapitalisme is. Ten slotte besprak hij in afkeurenden zin de vredesvoorstellen van den Czaar. Daarop werd Singer tot voorzitter gekozen. Een verzet daartegen van den Bielefeldschen af gevaardigde werd overstemd door spottend ge lach. Gemengde Mededeelingen, ^Koningin Louise van Denemarken wordt den 1 oden begin ven. De Czaar en de Koning van Zweden zullen er bij tegenwoordig zijn. De »Vor\varfs" publiceert een vei trouweüjke missive van den Pruisischen minister van bin- legen plaats om te wonen, mannen," zeide hij. „Wecst maar gerust; wij zu'len stevige huizen bouwendat komt alles wel in orde, en voor- loopig wonen jullie op Moldt. De groote schuur zal voor jelui worden ingericht." Zijn ziel verheugde zich op de veelomvatten de, aan anderer welzijn gewijde plannen. Het geld om die uit te voeren, nu, dat zou wel terecht komen. Eerstdaags kwam immers de gioote erfenis. Dat was het, wat Hans Adam „rekenen" noemde. Anders clan zoo ging hij bij geen en kele quaestie des levens te werk. En nu lag de plaats der vreeselijke verwoes ting open voor aller blikken. Geen huis stond er meer ongedeerd in de schuimende branding; zelfs de meeste boomen waren omgerukt of leun den schuin tegen elkander, evenals de strooda- ken waaruit geknakte sparren naar buiten ke ken, die op de afgaande, woelende golven vreemd schenen te schommelen, speelballen die door een overweldigende kracht nu hier- dan daarheen werden geslingerd evenals de morgenwind met een bloembed speelt. Zij huiverden toch, de verweerde mannen; het weid hun zoo bang om het hart, zoo treu rig te moede, alles, alles weg! Ook de kerk. Hans Adam's gedachte van 200- even was juist geweest. De kerk, waarin reeds de overgrootvader en de overgrootmoeder als kleine kinderen gedoopt waren nu dreven balken en planken op de woedende golven. Alles, alles weg. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1