IJ N°. 9750. 52 jaargang. Zaterdag 8 October 1898. DE GELDDUIVEL. Kennisgeving. ïf Wk nste ff' Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. 0. IÖELANTS. fife BUITENLAND. ABOHOTHSjresPBua ?Mt Schiedam, pa* kwartaal jgrr', n omliggende plaatsen, p. kwart. '0 n mt\ Afzonderlijke nommers. franco per post, p. kwartaal. «i 4$ BUREAUROTERSTRAA.D 70, TelepUoon Ho. 133. Advmtektibprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eeno Courant0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Schietoefeningen. DE brengt, BUIIGE MEESTER VJ.S SCHIEDAM op verzoek van den heer Commissaris der SlVKonin0'1" i" de provincie Zuid-Holland, ter kennis van belanghebbenden hij de scheepvaart, dat op 19 October Was en zoo noodig volgende dagen schietoefeningen y;, jullen plaats hebben op het fort Hoek van Holland Sta, Het gebied, dat door het vuur onveilig woidt ge- Jftï maakt, wordt aangeduid door het fort en twee roode vlaggen op 3100 M, van het fort, waai van eene aan overzijde van den waterweg en de andeio op het na afloop van het yy c Jl uiteinde van den Zuiderdam. De vlaggen worden dagelijks, MT W" ingetrokken. f 'ft Sollied am, 7 October 1898 si;"' De Burgemeester voornoemd, Êp VERSTEEG. Algemeen ovcrelelit. Schiedam, 7 October '98. w 't Lijkt wel of in Frankrijk met een toover- M i slag een gelieel nieuw geslacht is opgestaan, fte Personen en groepen van personen, niet het minst dagbladen, die vroeger zich sterk kantten tegen Droyfus en de revisie, zijn geheel omge- xyj.ujl.JXO Üll UG 1VYWM-, «"-JJX gwrvw draaid. Voor hen is thans de herziening een feit waarvan de noodzakelijkheid zich opdringt, |§LDreyfus waarschijnlijk, Picquard zeker een mar- w! telaar. SM' Nu is het stellig waar, dat het, lot van-den ||i flinken kolonel verre van benijdenswaardig is. Hij wordt nog steeds in afzondering gekou- 0' den, en wanneer daar een einde aan zal komen, 3g#)js nog niet b© zeggen. Thans ovenwei heeft mr. 81 Labori zich tob den minister van oorlog gewend, |p, nadat een verzoek aan de militaire autoriteiten y| 'om machtiging tot het bezoeken van zijn client ja'ten einde dezen een geheime en dringende mede- l|;deeling te doen, met een weigering werd beant- II woord. V De schrandere, fenne pleitbezorger heeft nu 5 aan den minister van oorlog geschi'even dat 'de wet van December 1897 regelende den J?/rechtsbijstand gedurende de voorloopige instruc- IjM.tie een handelwijze als jegens Picquard wordt IW'gevolgd, niet toestaat. Als verklaring voor het .-iC feit dat eerst thans dit adres door hem wordt ^ingediend, noemt Labori. het feit dab, naar de Ivf;kapitein-rapporteur van den krijgsraad hem |?V Woensdag 11. verzekerde, het onderzoek in zake U" Picquard nog lang niet geëindigd is, en dab te de advocaat niet behoefde te denken dat hij Picquard eerder te spreken zou krijgen, dan over verscheiden weken, Inbusschen wordt de in sommige kringen te I^S! DOOR S. WÓRISI1ÓFFER. ftr M® „ri In'1 «ivs f .28) Wi Maar Erik liep de mannen voorbij zonder te .pi blijven, staan. Hij had nu na harden strijd hij :rf) zichzelf een besluit doorgezet en was inwendig rustiger geworden. De vorscluddigde som moest |||:.weg uit het huis j die opwindends tweespalt was piet langer te verdragen. Neen, niet langer. IIoo •%;had hij tot nu toe kunnen aarzelon 0 En in dien zin begroette hij den ouden heer die ook gedurende de beslissende uren niet naar bed was gegaan. Yp/': „Alles is weg, grootvader, veel meer nog dan tel ik dacht wij moeten geld opnemen om ons -ook maar eenisrermate staande te kunnen hou- gden." I|;y De oude lieer steunde het hoofd in de hand te-, bij zag er zeer slecht uit. MM „Destijds het vuur, Erik, en vandaag bet wa- ifs- ter. Als ik ja nog kon helpen, mijn jongen, als te er een middel was om je uit deze verlegenheid Ij' te redden! Maar er is geen hoop, geenerlei uitzicht, integendeel, er is aan te nemen dat ook Hans Adam „Hans Adam heeft mij vannacht gezegd dat .hij, wanneer hij een door liem verwachte be te' hmgrijke som werkelijk ontvangt, allereerst mij ri fou belpen, grootvader, Dab trof mij midden in g, t hart." De oogen van den ouden heer schitterden. |fe«Wilde hij je geld voorschieten, Erik? Zie Berlijn gehuldigde meening dat heb „potib bleu" niet echt is, ook aan de „Budapest! Hirlap" be richt. Een der correspondenten van dit blad te Berlijn zegt het van een (vermoedelijk) Duit- schen diplomaat te hebben vernomen. Hij voegt er bij dat men verkeerdelijk aan president Faure een vijandige houding ten op zichte der revisie toeschrijft. Do president der Republiek zou nooit zijn meening over de zaak- Dreyfus hebben doen blijken en zou Brissou de vrijheid laten om naar goedvinden te handelen. Heb Hongaarsche blad wil nog weten dat Droyfus binnen eenige dagen bevel zou krijgen zich naar Europa in te schepen en naar Frank rijk terug te keeren. Daarvoor is echter noodig in ieder geval is het dan toch juister to zeggen: de banneling zal worden t-eruggebracht daarvoor is noodig dab het Hof tob do herziening of tot eigen onderzoek van de Dreyfus te laste gelegde feiten beslist. Eerst moet dan de raadsheer Baré rapport uitbrengen; want deze, reeds rapporteur in de voorzieningen van Picquard tegen de kamer van inheschulchgingstelhng aangaande de zaak-Es- terhazyDu Paty de Clam, is ook door den voorzitter der kamer van strafzaken aangewezen tot rapporteur m de zaak der revisie. Bernard Lazare bespreekt in de „Liberie" het gerucht dat Zola te Parijs terug zou zijn ge keerd. „Waarom zou liij terugkeeren?" vraagt La zare. En hij zegt dat zijn terugkomst een dwaas heid zou zijn, zoolang het Hof van Cassatie zijn arrest niet heeft gewezen, al dan niet d© revisie gelastende. Zola's terugkeer te Parijs zou slechts de opwinding- doen toenemen, en de groote schrijver heeft dan ook aan" zijn vrienden zijn vaste voornemen te kennen gegeven niet naar Parijs te zullen terugkeeren dan na de beslis sing van het Hof, Een walgelijke grap dat 't meer dan een laffe bangmakerij is, zal wel niemand geloo- ven is heb schrijven dat mevrouw Molir- harclb, de vrouw van den redacteur cler „Temps", ontving. De brief is geschreven met letters die drukletters moeten nabootsen en was gesloten ie een wit, vierkant couvert van groot formaat, met een groot zwart lak. Heb luidde: „Het zwarte comité van den Elzas heeft be sloten tot den dood van uw Liaghartigen echt genoot, een vuiien Pnusischen spion, betaald door ouzo vijanden en door de joden, om den afschuwelijksten van alle verraders, Dreyfus, te verdedigen. Hij zal aan deze veroordeeling niet ontsnappen en gij kimt uw rouwkleeren wel be stellen." Er is aangifte gedaan hij de politie. Te Toulouse zijn Woensdagavond wanorde lijkheden voorgekomen naar aanleiding van een door Sebastiaan Faure te leiden meeting ten gunste van Dreyfus. Een troep anti-semieten met de Fransche vlag wilden de zaal forceeren. Er werd met steenen gegooid en gevochten, je wel; zoo zijn de Moldb's, ridderlijk in hart en nieren, trouwe, eerlijke vrienden. He heb al tijd zoo oprecht van hen gehouden." Erik knikte. „He zeide u immershet trof mij midden in 't hart. Een tijdstip waarop Hans Adam zonder groote verwachtingen is, waarin hij niet in 't bijzonder een zeer aanzienlijke som eerstdaags hoopt te ontvangen, bestaat er wel nooit; zijn onbezorgde luchthartigheid en zijn lichtzinnigheid zijn gewoonweg verbazingwek kend maar hij voelt warm en gaat het ongeluk van een ander niet zonder deelneming voorhij. Dat heb ik vandaag gezien, en ik wil mor gen in den namiddag het geld naar liet kasteel brengen. Er moet eindelijk een eind komen aan dab aarzelen en dralen." De oude heer bedekte het gelaat met do han den. „Je hebt gelijk, Erik," zeide hij na een korte stilte, „het moet. God helpe je het te dragen, mijn jongen. Ik zou met blijdschap de rest mij ner dagen voor je willen opofferen; dat weet jo wol." „Spreek zoo niet, grootvader. Wij dragen den slag met elkaar en zullen er wel overheen ko men. Goeden nacht nu." „Goeden nacht, mijn jongen. En heb er niet te veel verdriet over, lioor jekijk niet zoo ern stig, zoo treurig, kind." Zijn kleinzoon drukte hem de hand, en toen scheidden rij om te slapen. De volgende morgen ging voor Erik voorbij mot allerlei regelingen en opnemingen; vervolgens liet hij in den na middag het rijtuig inspannen om naar Moldt te rijden. Het was toch een pijnlijk oogenblik toen hij waardoor tweo politic-agenten gewond werden. Er haddon verschillende arrestaties plaats. Over Estcrhazy geen nieuws. Alleen vertelt de „Agence Nationale" dat zijn gedenkschriften tegelijk in Frankrijk en in Engeland zullen uit komen, tegen het laatst van dit jaar. Er schijnt reeds krachtig gevolg to worden gegeven aan het besluit der regeermg om ener giek op te treden tegen de aanvallen tegen heb leger. De rechter van instructie Bertulus is reeds met verschillende perszaken, belast. Van de „Reform©" zijn do nummers van 25 en 26 September verboden, ovenals de te Weenen ver schijnende „Humoristische Blatter". Generaal Merritb heeft zich te Parijs gevoegd bij zijn mede-leden der commissie voor de Spaansch-Amerikaansche onderhandelingen over den wede, en zijn.aankomst, reclitstseeks van de Plulippijnen, moest wel aanleiding geven tob velex'lei geruchten. Men beweert nu dat de generaal aan de Amenkaansehe leden der commissie inlichtingen en mededeelingen aangaande de 1-lnlippijnen heeft gedaan, van dien aard dat de Ameiikaan- sche gedelegeerden besloten zouden, hebben na mens de Vereenigde Staten de inlijving van of bet protectoraat over don ge boelen archipel te eischen. Maar daartegen kwamen de Spaanscho bevol- machtigden zóó sterk op, dat Day, de voorzit ter der Amerikaansche commissie, genoodzaakt was te Washington nieuwe instructies aan te vragen. OnmiddclLijk werd door het kabinet te Was hington hierop geantwoord dat indien Spanje volhardt in zijn verzet, de commissie gemach tigd is de onderhandelingen onverwijld af te bleken of te schorsen, en dat een Amerikaansch eskader onverwijld naar de Spaansche kust zou worden gezonden. De Oregon en de low a zouden o. a. daatoe aangewezen en tob vertrek ken gereed zijn. Kortom, het zou hierop neerkomen, dat de Vereenigde Staten Spanje zouden dwingen de Amenkaansehe voorwaarden aan te nemen. Of echter deze geruchten wel mot de waar heid overeenkomen, is zeer twijfelachtig. Een bevestiging van betrouwbare zijde, zoo niet een officieels mededeeling hierover, is wel noodig. De „Times" verneemt uit Philadelphia dat Aguinaldo's vertegenwoordiger, die nu naar Pa rijs op weg is, zeer tevreden scheen over de ont vangst die hem te Washington is geworden. Hij zeide er zeker van te zijn dat te Parijs de Phi- lippijnsche republiek zou worden erkend. Droevig is intusschen zeker do indruk dien het bericht uit Madrid maakt, dab Spanje, niet de middelen bezittende om zijn schepen te re- pareeren en in voldoenden staat te biengen, be sloten heeft ze te verkoopen aan Zuid- en Mid- den-Amenkaansche republieken die er een bod op hebben gedaan. Een rampzalig, tragisch besluit voor het rijk, welks vorst eens mot trots kon getuigen „dat in zijn rijk de zon niet onderging" 1 de brandkast opensloot om er do papieren uit te nemen. Twaalf duizend thaler, alles wat er in het vak lag, wat hij tob nu too zelf als een reserve-fonds, als een appeltje, voor den dorst had beschouwd nu moest mj het afgeven. In een linnen zakje lagen op een andere plaats srcta»MsnacmgTgfl nog ongeveer duizend mark in contanten dat was het laatste waarover hij te beschikken had. Voor hem zat de oude heer op de sofa. Met onrustige blikken volgden zijn oogen elke be weging van den jongeren man; zijn hart kromp ineen toen hij liet "ritselen der papieren hoorde, maar hij sprak geen woordalleen hield liij hij het afscheid de hand van zijn kleinzoon eenige oogonblikken vast. „Erik, wanneer ik uit liefde voor jo dwaalde, als heb beter en barmhartiger was geweest, jo reeds van to voren alles te laten weten, mijn arme jongen kan jo mij dan die fout met oprecht hart vergeven 1" Do landeigenaar drukte den ouden man ont- roerd de trillende, buitengewoon koude hand. „Spreek niob van vergeven, grootvader, en laat ons toch heb verlies van dab geld niet te zwaar opnemen, alsof er een zeer dierbaar menscli was gestorven. Anderen hebben, in de zen ongelukkigen nacht nog veel meer verlo ren." „Dat is waar, maar „Neen, grootvader, geen „maar". Willen wij op dit oogenblik afspreken dab vrij niet weer over de zaak zullen sproken. Werkelijk nooit weer?" De oude drukte de hand die hem werd aan geboden. „Nooit," bevestigde hij. „Wij zullen het laten varen; het is toch altijd maar een flJcsjicngröc McuScdccIIngen. De „Deutsche Kolonial-Gesellschaft" dringt in een request aan den Rijkskanselier aan op liet ondersteunen der Boerenstaten in Zuid-Afn- ka en het vrijlaten van den handelsweg van Transvaal naar de Delagoa-baai. Heb request is de uiting van ontevredenheid van liet Duitsclie volk over den inhoud dien men aan de nog altijd geheime conventie met Engeland toedicht, en volgens welken Engeland de gelegenheid zou krijgen eeu „stamverwant volk" dood te drukken. De Pruisische regeering hooft besloten ernsti ge maatregelen te nemen om te voorkomen dat do „Vorwcirts" weder in slaat is geheime aan schrijvingen te publiceeren. Dit besluit doet ech ter Ee „Froisinnigc Zeitung" terecht opmerken „Men zou denken dat, indien de regeeriug wer kelijk afdoende middelen kende om dio indiscre ties te beletten, zij die reeds sedert lang had behooren aan te wenden, want sinds jaren reeds komen geheime stukken terecht bij de redacties van socialistische bladen." Ten opzichte der deelneming aan de verkie zingen voor den Pruisischen Landdag besloot de sociaal-democratische partijdag te Stuttgart de beslissing aan de districten over te laten. Burgerlijke candidaten zouden zich echter moe ten vei binden in den Landdag te ijveren voor het algemeene, gelijke, directe en geheime kiesrecht voor de verkiezingen van den Land dag en tegen alle maatregelen die de rechten des volks vei minderen of opbellen, Bespioken werd kortelings het vieren van den Meidag; daas na de bescherming van de mijn-arbeiders. De voorzitter deelde de gelukwensch-tele- grammen mede van de sPetite République" en Jaurès. De Fransche gouverneur van Uhanghi, do heer Liotard, is te Parijs aangekomen, waar do oud-gouverneur van Fransch-Congo-land, de Brazza, en prins Roland Bonaparte hem ontvin gen. De laatste wenschle hem geluk dab hij de beschaving had gebracht in Oost-Afrika en dat hij onderzoekingen had georganiseerd in die on beheerde streken waar Marehand de Fransche vlag heeft geplant. Deze woorden werdon zeer toegejuicht. Te Parijs staken thans ook de mannen van den vuilnisdiensb. Weer kwamen hier en daar kleine botsingen voor. Te Neuilly o. a, konden 400 stakers niet dan met groote moeite door de gendarmerie uiteen gejaagd worden. De stakers schoten met revol vers. Ook de bakkers denken er ovor den arbeid neer te leggen. De nieuwe Oostenrijkscho minister van koop handel, baron Dipauli, is een der leiders van do dood metaal dat wij verloren hebben, geen hart, geen leven. Wij zullen het vergeten." Buiten reed het rijtuig voor en Erik nam zijn hoed om te gaan. „Tob weerziens, grootvader. Zal ik Hans Adam van u groeten?" -y „Dank hem van mij voor zijn vriendelijk woord, Erik; dank hem duizendmaal. En dan, mijn jongen blijf van mij houden in dezo zware ure ja 1" Hij breidde de armen uit. „Mijn eenig, mijn laatst geluk!" „Wat windt u u op, grootvader. Uw voor hoofd glooit. Kan ik werkelijk gerust weggaan „Zeker, zeker God zij met jo!" Het rijtuig reed weg, en nog xut liet raampje zag Erik het bleeke gelaat van den ouden heer, die liem nakeek. De hand werd opgeheven tot. een groet; toen hadden de rollende raderen het voorplein verlaten. Op Moldt stond de equipage van den hnn- delsraad voor de groote deur, en toen Erik de trap opging, kwam de door een bediende bege leide financier hem in levendigen lijve tege moet. Een koele groet werd gowisseld; toen wilde de landeigenaar naar de kamer van den baron gaanmaar "Ruth trad hem plotseling in den weg. Het jonge meisje kwam uit het Ideino salon en hield met de rechterhand haar zakdoek tegen de lippen gedrukt. In haar oogen stonden tranen. (Wordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1