N°. 9752. ,aargang. Dinsdag 11 October 1898. te' ?»DE GELDDUIVEL. Nationale militie. VERSLAG S mil Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELA.NTS. LOTING Kcli nis gey i 11 g. Kr If; 'jammmssmmm veor Schiedam, per kwartaal k omliggende plaatsen, p. kwart. n franco per post, p. kwartaal. Afzonderlijke nommers. BUXRIEAUESOTEK.WSt AAT ÏO, Telcjihoon Wo. 123. Adtortentiepbus: van 1—5 gewone regels mot inbo- grip van eenü Courant Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. f 0 52 - 0.10 VOOR DE mk Burgemeester en wethouders van Schiedam. Pt Geven bij deze kennis, dat de LOTING der in het Iref/Ï Joopend jaar voor de lichting der Nationale Militie IlSK.ïoor 1890 ingeschrevenen in deze gemeente, door den heer Commissaris der Koningin in doze Piovincie, bij (2de besluit van 18 September 1898, A. no. 2409 ^Afd.) Frov. Blad no, 66, is bepaald op [i Woentdag en Bonderdag, den 26sten en 0 27sten October IS9S, 5telkens des voormiddags ten 10 Ve ure. 1 De belanghebbenden worden mitsdien opgeroepen om 1 op gemelde dagen te verschijnen in het gebouw de St. Joris Doeleaan bet Doeleplem alhier, alwaar de 'Hoting zal worden gehouden, en wel: s 'voor de lotebngen wier geslachtsnamen beginnen met een der letteis A tot en met K, op WOENSDAG 26 OCTOBER, en voor de lotelingen wier geslachtsnamen beginnen met een der letters L tot en metZ, op DONDERDAG -27 OCTOBER 1808. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze, waarop zij is geschied, bij Gedeputeerde Staten dezer Provincie bezwaren worden ingebracht door be langhebbende lotelingen, of door hun vader of voogd, bij vei7oekschiift op ongezogeld papier, ondertcekend door hem die de bezwaren inbrengt; welk vorzoek- schrift moet worden bezoigd bij den Buigemeester dezer gemeente, f" v Voorts wordt ter kennis van de lotelingen gebracht, I*, dat op Zaterdag 19 en Maandag 21 November 4898, V" telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure, ten raad- s t/hui?.e der gemeente, zitting zal worden gehouden tot ftóliet opmaken van de getuigschriften, bedoeld by alinea w" 2 en 3 van art. 53 der wet betiekkelyk de Nationale .5 Militie van 19 Augustus 186! staatsblad no. 72), en Wel tot het opmaken van de getuigschriften ter beko ming van vrijstelling wegens broederdienst op eerst- gemelden dag en voor het opmaken van die ter beko- ming van vrijstelling als eenige wettige toon op laatstge- melden dag. De betrokken lotelingen zullen tot dat einde moeten verschijnen met twee ter goeder naam en faam staande meerdeijaiige ingezetenen dezer gemeente, die de ver- eischte getuigenis kunnen afleggen en het nldaai op te maken getmgsclnift kunnen onderteekenen. Tevens worden d lotelingen ei uitdrukkelijk op gewezendat het opgeven van do redenen van vrij stelling bij gelegenheid dor loting aan den Militie Com- missans, en het indienen van de noodige bewijs stukken aan den Burgemeester of ter secietaue, met voldoende is om zich de vrijstelling te verzekeren, waai- op zij meenen aanspraak te kunnen maken, maar dat bun belang medebrengt om bovendien de vrijstel ling te vragen 11) do eerste zitting van den müitierand, die zitting zal houden 111 de maand December a.s op een nader bekend te maken dag. E11 is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den lOden October 1898. Burgemeester en weihouders voornoemd VERSTEEG 1 De secretaris VERNEDE. DOOR S. WORISIl'ÓFFER. '29) „Hans Adam, alweer plannen?" „De bamsteengraverij, dat weet je immers S- Ik heb verscheiden visschers opgedragen naar I®41 nieuwe sporen te zoeken. Er moet hier bepaald een zeer belangrijke bedding liggen." W „Waarom, Hans? Je hebt geen steeklioudeia .de reden om dab aan te nemen, zou ik denicon. Do baron lachte. „Af en toe zijn er immers stukken barnsteen gevonden, angstige ziel. Waar 'V',komen die dan vandaan?" „Dab waren enkele verstrooide stukjes zonder ^waarde." „Zeker. De groots blokken zijn nog door het i,_ zand bedekt. Je zult zien dat ik gelijk heb, Erik." X En toen de ander zweeg, voegde hij er aan toe:. „Ik zal je wel overtuigen, oude jongen. Mijn hemel, wat is er in den eersten tijd niet 4 al te doen. Vooral ook Wilhbrand's huwelijk. P Ik hen reeds jarenlang met hem bevriend en ik f wil zijn. huwelijksdag tot een schitterend feest i|~p' maken. De eerste genoodigde bon jij, Wolfram;' pV-\ Ik dank je, Hans, maar 1 „Vergun je mij een openhartig woord V' viel If fMj zich zelf in de rede. van het onderzoek der begrooting voor 1899 indeafdeelingen van den gemeenteraad. Aan den Gemeenteraad. Ie afdeeling. Aanwezig alle leden, de heeren Van Vesten den p, voorz., Biillenbuig, Dienske, Van Gent, Beukers, Van der Vlies en De Gioot. Tot rapporteur wordt de heer De Groot be noemd. 2e afdeeüng. Aanwezig de heeren Van Harwegen den Breems, voorz., Dr. De Bruyn, Klein, Smit en Nolet. Tot rapporteur wordt de heer Nolet benoemd. 3e afdeeling. Aanwezig alle leden de heeren Visser, voorz., Elzevier Dom, Kiarien, Prins, Van Buysen, Loopuyt en P. O. M. Jansen. Tot rapporteur wordt de heer Jansen benoemd. Algemeene beschouwingen. In de le afdeeling woidt opgemerkt, dat de gewone uitgaven de gewone inkomsten met f19000.0101treffen, waarbij dan gerekend is, dat het bedrag voor onvoorziene niet zal behoeven te woiden aangesproken; groote be hoedzaamheid is dus plicht. De voorzitter is langs anderen weg lot gelijke uitkomst gekomen, maar wijst er op, dat dan ook slechts f 60000. aan plaatselijke directe belasting naar liet in komen is uitgetrokken. Overigens beaamt men algemeen de noodzakelijkheid om met de ge meentegelden zeer vooizicluig om te gaan. In de 2e afdeeling wordt de indi uk die deze begrooting maakt, bepaald ongunstig genoemd en ziet men met het oog op haie tegenwoordige samenstelling de toeko nst niet zonder zorg te genioet. Niettegenstaande de opbrengst der plaatselijke directe belasting naar het inkomen f 7000 liooger goiaamd is dan het vorig jaar, welke meerdere opbrengst alleen te verkrijgen is door het percentage op 3'/s te brengen en niet tegenstaande eene buitengewone inkomst ad fSOOO.— alsmede eene nieuwe belasting: het keurloon van vleesch, sluit de..e begiooLing slechts met een voor onvoorziene uitgaven over schietend saldo groot f 14629.77s terwijl bij de ontvangster beschikt woidt over een saldo der ïekening 1897 ad f19233 90. Op deze begroo- ting is dus feitelijk een te korl groot f4604.121. Wat eehter voor de toekomst meer dan gewone bezorgdheid moet wekken is de omstandigheid, dat onze begrooting slechts belast woidt met f6000.aflossing op eene schuld gioot f 1.500,000 gelijkstaande met 0.4 o/0, eene conditie we! zeer voordeeltg in verband met de lage rente welke bedongen is, maai die niet lot zoigelooslieid voor de toekomst mag voeren. De meerderheid is van meening dat, nl zijn wij niet verplicht meer af te lossen, de begvoo- tmg zoodanig moet ingericht zijn, dat er eene groote aflossing in begrepen is. „Ik vraag er je zelfs om."' „Goed dan. Zijn er niet verplichtingen, Hans, noodzakelijke uitgaven, die vóór al het andere behoorden te gaan? Heb je geen schulden. De baron lachte zorgeloos. „En vergeet je dan heelemaal de groote erfenis, Erik De oude heer in Frankfort moet een half millioe1" bezitten." „Hij moet moet, of die vertellingen zijn ook maar fabeltjes. Houd je niet liever rekening met feiten, Hans „Hm, dat weet ik nog met. Die feiten zijn in liet leven meestal zoor onaangenaam. Advocaten en deurwaarders, die menschen zijn een feit, een grauw, afschuwelijk, weerzinwekkend feit. Maai de hoop heeft steeds het g.laat van een engel. Ik zou mij het leven zonder haar voortdurende nabijheid niet kunnen voorstellen." Toen verdiepte hij zich weer m den aanblik van het oude document. „Dat was mooi van mijn vader," zeide liij. „Zoo zou ik ook gehandeld hebben. Toen zijn vriend in nood geraakte, ledigde hij eenvoudig zijn eigen kas en gaf hem wat er in was. Ik wil het geld ook niob terughebbon, Enk; wanneer vk het aannam, kwam ik mijzelf voor als een straatroover. Je kunt dat bedrag ook zeker niet missen, en op hot oogenblik wel allerminst." Erik stond op. „Ik moet het missen," ant woordde hij„en ik kan liet. Maak je niet be zorgd over mij, Hans." Do baron zag hem aan. ,,Ik weet al hoe je het wilt aanleggen, Wolfram, ten eerste ontsla je den rentmeester en belast je zelf met chens arbeid; dan verhuur je in den zomer de boven- Als tweede punt van zorg voor de toekomst wordt gewenn op de herziening der belasting op gebouwde eigendommen, welke aanslaande is en welke voor onze gemeente, wanneer naar recht en billijkheid geschat wordt, een zeer groot verschil moet opleveien; men meentge- ust te mogen aannemen dat de waarde hier ter stede nauwelijks de helft zal bedragen van de laatste in 1875 plaats gehad hebbende schatting, zoodat de inkomsten onzer gemeente daardoor met circa f 12000.zullen vermin deren. Met het oog op al het vooigaande wordt het betreurd dat ook bij do indiening dezer begroo ting met geen enkel woord gciépt wordt van de plaunen van B. en W. aangaande veotga- nisatie onzer gemeente-belastingen, waarmeds in het vorige jaar eene proef weid genomen welke tot geen gunstig resuliaal leidde. De toe zeggingen toenmaals gedaan mochten doen ver wachten dat in den loop van dit jaar een nieuw voorstel van directe plaatselijke belasting naar grondslagen en zoo nocdig van meerdere indi recte belastingen, van B. en W. zouden zijn uitgegaan. De inkomsten-belasting welke tame lijk wel veroordeeld was zoude bij gebrek aan eene andere plaatselijke belasting nog voor een jaar dienst doen. Eene duidelijke mededeeling van 13. en W, ten opzichte van de belasting-plannen voor do naaste toekomst wordt in deze afdeeling zeer gewenscht geacht. UITGAVEN, Volgn. 62, Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der Gemeente-Secretarie. Err' lid der 3e afd, acht de voorgestelde ver- hooging van de jaai wedde van den commies der Afd. C niet gemotiveeid, daar z. i. de werk zaamheden van dien ambtenaar, door het ver vallen der pi. dir. belasting zijn verminderd. Volgn. 68. Jaarwedde van de keurders enz. De post van f 400 voor scliouwloon van dis tilled ketels enz. wordt door een lid der 3e afd. overbodig geacht. Een ander acht die schouw tegenwoordig meer dan ooit noodig. Men wijst echter op de groote vermindering van het aantal branderijen in de laatste jaren, en stelt wegens de mindere wei kraambeden der keurders vooi, hun loon voor ieder met f50 te vermindeien. Dit woidt met algemeene stemmen aangenomen. Volgn. 69. Jaarwedden van de sluiswachteis enz Gevraagd wordt in de le afd. waarom 2 2e biugvvachters slechts een bezoldiaing van (300 hebben, zeer zeker een oribeliooi lijk laag loon, terwijl de andere ca. f 425.genieten. Het antwoord luidt, dat een der twee, een rijks- pensioen trekt, dat hun bruggen slechts weinig behoeven te woiden opgehaald en dat hun be trekkingen als aanvangsbeti ekkmgen, die in den regel tot de beter bezoldigde leiden, moeten beschouwd worden. Dooi sommige leden wordeu die argumenten verworpen. Volgn. 81. Kosten van het ondei houden en schoonhouden van het raadhuis. Volgn. 82. Onderhoud en aankoop van meu belen voor het raadhuis. De uitgetrokken bptliagen van f1200,en f450 worde in de 'le afd. te hoog geacht en op bezuiniging wordt aangcdiongon. Volgn. 83 behelst als toelichting: eon ver hooging van dezen post wordt noodzakelijk ge acht. Zulk een toelichting, wordt in de le afd. opgetnei kt, licht niets toe op het waarom komt het aan. Ook bij andere posten en bij af- en overseinijvingen ontmoet men vaak dergelijke nietszeggende phrases. Men diingt aan op het radicaal breken met deze slechte gewoonte. Volgn. 36. Ondei houd van straten en pleinen, wegen en voetpaden. In de le afdeeling wordt een lans gebroken voor hesp 1 oeiing, ook uit hygiënisch oogpunt. Men wijst er op, dat die zaak bij den reini gingsdienst behooit en daar volle sympathie vindtslechts omdat ei zoo veel te doen valt, de kosten vuj aanzienlijk zijn en omtrent de wijze waarop velschil van gevoelen bestaat is er nog niet toe overgegaan. In de 3e afd. maakt men de opmerking, dat onder do voor verstrating eerrf in aanmeiking komende stiaten, er zijn, waar voor ook het vorig jaar geiden zijn toegestaan en viaagt waaraan dan de toegestane geldon besteed zijn. Ook wordt gevraagd waarom in vole jaren aan den Wa rande-rijweg niets gedaan is, zoodat die bij slecht weder onmiddellijk in een modderweg verandert en de toegang tot de over dien weg gelegen panden alsdan zeer bezwaarlijk is. Volgn. 97. Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. Bij den gebleken loffelijken ijver van ons gemeentebestuur om waar dit mogelijk is ver fraaiing aan te brengen aan onze wandelplaatsen en plantsoenen, vreest een lid der 2e afdeeling, dat de voor dezen post uitgetrokken som to laag zal blijken en stelt voor dien met f500, te verhoogen. Vdgn. 99. Onderhoud van pompen en rir.en. De le atd, spreekt de wenschelijkheid uit van demping van de Raamgracht en aangrenzende kleine grachtjes, indien daartegen geen groote bezwaren zullen blijken. De besparing aan onderhoud der bruggetjes en op baggerweik zal niet onaanzienlijk zijn. De verbeteiing van 't Broersveld door de demping mag bemoedigend lieeten voor verdere dei gelijke maatregelen. Volgn. 100, Onderhoud van havens onz. Een lid der 3e afd. vestigt de aandacht op het feit dat da boeien, die nagenoeg niets opbrengen aan onderhoud f 200.en aan stoombootgebruik enz. f900,kosten. Hetzelfde h 1 acht het noodzakelijk dat het ondiepe ge deelte der openbare zwemplaats worde voorzien van een lattenbak, daar het water thans zeer verontreinigd wordt, door degenen die, het zwemmen niet machtig zijnde, den giond loswerken. Volgn. 101. Kosten der waterverversching. In de 3e afd. vraagt men wat er omtrent deze zaak door het Dagehjksch Bestuur is ver richt. Na de opdracht verleden jaar in den vet dieping van je huis aan badgasten en ver koop) je de producten uit je kassen in de stad Is bet niet zoo 1" Enk glimlachte. „Precies, Hans, en daar be vind ik mij uitmuntend bij. Ik worstel en strijd tot mij de ovetwiwmng ten deel valt. Je kont immers mijn devies." „Wat bedroog, 't lioofd omhoog l" zoide do baron halfluid. „Op dien weg kan ik je niet vol gen, Enk. Waartoe to leven, wanneer men steeds offers moet brengen? Ik wil mijzelf en artdeten gelukkig weten." Toen schreef hij een schuldbekentenis van twaalf du'zend thalcx. „Je zult bet. geld spoedig terug hebben, Erik. De bamsteengraverij maakt ons milkonairs ja, ja, ook jou; want wanneer Moldt aan zijn sttaud en 111 de duinen de schat bergt, aan is immers Dornau in ieder geval oven rijk gezegend. Wellicht was doze storm het uit gangspunt van een nieuw, buitengewoon geluk l" Terwijl hij dit zeide, schitterde zijn schoon gelaat in den weerschijn van innerlijke blijd schap. „Ik zal voorloopig ongeveer vijftig menschen in dienst nemen," voegde hij er aan toe. „Later stellig een paar honderd." Enk antwoordde niet. Het was nutteloos, te gen dc groote verwachtingen die Hans Adam koesterde, te velde te trekken met de wapens van koel overleg; dat wist hij uit ervaring, en hij nam afscheid zonder den baron tegengespro ken te hebben. Een bitter gevoel bleef ovemvel achter in zijn hartdie twaalf duizend thalers, door den arbeid van een menschenleeftijd eerlijk bijeengebracht nu waren zij als dome blado- ïen in alle vier de windstreken verspieid. Toen het rijtuig stil hield, veischeen de huis houdster in de deux, handenwringend en het ge laat nat van tranen. „O, mijnheer Wolfram! Mijnheer Wolfram1" Enk schrikte. „Wat is er gebeurd?" nep hij uit. „O die lieve, oude keeri Neen, gaat u met meteen naar binnen ik Maar Enk duwde de vrouw zonder compli menten op zij en snelde naar de woonkamer, waar, toen hij binnenkwam, de dienstboden zich stil en schuw in ee,. hoek terugtrokken. Op de sofa zat nog, in dezelfde houding als hij hom verlaten had, tegen de kussens geleund, ziju oude grootvader maar met meer met deu hartelijkon, liefderijken glimlach en den helde ren blik, dien Enk van hem kende. De oogon waren gesloten en het gelaat wat blocker dan andeis. Een weinig bleeker slechts maar toch De dienstmeisjes huilden, en haar luid snik ken wekten deu landeigenaar uit zijn verstom ming, „Dood1" een vreeselijke gedachte, waar zij ook den meusch plotseling tegentreedt; een ijskoude hand die zijn wam hart aanraakt zoodat het een oogenblik oplioudb te kloppen en schijnt stil te staan onder den druk van heb noodlot. [IVwdt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1