52"° jaargang. Woensdag 12 October 1898. N°. 9753. Eerste Blad DE GELDDUIVEL r""YER8LAG Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. IIOELANTS. liUlTEXLzLm Abonkf.mentspiujs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Mmnderlijko nommers- 0.02 BÜBEAÜ: ROTEKSTJSAA.T 70, Tclcphoon TVo. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gowouo regels met inbo- grip van ecno Courant0.52 Iedere gewone regel meero.io Bij abonnement wordt korting verleend. van het onderzoek der begrooting voor 1899 indeatdeelingen van den gemeenteraad. (Stol.) INKOMSTEN. Volgn. 1. De voorzitters der afd. ileelen mede, dat de teruggave van f8000.ter zake van het tekort in de gemeentekas onlangs heeft plaats gehad en dus ten bate vau den dienst 1898 komt. De f 8000.— onder volgn. 47 moeten dus vervallen. Daarentegen wenschen D. en W. uit den dienst van 1898 te beschikken over een gelijk bedrag ten bate der begroeting van 1899. Dit laatste wordt door een lid der le afd. minder ïegelmatig en minder voorzichtig geacht; aanbevolen wordt de onvoorziene uitgaven van f14600.— met f8000.te verminderen; hel bedrag wordt dan wel klein, maar dit is een heilzame prikkel tot zuinigheid. Volgn. 2. 40 Opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen. Een der leden der 3e afdeeüng acht deze belasting zeer onbillyk en wenscht het Dage- lijkseli Bestuur in overweging te geven waar het mogelijk mocht zijn op belasting te bezui nigen deze belasting daarvoor allereerst in aan merking te doeu komen. "Volgn. 5. Uitkeering van het rijk. Het hoofdgeld bedraagt f 3.06s, niet f2.95 zooals abusief in de toelichting is gezegd. Volgn. 7. Plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Men vroeg in de le afdeeling of van B. eu W. nog voorstellen waren te wachten voor liet heffen van audere belastingen. De voorzitter antwoordde, dat de voorge schreven herziening dei' inkomstenbelasting bij de belastingcommissie wordt behandeld, dat, zoodra meer geld noodig zai zijn waarschijnlijk niet alles uit deze belasting zal kunnen worden geput en dat B. en W. zullen overwegen of voorstellen tot nieuwe belastingen zullen kun nen worden aangeboden. Ook werd in deze afdeeling uitstel der her ziening bepleit op grond van het vermoeden, dat de regeer ing reu wetswjj/iging omtrent de progressie zal voorstellen. Een lid der 3e afdeeling drukt zijn leedwe zen uit dezen post tot een verhoogd cijfer te zien uitgetrokken. Voor hem blijkt hieruit dat het Dagelijksch Bestuur deze aanvulhngsbelas- ling feitelijk ie belasting doet zijn voor 1899 eu zoodoende het voorloopige continueeren dezer belasting in een voortdurende bestendiging schijnt te willen doen eindigen. Het spijt hem dat aan eene belasting ter vervanging der pl. dir. bel, niet loo is gewerkt als de toezegging van den voorzitter tan den Raad aan het slot door S. W RIS H ÓFFER. 30) „En hebben jullie hem zoo gevonden V' vroeg Enk. „Ja, mijnheer. Er was geen de minste ver andering hij zat nog precies zoo. Hij moet lieel zacht gestorven zijn." De landeigenaar wenkte do dienstboden dat zij zouden heengaan; hij koek uit heb venster naar buiten in den herfstnacht eu in zijn ziel weerklonk het treurige woord dat hij dien dag tot het jonge meisje had gesproken: „Yergeeisch I" De bankdirecteur had zijn moeder en zijn vor- loofde naar Moldt gebracht en eenigen tijd latei- was het huwelijk van liet paar luisterrijk ge vierd. Hans Adam doorzocht kamers en kasten van het kasteel, om voor het met wingerdran ken begroeide huisje van het jonge echtpaar do Meest uiteenloopende schatten bij elkaar te zoe ken hier een kast met oud snijwerk, daar por- colein uit de vorigo eeuw, zilvergoed en damast wet bijbelsche tai'ercelen doorweven. Dab alles Werd opgeknapt en in orde gemaakt; de baron gaf hot geld uit als water. Maar daarvoor zag hij ook de verrukking van drie menschen dio zich in een paradijs verplaatst der vergadering van 28 December 1897 hem deed hopen. Een ander lid merkt op dat het hoog lijd wordt, dat de nieuwe verordening op deze be lasting weide vastgesteld. Volg. 9, Opbrengst van tollen en wegen. Een lid der 3e afdeeling spreekt den wensch uit dat bij de aanstaande verpachting aan den eventueelen pachter de verplichting worde opgelegd, den tolboom op daartoe kenbaar ge maakt verlangen te openen ook voor rijwielen, kinderwagens en andere voertuigen welke riiet tolplicirtig zijn. Thans is die tolboom dikwijls een onwettige belemmering van liet vrije ver keer. Ook acht hij een klaehtenboek als bij de rijkstöllen aldaar wenschelyk. Volgn. 10. Opbrengst van bruggelden enz. In de le afdeeling wordt gewezen op het ontbreken van contióle op de ontvangst; in andere.gemeenten bestaat zulk een contróle wel. Ook vraagt men een nadere vergelijkende op gave van de opbrengst van het havengeld ter beoordeeling van de tariefsherziening. Volgn. 11. Opbrengst der wik-, weeg-, meel- en keurloonen. Een der leden der 3e afdeeling zou gaarne vernemen of de heffing van keurloon van vleesch, door het Dagelijksch Bestuur als een overgangs maatregel is beschouwd om te komen tot op richting van een abattoir. Zoo niet, wenscht hij liet D B. uit te noodjgen deze zaak eens ernstig te onderzoeken. Volgens zijne meening kan een dergelijke inrichting voor ile gemeente produktief gemaakt worden en hij wijst daarbij op andere, zelfs kleinere gemeenten. Volgn. 12. Opbrengst voor banken of staan plaatsen enz. In de 3e afd. wordt bij dezen post de opmerking gemaakt, dut deze niet zooals de toelichting zegt «onveranderd" doch f 500. booger is voorgedragen. In de le afd, wordt op de bekende gronden afschaffing der kermis bepleit. Het blijkt dat 3 leden daarvoor waren en 4 zich bun oordeel meenen te moeten voorbehouden. Volgn. 14. Opbrengst en retributie van den stoomtram RotterdamSchiedam. Een lid der 3e afdeeling vraagt of er bij het D. B. iets bekend is omtrent het veranderen dezer lijn in een elektrische. Hij hoopt dat alsdan zal verkregen worden, dat de inrichting en halte van de Koemarkt verdvvijne. Volgn. 30. Ontvangsten der openbare zwem plaats. In de 2e afdeeüng wordt bij dezen post ge wezen op de minder doelmatige wijze waarop de zwemschool is ingericht, terwijl het onder houd ook te wenschen overlaat. Men wenscht B. en W. uit te uoodigeu een onderzoek in te stellen of met niet te gioote kosten eene ver grooting dier inrichting en eene vermeerdering van comfort zoude te verkrijgen zijn. Volgn. 33. Van de gasfabriek. In de le afd. viaagt men een verklariug van de vermindering der raming met f 8600. waanden. Ieder stuk werd bewonderd, cn voor alles onder gewaarwordingen van oneindig ge luk het beste plaatsje uitgekozen. WiUibakl liep maar steeds rond met hamer en nijptang; hij verkeerde in een roes van vreugde, „Als nu maar niet do jongste dag aanbreekt," zei hij eens. „Zoo veel geluk kan immers niet blijvend zijn." Dan lachte Hans Adam zooals hij maar alleen kon lachen. „Domme Willi bald I Ben je tevreden? ...Heb ik het er goed afgebracht?" „O, Hans, waar is oen vriend te vinden zooals jij er een bent 1" „DwaasheidJe koopt maar gauw het huis, en ik veroorloof mij do aan den tuin gienzeude strook grond je vrouw aan te bieden om er ra pen cn aardappels op te verbouwen. Dat komt alles wel terecht." „Bon jo eon Croesus?" vroeg Villibald. „Be zit je den sleutel van den berg Sesam „Dien zal ik althans eerstdaags bezitten. Ik verneem uit Frankfort dat Leopold Assmann's dagen geteld zijn." „Schrijft lnj je?" vroeg do bankdirecteur. „Onderhoud je de relatie met hem Er vloog een schaduw ovor het voorhoofd van den baron. Op Cecilia's brief was uit Frankfort geen antwoord gekomendat lag hem toch op dit oogenblik zwaar op 't hart. „Wij corrospondeeren niet met elkaar," zeide hij. „Maar waartoe ook? Het testament heb ik indertijd zelf in de hand gehad." En toen, zooals altijd een onaangenaam on derwerp van gesprek latende varen, voogde hij wolke verklaring dadeljjk verstrekt wordt: op brengst teer door den lagen prijs f2100.— minder, kosten van kolen door den hoogeren prijs f 2800.meer, arbeidsloon t 850.meer enz. Een lid dringt aan op het geven van een tantième aan den directeur; een meer produc tieve exploitatie, die algemeen mogelijk wordt geacht, zou dan rechtstreeks hem ten goede komenhet beking der gemeente zou dan met dat van den directeur samenvallen. Zelfs wordt uitbreiding van liet stelsel tot liet gansclre per soneel aangeroerd. Anderzijds werd op eenige praclische bezwaren in verband met afschrijving enz. gewezen. Volgn. 54. Aan te gane geldleening. In de le afd. acl.t men het algemeen raad zaam niet telkens leeningen tot een gering be drag aan te gaan, maar liever bij gebleken behoefte geld tijdei y k op te nemen err eerst als de schuld aanzienlijk is geworden, die door een leening te regulurrseererr. Een lid wenscht verkoop \an de inschrijving grootboek, welke slechts 2.8 rente oplevert, alvorens geld op te nemen tegen hoogere rente, waarschijnlijk 3,5 °/0, Besparing van rente, en van leeningskosten zou dan verkregen wor den en door goede boekhouding kan z. i. geheel voorkomen worden het gevaar van kapitaal te bezigen voor de gewone huishouding. Volgn. 55. Subsidie in de verpleging van arme krankzinnigen. Deze post geeft een der leden in de 3e afdee-' üng aanleiding aan het D. B. te vragen of het zou willen overwegen of hier een geschikte plaats zou le vinden zqn voor de oprichting van een krankzinnigengesticht. Volgens zijne meening is dit voor eene gemeente eeu vour- deelige zaak en er is helaas steeds gebrek aan plaats in de bestaande inrichtingen. Be rapporteurs J. J. G. NOLET. M. C. M. DE GROOT, P. C. M. JANSEN. S c ii i e d a m, 8 October 1898. Algemeen overzicht. Schiedam, 11 October '98. In de zaak-Dreyfus staan op dit oogenblik de zoogenaamde brieven van keizer Wilhelm weer bovenaan op de lijst der documenten waarmede men zich in de bladen bezig houdt. Immers, de regeenng heeft aan het Hof van Cassatie liet geheele dossier-Dreyfus toegezonden, met uitzondering van liet ultra-geheime dossier, cn op het- verzoek van het Hof om ook dit over te loggen, is door de regeering weigerend geant woord. 't Is Clémenceau die aantoont dab dit ge heime dossier de pliotografieéii van handig na gemaakte brieven van keizer Wilhelm bevat, waarin do naam Dreyfus wordt genoemd, en er bij„Hoe gaat liet met de bank Wordt er gebruik gemaakt van het filiaal „Veel meer dan men wel verwachtte, vooral zijn er heel veel deposito. In de kelders van liet gebouw zijn een aantal kastjes, dio wij verhu ren en die zeer gewild zijn. Daar liggen soms reusachtige bedragen, gelden dio eerst over we ken of maanden voor de een of andere betaling moeten gebruikt worden en nu zoo lang gebor gen moeten worden." „In contanten?" vroeg Hans Adam. „Ja. Geld of bankbiljetten. Van zoo'n kastje zijn er twee sleutels; den eenen krijgt de huur der en den anderen heb ik." „Dat bezorgt jo zeker slapcloozo nachten, niet „In het eerst was dat werkelijk zooik droeg den sleutel bijna altijd in de hand mee eu legde hem 's nachts onder mijn hoofdkussen. Maar nu ben ik kalmer geworden. Men geraakt aan alles gewend." Hans Adam begroette nog de gelukkige jonge vrouw in haar met moeite verworven tehuis, en toen keordo hij naar het kasteel terug. „Nog geen brief, Cilli De barones schudde zuchtend het hoofd. „Niets, Hans. Ik donk dikwijls, of oom mis schien niet gestorven is." „Dat is onmogelijk. Ik krijg dagelijks be richt ook vandaag. Zijn toestand wordt steeds slechter." „Maar waarom antwoordt hij mij niet? Zal ik hem nog eens schrijven, Hans? Wat dunkt je?" „Liever niet, mol. Zulkq oudo menschen zijn schoon de „Éclair" dit ontkent, houdt Clémen ceau zijn bewering beslist vol, trouwens gerug steund door de bevestiging zijner mecning in do „Koln. Ztg." die teveus voor do zoovcelste maal do Fransche rcgeöring verzekert, dat zij gerust die stukkon kan openbaar maken. Het gewone argument, vrees voor buitcnlaud- sche verwikkelingen, wordt door do „Köhi." vol komen ongegrond geheetcn. Terwijl er intussehen zoo weinig positiefs is te vertellen omtrent de zaak-Dreyfus, zijn do geruchten weer legio. Esterhazy zal gearresteerd worden wegens po ging tot oplichting van zijn neef Christiaan, wordt gezegd. De „New-York Herald" vveot liet boter; trouwens heb is „naar stellige inlichtin gen" dat het blad do arrestatie en de uitlevering van den majoor aankondigt onder tclastcleg- giug van feiten „in direct verband met do zaak- Dreyfus", en dat wel binnen zes-en-dertig uur, dio natuurlijk nu leeds om zijn. In de „Observer" houdt Strong, de Parijsche correspondent van het blad vol, dat Esterhazy zich uit eigen beweging aanbood om tegen don overeengekomen prijs onthullingen, te doen, eu dat hij zich gedurende de onderhandelingen uit gaf voor den schrijver van het borderel. Strong voegt er bij dat alles gereed was, toen Esterhazy eensklaps mededeelde dat hij aan een Bmsselscli blad getelegrafeerd en het voorstel aangenomen had om zijn wijsheid te luchten in het Belgische blad tegen acht pond sterling per artikel. Do „Matiii" haast zich deze mededeelingen van Strong onder de oogen barer lezers te bren- gen. Cavaignac, de oud-minister van oorlog heeft zich laten interviewen door het „Petit Joumal de Mans". Hij sprak de hoop uit dat wanneer do wil der natie zal geraadpleegd worden, het no? mogelijk zal zijn de crisis te bedwingen. Hij achtte revisie nog steeds onmogelijk; heb door de vrienden van Dreyfus aan de regeering verschafte materiaal deed heb feit van het ver raad niet te niet. In de „Corriere de Napoli" tracht Enrico aC- sella, de bekende vriend van majoor Panizzardi, nogmaals het bewijs te leveren aan de hand van mededeelingen van zijn vriend, dat Ester hazy de agent is geweest van Yon Seliwartzkop- pen. Casella besluit met de verklaring dat Pa nizzardi deze mededeelingen bij de revisie van het proces onder code wil herhalen. Yandaag komt Zola's meubilair onder den ha mer, of liever, Octave Mirbeau zal nogmaals aanbieden de 30,000 francs te betalen en, wordt dit weder geweigerd, het eerste voorwerp dat op tafel komt, voor dat bedrag koopon. Bedenkelijk in do hoogste mate blijft de groo- te werkstaking te Parijs; het best wordt wel de ernst van den toestand geteekend in do be woordingen waarin de „Eclair" over do strike spreekt. Heb blad constateert nl. dat de werk staking is geweest „corporatief", d. \v. z. uit- gaande van deze of geene vak-organisatie, maar vaak wonderlijk; men moet hun geen aanlei ding geven waarover zij zich ergeren." De barones zag haar man met heimelijke on rust in heb zorgeioozc gelaat. „Kan je dan nog wachten, Hans?" „Natuurlijk. Dio Lissauer is tot over zijn ooien verliefd op je zuster; hij staat in liclito laaiehoe zou hij onder die omstandigheden do naaste betrekkingen van zijn uitverkorene op do ergste wijze kruinen en willen benadeelen Daar door zou hij immers een soort zelfmoord begaan en zichzelf opzettelijk de laatste hoop ontne- nn'li. Daar is geen denken aan," „Maar hij dreigt toch, Hans?" „Omdat verliefdheid en begeerlijkheid bij hem om de heerschappij vechten. Maak jc niet bezorgd over die geldelijke aangelegenheden, mol; laat liever je koffers pakken, en reis met juffrouw Malten naar Nizza. Gedurende jo af wezigheid maak ik dan alles in orde." Maar zij schudde beslist het hoofd. „Dat kan ik niet doen Hans, onmogelijk. Er moot eerst antwoord uit Frankfort zijn gekomen," Do baron haalde de schouders op. „Je doet jo zelf schade, Cdli, en neem mij niet kwa lijk jo maakt het mij daardoor niet gemak kelijker," Cecilia bracht haar zakdoek naar de lippen; met moeite verheelde zij do stekende pijn in haar borst. 1 „Ik moet hier blijven, Hans; ik moet; al was 't alleen om Ruth," zeide zij halfluid. Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1