N°. 9756. 52"" jaargang. Zaterdag 15 October 1898. 1 DE GELDDUIVEL. '1 wz '1 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. H 5I 1 -41 Anomfflini «tophus veer Schiedam, per kwartaal i f 0.90 omliggende plaatsen, p.kwart. -1.06 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 - 0.02 h v, Afzonderlijke nommers. BUREAU: 1SOTEK9TRAAÏ1 70, Telephoon No. 123. AnvERTENTiEPnijfl: van 1—5 gowono regels mot inbo- grip van cono Courantf 0.52 Icdoro gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 14 October '98. De „Soir", geheel de militaire partij in Frank rijk toegedaan, bracht reeds eergisteravond de medcdeeling dat do minister-president Brisson in den ministerraad verklaard bad kennis te hebben gekregen van aanslagen dio bferaamd wa ren tegen do veiligheid van den staatmen bad daaraan evenwel geen geloof geschonken. Heb blad trachtte do zaak belachelijk voor tc stellon. Mam' gister-morgen kon men in alle republikeinsche ochtendbladen de volgende g e- lij k 1 u i d e n d e verklaring vinden „Aan de samenzweerders! Verontrustende ge- nichten waren sedert verscheiden weken in om loop, dat een misdadige partij die voor de nood zakelijkheid was gesteld te kiezen tusschen liet bagno en het oproer, den burgeroorlog heeft ge- aganiseerd. Do dag daarvoor was bepaald op 'Zaterdag in de vroegte. Maar de voorbereidin gen voor den staatsgreep zijn bekend geraakt. Men beschikt over nauwkeurige on overtuigen de gegevens. De regeering is gewaarschuwd; alle noodige maatregelen zijn getroffen." Blijkbaar doelt dezo mededeelmg op de mili taire partij, de mannen van den generalen stal. Voor dc waarheid er van schijnt te pleiten de eenstemmigheid van alle republikeinsche orga nen. Een reeks van bijzonderheden zal ongetwij feld spoedig do bladen overstelpen. Zoolang die nog niet bekend zijn, is alle verdere besproking vrij doelloos. [Zio Telegrammen hierachter. Red De werkstaking te Parijs heeft een eenigs- zins vreemd verloop. Terwijl in de vakken, waar in wegens verschillende grieven het werk werd neergelegd, do arbeid gaandeweg wordt hervat, is er anderzijds een neiging om over te gaan tot een algemeen© werkstaking in alle bedrijven. Aanvankelijk ging het nl. alleen om de inwil liging van verschilLende eischen, met name om do meer algemeene invoering van het voor de stad Parijs voor de arbeiders, die de stad direct of indirect in dienst had, ingevoerde loontarie ven. Later zijn er ander© eischen ter tafel ge bracht, die het bewijs leverden dat de strike een geheel ander karakter begon aan te nemen men sprak van achturigen werkdag enz. En daarin ligt ook ongetwijfeld de ernst van den toestand. Er wordt een poging gedaan tot bet organiseeren van een algemeene werksta king, een staking van het „proletariaat". Gisternacht heeft de raad van bestuur van het syndicaat van spoorwegarbeiders, waarvan de algemeene secretaris Guérard de ziel is, een vergadering gehouden in de arbeidsbeurs en daar is met 12 van de 24 stemmen besloten tob de algemeene werkstaking. Evenwel, dit besluit is genomen tegen de beslissing in der provin ciale afdeelingen; van deze toch waren er 28 vóór en 38 tegen de werkstaking, terwijl van 14 BOOB S. WÖRISHÜFFER. h t£ 33) Een oogenblik had het toch den schijn of do geheele kamer in razende snolheid met hem ronddraaide om haar eigen as. Als Lissauor hem nu eens dagvaardde voor de som van zesti. duizend thalers! Wat dan? Instinctmatig ging de baron weer op de ca napé liggen. De knecht kwam leeds de trappen op; bet was niet noodig hem te laten blijken, welke angst hem op dit c-jenblik verteerde. Het stak en het gloeide' in iitt> brein van den baron; zijn handen trilden; hij kon er slechts met de grootste inspanning in slagen, schijnbaar kalm in een courant te kijken. „Wel, Fischer, wat is er?" ,Een heer die mijnheer den baron wenscht te spreken." „Heeft hij zijn naam niet genoemd?" „Zijn naam?" herhaalde de bediende. „Neen, mijnheer de baron." „Goed, breng hem maar hierheen, Fischer." Twee minuten later stond de man met de noodlottige zending voor den baron. In zijn hand hield hij een papier, dat hij nu den heimelijk sidderenden arristocraat aanbood. Dood en leven hing aan hetgeen nu zou vol- afdeelingen twijfelachtige antwoorden inkwa- mon. En er gaan geruchten dat heb besluit van den raad van bestuur nog veel ernstiger isvolgens mededeeling van sommigen zou er besloten zijn tot gewelddadige werkstaking op de spoorwegen met roof. lteeds zijn ernstige maatregelen genomen om het verkeer te beschermen on de orde te bewa ren. Te Parijs, te Amiens, te Lens, te Atrecht, te Béthune, te Lyon, to Gronoblo en op tal van andere plaatsen bezetten soldaten het station of worden de troepen in de kazerne geconsig neerd. De rechter van instructie to Parijs heeft do commissarissen van politie hij zich ontboden en met hen geconfereerd Op zijn last heeft daarop een huiszoeking plaats gevonden toh kantore van het spoorwogwerkerssyndicaat, waar de cor respondentie en een groot aantal papieren in be slag zijn genomen. Tegen het bestuur is een vervolging ingesteld wegens inbreuk op de wetten. Het gerucht, dat de arbeidsbeurs zou gesloten worden, deed gisteravond eemge volksverzame lingen ontstaan, die door de politie gemakkelijk verstrooid werden. De prefect van politie ver klaarde daarenboven heb gerucht voor onge grond. Do zaak-Dreyfus doorloopt thans een vrij kalm stadium. In afwachting van heb rapport van don raadsheer Bard en de procedure voor het Hof zelf, lieerschb er betrekkelijke rast in do beide vijandelijke kampen. Toch zitten de vrienden van Dreyfus en Picquard want hot zijn er thans twee, voor wie de strijd gevoerd wordt niet stil, getuige Clémencoau's mede- deelingen in de „Aurore" over heb dossier-Ber- tulus, een betoog van Joseph Roinach in. de „Siècle" dat Esterhazy onmiddellijk geklapt heeft, toen. Cavaignac liem het vallen, ten ge volge waarvan Henry door de mand viel, en an dere meer of minder belangrijke aanvallen op de mannen van den generalen staf. In do „Siècle" wordt nu deze geheimzinnige vraag gesteld „Is de brief of bever de photografie van den ïcf van keizer Wilhelm aan graaf von Mun- »ter gevoegd bij heb dossier dat het Hof van Cassatie nu heeft? „Ilob stuk moet er zijn. Het dossier moet compleet zijn." Wellicht zal mevrouw Dreyfus' rechtsgeleerde raadsman, mr. Momard, zich hiervan kunnen overtuigen. Er wordt ten minste gezegd dab op diens verzoek om van het dossier kennis te nemen door den rapporteur Bard gunstig is be schikt. Do tegenstanders der revisie beproeven echter zooveel mogelijk de voortschrijdende waarheid tegen te houden. Reeds eenige dagen wordt bijv. beweerd dat nu algemeen de herziening van het proces-Dreyfus als onvermijdelijk wordt be schouwd, er voortdurend van gedachten wordt gewisseld tussclien de ministers en de raads- heeren van het Hof van Cassatie, dat het gen. Hans Adam had nauwelijks de kracht het papier open te vouwen. „Een wissel?" stamelde hij geheel buiten zich- zelvcn. „Ja, mijnheer. Betaalbaar op zicht. Do heer Lissauer laat het accept presenteeren." „Lissauer? En hoeveel ik meen „Zes duizend tlialer, mijnheer de baron." Een last, zoo zwaar als een rotsblok werd den baron van het hart genomen. Zes duizend tlia ler 1 Een bagatel dus. Dat kon niet moeilijk bij elkaar te brengen zijn. Hij gaf den deurwaarder liet papier ongovou- wen terug, „Ja, mijn waarde heer in huis liob ik zoo veel gold niet." De ambtenaar haalde de schouders op. „Het spijt mij zeer, mijnheer de baron, maar in flit geval mag geen uitstel verleend worden. Het accept moet mergen geprotesteerd worden," „Morgen al?" „Helaas ja, mijnheer de baron.' „Goed. Ilc ben vóór den middag bij u." De deurnaarder ging heen, en Hans Adam was weer alleen. Aan dit accept liad hij sedert maanden reeds niet meer gedacht, ja, hij had liet volkomen vergeten. Hoe kwam Lissauer in het bezit van liet accept dat meer dan een lialf jaar geleden door hem aan den paardenkooper was ter hand gesteld voor een fraai vierspan Dio ellendige kerel! Jarenlang had hij van hem alles betrokken war hij noodig had, en altijd fatsoenlijk betaald; nu, bij de eerste ge- rechterlijk college de eenvoudige revisie „de plano", dus zonder onderzoek gelaste. Dan zou de krijgsraad dus opnieuw do zaak geheel in handen krijgen. Naar het schijnt, zegt de „Siècle", zijn dio mecledeolingen meer overeenkomstig de waarheid dan men wel denkt. Inderdaad worden er bij do crimtuecle kamers dagelijks stappen ondernomen om ctit te bereikenmaar vermoedelijk zullen zij geen resultaat opleveren. De „Malin" heeft het over liet onderzoek te gen kolonel Picquard en uit de mededeohngen van het blad blijkt het volgende. De rapporteur van den krijgsraad heeft Pic quard verscheiden malen verhoord en ook do getuigen a charge, o a. do vroegere minister van oorlog, Billot, den gewezen chef van den ge neralen staf Boisdeffre en den gewezen onder chef Gonse. Hun getuigenissen waren evenwel niet van dien aard dat men de beschuldiging van valschlicid in geschrifte heeft kunnen hand haven. Bleef over de telastelegging van gebruikma king van oen valsch stuk (hot „petit bleu") Ook hiertegen verdedigt Picquard zich energiek maar de rapporteur meent de bewijzen te heb ben dat Picquard beproefd heeft dit stuk togen Esterhazy te gebruiken. Nu heeft Picquard nooit ontkend dat hij hot „petit bleu" beschouwde als oen bewijsstuk te gen Esterhazy; het komt er thans slechts op aan vast te stollen of liet petit bleu" dat de kolonel toen tot zijn beschikking had (niet liet nieuwe dat thans volgens sommigen voor den dag is gekomen), een valseh of r„n echt stuk was. In zijn zitting van gisteren heeft do minister raad zich eindelijk bezig gehouden met de vraag of mr. Labori 1 at recht heeft bij zijn dient te worden toegelaten. De „Éclair" doet nog wan hopige pogingen om aan te toonen dat de advo caat daartoe met het recht heeft. Wat er besloten is weet men niet. Generaal Chanome was niet aanwezig; hot heette wegens ongesteldheid, volgens de „Soir" evenwel om zich aan de bespreking over Chanoinc te ontrekken. Keizer Wilhelm is op weg naar het Heilige Land. Reist Zijne Majesteit voor zaken of voor pleizier Een vraag die nog altijd heel wat pen nen in beweging brengt en heel wat hoofden, vooral van Franscho chauvinisten, warm maakt. Waarschijnlijk is hot hoofdmotief van 's Keizers reis de groote drang naar zien en weten, naar ruime ervaring en gioote algemeene kennis, waarvan Wilhelm II steeds blijk heeft gegeven. Of daarom to Konstantinopel niet de gelegen heid zich zal voordoen om het een of andore zaakje af te sluiten, blijft af te wachten In ieder geval rekent de Keizer er wel op, dat er misschien iets tc contracteeren. of voorloopig af te spreken zal zijn; want de staatssecretaris Yon Billow gaat mede. Gistermiddag om kwart vóór eenen zijn de keizerlijke toeristen met talrijk gevolg te Ve netië aangekomen, waar zij aan het station wer den ontvangen door koning Umberto, konin gin Margherita, den prins en de prinses van legenheid de boste, werd hij als dank daarvoor verraden en overgeleverd aan dien bloedzuiger. Hans Adam smoorde een vloek die noch erg christelijk, noch erg netjes zou geklonken heb ben, Lissauer trok het net al steviger en steviger dicht, zonder twijfel met een bedoeling en vol gens een volledig, van te voren opgezet plan. Of schoon de baron dat volkomen doorzag, was dio ontdekking toch anderzijds voor hem zeer aan genaam en geruststellend. Do handolsraad wilde geenszins opeens een lompen slag toebrengen, maar zijn wild langzaam in 't nauw drijven, steeds bestuurd door do hoop van misschien halverwege een anderen weg te kunnen inslaan en geheel anders te mogen handelen. Ruth zag wellicht het gevaar in, waarin haar naastbestaandeu zweefden on kon het over zich verkrijgen minder preutsch den ongewenschteu vrijer af te wijzen. Tijd gewonnen was ook hier alles gewonnen En de baron glimlachte reeds weerhij strek te zich behagehjker uit en stak een nieuwe si gaar op. „Zouden er dan geen zes duizend thaler meer ziin op te schommelen? Bah, een ba gatel 1' Eigenlijk maar vijf duizend; want liet zesde lag nog contant in de kast, het laatste van de twaalf die Erik hem zoo onverwachts had ge bracht. Hans Adam schudde het hoofd. Waar was al dat geld'gebleven 'tls waar, huwelijk en begrafenis, do bam- steengraverij en de zorg voor de door do over- Nap ,1s, den minister-president generaal Polloux, den minister van buitenlandscho zaken Cane- vaio en een aantal andere dignitarissen. Na de gewone begroeting begaf dc vorstelijke stoet zich in gondels naar het koninklijk paleis. O iderweg werd do keizerlijke gast begroet met artillerie-salvo's en do „Wacht am Rhein", terwijl dc schepen in het bassin van St. Marcus tot in den top van den mast gepavoiseeid wa ren. De bevolking juichte don Keizer en den Ko ning w.u.ii toe, vooral op hot plein van Sb. Marcus, zo,, dat do vorstelijke personen, na het paleis to zijl. binnengetreden, op liet balkou moesten verschijnen. In het paleis vond een dejeuner plaats. Na afloop van het dejeuner onderhield dc Keizer zich met generaal Pelloux, admiraal Cn- nevavo en do andere ministers, terwijl koning Humbert zich met den Duilschen minister Von Bulow bezig hield. Daarop vertrokken de keizerlijke gaston en begaven zich aan booid van de „Hohenzollern" die spoouig liet anker lichtte, tot M.üamocco be geleid door Itahnansche schepen. Koning Umberto keerde met do Koningin naar Monza terasr. O Een medcdeeling van het centrum zegt naar aanleiding van de terugroeping van den Prais.- schen gezant bij het Vaticaan Von Bulow: „Ten slotte zijn de begeerlijkheid en de on beschaamdheid der FraiBchen de schuld van de geheelo verwikkeling, net gaat niet om een kerkelijk recht of om een kerkelijk belang, many om niets anders dan om politieke bogeerte der Fransehon. Her plan om aan liet Diutsciio Rijk het natuurlijk en volkenrechtelijk gewaarborgd recht van bescherming te ontnemen van Duit- sehers in den vreemde was reeds van te \orcu totaal zonder kans van slagen. Maar nu de oj> voogdijschap beluste Franschen zich toch in dit zondeilinge avontuur hebben gewaagd, hadden zij er zich althans voor moeten wachten den Heiligen Stool en de belangen der Kerk ie ver warren met hun blinden ijver om de nationale ijdelbeid tc bevredigen „Nu de kardinaal-staatssecretaris Rampolla ziet, dat zijn tegemoetkomen aan Eratisehe wen- sthen ondanks zekere bedachzaamlieid do ha- langen dor Kerk dreigt te bonadeclen, :al hij er zeker wel voor zorgen, dat niemand voortaan van de politiek van het "Vaticaan durft zoggen, dat dio meer clan behoorlijk is geïnfluenceerd wordt door Frauseh© politieke begeerten." Als opvolger van Von Biilow als gezant bij hot Vaticaan wordt genoemd von Rotenhaii, thans gezant van hot Duitscho Rijk te Bern, die vroeger zaakgelastigde is geweest bij den Heili gen Stool en daarna onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken is geweest. •Gemengde Dlcdcdccllngen. Tot onder-staatssecretaris van buitenlandscho zaken is in de plaats van Curzon benoemd St. John Brodrick, thans ondersecretaris van oorlog. In sommige Engolsche bhden begint men wat strooming van al heb hunne beroofden hadden groote sommen verslondendaarbij kwamen dan nog verscheiden stoommachines en cl© salarissen cler employe's, bovendien Maar waartoe zich heb hoofd te breken? Daar mee kwam toch geen stuiver terug in zijn kas. Er is geen onvruchtbaarder werk ter wereld, dan berouw dab klagend, maar nutteloos achter dc daad komt aanstrompelen. In het ergste geval had de bezitter van Moldb toch ook nog crediet genoeg om bij den con of anderen geldschieter het bagatel op te nemen, zij het zelfs tegen twintig percent. Op kleinig heden mag bij zoo'n gelegenheid niet (relet worden Hans Adam blies de blauwe rookwolken in do lucht. Slechts één gedachte hinderde hem. Als Cecilia van de zaak hoorde, dan had je weer een onaangename scène met tranen en allerlei gewetensvragen. O, wat had hij daar het lan 1 aanLiever den loop van een pistool voor zich dan do gewrongen handen van een weenendo, belcedigde vrouw. Zijn voorhoofd werd door diepe rimpels ge groefd. Er viel niet to denken aan geheimhou den. aan verzwijgen; dat wist hij maar al te wel. Alle bedienden hadden den deurwaarder gezien, en op do een of andere wijze zou liet nieuws wel in Cecilia's kamer zijn doorgedron gen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1