i I N°. 9765. b2"° jaargang. Woensdag 26 October 1898. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverTITj. g. roelants. MEMORIE VAN ANTWOORD és» V f* Vaar- tuigen, fff 1.1836 63 li— 0.01 BUITENLAND. ^30K!iHMiunr8FKUi voer Schiedam, par kwartaal omliggendo plaatsen, p. kwart. agj franco per post, p. kwartaal. L Afzonderlijke nonnxiers. "?Vr fès BUREAUBOUIEÏSSTÏS AAT «O, Ydeplioon Mo. 123. AovuBTKimspmjsvan 1—6 gewone regels mot inbe grip van eeno Courantf o.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. '>,7rvtTXx"tr?;'ar»rz. tanBurgemeesier en Wethouders op het verslag van hot on de r- "zoek der gemeente-begroo- ting voor 1899 in de af- deelingen uit den gemeen teraad. Vervolg en Stol,) Inkomsten. Hoofdstuk II. Afdeeling IV. li Volgn. 9. Opbrengst van tollen op de wegen. 'f' Op^den liier gegeven wenk zullen wij bij Ijde nanstainde nieuwe verpachting letten. Voor het aanwezig zijn van een klachtenboek zullen sf wij zorg dragen. if Volgn. 10. Opbrengst van brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom- en veergelden. I Nog slechts enkele jaren geleden werd een i proef genomen met het houden van controle op de ontvangst der bruggelden, doch zonder f eenig resultaat. Niettemin willen we gaarne I overwegen of langs anderen weg, dan de toen gevolgde, een deugdelijke contróle te verkrij gen is. De verzochte nadere vergelijkende opgaaf ff van de opbrengst van het havengeld ter beoor- r' deeling van de tariefsherziening volgt hier: Opgaaf vau het havengeld over het jaar '1896. i a, Aan het kantoor aan de Hoofdstiaat: m 26 i; 56 18' Kub. Mr. Bedr.| i. GliSoort v. Schepen p.Mk! Bedrag in Guldons, NIEUW TABIEP (ingevoerd 1 April.) 9825, 125701, 1928, 121-421 80894 447 711 9680 140 1600, 1463 ff "689 7117 20050 62 110 1068 745 4295 ,14 ,16 ,09 93 .93 W 0.07 0.05 0.05 0.10 0.03 0.40 0.20 0.10 0.02 0.02 0.10 0.01 0.01 M* 0.02 0.55 0.45 0.25 0.30 0.30 OUD Zeezeilschepon Zeestoomseh. Zeelichter. Kiviervaart. Binnenvaart. Abonnement. Half ld. Kwart ld. Spoelingscb. Visschers vaart. Abonnement ld. Balken. Houtvlotten. Id. S.s. ï/i oud s/4 nw. 1/4 oud tarief s.s. S.s. aanlegkade. 3li abonn. id. s/, id. binnenvrt. TABIEP. 687 6285 96 12142 2426 765 04 40 10 82 17880 14220 968 i ■2 80 3202 148.38 689 7117 40100 34 49 267 113 10 50 00 10 5:3666 1029 4956 525 6837 2790 4756 4326 11159 12816 6791 Vaartuigen. 180 595 0.60 0.08 0.08 0.06 0.06 0.045 0.40" 0.03 s 0.025 0.01» 0.30 0.15 0.25 Vraehtbooien. Lichters, ld */s 0U<1 tarief. Binnenvaart. Id V5 oud tarief. Binnenvaart. Id. l/s oud tarief. Binnenvaart, ld. Id. Eoeibooten. Houtkoppols. 41,<j286.25M3 690 zegels A Balken 689 stuks, f) Talken 27167 M3 -.1» 5 cent Totaal 128850 617140 39648 3360 41022 13192 21402 155,74s 390565 32040 101 4 27 148 86' 20 00 00 2829500 34 50 28329 50 •12) DOOR S. WÖRISHÖFFER. „Natuurlijk. Vind je dat zoo vreemd „Ik bom al." Het venstor ging weer diclit, en eenigo minu ten later opeude d© bankdirecteur de deur aan de binnenzijde. Hij droeg een lamp in de hand; zijn oogèn schitterden van oprechte blijdschap. „Goddank, dat je er weer bent, Hans! Wel kom! Welkom!" De baron schudde het hoofd. „Het lijkt wel of ik een reis om de wereld heb gemaakt," zoide Bij- „Wist je dan dat ik op reis ben geweest?' Terwijl hij zijn gast naar de huiskamer bracht, vertelde Wilhbald hem al wat er in dien tussehentijd gebeurd was; toon haalde hij uit een kast flesschen en glazen. „Wat zijn je vrouw en Butli bang geweest," voegde hij er aan toe. „Je hadt toch wel een telegram kunnen sturen, Hans II 5. Aan het kantoor aan den Overschieschen straatweg Vaar tuigen. iBedr.j Kub. Mr. ii. Gl. Soort v. Schepen. 'p.M3.j Bedrag in Guldens. NIEUW TARIEF. 1 168 0.10 Riviervaartuig. 16180 132 956 2.00 Spocliugsch. 191200 3 21 1.00 Id- V« jaar. 2l|ö0 OUD TARIEF. 14 1147 0.04s Binnenschepen. 51161® 19 1135 0.03s ld. 3972' 276 9-141 0.02s Id. 23602s 624 10787 0.01s Id. 16180s 822 Vaartuigen, 0.15 12330 1 Houtkoppel. 0.25 025 NIEUW TARIEF. 1270 22507 0.03 Binnenvaartuig. 675121 5 50 0.40 Abonuemeut. 20|— 8 98 0.20 1/3 ld. 1960 10 5)9 0.10 Vt ld. 5190 27 255 0.30 Vi ld. 76 50 72 560 0.02 Spoelingsch. 1120 3 129 M'. 0.01 Houtvlotten. 129 3287 47644 3418 22 r~*np-*?T»T«rTwwnct*Wiis!,F 640 129 M2 houtvlotten. 128 zegels A 5 cent Totaal... 342462 Totale opbrengst van het havengeld in 1896 f3175412. Opgaaf van het havengeld over het jaar'1897, a. Aan het kantoor aan de Hoofdstiaat. Vaar tuigen. Kub. Mr. Bedr. i. Gl. p.M3. Soort v. Schepen. Bedrag in Guldens. 41 14939.95 0.07 Zcezeilschepen, 104n79s 50 101032.48 0.05 Zeestoomschep 5201,65 1 1929.09 0.05 Zeelichter. 96,40 454 117388 0.10 Riviervaartuigen 1178880 2 313 0.03 ld. leeg aangek. 10'29 2642 142037 0.03 Binnenvaartuig. 426l'll 158 5797 0.40 Id. abonnement. 231880 8 100 0.20 1k ld. 20! 115 12152 0.10 i/t ld. 121520 19 3248 0.25 Passag id. uanlp. 812:— 1 219 0,12s Id, ld. 1/2 jr- 27|375 91 769125 O'02 Visschersvaart. 153'85 10 170135 0.10 Id. abonnement. 170,'13 5 5069 0.01 Balken. 50 69 91 25054 M- 0.01 Houtvlotten 250|54 26 18320 M3 0.02 Per maand ld. 366.40 411587.12M3 27739!03 664 zegels i\ 5 eent 33,29 2777223 Houtvl. bij M3 niet berekend. Totaal 6. Aan het kantoor aan den Overschieschen sti aatweg Vaar tuigen. 1997 73 9 31 333 28 144 7 4 2626 Kub. Mr. Bedr. i. Gl. p.M». Soort vaartnigeu, Bedrag in Guldens. 36107 1410 140 924 2938 215 10435 279 27 0.03 0.40 0.20 0.10 0.02 0.25 2. M2 0.01 1.— 43134s Binnenvaartuig. Id. abonnement. Id. i/j ld. Id. 1/4 ld. Spoelingsch. Id. per maand. Id. per jaar. 'Houtvlotten. Spoelingsch. i/j j. 123 zogels A 5 cent 109221 504;— 28 9240 5876 61,25 2087|— 279 97 401341 615 Houtvl. bij M' niet berekend, Totaal4019'66 Totale opbrengst van het havengeld in 1897 f 31791.79. De baron liet zich zwaar neervallen op de be- kleedo canapé. Zoo gezellig, zoo huiselijk zag de kleine, heve kamer er uit; zoo in alle klei nigheden getuigend van het geluk barer bewo ners; Hans Adam vroeg zich op dit oogenbhk af of hot niet boter on eerlijker was, zich eon kogel door het hoofd te jagen, dan het woord dat op zijn lippen zweefde, werkelijk uit te spreken. Eerst nu zag de bankdirecteur hoe onrustig het gelaat van zijn bezoeker was. ..„Ben je niet wel, Hans?" vroeg hij vol deel neming. „Zal ik Mies wekken; dan kan zij wat 1 ns voor je klaar maken." „Neen in 'shemels naam niet. Ik ben ook ,volstrekt niet ziek, Wilhbald; ik zit alleen in jic zorg om dat venvensclite geld. Waar spra ken wij ook weer over? O ja, ovor een telegram aan mijn vrouw. Ik had haar ook wel graag eenige tijding gostuurd, als ik maar iets goeds te berichten had gehad." Het gelaat van den bankdirecteur werd met iedere secondo bleeker „Heb je in 't geheel geen uitricht meer, Hans?" Opgaaf van hot havengeld van 1 Januari tot 30 September 1898, a. Aan het kantoor aan de Hoofdstraat: Vaar tuigen. Kub. Mr. Bcdr.i i. Gl. Soort vaartuigen, p.M'. Bedrag in Guldens. 17 31 323 114 2009 155 27 3 23 40 26 5 53 23 6991.95 67655 33 81813. 9285. 99299. 5838.— 479.— 218.— 3790.- 1092.62 4383.85 3681 Balk.l0.01 29618.—M2 0.01 31030.—M2 0.02 0.07 0 05 0.10 0.10 0.03 0.40 0.20 0.02 0.25 0.02 10.10 2819 210875,75 Tezamen 515 zegel a 5 eent Zeilsehcpen. Zeestoomschep. Riviervaartuigen Abomiem. 1/4 jaar Binnenvaartuig, ld. abonnement. Id. Id. 1/2 jaar, Pussagiersbooton ld. abonnement. Visschorsvnart. Id. abonnement. Balken. Houtvlotten, ld. per umand. 48942 338280 818430 92850 2978 97 2335,20 95,80 436 94750 2185 43840 36 81 29648 020,60 2076102 25 75 Houtvl. bij M3 niet berekend. Totaal 20786 77 l). Aan het kantoor aan den Overschieschen straatweg Vaar tuigen. Kub. Mr. Bedr. i. Gl. p.M3. Soort vaartuigen, Bedrag iu Guldens. 1 1212 74 11 22 191 12 143 11 9 1686 241. 23173. 1456. 151. 688. 2372. 77. 980. 67. 750, 29206.- .50 50 M2 0.10 [Riviervaartuig. 0.03 (Binnenvaartuig. 0.40 jld. abonnement. 0.20 jld, 14 j. abonn. 0.10 ]Id i/4 j. abonn. 0.02 .Spoelmgscb. 0.25 2, ld, per nmand. ld. per jaar. Id. per 1/2 jaar- Houtvlotten. -M3 Te zamen 138 zegels A 5 cent 24 695 582 30 68 47 19 1961' 67 7 0303 O! Houtvlotten bij M3 Diet berekend. Totaal.,' 351028 Volgn. 11. Opbrengst der wik- weeg-, moet en keuiloonen. Het heeft niet in onze bedoeling gelegen de heffing van keurloon van vleesch te beschou wen als een overgangsmaatregel om te komen tot oprichting van een abattoir. We zijn evenwel voornemens ernstig te on derzoeken in hoever de oprichting van een abat toir in het wetkelijk belang der gemeente zal zijn. Volgn. 12, Opbi engst voor banken of staan plaatsen in hallen, op markten en dergelijke openbai e plaatsen. In de toelichting tot dezen post moet, zoo als terecht is opgemerkt, staan dat hij f 500. liooger geraamd is. De vermelding dat hij »on- veiandeid" is vooi gedragen beiust, zooals do cijfeis aautoouen, blijkbaar op eene vergissing. Voor afschaffing der kermis bestaan naar onze meening geen voldoer.de termen, zoolang zij, zooals hier, steeds ordelijk en door de groote meerderheid der bevolking onder gepaste vroo- lijkheid woidt gevierd. Mocht ztj tot wanorde lijkheid aanleiding geven of haar karakter in kennelijke losbandigheid ontaarden, dan zal ons college zeker niet aarzelen aanstonds tot hare afschaffing liet voorstel te doen. Volgn, '14. Opbrengst der retributie Tan den stoomtramweg tusschen Rotterdam en Schiedam. Omtrent het veranderen van deze lyn in een electrische zijn werkelijk plannen annhangig. Onder de voorwaarden, die wij bjj eene even- Een hoofdschudden was het antwoord. „Geen enkel, Wilhbald; ilc heb maar één hoop." Er kwam iets straks, iets vreemds in de trek ken van den bankdirecteur; liij en de baron zagen elkaar onafgewend in de oogen, niet vij andig, maar toch als twee inonschen die een strijd op loven en dood moeten uitvechten. „Eén hoop heb je?" vroeg de bankdirecteur met gesmoorde stem. „Eéu hoop, TIans? En welko is die?'' „De hoop op je trouw als vriend, Wilhbald, op je kalme, nuchtere beoordeoling der dingen." En kalm scheen hij werkelijk, de man met hot bleoke, strakke gelaat, eigenaardig kalm. „Je denkt aan de verhuurde kelderkastje3, Hans, aan de gelden waar ik den sleutel van heb, niet waar?" Op het gelaat van den baron verscheen plot seling weer leven on kleur, „Dtis je hebt je reeds vertrouwd gemaakt met do gedachte aan dit middel om mij te helpen, Wilhbald? Je ziet ook in dat de zaak voor jou zonder eemg gevaar of nadeel moet afloopen?" De ander schudde het hoofd. „Dat nie<t, Hans. Neen, dat niet. Maar wanneer iemand voor een tueele wijziging der concessie bedongen, is o.a. de bepaling opgenomen, dat de vaste halte van de koemarkt verdwijne. IloorDSTuii III. Volgn. 80. Ontvangsten van de openbare zwemplaats. Onder verwijzing naar hetgeen door ods onder volgn. 100 reeds word aangevoeld ten opzichte der openbare zwemplaats, verklaren we ons gaarne bereid te onderzoeken welke de kosten zullen zijn, verbonden aan eene ver grooting dier zwemplaats, gepaard gaande met aanbieding van eenige meerdere geriefelijkheden. Volgn. 33. Ontvangsten van de gasfabriek. Het in de Ie nfdeeling zelfs reeds gegeven antwoord op de vraag »om eene vei klaring van de vermindering der raming met f8000.— komt ons juist voor. Het in diezelfde afdeeling besprokene omtrent de jaarwedde van den üirecteui der gasfabriek kan onbeantwoord blyven, nu de Raad in deze reeds heeft beslist en de oproeping van sollici tanten naar da vaceerende beliekking van direc teur in overeenstemming met dat besluit reeds heeft plaats gehad. Hoofdstuk V, Volgn. 54. Aan te gane geldleening om te vooizien in de kosten van aanleg van een strek dam in de Maas, ten oosten van de Buitenhaven. Ook wij zijn van oordeel, dat bet aanbeveling vei dient niet telkens leeningen tot een gering bediag aan te gaan, maar liever bij gebleken behoeften geld lijdelijk op te nemen en eeist als de schuld aanzienlijk is geworden, die door eene leerling te legulariseeren. In die richting zullen wij dan ook, voor zoover dit administra tief mogelijk is, bandelen. Ten aanzien van de inschrijvingen op het grootboek ten name der gerneeule, deelen wij mede, dat het in onze bedoeling ligt die gelden, in navolging van den aankoop van bet land van de Wed. Bapenhuijzon, te gebiuiken voor" aankoop van on loerende goederen ten behoeve der gemeente. Volgn. 55. Subsidie in de verpleging van arme krankzinnigen. Reeds sedert eenigen tijd is bij ons het denk beeld ernstig in overweging binnen deze ge meente een geneeskundig geslicht voor krank zinnigen op te richten. Enkele besprekingen hierover met deskundigen, en zijdelings met autoriteiten, hebben reeds plaats gehad. Of ons denkbeeld, dat we voorloopig zeer voorstaan, zal zijn te verwezenlijken, daaromtrent valt thans nog moeielijk iets met eenige zekerheid te zeggen. Schiedam, den 13den October 1898. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. VERSTEEG. üe secretaris, VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 25 October 1898. Het door de Fransche regeering gepubli ceerde geelboek over Faslioda wordt in de Parysche bladen zeer gunstig beoordeeld, en over het geheel is de toon ook zeer vredelievend. De sRappel" 0. a. meent dat de quaeslie, groote vraag van ernstige beteekenis staat, dan dwalen zijn gedachten doelloos zoekend 011 speu rend rond, dan kloppen zij als hot ware tastend aan iederei deur, en daardoor is het zeker ook gekomen dat ik voor jou in gedachten een dief werd." Hans Adam lachte. „Laat ons de zaak zonder overdrijving overleggen, Willibald. Er liggen daar geldsommen dio wekenlang onaangeroerd blijven, niet waar- Menschen voor wie een eigen booklioofd overbodig is. Dames, vreemdelingen en zoo voorts maken van de kelders der bank gebruik om htm eigendom tijdelijk te bewaren tegen brand en dieven." „Juist." De baron strekte de hand uit. „Wel, dan is or immers geen risico bij de zaak," zeide hij op deu toon der innigste overtuiging. „Ik heb het geld maar voor zeer.korten tijd nooclig; in de kelders ligt het nutteloos; wat zou derhalve eenvoudiger zijn dan dat je mij dio som voor weinige dagen leent? In goen geval zullen tcch alle gelden tegelijk worden teruggevorderddat zal je moeten toegeven." Wordt vervolod.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1