52"' jaargang. N°. 9751. /rv tki 'W DE GELDDUIVEL. Zondag 9 en Maandag 10 October 1898. Eerste Blad. ,#V" I' '/Om K e n ii i s g* e v i n g. BUITENLAND, Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. EO EL ANTS. Ad0SNT!MENT3pmj3 voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommerso.oü jllt numtner bestaat uit drift blatlen. Collecte ten beboete van het ondersteunings fonds voor behoeftige oud-strijders. Ou uuuansjUESTMi van Sgiukua», Gezien een bij hem ingekomen schrijven van het hoofdbestuur der Verceniging „Trouw aan Koningin en Vaderland", waarin het mededeelt dat het bij Koninklijk besluit van a Augustus j.l. no. 20 ge- isaehtigd is tot het houden van eeue Hollede door Act geheele Kijk Brengt ter openbare kennis dat die Collecte binnen deze gemeente zal gehouden worden op Dinsdag, den lln October a.s. Waar do opbrengst dezer Collecte strekken moet den ouden van dagen, die, toen zij in den bloei hunner jaren waren, hun leven voor Koning en Va derland veil hadden, thans, nu zij door ouderdom in gebrek verkeeren, huu lot cenigszius to verzachten, mag elke aanbeveling om die Collecte te steunen, overbodig geacht worden. Allerminst zou zij in deze dagen op hare plaats zijn, nu als het ware een nieu we0band gelegd is tusseben Nederland en Oranje, cn hij ieder rechtgeaard Nederlander hot hart sneller zal kloppen voor deze mannen, die voor bijmiTO jaren de eer van onze vlag hoog hielden. Ook Schiedams ingezetenen zullen ongetwijfeld weten te toonen, dat ze in deze eerste dagen van de regeering onzer beminde Kouingin ccne feestgave over hebben voor de arme oud-strijders, op wier horst het welverdiend eermetaal prijkt. Schiedam, 8 October 1898. De Butgtmeebler voornoemd VKltöïKKG. Algemeen owes utehs, Scüiiujam, 8 O3tuber '98. Andermaal is do Droyf us-aa ugelogenheid een tijdperk van rust en afwachting ingetreden. De „Counter du Soir" alleen kondigt do spoedige opheffing der algeheel® afzondering van Pic- quard aan, als gevolg van Labori's protest; an der nieuws van belang is or niet. Dat de raadsheer Bard, aangewezen tot rap porteur in het revisie-proces, als rapporteur in hot cassatie-beroep van Picquard scherp het schorsen der vervolging van. Du Paty do Clara heeft gecritiseerddat do man dio aan Clémen- ceati liet aanbod deed zich aan to melden als do schrijver van hetpetit bleu", Marin heet, reeds meer gestraft en thans na een verhoor en-het in beslag nemen van dc op hem gevonden papieren in vrijheid is gesteld; dat naar do „Soir" be- DOOR 8. VVÜllIsIlÜb'IfliK. 28) „Mijnheer Wolfram! Goddank, dat ukomt!" Het klonk als een onderdrukte juichtoon; Ruth stak hein beido handen toe. „Heeft u een kwartier voor mij over!'' „Wanneer en waar u wil, juffrouw Assmann." „O ik dank u." Zij deed do deur van de bibliotheek open en ging hem voor. „Mijn ziel verlangde naar u, mijnheer Wol fram ik dacht gedurende do laatste uren alleen aan u en dat u mij zou helpen." Ruth weende; zij liet het toe dat Erik haar beide handen in do zijno vatte. „Wat beu ik ongelukkigsnikte zij. Hij had tot nu too gezwegen om. den storm in zijn ziel met geweld to doen bedaren het beven van zijn stem zou hem hebben moeten Verraden. Nu kuste hij de kleine hand. „Wat is u overkomen, juffrouw Assmann? Zeg mij maar alles; ik ben uw voogd en zal Voor u opkomen waar het noodig is." „Dat wist ik. En toch hot gaat eigenlijk alleen om een gewetensvraag, U moet voor mij beslissen, mijnhe-.r Wolframu vertrouw ik als geen ander mensch." Hij kuste weder zwijgend haar hand. „Nu ik ben nieuwsgierig," RuJi's schoon, schuchter gelaat werd als mot purper overgoten. BSTRTCAtTTeSeplioon IVo. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van cene Courant0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. weert, Scheuror-Kestner voor zijn landgenoot Picquard een baantje gereed zou hebbendat Zola's inboedel den liden. onder den hamer komt; dat een nummer van do „Jugend" we gens een voor Zurlindcu beleedigende plaat in beslag is genomen ziedaar eenig onbelangrijk krantengeschrijf, het eenige bijna wat op het enblik over d o zaak to vinden is. Waar houdt men zich dan in 's hemels naam te Parijs mee bozig? Allereerst met de groote werkstaking, dan met Fashoda, eindelijk mot don aanstaanden „keizer der Fransclieu". Een aardige combina tie, niet waar? Wat do strike betreft, blijft de toestand zeer ernstig. De oorzaak is eigenlijk do ontevreden heid der aardwerkers, met mune die arbeiden aan de werken voor de groote tentoonstelling. Nu hebben de patroons, op voorstel van den Parijsehen. gemeenteraad, een groote concessie gedaande grondwerken zrdlen ouder beheer van den gemeenteraad door dezen aan do arbei ders zelf worden toegewezen. Gistermorgen zijn daarop in de arbeidsbeurs drie vergaderingen gehouden door do aardwer kers, do sloopei's en do sjouwerlieden. Allo drie die vergaderingen zijn gesloten onder den kreet: „Leve dc algemeetie werkstakingzoodat blijk baar geeri overeenstemming met de patroons was verkregen. En ze worden lastig, do stakers, of liever, ze zijn het al geducht. Do geheelo politie en do ro- publikeinscho garde heeft de handen vol om de orde te bewaren, maar bovendien zijn cr niet minder dan 4000 man troepen, infanterie en ca valerie, op da been om verschillende werken te behoeden voor vernieling, do rust in de straten te handhaven en de arbeiders dio nog aan 't werk zijn te beschermen. Hier en daar komt net tot een botsingdan worden er eenigen gear resteerd en worden er wat klappen uitgedeeld; maar daarbij blijft het gelukkig. Onrust behoeft de toestand echter niet te ver wekken, cn het getal vreemdelingen te Parijs is juist dit jaar buitengewoon groot. [Men zie ook het telegram hierachter. R e d.J Intussehen houden de bouapartistcn zich ern stig bezig met het gewichtige vraagstuk wie de man zal zijn van den toekomstigeu staatsgreep. Zal het ziju de pretendent prins Victor of diens broeder Louis-, de kolonel in Russischen dienst, aan wieu de eerste afstand zou Hebben gedaan van zijn recht? Volgons baron Legoux, een der voornaamste bouapartistcn dien de „Liberie" naar aanleiding der loopendo geruchten heeft geïnterviewd, is er geen sprake vau dat Victor Napoleon zijn rechten heeft afgestaan aan zijn jongeren broe der. Toch zijn er vele bonapartisten dio het oog gevestigd houden op den jongsten kleinzoon van den koning van Wostfalen, den bloeder van den grooten Corsicaan. „De handelsraad Lissauer heeft aanzoek ge daan om mijn hand," zeide zij halfluid. „Eu u heeft hem toeli terstond afgewezen, wil ik hopen? Niet waar?" Ruth knikte. „Ik heb het gedaan, maar was dat wel goed gehandeld? Dio man heeft Hans Adam's lot in handen. Hij dreigde." „Weet de baron wat cr tusseheu u en den handelsraad is voorgevallen, juffrouw Ass- inaun „Hij was tegenwoordig en heeft alles ge hoord." „En „Zweeg. Hans Adam denkt in het diepst van zijn ziel dat ik het offer moet brengen; hij spreekt het alleen niet uit. De handelsraad zeide dat hij uitstel zou verleunen ik begrijp dat niet goed en dat hij juist nu een ander, nog veel aanzienlijker landgoed heeft gekocht. Hij wil er van afzien Moldt te koopen en dwang maatregelen tc treffen, als ik zijn aanzoek aan neem. Wat moet er uu gebeuren, mijnheer Wol fram '1 O, ik dacht met zoo'n verlangen aan u." Hij haalde dieper en zwaarder adem en toch waren liet zeer gemengde gevoelens waarvan hij vervuld was. Ruth had den vaderlijken vriend noodig, den raadgever in gewetenszaken, in een aangelegenheid waarbij haar hart betrokken was hij doorzag volkomen wat zij voelde. „Een offer, juffrouw Assmann zeide hij met gedempte stem. „Wat het dat waaraan u dacht 1 „Moet ik niet? Ben ik niet een heel slecht en zelfzuchtig schepsel wanneer ik mijn nabe staanden door hot ongeluk laat overstelpen zon der to helpen?" „Dat geloof ik nooit. Wildo u dan uw geheele Immers, de 34-jarigo prins Louis, thans ko lonel bij de keizerlijke garde te St. Petersburg en adjudant van de czarina Pedorowna, was door zijn vader aangewezen als do erfgenaam van den keizerlijken troon, mot voorbijgaan van zijn ouderen broeder. Evenwel, do familie Bonaparta gaf geen zier om deze wilsuitingendo oudste zoon, prins Vic tor, werd krachtens zijn eerstgeboorterecht dc troonpretendent. Daar echter prins Victor, twee jaren ouder dan ziju jongeren broeder, niets an ders cloet dan to Brussel of elders hot loven lei den van een vorstelijken „snob" en nooit iets van zich laat hooren, hebben velo bonapartisten al hun hoop gevestigd op prins Louis. Nu achten velen van hen do tijden dor ver vulling nabij, en volgens hen was do „Keizer" bereid aan zijn jongeren broeder, van wien de zer dagen werd gezegd dat li ij alleen bij een ovontueelo verandering van regecringsvorm in Frankrijk, den steun van Rusland zou genieten, zijn rechten op den troon af te staan. Om deze zaak in, 't reine te brengen zou prins Louis onlangs uit Rusland zijn vertrokken, al lereerst naar Engeland om de ex-keizerin Euge nie te bezoeken cn zich met haar te verstaan. Daarna is hij naar Parijs gegaan, waar hij de gast was van zijn tante, prinses M.ithilde, en te haren huizo werd hem in do nfgeloopeii week do adhaesie betuigd van allo hoofden der bona- partistische partij, ook van Paul do Gassagnac; geestdriftige adressen werden hem aangeboden. Toen ook hier alles geregeld en afgesproken was, is do prins naar Italië gegaan om op het kasteel Moncalieri zijn ouderen broeder cn zijn moed t, prinses Clotilde, to treffen. Binnen eenige dagen zal nu altijd volgens deze geruchten prins Louis uit de handen van prins Victor het preteiiclentscliap ontvan gen en een krachtige proclamatie richten tot „zijn onderdanen". Dit zal zijn heb herleven van het bonapar- tisme. Alen zal beginnen met gebruik te maken van heb kiesrecht; prins Louis zal zich bij olke verkiezing candidaat stellen en, daar do wet tegen do families die in Frankrijk geregeerd hebben, alleen den pretendenten eu hun kinde ren krachtens hnn eerstgeboorterecht liet ver blijf in Frankrijk ontzegt, zal men alles in bot werk stellen om hem in de Kamer gekozen te krijgen. Zit hij eenmaal in do Kamer, dan zal men wel verder zien. Men hoopt dab de natie dan wel het overigo zal doen. Dit is liet vei haal dat van mond tot mond gaat. Of het met de waarheid overeenkomt, is moeilijk to zeggen en wordt door baron Le goux, zooals wij zagen, ontkend. Prins Louis is te Parijs geweest, en het schijnt dat de regeering zijn „faits et gestes" zorgvuldig heeft laten nagaan. Wat de Fn»hoda-quae»tie betreft, begint do besliste houding der Engelsehe bladen ook de Fransehe pers, die zich in heb eerst betrekkelijk toekomst overleveren aan do wanhoop, alleen om den baron een laatste uitstel te verschaf fen? Hans Adam en ik zijn vrienden; ik acht ziju goede hoedanigheden zeer hoog, maar dat hij ooit zal loeren rekenen, grioof ik niet. Indien u hein. en uw zuster hot vreeselijke offer werkelijk had gebracht na verloop van tijd zou het toch vergeefs ziju geweest." Ruth sloeg do oogen neer; zij slaakte een diepen zucht. „Dat geloof ik ook," gaf zij toe. „Het zou ver- geefseh zijn." „Juist, juffrouw Assmann, vooral daar do be loften van zulke menschen als de handelsraad er een is, tocli weinig of geen werkelijke waarde bezitten. Later zou er gemakkelijk een voor wendsel ziju to vindon om alles te kunnen terug nemen." Ruth zag Erik met een uitdrukking van kin derlijk vertrouwen in 't gelaat. „Ik dank u," zeido zij. „Er is mij een steen van het hart genomen." „En u belooft mij u van geen zijde to laten overhalen, u door niemand een belofte te willen laten afdwingen, juffrouw Assmann?" „Ja dat beloof ilc u." „Geef mij er cle hand op, Hw helofte zal voor mij gelijke waarde bezitten als het eerowoord van een man." Haar kleine hand lag in do zijne. „U weet, ik lieg nooit, mijnheer Wolfram." „Dat weet ik, Goddank," zeido hij. „Eu nu, vaarwel voor vandaag, mijn angstig, klein pu pilletje. Als mijnheer do handelsraad voor de tweede maal komt, dan verwijst u hem maar naar mij." „Dab zal zeker et-beuren," zeer kalm hield, tot een bitser toon te prikke len, en nu beginnen ook do koloniale vereeiugin- gen zich met deze aangelegenheid te bemoeien. Karakteristiek daarvoor is de ontvangst, dio bet Aardrijkskundig Genootschap bij monde van prins Roland Bonaparte den gouverneur van Ubauglii, Liotarcl, heeft bereid, dio een zeer groot aandeel heeft gehad in do voorberei ding der expcditie-Marchand. Nog karakteris tieker zijn echter de verklaringen van Liotard zelf die liet als een vanzelf sprekend feit be schouwt dat Fashoda in liet bezit van Frankrijk Mijd. Nu is 't waar, het Aardrijkskundig Genoot schap is Frankrijk niet en is nog minder do Fransehe regcering; maar het is een gewoon verschijnsel dat, wanneer een beweging in Frankrijk maar eenmaal groolero afmetingen be gint aan tc nemen, do regcering steeds genood zaakt is, althans tot op zekere hoogte daarmede rekening te houden. In ieder geval wordt het haar daardoor moeilijker gemaakt too Le geven, waartoe zij ten slotte toch zal dienen to beslui ten. Dat Engeland af zou zien van het bezit van Fa-hoda, mag wel als ten eenemuale buitenge sloten worden beschouwd. Diplomatieke onderhandelingen tussehen Frankrijk en Engeland zullen tot een beslissing moeten leiden, cn volgens de „Politique Colo- male" zou reeds door de partijen besloten zijn, in November te Parijs do Fashoda-quneslie to behandelen. De ChineeseliQ regcering heeft ook thans weer aan de eischeu der vreemdelingen moeten toe geven. Do „Time»" vernam reeds gisteren uit Peking dat liet Tsung-li-Yamen aan liet verzoek der ge zanten om soldaten naar Peking to laten komen, gehoor heeft moeten geven. Eu reeds ziju gisteren 30 kozakken, 3G Rus sische mariniers met tweo veldkanonnen, 25 Britscho matrozen en 30 Duitsdie matiozeu to Peking aangekomen. Zij rukten de stad binnen omringd door een groote menigte. Do intocht liep zander incident af. „De Chineezen gaven blijken van vrees," voegt het telegram van Reuter er bij. Ook Japan laat zich tcgeuovcr de jongste ge beurtenissen niet onbetuigd. Hot heeft besloten Lvoe kruiser» naar de Ohineesehe wateren te zenden om zijn onderdanen te beschermen. Zelfs de Spaauscho regcering heeft, volgens den Madrileensdieu correspondent dor „lnd. Beige", aanleiding om zich met den toestaud in China bezig te houdenook voor Spanje levert die gevaren op. De minister-president Sagasta vreest nl. dat, wanneer de bij China belanghebbende mogend heden met elkaar in conflict komen, daaruit moeilijkheden zouden kunnen voortspruiten in de Middelinndsehe Zee. En dan moet Spanje ernstig op zijn Aerdcdising bedacht zijn. Sagasta. meent dat Rusland bezig is een over- r*suat«c5a:siA» sou. Toen bracht Ruth den gast naar de kamer van den baron cn het do beide hoeren alleen. Hans Adam bekeek liet vóór twee luenschenge- slachtcn door de hand vau zijn grootvader op gestelde document; hij hoorde do geschiedenis er van, eu ziju eerste ingeving was, het geld van de hand te wijzen. „Ik neem niets aan, Wolfram." „Jo neemt wat het jouwo is, en wat ik nu meteen hierheen heb gebracht, Hans. Het moet, ook voor mij zelf; dat zie je zelf wel in." „Maar dan alleeu ter leen," stribbelde de ba ron tegen. „Ik betaal je het geld met do rente terug." Een lichte glimlach speelde om Erik's lippen „Wij willen het hopen," zeido hij alleen. „God geve het," Hans Adam liep met groote stappen in do kamer op en neer; ziju geest was reeds mi we der met de meest hoogvliegende plannen bezig. „Twaalf duizend Under'" zeide hij. „Dio som wordt mij als door den hemel in don schoot ge worpen. Dc lievo God laat toch geen Duiteeher ill den steek." „Daar heb je allereerst mijn arme Cecilia," ging hij voort; „zij moot naar Nizzo, God zij geloofd dat liet geld voldoende is om haar ver blijf iu liet Zuiden mogelijk te maken! En dan mijn overstroomden Voorshands laat ik de groote schuur tot woningen inrichten en in do lente gaan wij bouwen, alleen stevige huizen na tuurlijk. Ik geef den menschen den grooten ha verakker cadeau, tot zoover dringt liet water nooit door. Na dio twee voornaamste verplich tingen komt een plan aan do beurt dat ik reeds lang koesterde, da Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1