52"° jaargang. Vrijdag 14 October 1898. N°. 9755. Eerste Blad. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. NOG NIET OP DREEF. UITGEVER: H. jTITÏÏÖELANTS. BUITE^LAim AMiremniirraPBug voer Schiedam, pe» kwartaul f 0.90 n n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU.- ISOTEUSTRA AT fO, Teteplioon No. 1S3S. Nu in de „Standaard" de geestige asterisken van dr. Kuyper door diens uitlandigheid niet meer voorkomen, poogt do „Nieuwe Scliiod. Ct." blijkbaar in de leemte to voorden. Vooralsnog editor met minder succes dan do anti-revolutionnaire collega; daartoe is liet cri- tisch vermogon bij onze zuster-redaetio nog on voldoende ontwikkeld. Gisteren bad de „N. S. Ct." twee entrefilets. Hot eerste „Consequent" betiteld, waaruit een gemis aan opmerkingsgave en onderscheidings vermogen spreekt. Immers waar des schrijvers „oogen het niet kunnen gelooven", dat bij Kon. Besl. aan den „Nederlanclsclio Christelijke Geheelonthouders- bond" van regecringswego een subsidie van f 150 voor zijn werk tot drankbestrijding wordt toegekend, door dezelfde regeoring nl. die op liet eigen oogenblik verhooging van den accijns op het gedistilleerd voorstelt, daar zonden die „oogen het wel hebben kunnen gelooven", wan neer de schrijver er op attent was geweest, dab heb aan den Christ. Onthoudersbond verleend subsidie het gevolg is van een ten vorigen jaro op de staatsbegrooting gebraehten post. De ver bazing is hier wat laat gekomen. Hoe men im mers over de voorgestelde accijnsverhooging oor- deele, haar fiscaal belang is mot een heel andere maat te meten dan liet morcele belang van dit subsidie. Vond de schrijver den post, waaruit zoodanig subsidie gekweten wordt, alierinconso- quentst bij hot bestaan eemer accijns op gedis tilleerd, en deze is niet van vandaag of gis teren dan had daar vroeger tegen opgekomen moeten worden. Nu wordt do indruk gekweekt, dat liefc heelo entrefilet slecht „pour besoin do la cause" in 't leven kwam. Een tweede entrefilet heet „Treffend edel moedig". Dezen titel vinden wij op het stukje zelve niet toepasselijk. Indien venijnig niet een scherp woord ware, zouden wij het „treffend venijnig' willen noemen. De zaak is dezeIn Rotterdam moet een verkiezing voor den gemeenteraad plaats hebben, ter vervulling van de vacature ontstaan door heb overlijden van hot katholiek raadslid dr. Sleurs. Nu acht de „N. R. Ct." het gewenscht, dat de katholieke candidatuur van dr. J. van den Berg van liberale zijde niet be streden wordt. „Het is een van de twee zetels, die door een lid der R. K, partij worden bezet, en het komt ons billijk voor, dat dio plaats aan die partij niet wordt ontnomen," aldus de „N. ït. Ct." ter toelichting. Ons dunkt een juist en vrijzinnig standpunt. Maar de „N. S. Ct." is hiermede blijkbaar niet tevreden. door S. WÖRISHÖFFER. 32) Hij lachte eenigermate gedwongen. „Dwaas heid, Cilli. Laat ons nooit weer over geldzaken spreken dat geeft altijd aanleiding tot ergernis. Ik zeg je dat er voor ons niets, volstrekt niets te vreezen is wees daarmee tevreden." Hij kuste haar en ging weg, het kon hem niet schelen waarheen, ofschoon hij het liefst in de woonkamer bij de dames aan de koffietafel was blijven zitten rooken en praten, maar aan die zakelijke uiteenzettingen, aan dien onverho len kijk op feiten van ernstige beteekenis had hij vreeselijk 'b land. Als Cecilia niet wilde ver trekken, voordat allo geldelijke aangelegenheden afgedaan waren ja, dan was haar reis zeker voor een onafzienbaren tijd uitgesteld. De baron daalde af naar het strand om naar den arbeid der barnsteengravers te kijken. Hoo- go steigers stonden in 't rondeen stoomma chine bracht grooto raderen in beweging en een groot aantal mannen waren bezig in het zand. Hans Adam's nijdig gezicht klaarde steeds meer op, hoo langer hij naar de mannen keek. Er was natuurlijk ook een bedrijfsdirecteur, dio voorloopig aangesteld %vas met een contract voor een jaar en een salaris van vijfduizend mark; dezo kwam den baron met een zeer te vreden lachje tegemoet. „Do eigenlijke bedding schijnt nu to zijn ge vonden, mijnheer do baron." „Zoo, zoo! Groote, belangrijke blokken, vmardo mijnheer Bullring 1" Immers, het blad zegt ironisch„Treffend edelmoedig, niet waar? Op een getal van ruim 83,000 katholieken worden wel oen of tweo plaatsen gegund aan do R. IC. partijDab staat org liberaal, en zoo een of tweo maunotjes kun nen toch op een getal van 39 aan do liberale partijbelangen geen-kwaad doen." Dit nu is zeer onlogisch gedacht. Zou de „N. S. Ct." dan verlangen, dat bij deze gelegenheid een aantal liberale raadsleden hun demissie vroegen om plaatsen voor katholieken vrij to maken '1 Alweer komt het bezwaar to laatn i e t bij 6ihie vacature waarbij N, B. niet gepoogd wordt een niet-geestvcrwant te verdringen, maar bij een algemeene verkiezing moet men trachten de burgerij van de billijkheid van eigen stelsel te overtuigenin een geval als het onderhavige heeft het geen zin. Maar nu de hoofdzaak voor ons ten min ste eti wat ons de eenige oorzaak is, waarom wij deze bespreking voeren. Het entrefilet eindigt: „Maar komt er eens om, voor uwo partij evenredige vertegenwoordiging te wagen in don Raad, of vraagt, haar door een barer meest achtenswaardige mannen in het colle ge van liet Dagelijksch Bestuur naar recht en billijkheid vertegenwoordigd te zien, dan klopt go aan een doovemans deur. Zoo zijn der liberalen manieren Dat is nu niet vriendelijk gezegd, en w ij meenen ons die onvriendelijkheid te moeten aan trekken, omdat dio woorden blijkbaar meer spe ciaal aan ons adres gericht zijn, zinspelend op een niet lang geleden gebeurd feit. Juist of onjuist echter? Wij hebben vroeger in eenige artikelen uit voerig ons standpunt uiteengezet. Wij hebben verklaard, waarom bij de onlangs plaats gehad hebbende wethouderskeuzo vóór alles een libe raal in het collego van B. en W. gekozen diende, omdat zoodoende alleen het iu-éen-riehting wer ken kon bestendigd worden, wat een tactische eisch was, zoolang niet de havenplannen in be houden haven waren. Hot mindere moest hier voor het meerdere wijken. Wij wenschten in de gegeven omstan digheden geen crisis in ons kabinet door een der meerderheid vijandig raadsvotum uitgelokt. Wij merken nog op, dat toen ter tijde do re dactie van de „N. S. Ct." een debat met ons meende niet te kunnen aanvaarden, toen wij de putjes op de i's begonnen te zetten en wij eeni ge scherp geformuleerde vragen ter beantwoor ding aan de redactie voorlegden. Waarom nu nog weer eventjes „en passant" oen oude koe uit de sloot wordt gehaald, dio op verlangen van de redactie van de „N. S. Ct." zelve reeds voor eenige maanden begraven werd, is ons niet recht duidelijk. Schroomt men in een debat, waarin do vraag punten duidelijk gesteld zijn, eenige quaostie finaal af te doen, men houdo dan ook zijn mond „Dat nog niet, maar toch zeer veel sporen, zeer veel kleino stukken. Er moet dieper ge boord worden, steeds dieper. Heb stuifzand van tientallen, ja van honderden jaren ligt over do eigenlijke barnsteenlaag heendaardoor moeten wij eerst heen dringen en het zand verwijderen." „Dat begrijp ik volkomen. Alles moet zijn tijd hebben." Er werd nog heel wat heen en weer gepraat van boren, drijfriemen en raderenmijnheer do bedrijfsdirecteur gooide met technische termen om zich heen, en toen ging Hans Adam het strand langs om een blik to slaan op het ver woeste dorp. Twee nieuwe graven waren op heb kerkhof tusschen do duinen te ziendat der oude moe der Kathariua en dat van haar eenigen zoon. De golven hadden eon wrak op de kust gewor pen, een visschersvaartuig, waarvan de schipper dood op het dek lag, met beido armen vast om den eenigen mast geklemd. De kameraden kon den hemhet was Anton, de eenige lieveling der oudo vrouw; zij legden hen beiden in één graf, en het huis en het wrak zouden verkocht wor den ten bate der kleino wcezen, voor wie bami- hartige menschen voorloopig de zorg op zich hadden genomen. Het zag er treurig uit op do plaats van vroe ger welvaren. Geen kip scharrelde in heb zand; geen schaap weidd© op do duinen; verwilderd en verwoest lagen da tuinen achter do omge- storte huizen, half begraven onder het zand, zonder een groen blad, eon boom, zonder eenig teeken vai; nieuw loven. Do wind kwam koud van de zoo aanwaaien van de tegenovergestelde zijdo staken alleen nog boven het zand uit de grafteekens op hot dorps- korkhof, vooral één, een hoogo steon van graniet maar heffe niot to pas of te onpas, altijd weer dezelfde klacht aan. Dat is onmannelijk. Algemeen overxlcht. SCHIEDAM, 13 October '98. Het leidende orgaan der katholieken in Duitschland, clc Genuania", heeft plotseling een geheel andoren kijk gekregen op do quaostie van het beschermheerschap over do Duitsche katholieken in heb Oosten. Terwijl deze quaostie, opgeworpen naar aan leiding van keizer Wilhelm's- reis naar liet Hei lige Land, nog bezig was zich to ontwikkelen, viel dc geheele katholieke pers van Duitschland de Franschgezinde liooge geestelijkheid af; ook zij was van luecning dat Duitschland zijn eigen onderdanen kon beschermenook zij tnondo zich voldaan over liet feit, dat van do zijde van het Vaticann ophelderingen moesten gegeven worden naar aanleiding van do briefwisseling met kardinaal Langénieux. Eu hoo do bladen van liet centrum over het niet-terugkoeren van Von Bttlow, den gezant bij den Heiligen Stoel, dachten, deelden wij gisteren mede. "Men zag zeer wel in dat dc redo van 's Pausen kamerheer mgr. Croy het ongenoegen der Duitsche regeo ring in o e s t opwekken. Maar op écn punt heeft do „Gormania" eens klaps een frontverandering gemaakt; heb blad toont nu aan dat er niet alleen sprake is van een staatsrechtelijk vraagstuk, maar ook van kerkelijke instellingen, kerkelijk bestuur, kerke lijke organisatie. Want de Dnitscho onderdanen die beschermd moeten worden, zijn in de eerste plaats missionarissen en geestelijke zusters, die onder kerkelijk» jurisdictie staan. Waar dezen onder oen Duitsch bisschop staan, daar is de zaak gemakkelijk op to lossen maar heb gaat hier om eenige kerkelijke instel lingen die onder het aartsbisdom van Jeruzalem ressorteeren, dab onder Fransrh protectoraat staat. Het blad toont voorts aan dat het niet vol doende is, wanneer personen beschermd wor den dan zou steeds Duitschland het voor zijn onderdanen kunnen opnemen. Maar er zijn ook zedelijke lichamen, rechtspersonen, en eigendom men te beschermen, en die kunnen niet uit het verband waartoe zij als kerkelijke instellingen belmoren, worden losgemaakt door hen onder ander protectoraat to brengen. Mon moet ook in Duitschland niet onopge merkt laten, hoezeer de Paus aan het vestigen van Duitsche kerkelijke instellingen in het Hei lige Land is tegemoet gekomen, zogt do „Ger- mania", en wanneer de Franschen meer waarde hechten aan de uitdrukking: „traditioneel pro tectoraat", zoowel als aan den brief aan kardi naal Langénieux dan wel verdiend is, dan m \g dit niet geweten worden aan den Paus. Er is met het vergulde, opschrift„Hans Adam Wol fram". En daaronder: „Smartelijk gemist." Do baron wendde den blik af. Hij hield er niet van, naar graven te kijken, op welk© wijze ook herinnerd te worden aan den dood. „Smartelijk gemist!" Ja, dat werd de oude heer op Domau, Erik had in hem don ver- trouwdslen vriend zijns levens verloren, den man wiens liefde hem onwankelbaar toebehoorde; sedert die vreeselijke ure in de woonkamer van zijn huis was hij voortdurend afgezonderd ge bleven en liet niemand binnen. Zich do avond uren in dit vertrek voor to stellen zonder den liefderijken blik van den grijsaard, scheen voor hem onmogelijk. Hans Adam ging verder-. Als hij zelf eens stierf, door wien zou hij dan smartelijk gemist worden? Door wien zou hij gemist worden als- een deel van heb eigen levend Ik? Door niemand, behalve de arme Cilli. En hij zuchtte. Waarom was Cilli altijd ziek, altijd aan haar kamer gekluisterd en bij ïedero aanleiding met haar tranen klaar? Hij haatte tranen. Waartoe zich ook maar een uur van het leven to laten ontroovcn? Hot ii al kort genoeg on er woeden zooveel stor men in. De baron dacht aan de gezelschapsjuffrouw, eigenlijk voor het eerst sodert dien verschrikke- lijken nacht. Hij glimlachte. Die arme, kleine Adèle, een goed meisje, wat teoder van aanleg naar heb scheen zou zij hem lief hebben? En Hans Adam streek Langs zijn schoonen, gekroesden baard. Zoo iets is goed voor tijdpas- seering, anders niet. Toon werd hot zooeven nog zoo vroolijke ge laat bewolkt. Do baron dacht aan de schoons oud-Duitsche koningin van hot laatste feest. Advbrtbstiepmjb: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van ccno Courant0,53 Iedere gowono regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. terstond een bevredigende opheldering door heb Vu.tica.ui gegovon van den brief aan kardinaal Langénieux; waarom dan ook nu niet eerst om een nadere verklaring gevraagd, in plaats vun op mgr. Cray's toespraak terstond een voor den Paus zeer grievend antwoord to laten volgen in den vorm van terugroeping van don gezant. Het bl.ul is geenszins overtuigd door de offi cieus© toelichting door do „Ivöln. Ztg." en het meent dat alle vriendelijke woordjes jegens den Paus en allo leedwezen niets afdoen aan deze, volgens de „Gennania," ongemotiveerde, diplo matieke handeling. Du „Koln. Ztg." neemt het geheele betoog van het leidende katholieke orgaan over, en voegt er maar een korto opmerking aan toe. Het blad zegt, on vermoedelijk geeft het daar mee het standpunt der regeering weer „Het geheclo artikel (nl van do „Gennania") wordt helieeischt door de meening dat de posi tie van het Duitacho Rijk in deze qmtestie gun stiger is dan die der Franwhe politici op hot Vatieaan Het contuun zou er derhalve do voor keur aan hebban gegeven, wanneer wederom zachtere diplomatieke middelen, evenals vroe ger, voldoende waren geweest om een rectifica tie der toespraak tot de Fransche pelgrims uit to lokken. Daar hot evenwel erx herhaling be trof van eon hardnekkige neiging, was blijkbaar ecn krachtiger geneesmiddel wel gemotiveerd." t Spreekt wel vanzelf dat dit conflict tusschen Duitschland en het Vaticann ook in den vreem de, en mot uamo in Frankrijk, do aandacht trekt. Er zijn Italiaanscho binden die liet willen doen voorkomen of de Pruisische gezant Vou Bülow reeds lang plan had om hoen te gaan 2Ü zc8Scn dat zijn nieb-terugkeereu wel geschiedt „post", maar niot „propter" mgr. Croy's rede. En ia dien zin zou do Pruisische, zaakgelas tigde ook verklaringen hebben afgelegd bij het Vatieaan. Maar geheel anders spreekt do „Italië" over do „langdurige conferenties" dio kardinaal Ram- polla heeft gehad met den Praisischen zaakge lastigde. De kardinaal, inziende dat hij een on handigheid heeft begaan, zou geneigd zijn aan Duitschland aüe gewonschto ophelderingen to geven en al heb mogelijke te doen opdat de be noeming van den nieuwen gezant van Pruisen niet vertraagd worde. Maar do „Liberté" weet hot beter. Heb blacl heeft een bijzonder goed ingelicht personage ge ïnterviewd, en deze verklaarde dat het van den Paus alleen afhangt of de bescherming der Christenen in het Oosten v,.n Fransche in Duit sche handen overgaat. "VVat Wilhelm U's reis ook moge opleveren, Frankrijk geniet en zal blijven genieten do sympathie van Leo XIII. De benoeming van een Fransch prelaat tot pa triarch van Jeruzalem is om de reis des Keizers maar vertraagd, maar onmiddellijk daarna zal Voor de uitnoodiging tot liet huwelijk van don bankdirecteur en -Mies had zij bedankt; er had ook geen mogelijkheid bestaan om tot haar zelf te worden toegelaten. „Mevrouw ontvangt van daag niet!" Tienmaal had het snibbige kamer meisje hem dit antwoord overgebracht, totdat hij er do voorkeur aan gaf zijn bezoeken to staken. - En nu was er niets dat hem zijn goede stem ming kon teruggeven. Hij kwam zoo ontstemd mogelijk thuis terug, en ging recht door naar zijn kamer waar hij op do canapé ging liggen en do oogen sloot. Alles was verkeerd, niets dan één voortduren de fout. Als hem op dit oogenblik een engel met het vlammende zwaard was verschenen om liet aanbreken van don joiigsten dag aan te kon digen; als een aardbeving alles wat leefde was komen verschrikken hem zou het verder niets hebben kunnen schelen. Hij was juist in eon stemming om tegen iemand hardnekkig in ver zet te komen. Maar de herfstwind ontbladerde alleen buiten do bloemen van asters en dahlia's; do regen sloeg kletterend tegen do ruiten; anders ge beurde er niets bijzonders, en allerminst iets dat hem een heftige emotie had kunnen bezorgen. Eerst tegen den avond hoorde do baron dat een rijtuig den grintweg opreed; maar in plaats van voor de hoofddeur vcor den westelijken zij- ingang stil hield. Wie kon dat zijn 1 Hans Adam stond op en liep naar het venster om naar beneden to kijken. Een halfluide uit roep, dien hij niet geheel wist to smoren, kwam over zijn lippen. Het poney-rij tuig van den deurwaarder Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1