Kunst on Wetenschap. Rechtzaken. Kerk en School. Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. Kin an tie cl. Yisscherij. II a 11 tl e 1. EFFECTENBEURS VAM AMSTERDAM. STAATSLEEMGEN. Pm. ei Stdflijfe Leeniüien. M.lMet-Inslell euCflt-OienieiiiW. TattsoMernanim Faïrita Scteimirt-Maatili, ffiram SprwMim 1 93 %6 Tramweg-Maatscii PrmMm Als de industrie in Noord-Brabant en Limburg het niest kan uithouden, ontvangt do schatkist in de toekomst nietsmet handhaving van het jecht der schatkist behoeven daarom de brande rijen niet ten gronde to gaan. Nu eenmaal do smokkelhandel door do regee- ring is toegelaten gaat hot mooilijk aan de mil dere bepalingen op te heffen. Zijns inziens is de fraude echter anders to beteugelen dan door hot ontwerp en daartoe beveelt hij aan hot Belgi sche stelsel, nl. opvanging van heb product, ruwstoking in bakken, en daarvan accijns te hef fen, gelijk deskundigen aanbevolen hebben. Ge schiedt dit niet, dan gaat de industrie dood bij het derven van winst. Spr. treedt daarop in weerlegging van 's ministers bezwaren tegon het Belgisch© stelsel en voorspelt dat, wordt de prijs van oen liter gedistilleerd te Maastricht tot 78 cent opgevoerd, de smokkelhandel sterk Kil toenemen, zoodat een heirleger van ambte naren noodig wordt. De heer Truyen (Weert) sluit zich aan bij den beer de Ras. Spr. acht het doel goed maai de middelen verkeerd, omdat liet ontwerp 16 be drijven onmogelijk en kostbare inrichtingen waardeloos maakt. Spr. heeft da overtuigiug dat de wet van 1S63 de schuld' is van den bestaan- den toestand. De lieer d e B o e r (Zaandam) erkent dat het alotseling ophouden van een voordeel voor de 'Maastriclitsche branders storend zal werken op de omgeving, maar acht ingrijpen in den toe stand rechtvaardig en voor schadeloosstelling geen grond. De heer N olens (Boxmeer) vraagt of men geen ander middel heeft tot verandering van den toestand. Ook uit een zedelijk oogpunt kan do schatkist het hare niet geleidelijker krijgen. De heer Troelstra is voor dit wetsout- wevp om de groote moreele voordeelen voor de bevolking, al is de wet ook indirect ten koste der kleine industrie en ten bate der groot-industrie, die eigenlijk beschermd wordt. De Minister van Financiën pro testeert tegen de vergoelijking der smokkelarij en doet uitkomen, dal de Limburgsche industrie niet zoo zwaar getroffen wordt, als men liet we! voorstelt, daar geen groot getal werklieden in dit bedrijf weikzaam is. Evenmin zal de landbouw schade lijden. En men wijst cr op, dab ook in Schiedam vele fa brieken zijn, die niet kunnen bestaan, althans moeilijk. Eene ander© controle zou niet alleen op Limburg moeten toegepast worden, maar in het algemeen op alle branderijen. En er is geen reden de Limburgsche branderijen aan gunsti ger maatregelen t© onderworpen dan die in an dere steden. Afgescheiden dharvan acht men de werking van de wet van 1862 niet schadelijk voor eer lijke branders. Had men van den beginne af do Limburgsche branderijen willen bevoordeelen, dan zou hare gelijkstelling met andore onbillijk zijn, maar men heeft de kleine fabrieken niet willen bevoordeelen en het Belgische stolsel is z. i. op Limburg niet. toe te passen, omdat de in dustrie daar onder andere voorwaarden werkt en zoo zelfs dat men denkt het af te schaffen. Hoe dit zij, toestanden als in Limburg moeten zoo spoedig mogelijk beëindigd on de Minister heeft zelfs sympathie-bewijzen met bot ontwerp ontvangen. De lieer de It as vraagt pertinent of de Mi nister niet van bevoegde doslcundigen voorstel len tot andere, minder nadeeligo maatregelen heeft ontvangen, want met deze web zullen de fabrikanten hun inrichtingen moeten sluiten, waardoor het nadeel voor de schatkist grooter wordt, te meer daar van de 360 Scliiedamscho •branderijen er thans nog slechts 200 in stand zijn. Ook de speehuinite voor de branderijen om zich op den nieuwen toestand voor te berei den is te kort en daarom stelt hij met den heer Loeff een amendement voor om het tijdstip van het in werking treden der wet te bepalen op 1 Juli 1900 in plaats van 1 Juli a.s. Do Minister van Ein ancien ant woordt don lieer Nolens nog dat hij gezocht heeft naar een anderen uitweg door ernstig een plan te onderzoeken tot geleidelijke verminde ring van den accijns; hij achtte echter dit plan ondoenlijk. De artikelen 1, 2 on 3 w or den goo d- gekeurd. De Minister laat do bepaling van een an deren termijn over aan de beslissing der Kamer. Hot amendement De RasLocff wordt liier- op aangenomen met 65 tegen 6 stemmen, waarop het gehecle ontwerp zonder stemming wordt g o e d g e k e u r d. In do daarna in behandeling zijnde w, o., strekkende tot dekking van een tekort van. 14 ton op do oorlogsbegToobing en bot regeling van het beheer der legergoedercn zag do heer Tyde- man een gelukkige aanleiding tot verbetering van de gebrekkige comptabiliteitstoestanden, en tot wering van het gevaarlijke van do speciale credioten. In te stellen enquête-ccmunissiën moe ten echter bevoegd zijn in loco zich te overtui gen van de hoegrootheid van de korpskassm. Spreker vraagt nog welke de beweerde onregel matigheden bij heb uitkeeren van hot jaarlijksch tegoed op de zgn. boekjes van de militairen zijn. De heer De Has komt op tegen de onwettige voorschotten en de overschrijving, wortelende in de fondsen die reeds in 1869 hadden moeten worden opgeheven. Hij critiseorfc de stelselloosheid bij den aan maak van goederen in de centraalmagazijncn. Do Kamer kan moeilijk ingaan op de schaars toegelichte cijfers, De heer "Van der Zwaag zal tegen stemmen, 't Gaat niet aan sanctie te verkenen, aan onwet tige uitgaven onder vroegere Ministers van Oor log gedaan. Voor dio uitgaven moeten die Mi nisters aansprakelijk worden gesteld. Anders is de nrinisterieele verantwoordelijkheid een was sen neus. De Minister van financien zegt dat in 't vervolg geen speciale credieten zullen geopend worden buiten vooikennis van de Reken kamer. Hij verwacht afdoende verbetering van zeer noodzakelijke herziening van de Compta biliteitswet bij gebleken moeilykheid om eene "regeling van de flnantieele verantwoordelijkheid tot stand te brengen. Van de in te stellen enquêtecommissie verwacht hij volledige en openhartige medewerking, opdat er ten volle licht zal komen. De heer Mees meent dal liet wetsontwerp den goeden weg aangeeft, Hij bestrijdt de par lementaire enquête-commissie, met toevoeging van oud-officieren van administratie, zooals de lieer de Ras wenschte. De heer Veegens bepleitte volkomen onafhankelijkheid van de Commissie. Tot welke uitkomsten zy ook komt, 't moet de Regeering slechts te doen zijn om de waarheid. De M i h i s t e r antwoordde dnt de Com missie volstrekt niet gebonden zal zijn aan eenige vooropgezette meening. De Minister van oorlog kwam nog op tegen de bewering dat oorlog door slinksche streken de Rekenkamer heeft willen misleiden. Aangenomen met 66 tegen 7 stemmen de re geling van het beheer der legergoedeien en met 59 tegen 10 stemmen de verevening van de 14 ton. Aangevangen daarna liet algemeen debat over de Indische mijnwet, waai bij de regee- ringscommissaris, de heer Loudon, aan de mi- nisters-talel naast den Minister \an Koloniën zit. De heer Van Kol, die de rijkdommen van Indie's bodem ten bate wil brengen van da gemeenschap, door liet nationaliseeieu van de schatten en de gronden te maken tot staats domeinen, betoogde dat scheiding tusschen' boven- en ondergrond strijdt met het Indonesisch recht. De heer Van Kol stelt een motie voor met deze strekking dab staats-oxploitatie regel moet zijn en exploitatie door particulieren slechts dan mag plaats vinden wanneer de eerste onmogelijk of min gcvvenscht is. Dr. C. J. Vinkcsteyn alhier is benoemd als lid dor commissie tot onderzoek der reorganisatieplannen van do ïïnagschc afdceling van het Ned. Tooncol- verbond, betreffende do tooncelsckool. Bhimcnthal cn Kadelburg hehben weereen uieuwo klucht gemaakt, „Auf der Sonnenseito" gehcetcn, dat tc Wiesbaden met groot gelach ontvangen is Wij zuilen dus waarschijnlijk wel spoedig hier ook weer om Blumenthnl cn Kadclburg lachen. lledennnaniiddag diende voor de arrond.-rechtbank te Rotterdam het hooger beroep van het bestuur der H. IJ. S. 51. van het kantongerecht to Schiedam, waarvoor de vijf bestuursleden ieder tot 100 gulden boete werden veroordeeld wegens het niet zorgen dat de weg welke do kom van den nook van Holland over den spoorbaan naar het station H. v. II, leidt ter plaatse waar hij dien spoorweg kruist, zijnde onder de gemeente 's-Gravenzande in de onmiddel lijke nabijheid van voormeld stationsgebouw, voor zien was van goed zichtbare sluitboomen, ket tingen of hekken. (Wordt vervolgd.) Hot verslag van de rechtzaak betreffende den inbraak bij den heer Pluijm vindt men op de vierde pagina van dit bind. R.-K. Keek. Mgr P, Leyten, bisschop van Breda, heeft tot proost van het klooster St. Catharinadnl tc Oosterhout be noemd den hoor Pauly thans vicarius. Hooger Onderwijs. Leiden-. Eerste natuurkundig exrmen mej. J. G. Klomppropaedeutisch examen geneeskunde J. II. T. E. Van Hunsel. UtrechtCand. ex. theologie IIB. Tichelman, Cand. ex. Rcchtaw.D. J. vaa Doorninck. Verwond. Men meldt ons uit 's-Grnvenhage Gistermiddag omstreeks 2 uur is aan liet Scheveningsche strand ongeveer 250M. voorbij het artillerie-schietterrein de '1ste luitenant der artillerie, Boom, aan 'net hoofd verwond, doordien een stuk geschut te vroeg is afgegaan. De luitenant, die het terrein zou verkennen, had zich nog niet verdekt opgesteld. Hij is per rijtuig naar Den Haag vervoerd. Hofberichten. Tot het gevolg van H. M. de Koningin- Moeder bij het bezoek aan de Hoven van Wal deck en Wurtemberg, belmoren de le üoldame van Haie Majesteit, baronesse van Ittersum, en jhr. de Ranitz, intendant van Harer Majesteits Huis. Provinciale Statcu van Zuid-Holland. Voor de aanstaande najaarsvergadering van de Prov. Staten van Zuid-Holland hebben God. Staten een voorstel ingediend om aan de ge meente 's-Gravenhage een. subsidie van ('300,000 toe te kennen voor den aanleg van de door die gemeente te maken binnenhaven te Scheveniii- gen; verder een voorstel om aan de "Westland- sche Stoomtramweg Maatschappij voor de door trekking harer lijnen tot den Hoek van Holland en naar Delft een renteloos voorschot te verleu nen tot een maximum van f 271,355; alsmede een vooistel van Gedep. Staten om, in verband met het besluit van 15 Maart 11., alsnu defini tief aam de Rotterdaanseh© Tramwegmaatschap pij toezegging te doen van pen renteloos voor schot ten behoeve van don aanleg van stoom tram ban en op do Zuidhollandseh© eilanden, in aansluiting aan do tr.mbaan in do Iloeksehc Waard en wel ten bedrage van dor kosten van aanleg, verminderd met hot bedrag dor on dersteuning van gemeenten, andere corporation of belanghebbenden. Overzicht van du Rents van don (lag. Terwijl buiten), staatsfondsen behoorlijk vast waren, verkeerden daarentegen Ainciik. sporen in een minder geanimeerde stemming. Er ging zeer weinig om. Nationale Staatsfondsen vast. Buitoni. soorten frnctioneel hoogcr. Hooger waren: Amst. Sumatra Deli Cult. 1, Pref. Dcli Tabak 7, Langkat Tabak 4, Santa Rosa tl/s, Sakolda 3, aand. Scheepvaart 7. Lager Kouinkl. Petr. 1, Dordtseho Pctr. 5,Doli Mij. 2, Langkut Cult. Palembaug- 1/2, Socmalata 5, Enim l'A, Amst, Omnibus 2. Binnenl. sporen en Russische sporen stil. Amerik. sporen a minder. NIET OFFICIEEL. Gullf Shares 10%. Opr. Enim 260. Isto Ncd. Tram 101. 4 pet. Voorschot 100%. Alg. Holt. Oost- Borneo 98%. 4 pet. Buurtsporen 917/b. SLOTKOERSEN. Kon. Ned. Mij, Expl. Pctr.br. aand. 201K-Hoeara Enim. Potr. Mij. aand. 130. Sum.-Pnlemb. Potr. Mij. aand. 83. SCHIEDAM, 18 Oetobei. Venrokken naar ree lor hanngvissehoiij do botn SOJl II Vriendschap en Oefe ning, schipper O den ttcijar, vooi de deuto reis. VLAVRDINGES', 17 Octobei. ISimmn Mn do bating- Yissehcuj VL 23 MorgensterG. Smits, mot 266 Ion pekelharing; SOJl 237 Svhcveningen Xf, \Y, Beek huizen, met 321 ton pekel- en 2QOOO stuks steuriia- ring; SOU 242 Svheveningen. G de Best, mei206 ton pekelharing; SOU 80, mot 238 kantjes pekel- en 17 kantjes stemh.nmg; SOU 211, met 272 kantjes pekel- hnnng; KIF 86, inet 391 kantjes ui. 18 Oct. YL 142 Arie en Kram, J. v. Noord, met 238 ton pekelharing Afslag: Nieuwe volle haring f 3.ijle f9 KRALINGSCHE YKKR, 18 Oot. Hedenmorgen wer den aan do maikt allnei aangevoerd 3 winterzalroen, f2 70 a f3—72 zalmen, f0.85 a f 1.05, 7 St-Jacobs- zolmen f 0 80 a fO.90 per kilo. SCHIEDAM, 18 Oclober 1898. ROGGEzonder handel. GERST zonder handel. MAISvonder handel. SPOELING: f0 80. MOUTWIJN Not. van do Makelaar, f 12.50 porHL.Ct. Stemming: willig. JENEVER: f 16.50 pei HL Amst. proef f 18. zoude! fust en zonder belasting. MOUTWIJN". Nol. Brandorsbond f 12% af 12%. SPIRITUS: f 19 k fl9S/t. AMSTERDAM, 18 October. Rogge op levering vast; p#r October fill; per blaart f135, 134. ROTTERDAM, 17 October. Rogge op termijn - per Oct. f 141, f142, f,f per Maart f130, f131. ROTTERDAM, 18 October. Ter veemaikt waren aangevoerd: 3l paarden, veulens, ezel, 1703 magere runderen, 800 vette lundeien, 671 vette en graskalveren, 83 nuchtere kalveren, schapen of lainmoien,vaiken,350 biggen, bok of geit. Runderen Ie qual 50 ct. 2e qual. 50 ct., 3e qual. 40 c ossen le qual. 50 c., 2e qual. 52 c, 3e qual. 42 c.stieren le qual. 48 c., 2e qual. 38 e., 3e qual. c.kalveien lo qual 80 c.,2e qual. 00a 70 c.p. kilo. Melkkoeien f UiU220, kalfkoeten f 140205, stie len föü180. pinken f4575, graskalveren f35 80, vaarzen f75—120, paarden föü100 per stuk. Op de boteinniikt werden heden aangevoeld: 74/8 en 93/10 vaten en 529 stukken ii kila. Prijzen: le qual. föG2e qual f54.-, kilo weid 05 a 70 ct. betaald. Pond Sterling. Frank of lire. Zilveren Roebel 12— i 0.50 2— Papieren Roebel 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zitiddmtsclie plorijn t 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een funds met is grnntreid, venalt de opgaaf van den VORIGEV koers. Duitsche Reudismaik f 0 60 Fortugeesebe Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta f 0 60 Deensche Kroon>0.66X Amerikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. 18 Oct. 1898. EÜUOPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2t/2 Ceit. dito 3 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '60/04 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan,/,Juli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 '/s Rusland. Cert.liamb.1820 5 Ob!,'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope &Co.GR.!254 d.'67/69 cC20 4 11 in goud 1884 5 Spanje Pp. Sch. pes.OOOO 4 «•pes. 12-210004 Binn. Am. Sch, 4 dito Perpetueole 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv serie D. dito Gecv. serie C. V. K. L. IC. H. K. 36% OO'Vu 36% 90% 86V16 90% 101% 85 921/a 83% 33% 83% 83% 8315/ig 344/4 2'2% 33% 227/8 34 79 97«/i6 971/4 10! 1035/s 97% 40%6 40% 351/s 29 40% 401/5 4 HA 93 22 %c 25'/4 221/k N.-AMERIIU. Mexico. Obl. All. Dinnl. 5 Amst. Obl. '61 dito 1880/90. 3K Roti. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 V, K, 351/ic 100% 1 OO'/s 94 L. K. 3416/10 100% 100% 9315/16 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 lOD/t do. do. (in.uitk.) 31/j 09% do. do. (z. uitk.) 398 Amst. Hyp.Bk. P. 4 101 "sGrav. llyp. Bk. 4 101 Holt. Hyp.Bk. Pb 4 101% Nat. Hyp. Bank 4 103 N.W.&Pac. H.Bk. 0. v Pb Rott,Hyp.Bk. Pb. 4 Westl. Ilyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 DeliCult Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v. Wrkt. en Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir. F. A. II, 35% lOOVa 94 Vw 651/2 IOH/4 101 06 102% 101 50% 146 51% 145% 145% 130 137 487 167% 481 165% 1C0 GO 1/3 52 1151/j Pakotv.-Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt. Potr.Mij.prA. Elzasser Petr.Mij.A. K. Mij Ex. Petbr.A. M. Moeara En.A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum. Palemb. M. A. V.-S. v. N. Amer. Ark.Gnst.Synd.TG. f Kans. GyPittb. G. 4 Maxw.Pr. afg.C.v.A. dito Cert. v. Incom. Nederland. Holl. IJzeren Aand. M.t. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned Z.-A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokste! A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-H do. 3 Polen. Wars.-Weenen A. Rusland. 3r.Spw.Mij.0bl. 4 Wladik.ZR.1250.4 Z,-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W.Sp. Obl. 4 Y.S.v.N.-Amer. Atch. Tp.O.v.gew. A. dito Crt. pref. dito jdo.Alg.Hyp.Obl. 4 V. K. 173 111 s/i L. K. 1117/g H. K. 109% 121 201 133 b/8 28 81% i 05 124 200 130 281/4 82 203 132 83 337 9Gl/s 3 5% 340 96% 116 tl 1% 35 200 17% 116 1113/4 173/4 55 K 5715/16 SU/» 57% 577/g 1527/8 150 99% 97% 90% 9716/16 99% 977/8 I 215/i6 333/a 13 331/g 33K V. K. L. K. do Adjust Obl. 4 70'71% Atl.Pac Trustb. O./ '13 Centr. Pac. Aand. 25% 25 u/u Cl. Ak. Col.G.v.A. 172/16 Denv.-Rio-Gr. dito 13% 137/18 Erie Sp. Mij. Aand 13 %g 12% Fi. C. P. C. v.g. A. 9'%6 10 Illin. Centr. O. v. A. 107 107 Kans.Gt.B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Go. 50% 50% Louisv. Nashv. Cert. 541/2 Miss K.&T.C.v. A. ll'/is do.Crt.v.ipCt.prf.A. 35 do. 1e Hyp. Obl. 4 87 87l/j do. 2eHyp dito 4 61% 02 Wabashafg.C.v.p.A. 197/8 W.N.Y. Pens. O.v.A. G7/15 6i/s Canada. Canadian Pac. O.v.A. 85 82 Rott, Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. 1000 3 105% N.-1L V. Witte Kr. 71% P.v/Volksvl.'67 f10 100 do. 1809 A /"2.50 1.05 België. Antwerpen 1887 2% 99l/.j Brussel 1886 .2t/i 997% M. v. Brt-Spw. 2'/j 8813/ja Hongarije. TNei'tsloteu 4 li07/g Italië. Roode Kruis 80 1L K, Oostenrijk. V. K. L. K. 11 K. StaaUl. 1854. .4 138 136% dito 1860, 5 117% 1177/8 28% dito 1861 Bod.-Cr.-Anstalt 3 166 101 Va 13% Stad Weenen 1874 1471li 148% 13 Spanje. 10% Madrid 1868 3 Turku e. 323/4 32% 33 51 Spoorwegl. 3 253/a 25 Va 251/2 Koers van het geld. Beleeuutg pCt. 11% Prolongatie 2 pot. Wisselkoersen te Rotterdam. 18 October. Londen kort f 12.101/3 Disc. 4 Parijs - 47.SN/2 2 Antwerpen 2 - 47.671/2 0 3 105 74 9913/i6 9JI/4 IIG1/2 74% 99% pCt, Prljzca van Coupons Amsterdam, 18 October. Met. Pap. p. 0. 21 Zilv, Jan. a 21 5 Engelsche per oC Engclsche met affi Portugeesche Fransche1 Belgische - Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen Russen in Gouden Roebel Russen in Zilveren Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Koebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. xn piaBters Amerikaansche Dollar Goud Mexicaansche Dollar 2!.— 21.021/s 11.53 11.93 47.40 47.30 58.80 1.22 1.89% 1.25 1.24 I/s 47.'— 1.20 2.48 1.10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3