52 jaargang. Donderdag 6 October 1898. N". 9748. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. <v;% UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abohsehbntspeijb voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 MfflTtiii! teiiiipVTiïili GOURA "ffelep hoorn No. H23. ADVEKTE«TrePKusr van 1—5 gowoBO ragola mot inbe grip van ceno Courantf (j.ga Iedere gewone regel meerq xö Bij abonnement wordt korting vorleand. ASgcnseen ow«r*,icht. Schiedam, 5 October '98. De sociaal-dcmocratische partijdag to Stutt gart lieeft do quaostie der deelneming aan do verkiezingen voor den Pniisischen Landdag naar eene commissie verwezen. Verschillende sprekers protesteerden heftig te gen de rodevoering van den Keizer te Oeynhau- sen. Auer bracht namens het partij-bestuur hot verslag uit, waarin hij er o. a. op wees dat de quaestie der, deelneming aan de verkiezingen voor den Landdam zelfs het bestuur verdeelde, omdat heiia"-1"""'',"'" i den partijdag te Ham burg verre van duidelijk was. Maar of men voor of tegen die deelneming was, had niets uit te staan met de flinkheid van overtuiging als par tijman. Tegenover Machten" over het succes hij de Rijlcsdagverkiezingen stolde Auer de behaalde overwinningener was hard gewerkt, en al wor den wij ouder en kalmer, zeide hij, de oude over tuiging leeft nog in ons. Voorts betoogde Auer dat de kas der partij versterkt moest worden; daarom kon er geen sprake zijn van de uitgaven der partij góedkoo- per, tege i den zelfkostenden prijs of zelfs om met beschikbaar te stellen. Men moest niet de kip willen slachten die de gouden eieren legt. Ten slotte verzocht hij om een rechtvaardige beoordeeling der bestuursleden die, hoe flink zij ook mogen zijn, toch altijd menschen blijven. Uit het verslag van „Genosse" Gerisch bleek dat de financieele toestand der partij niet kwaad is. Maar dit mocht geen reden wezen, heet te het, dat sommige districten geen contributies inzonden. Een scherp debat werd vervolgens gevoerd over de waag of de partij zich op meer praeti- sclie politiek moest toeleggen dan wel het eind doel in 't oog houden. Stadhagen viel de eerste opvatting lievig aan, gesteund door Bebel, Schönlank en anderen. De eerste zeide dat het hier een ernstig meeningsverschil gold, waarover de partij uitspraak behoorde te doen. De rijksdag! ^.iwzingen gaven Stadthagon al lerminst reden tot gejubel. Men moest het aan tal sociaaldemocratische stemmen vergelijken met het aantal kiesgerechtigden; dat alleen was het juiste criterium. En dan was er in 1S90 eene meerderheid v ,11 6.11, in 1893 eene van 2.90 en in I8"10 _og slechts eene van 1.59 Op de verkibzingsagitatie kwam het niet alleen aan; die was slechts het slot van een altijd voortdurende agitatie. De opvoeding tot de so ciaal-democratie - .^it geheel anders geschieden. Bebel steld' ..en motie voor waarin in heftige taal de „verontf'.^rdiging van alle weldenken de menschen" werd uitgesproken over de maat regelen der Italiaansche on der Hongaarsche re geering tegen de socialisten en andero oppositie partijen. „Deze (nl. die maatregelen)," zegt de motie 0. m., „gevoegd bij de vreeselijke ellende der Italiaansche en der Hongaarsche bevolking, het DOOR S. WORISHOFFER. ,26) De pastorie stond nog. In het open. dakven ster aan de van den storm afgewende zijde, stond de predikant en verhief zijn stem in den nacht om hulp. „Hierheen! Helpt!" „Wij komen!" klonk het terug. „Êoud moed! Wij komen De booten waren bijtijds hoog op de kust ge haald tusschen overoude boomstammen en toch lagen zij nu met de ldel in het prater. Men kon voorzichtig van het eone punt naar het an dere en zoo aan het dakvenster komen. Touwen waren er genoog, stevige touwen die den stonn weerstonden. De geharde mannen red den vier menschen uit de gevangenschap op den benauwden zolder-, maar nu was er te weinig plaats in de boot, en Hans Adam sprong in een ander, stevig schuitje. „Ik kom wel alleen op het droge, mannen." „Zal niet liever een van ons u helpen, mijn- heer?" „Neen, neen; de boot heeft t-ocli al vierflin- ko roeiers noodig." Hij beproefde nog de snikkende vrouw te troosten; hij zeide haar dat Ruth bereid was &ne mogelijke hulp te verleenen, en toen hielp bij de schuit door de booxnen heen duwen. proletariaat dwingende ver van hun land te trekken waar gebrek en wreedo onderdrukking heersclien, doende geboren w or d o 11 met messen gewapende wilde d i c- ren sooals Luccheni, is een afschrikwek kend voorbeeld voor alle beschaafdo naties" enz. In don procureur-generaal bij het Hof van Cassatio vinden de vrienden van Dreyfus vol gens het „Journal des Debate" een machtigen steun. „Mijn requisitoir," aldus verklaarde de heer Manau in eon interview met een medewerker van het blad, „zal over weinige dageji in han den van Loew (den president der strafkamer) zijn. Noch de regeermg noch de Kamers, zelfs Europa niet, zullen hat proces kunnen tegen houden en de zaak-Droyfus aan de justitie ont trekken." En bij die woorden, terwijl hij over de justi tie sprak op een wijze, die ons. van uit Erank- rijk haast vreemd zou gaan klinken, schitter den zijn oogen. En luj zeide nog„Van twintig revisie-zaken zijn mijn conclusies zevenmaal door het Hof verworpen; maar dezen keer zal ik ze verdedigen. Want het woord is vrij en ik zal er gebruik van maken." Niet het eomge gunstige symptoom is de hou ding van dezen grijzen magistraat. De „Matin" toont aan dat de bekentenis van kolonel Ilenry een „nieuw feit" oplevert in den zin van art. 443 van het Wetboek van Straf vordering. Bij de beraadslaging over de wet was 11I. door de Kamer een alinea toegevoegd aan het arti kel, dat de herziening toeliet 111 hot geval van veroordceling wegens valsche getuigenis van een der ia het proces gehoorde getuigen. Die alinea luidde „In het laatste geval blijft het recht op her ziening bestaan, ook wanneer de van valsche getuigenis veidachte getuige niet moer vervolgd of veroordeeld kan worden ten gevolge van over lijden, verjaring," enz. I11 den Senaat werd op die alinea een amen dement voorgesteld door Godin, thans minister van openbare werken. De senaatscommissie schrapte de gelieele alinea, maar onder de na mens haar door Bérenger afgelegde uitdrukke lijke verklaring dat „dit alleen geschiedde om dat met redon is opgemerkt dat een speciale bepaling niet noodig is on dat de algemecne be woordingen van paragraaf 4 van artikel 443 voldoende zijn". En toen de aldus gewijzigde wet in de Kamer terugkeerde en sommige leden wilden dat de geschrapte alinea er weder in werd go- bracht, bevestigde de rapporteur Pourquery de Boissevin de verklaring van Bérenger en voegde er onder de toejuichingen der Kamer aan toe, dat „iedere tegenovergestelde interpretatie een verzet tegen de wot zou zijn". Hierop werd de wet aangenomen. Dat het geval-Henry dus een nieuw feit op levert is niet meer twijfelachtig. Over kolonel Picquard's gezondheid is men intusschen niet langer bevreesd. De „Droits de Hot ging zonder gevaar. Het wafer was hier juist diep genoeg om de kiel vrij te laten; maar de kracht der golven was verzrwakt. Hans Adam droogde zich het zweet van het voorhoofd. Zijn oogen doorzochten de duisternis en ge raakten er allengs aaii gewoon op den glinste- rendou ondergrond van het water de dingen om hem heen afzonderlijk te ondersclioiden. Het scheen of de storm minder hevig woedde de windvlagen volgden niet meer zoo onafge broken elkaar op als te voren; tbans, nu alles vernield en verwoest was, thans begonnen de elementen te bedaren. Hans Adam. zag over de daken heen. Yele ontbraken geheel; andere waren half omgeval len of hingen nog slechts aan enkele binten; ongedeerd had er geen den aanval doorstaan. Plotseling stolde don luisterendon man het bloed in de aderen. De oude Katharina! Wat zou er wel van haar zijn geworden? Daar stak het ijzeren hek van het platte dak rut de golven op; het geheels vierkante huis stond onder water. Hans Adam maakte het schuitje waarin hij stond, los en liet liet wegdrijven op de golven. Overal doken overblijfselen op, kier eon boom, daar een half verzonken huis, wat verder weel de steenen onderbouw der kerk; hij kon, wan neer het noodig mocht zijn, altijd een vast punt vinden, maar al ware dit niet het geval ge weest, de arme oude vrouw mocht toch niet zonder meer overgelaten blijven aan haar lot... hij moest naar haar toe om te zien of haar nog hulp kon worden geboden. over de straafbetoogingen van Zondag gehandhaafde ar- l'Homme" deelt mode dat Octavo Mirbeau een brief heeft gekregen van don kolonel, vol per soonlijke bijzondorheden. Piequard verzekert zich nooit zoo wel te hebben gevoeld. „Nooit ben ik kalmer en zekerder van mijzelf geweest." In de „Matin" wijdt de senator Ranc een ar tikel vol lof aan Piequard, waarin hij herinnert aan diens aansporing vóór zijn dnol met kolonel Henry„Mocht ik niet teragkeeren, weet dan dat ik niets dan de waarheid heb gesproken en laat nooit de zaak van den ongelukkige van het Duivelseiland varen." Men beweert dat Zola sedert Zaterdag te Pa rijs teiug is. Do Academie van Rio-de-Janeiro bono°mde hem tot correspondeercnd hel. Du Paty de Clam is daai ontogen niet meer to Parijs; volgens sommigen is luj in Italië. Komisch is hot statistisch resultaat in do „Soled" jl. De slotsom is aldus10 restaties en 19 ernstige kwetsuren; 450 11 500 verbrande hoedon (eon half rijtuig vol asch), 600 gebroken brillen, 200 gescheurde overjas sen, 500 gebroken wandelstokken, verscheiden honderden glazen en ander verbrijzeld vaat werk voor de boulevard-café's. Daarbij zijn nog te voegen do afgerukte dassen, de met hun knoo- pen weggevlogen manchetten enz. Generaal Merriit is van de Philippijnen to Parijs aangekomen en terstond geïnterviewd door een redacteur der „Ncw-York Herald". De generaal verhaalde dat de Angelsaksische inwoners eon Amerikaansoh protectoraat willen, waarvan ook de Spaanscho bevolking niet aflcee- rig schijnt De inlandsche bevolking wil alleen een protectoraat in dien zin, dat de Amerika nen hen beschermen en verdedigen, maar ove rigens vrijlaten. Dat zou wol gemakkelijk voor hen zijn, meende do generaal, die overigens de bevolking der eilandengroep als zeer intelligent en vatbaar voor goede indrukken prees. Zij achten zichzelvou goede katholieken, houden van de jezuïeten die overal scholen hebben, maai baten de monnikenorden. De generaal prees Dewcy en de houding dei- troepen en noemde het klimaat aangenaam. President Mc KiTdcy heeft intusschen Agon- cillo, die door Aguinaldo naar Washington en Parijs is gezonden, in gehoor ontvangen. De af gezant wensclite dat door de vredescommissie te Parijs gehoor zou worden verleend aan een Plii- lippijnsche deputatie. Waarschijnlijk zal de afgezant zijn voorstel len mogen hrengcn.voor do Amerikaansche com missie. Aan Aguinaldo is door dc Philippijners een civiele lijst toegelegd van 75,000 dollars. Ilij weigerde die echter, zoolang voor de troepen niet gezorgd is. Hij huldigde in een rede de Monrobleor dei- Amerikanen, maar voegde aan het „Amerika voor de Amerikanen" toe„Eu de Philippijnen voor de Philippijners", De laatsten zijn ontstemd omdat de Ameri kaansche bevelhebbers zich niet hebben laten vertegenwoordigen op him onafhankelijkheids- feest. En zoo wierp hij dus een groote touwlus voortdurend voor zich uit om het een of andere vaste voorwerp heen, en dan trok hij het schuitje daarheen. Op liet platte dak lag een donker voorwerp ineengerold; een insnsckelijk lichaam naar het scheen. „Moeder Katharina!" riep de baron. Geen antwoord. Niets bewoog zich. En nu kon hij het ijzeren hek grijpen. Met een krachtigen zwaai stond hij op het platte dak. Daar lag de oude vrouw in eon hoek op den grond, on haar beide handen hielden het ijzeren lantaarnhuisje omvat, als wildon zij liet uitgedoofde vlammetjo behoeden en bewaken, ter wille van den zoon dio von-e was voor hem die de kiel van zijn boot huiswaarts wend de door den stonn en do wilde golven als een toeken van het vaderland en van de nooit versagende moederliefde. Zij was dood, de oude vrouw; het water spoelde over haar hoofd heen; het grijze haar dreef los op dc golven, en het lichaam vertoon de de verstijving des doods. Moeder Katharina had haar leven gegeven 0111 haars zoons wille, getrouw aau zijn laatst verzoek, dat hot licht zou branden wanneer hij in dezen nacht huis waarts zou komen. Hans Adam tilde medelijdend het zware lichaam uit het water en zette het zóó togen den hoek van het ijzeren huisje aan dat liet hoofd recht opgericht bleef. Nadat hij zich toen had overtuigd dat er geen verdere lnüp meer mogelijk was, wilde hij weer in het bootje sprin gen, maar moest tot zijn niet geringen schrik De ontruiming van Porto-Rico is bijna een voldongen foit; op Cuba talmen do Spanjaar den meer dan de Amerikanen lief is. De insttr- genten-generaal Garcia voort namens dc Ame rikanen onderhandelingen in het binnenland over het noeilcggen dor wapens. Gistermiddag is eerst de Spaansche, daarna de Amerikaansche commissie door piesidcnt Fauro op het Elysée ontvangen. Tusschen Mc Kinloy en Fauro werden telegrammen gewis seld. fSciBcnïiSe üüriJctlcoïIngt'n, Aan minister BArnrcither is, naar uit Wecnen wordt gemeld, thans bij keizerlijk besluit ont slag verleend Dc Spaansche ministerraad hoeft de Konin gin-Regentes bewogen gehoor te geven aan het verzoek van Cluh en Peru om scheidsrechterlijk uitspraak ie doen in het geschil tusschen heide staten. Kardinaal Luigi Macchi maalde gisteren met zijn secretaris een rijtoer te Subinco in de pio- vincie Rome, toen hot rijtuig omsloeg met het noodlottig gevolg dat de 76-jarige kardinaal ern stige inwendige kwetsuren kreeg 011 bijna ter stond overleed. Dc secretaris kwam er goed af. Yolgens een ander bericht is do prelaat alleen ernstig gewond, en gaat hij zelfs vooruit. De „Tunes" verneemt uit Kanea dat de in ternationale troepen bevel hebben gein-ogen zich gereed te houden voor hot geval dat aan Dje- vad-pacha kennis wordt gegeven van het terug roepen der Tin-ksche troepen van het eiland. Verwacht wordt dus dat de Sultan zal toe geven aan het ultimatum der mogendheden De berichten uit en over China worden steeds onrustwekkende!-. Wel noemt het Chmeesch ge zantschap te Berlijn de geruchten omtrent den dood van don Keizer ongegrond, maar uit Pe king komt te gelijk het bericht dat de ziekte des Keizers elk oogenblik een noodlottigen keer kan nemen, en dat een poging tot ontvluchting uit hot paleis nog bijtijds is verhinderd Intusschen zijn 8 schuldigen aan de laatste beleediging van vreemdelingen op de kaak ge steld en heeft het Tsung-li-Yamen verontschul digingen aangeboden. De Engelschen, Amerikanen en Japanners, die in China wonen, wenschen een gemeen schappelijk optreden hunner regeering tegen do beide overweldigers, de Keizerin-Weduwe enLi- Hung-Tschang, wier gevangenneming zij eischen. De „Morning Post" zegt dat de verdeeling van China aanstaande is en juicht het verschij nen der Amerikanen op het strijdtooncol toe. De „Daily Telegraph" verneemt uit Shanghai dat in allerijl Duitsclie oorlogsbodems van Kiautsehau naar Taku zijn vertrokken. Markies Ito, de ex-premier van Japan, Ijeeft Peking veilaten. Zijn zending schijnt misniki. De „Posti Hirlap" verneemt uit Berlijn uit „bevoegde bron" dat het Engelsch-Duitsehe ver zien dat het kleine vaartuig door den wind was losgerukt en nu, op verscheiden passen af- stands, op de golven dreef, wel is waar naar hot land toe, maar reeds te ver weg dau dat hij het met zijn uitgestrekte hand nog kon grijpen. Wat nu Urenlang, tot aan de knieën in het water staande, bïoot gesteld te zijn aan den storm, wachtend totdat men hem van het kasteel zou zoeken, was verre van aangenaam. Hij logde beide handen aan den mond en liet eon languit- gehaalden schreeuw hooren. „Hallo 1 Hallo 1 Ho 1" Maar niets bewoog. Dc mannen waren reeds te ver weg om hem nog te kunnen hooren. „Hallo! Hallo! Ho!" „Hier 1" klonk het door den storm hoen tot hem over. „Hier!" Dat was een vrouwestemHans Adam schud de het hoofdeen onaangenaam gevoel bekroop hem. Als het Rnth eens was! „Wie is daar?" vroeg hij. Nu klonk het antwoord naderbij, „Ik breng u het schuitje, mijnheer de baron; hot gaat lieel goed." „U, juffrouw Mallen?" Hij zag de slanke gestalte behendig ousschen de boomstammen uoor manocuvrceren. f Wonll vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1