52"" jaargang. Donderdag 20 October 1898. N°. 9760, DE GELDDUIVEL Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Sluiting Mallebrug aan de Schie. Durgkhkcster Rn wctiioudrrs van Schiedam; brengen ter openbare kennis, dat de 91ALLE- wegens daaiaan nuoilige herstellingen, op 20 October a.»., mor liet verkeer gesloten zal zijn. BÜÏTENLANP. Amknbmkhtbpkui vooi Schiedam, per kw&rtaal f 0.90 n n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 n franco por post, p. kwartaal. - 1.80 Afïondcrüjkc nomtnersq qo Schiedam, '19 October 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG 4 X)e bewetariS) VEKNEDE. .iijisMtierm overciciit. SCHIEDAM, 19 October '98. Keizer Wilhelm, is in de hoofdstad van zijn vriend, den Sultan, aangekomen. Waardig is de machtige monarch, uit net Noorden ontvangen in het rijk van den Belieerschor der Geloovigen. Toen de H oh e nz o 11 e r n voorbij Mytilene on Tenedos voer, werd de keizei lijk© standaard met saluutschoten begroet, evenals bij het doorvaren der Dardanollen, Daar kwamen ook de afgezanten van den Sul tan aan boord van het keizerlijk jacht om in naam van den Padiscliah de hooge bezoekers welkom to lieoten. Said-pacha, het hoofd van dit gezantschap, stelde den Sultan telegrafisch in kennis van de aankomst van Hunile Majes teiten. Do Sultan antwoordde met een telegram aan keizer Wilhelm, waarin hij het keizerlijk echt paar welkom heette en de hoop uitsprak dat Hunne Majesteiten nieifc al te zeer te lijden had den gehad van het slechte weer. De Sultan voeg de er nog aan toe dar hij het genoegen zou heb ben keizer Wilhelm en diens doorlucht© echtge- noote te begroeten. In antwoord hierop seinde keizei- Wilhelm dat hij zich bij aankomst in de Ottomaansche wa teren haastte den Sultan zijn groeten te zenden. Daarop zette de Eohottzollern die in tegenstelling met te Konstantinopel 'oopende geruchten, geen zwaro averij heeft beioopen door den storm koers naar de hoofdstad, waar het keizerlijk jacht gistel-morgen to negen uur aan kwam, begeleid door de Hertha, en de H e 11 a. Do haven bood door de tallooze gepavoiseerde schepen cn het groote aantal bootjes met amb tenaren en politie een schitterenden aanblik. Het keizerlijk jacht ging vóór het paleis Dolwa Baghtche ten anker. Aan de landingsplaats be groette de Sultan zijn noogj gasten; de twee vorsten wisselden een handdruk. De Sultan bood de Keizerin zijn. arm. Hierop begaven de vorsten zich met een schit- DOOR S. WÖIU3I1ÖFFER. 3/) „Juffrouw Ruth spreekt nooit een woord met mij, mevrouw." Een donkoro gloed ovortoog hot lijdende ge laat der jonge vrouw. „Dat is maar toeval," zei de zij haastig. „Ruth heeft niets tegen je." Adèle bleef het antwoord schuldig, en zoo ont stond or een langdurig stilzwijgen dat eerst on derbroken werd toen de baron tegon den avond het rijtuig weder liet voorkomen en zonder af scheid te nemen het kasteel verliet. De bediende bracht voor de barones een gesloten briefje, en toen Cecilia dit met bevende vingers openvouw de, was zij niet in staat om te blijven staan, nog minder om het to lezen. Met gesloten oogen liet zij zich op de sofa neervallen en hief met een moê gebaar de hand op. „Beste Adèle wees zoo goed Do gezelschapsjuffrouw had roecls het briefje gepakt; zij was eerst bleek en toon rood gewor den en boog zich nu zoo over haar meesteres heen, dat zij zelf in de schaduw bleef. „U doet mij schrikken, mevrouw! Hoe gaat 't u nu? Mijn hemel, ik ben toch niet zoo on gelukkig geweest, u te beleedigen?" Cecilia drukte haar zakdoek tegen de lippen. „Zeker niet, Adèle, Lees het voor als 't fe be lieft." BBRE.HI: BOTEKSTKAATT ff®, Vclepïioon Bfo. 123. terenden stoet naar Yildiz-Kiosk tussclien de troepen door die in nieuwo unifonnne in de Duitsche Meuren waren gesloken. Do Keizer en de Keizerin gebruikten op het Duitsche gezantschap heb tweede ontbijt.' Later ontving de ICeizor een delegatie van onder Duitsche bescherming levende "Zwitsers, die Z. M. eon adres aanboden. In zijn antwoord zside do Keizer zich te ver heugen over do hem te Konstantinopel gewor den ontvangst. Zijn politiek ten opzichte van lurluje was volkomen die van zijn grootvader, waarvan thans de vruchten geplukt worden Do uitnemende betrekkingen lusschen don Keizer cn don Sultan leverden het bewijs dat twee rij ken in boider bolang vriendschappelijke be trekkingen kunnen onderhouden ondanks ver schil in ras en godsdienst. In den namiddag hracsht do Keizer met do Keizerin nog een bezoek aan de Duitsche school te Pera. Gisteravond stond op het programma schit terende verlichting van den Bosporus. Zeer bijzondere maatregelen heeft de Turk sdie politie getroffen voor de veiligheid der kei zerlijke gasten. Zij heeft eenvoudig alle werk- loozen, vooral Italianen, Grieken en Armeniërs, m 't algemeen allen die geen voldoende legiti matie-bewijzen konden overleggen, opgepakt en achter slot en grendel gezet voor don tijd dat de Keizer cn do Keizerin te Konstantinopel ver toeven. Dit zal wellicht de vele trouwe onderdanen van Wilhelm II gerust stellen, die niet zonder red„n bezorgd zijn en, al zijn zij reeds verheugd over het mislukken van het anarchistische com plot, toch blij zullen zijn wanneer de Vorst weer in liet vaderland terug is. Of 't keizerlijk bezoek politieke viucliten zal afwerpen, zal de toekomst loeren. De kiuistocht van Wilhelm II is geen politieke reismaar t zou kunnen zijn dat en passant een of ander verdragje gemaakt werd. In ieder goval zal de bestaande vriendschappelijke verhouding dqpr dit bezoek wel versterkt worden. En dan doet dit bezoek vanzelf de tegenstel ling uitkomen die gelegen is in het bezoek van graaf Murawieff, den Russischen minister van buiterdandsche zaken, aan de Fransche regee- rmg. Zeer waarschijnlijk is de coïncidentie van deee twee bezoeken louter toeval; maar zij doet sterk het feit uitkomen dat op dit oogeublik twee politieke lijnen elkaar kruisen. Berlijn Konstantinopel en St. PetersburgParijs. On der Bismarck was er eon lijn St. Petersburg—- Berlijn. Juist om die verandering in de groepeering der staten trekt graaf Murawieff's bezoek aan Parijs nogal de aandacht in Duitschland, waar mon, eigen wensehen werkelijkheid achtende, do meeiiing hoort uitspreken dat liet bezoek van den Russischen minister alleen ten doel heeft de Fransche regeering op haar nummer te zet ten wegens de scherpe critick die in Frankrijk Do stem van hot jonge meisje had nu weer eenige vastheid gekregen; Adèle ging naar het venster en las de weinige woorden die het briefje inhield „Lieve Cilli, „Ik ben genoodzaakt dadelijk af te reizen, naar de hoofdstad slechts en uiterlijk maar tot morgenmiddag Dan zal ik alles verklaren. Za ken, anders niets. Je Ilans." Cecilia had zich opgericht; zij hield de han den vast in elkaar geklemd. „En staat er anders niets, Adèle?" „Geen lettel-, mevrouw." „Geef mij den brief." Ook haar blikken doorvlogen nu de weinige regels, en toon zonk haar hand met het ritselend papier neer in haar schoot. „Begrijp je dat, Adèle 1" Do gezelschapsjuffrouw deed een poeier in een lepol, mengde die met water aan on bood haar kranke meesteies de medicijn aan. „U moet u niet zoo hevig opwinden, me vrouw uw oogen glinsteren alweer zoo onna tuurlijk Wat steekt er eigenlijk voor buiten gewoons in wanneer mijnheer de baion eens op reis gaat? Misschien is 't wol om de barnsteen- groeve." Cecilia schudde het hoofd. „Er is iets aan do hand," hield zij vol. Toon Ruth later met bleek golaat on blikken vol heimelijke onrust bij Cecilia kwam, had deze zoo lievig de koorts dat het jonge meisje het verstandig oordeelde haar alles te zeggen. is geoefend op de vredesvoorstellen van den Czaar. Graaf Murawieff zou kalmweg de regeeriim te Parijs aan liet verstand te brengen hebben, "dal de ontwapeningsconferentie tot een goed resul taat moet leiden, en dat de verantwoordelijk heid voor eon mislukking op Frankrijk zou neer komen. 't Gevolg zou dan kunnen zijn dat is hot wat velen m Duitschland in stilte hopen ver koeling lusschen do bondgcnooloii eu een mooi kansje om do vriendschapshjn St. Petersbuig Berlijn to hoi stellen, lil Engeland houdt men zicli eveneons druk bozig met het bezoek van den Russischen staats man aan de Fransche hoofdstad. En hoe zou 't anders kunnen daar brongt men liet in verband met Fashoda. W !h' in de Engclsche bladen is het tcgenwoor- din- Fashoda und kein Ende. Toch gelooft men niet dat de Russische minister naar Parijs is gekomen om zijn collega Dclcassé te versterken in zijn houding naar aanleiding der Souchui- quaestie. Daarvoor hebben de Russische bladen over het algemeen een te ongunstig oordeel ge veld over de aanspraken die do Frauschen op Fashoda doen gelden, vooral liet orgaan van den minister van financiën Witte, de „Borsen Ga- zette". Daarom meent do „Pall Mall Gazette" dan ook dat or m de gesprekken van Murawieff met Dclcassé wel meer sprake zal zijn van ontwape ningsvoorstellen en de zaalc-Dreyfus dan van Frankrijks buitenlandsche avonturen, net blad meent dat oen bondgenoot die morgen misschien zijn regeering omverwerpt, zeker geen solide steun is, ook al maakt de Czaar zich met warm over de „meer dan Siberische methoden der Fransche rechtspraak". Aan dit harde, maar niet onverdiende oordeel over Frankrijk, voegt het blad nog de opmer king too dat graaf Murawieff niet de eenige Russische staatsman is die in den laatsten tijd zich geroepen schijnt te voelen Parijs te be zoeken. Vóór hem zijn Von Witte, de minister van financiën, en ook diens collega van oorlog er geweest. De „Pall Mall Gazette" meent dat ook zij in opdracht hadden hun ooreu en oogen den kost te geven, en liet blad gelooft dat hun rapporten weinig opbouwend zijn geweest. Men deelt deze meening te Londen over 't al gemeen vrijwel. In 't bijzonder brengt men ook nog liet bezoek van Murawieff in verband met de geruchten omtrent een militaire samenzwe ring en de behandeling van deze zaak door het kabinet-Brisson. liet Fransche ministerie wandelt niet op ro zen. Toch lijkt de meoniug der „Liborté", die Brissou het voornemen toedicht om eenige da gen na het bijeenkomen der Kamers af te tre den, wel wat voorbarig. liet bewijs voor haar beweren vindt het blad in het feit dat de mi nister-president gisteren aan pres'dent Faure liet besluit ter tcekemng heeft voorgelegd, waar- AnvBiiTENTiBrnus: van 1—5 gewono regels met inbe grip van eene Courant0 59 Iedere gewone regel meer-010 Bij abonnement wordt korting verleend. „Hans wil geld zien te krijgon; dat is do reden van zijn reis." „En hoeft hij er met jou over gesproken, Ruth?" „Geen woord; maar do deurwaarder was er weer." o. Cecilia's gloeiende handen omklemden die van haar zuster. „En als hij geen. geld kan krijgen, Ruth, wat dan „God verhoede het, Cilli." „Dat is geen antwoord. Denk je dab Hans met leoge handen hierheen terugkomt? Denk je dat hij die schande zou kunnen overleven?" „Cilli I" En Ruth liield zich aan do louning van den sofa vast; het duizelde haar. „Ik weet wat ik weet, Ruth. Wij hebben eerst kort geleden dit geval mot elkaar besproken." „Dan heb je zijn woorden verkeerd verstaan. Hans, do lichthartige Hans, hoe zou die „Spieek het maar uit, Ruth; zeg het maar gerust. Misschien zien wij liem nooit levend terug." Ruth opende liet venster; liet was of dreigde te stikken. „Je hebt koorts, Cilli. Slaap, slaap; dat zal je goed doen." Een treurig lachje speelde om de lippen dei- jonge vrouw. „In dezen nacht, Ruth? Dat geloof je torii zelf niet." „Onzin! Onzin! Hot is of wij gek zijn gewor den. Misschien zit Hans op dit oogenblik in den kring van zijn vroegere kameraden en vrien- bij do lang uitgestelde verplaatsing van piofec- ten wordt geregeld. Brisson zou nu alle hoop hebben laten varen dat hij door deao adinim- sliatieve overplaatsingen nog uit te stellen, de gematigde republikeinen te vriend kan houden Ondanks het schoonschijnende- m deze ïedc- neei ing, verdient de Liberie" weinig geloof. Brisson is er de man niet naar om liet nu reeds, nog voordat de strijd is begonnen op te geven of oi stiijcl zal zijn en hoe die gevoerd zal wor den, v. eet niemand, eu veien zijn er die nieenen dat Brisson's politieke tegenstanders hem aan het bewind willen laten opdat op hem do ver antwoordelijkheid ruste van de liquidatie dor zaak-Dreyfus en de gevolgen daarvan, In denzelfden ministerraad waar tot deze verplaatsingen besloten werd, viel ook hot, be sluit om den minister van oorlog dank te zeg gen voor de door het leger m de laatste dagen aan de burgerlijke autoriteiten verleenden bii- stand. Wat de znak-Drcyfus en haar aanhang be treft, blijft liet vrijwel bij geniehtcu en kranten- beweringen Zoo wordt tor raleize van Justitie gezegd dat de kamer vooi strafzaken den 27steu over de revisie zal beslissen, mnir de griffie weet er niets van. Mn Mornard, mevrouw Dreyfus' advocaat, heeft inderdaad liet voheole dossier to zijner be schikking gekregen, wat overigens volkomen wettig is. De „biedc vraagt welke offie er hot voorloo- pig ^onderzoek tegen Picqvurd leidt. Nog altijd houdt liet gerucht aan van Zola's terugkomst te Parijs; zelfs heeft hot jiarkct het togen hem gevelde vonnis laten beleèkooen aan verschillende adiessen; maar toen de deurwaar der er kwam, was or natuurlijk geen Zola. Ccmcnjic Hetledecliiigen. ,Den dden November zal de Londensche City aan den Sirdar, lord Kitchener, een gastmaal aanbieden, waar ook lord Salisbury zal aanzit- ten. De laatste zal, naar nu leeds wordt aan gekondigd, bij die gelegenheid belangrijke me- dcdeelingen doen over Fashoda. Het „Journal des Débats" verzekert dat ka pitein Bannier, de adjudant van March and, die met een rapport over Fashoda te Kairo is aan gekomen, door zal reizen naar Parijs. Wegens de veelvuldige klachten over de duur te van hot vleeseh heeft de minister van land bouw te Berlijn een rondschrijven gezonden aan de verschillende regeerings-presideuten om hem in te lichten over de hoogte dor vleeschpnjzon n den invloed daarvan op de volksvoeding-. Men verwacht als gevolg van dm onderzoek algemeen de opening der grenzen voor invoer van geslacht vee. Naai" uit de „beste bron" verluidt, hebben keizer Wilhelm en koning Umborto bij hun ont moeting te Venetië ook de ontwapeningsvoor stellen van den Cazar besproken. Beide vorsten den onder een fijne flescli; misschien heeft hij nu al iemand gevonden die hem heb geld voor schiet en wij zouden ons liier overgeven a,m de vreeselijkste gedachten Het is je lijden de toestand die je alles zoo donker doet inzien, arme Cilli anders niet." Maar terwijl zij zoo sprak, bonsde haar hart alsof er hamers in haar borst waren. Voortdu rend spitste zij de ooron alsof ieder oogenblik een jobstijding kon brongen. De zusters bloven dezen nacht bij eikaar; geen van beiden dacht er aan zich te ruste te leggen; maar gesproken werd er weinig. Om middernacht kwam er nog een trein aan, die wel licht den baron huiswaarts kon brengen dan moost hij om ongeveer één uur thuis zijn. Zij zaten beiden te luisteren, Cecilia en Ruth; zij bedachten deze en gene mogelijkheid, terwijl met langzame schreden do wen omslopen, zon der den verwachte mede te brengen. Nu daagde de morgen; het sloeg zes uur weer moest or thans een trein aankomen. „Uiterlijk morgenmiddag," had Hans Adam geschrevenhij kon dus ook nu roeds komen. Ruth liet vuur aanleggen op zijn kamer en in de bibliotheek een ontbijt gereed zetten. „Ik moest het rijtuig maar naar den trein zenden," meende zij. Corilia antwoordde niet terstond. ,,Ik zag mij zelf vannacht dood in de kist liggen," zeide zij halfluid. Jullie waart allen verheugd, Hans het meestik hoorde hem verklaren dat luj nu geen zorg meer had. Het was of er boven Meldt een nieuwe zon was opgegaan." ir-ir 'l vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1