52st0 jaargang. 'rijdag'28 October 1898. 1M°. 9767. Tweede Blad. Chineesclie Couranten. N Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUREAU: BOTEItS'mAAT ffO, "StelepSioon So. 123. BINNENLAND. Landbouw en Teeteelt. Gemengd Nieuws. UIT 1> 12 PEitS. eClDlSGHE COURANT, 1 0.90 - 1.05 - 1.30 - 0.02 Ar v r rt e kt it; r zw svan 1—-5 gewone regels mot inbe grip vim ccnc Courantf 0.52 Iedere gmvono regel meer0,10 Bij abonnement wordt korting verleend. Verkiezingen te Rotterdam. De uitslag van de gisteren gehouden, ver-kie zingen voor een lid van de Provinciale Staten in district III (vacature 's Jacob) en voor twee loden van dm gemeenteraad (vacatures dr. Sleurs, district III en mr. Van Tiouhoven, dis trict II) is als volgt: Do candidaat der beide liberale kiesverecni- gingon voor do Prov, Staten de heer J. \V. Item van Rockanje verkreeg 1042 stemmen, terwijl do candidaat der autkevolutiounairen de heer J. M. Voorhoeve G32 stemmen op zioli vereenigde. Do lieer Hein van Rockanje is alzoo gekozen. Bij de verkiezing voor een lid van den Ge meenteraad in district II, waar candidaat wa ren gesteld de heer W. Rueb gesteund noor do liberalen, en dr. W. B. van Staveren, voor zoo ver officieel bekend alleen gesteund door de anti-revoliitiomiaircn, behaalde dr. van Staveren de overwinning met 958 stemmen, terwijl de heer Rueb er 947 verwierf. In district III behaalde de lieer W. P. van der Held (liberaal) 788 stemmen, dr. J. van den Bere' (r.-lc.) 709 stemmen en do lieer P. W. Bliek (e.-h.) 98 stemmen. Do volstrekte meer derheid is 798. Er moet alzoo ecne herstemming plaats hebben tusschcn do heoren Van der Held en dr. Van den Berg. Uitvaart Tal. Men meldt ons uit 's-Gravenhage dato 26 dezer Een zeer groote belangstelling openbaarde zich heden bij de begrafenis van den heer I. Tal, opperrabbijn der Ned. Isr. Gemeente. Hon derden geestelijke en kerkelijke corporatién uit alle dcelen des lands namen aan 't rouwbetoon deel. De teraardebestelling werd voorafgegaan door een rouwdienst in de synagoge in de Wa genstraat. liet stoffelijk overschot van don be minden herder, werd op een lijkbaar uit zijn woonhuis op de Amsterdamscihe Veerkade naar het kerkgebouw gedragen. De stoet werd voor afgegaan door een zestal weezen uit het Isr. Weeshuis, waarvan Tal regent was; de boden van den kerlceraad, en gevolgd door de leden van don kerkeraad, de moeste opperrabbijnen uil ons land; rabbijnen, deputation van kerke raden of kerkbesturen uit andere steden en het kerkbestuur der Portugeesche gemeente alhier. Een talrijke menigte stond üi de Wagenstraat geschaard. Het stoffelijk hulsel werd op het voorplein a< .1 den ingang van het bedehuis out> vangen met een treurlied, gezongen door den oppervoorzanger. Toen do beminde opperrabbijn eenige oogeu- blikken op de verhevenheid bestemd voor de leiding van den dienst- rustte, zong de tweede voorzanger, met eene van aandoening trillende stean, eenige klaagliederen. Na eenige rondgangen door het kerkgebouw, werd heb stoffelijk overschot naar buiten ge dragen en in een lijkwagen geplaatst. De stoet, die tc voet gevolgd werd door de geestelijke en kerkelijke corporatién en deputation, en een schier onafzienbare rij van gemeentenaren en belangstellenden, trok de hulpkerk op de Vol dersgracht en de Portugeesche kerk aan de Prinsessegrachb voorbij. Niet minder groot dan in de synagoge waren dc bewijzen van deelneming en sympnJuc op den doodenakker zelf, waar ceu breede kring van stadgeuooten en elders wonenden, ook van andere geloofsrichting, "zich aansloten bij den langen stoet die van Tiet sterfhuis af was mode- gegaan. Uit bijna alle- groepen en corporatién werd in treffende en welsprekende bewoordingen hui- do gebracht aan den opperrabbijn, den hobr.ti- cus, den geliefden leeraur, don leider der Jsraé- lietische gemeente, den zieleherder van velen, don letterkundige, den filanthroop. Ook Tal's maatschappelijke verdiensten werden als om strijd gehuldigd. Het woord voelden, de waarnemende opper rabbijn van het ressort, de heer J. L. Sohlbevg; do godsdienstleeraar de heer L. Herschel; dr. ,1. II. Dunner, oppen-abbijn en rector aan heb seminarium te Amsterdam, leermeester en op voeder van den ontslapene, die reeds op jeugdi gen leeftijd zijn vader had verlorenmr. D, Polak Daniels, namens het kerkbestuur on den kerkeraad dezer gemeentede opperrabbijn A. van Loon, van Leeuwarden, een studiegenoot van den lieer Tal; de opperrabbijn L. Wngo- naar, van Arnhem, zwager des ontslapenen; dc rabbijn J. J. v. Snlaeho, van de Portugeesche Israèlietische gemeentedo heer De Beer, voor zittcr van het kerkbestuur te Utrecht, waar dc overledene het interimair rabbinaal vervuld hoeft; de heer Van do Velde van Amsterdam voor don onderwijzersbond Achawa; de lieer M. Iïenriquez Pimenlel, voor de Vereeniging voor Joodsehe Letteren en Geschiedenisde heer L. Lansberg, als regent van het Israëlictiscli zie kenhuis, en de heer D. E. Kallcer, president van het kerkbestuur to Arnhem, de vroegere standplaats van den overledene. Vertegenwoordigd waren voorts hot Haag- sclie comité van do ±tlliance Israelite Univer- sello, welles eere-voorzitler do heer Tal was; de Maatschappij van Nederlandsche Lederkunde, de vereeniging „die Haghe" enz. In het sterfhuis was het lijk uitgeleid met bazuingeschal, dat ook de roeronde plechtigheid in de kerk begeleidde. Ter vervanging van do dames bestuursleden: moj Vissering, le soer., en moj. Van Beminden, dio van ecne verdere waarneming ontheven wensobtcn te worden, werden gekozen moj. J. Stok tot le secretaresse en frado Van Ilogon- dorp. Do leider dor vergadering, jhr. Hora Siecama, van Harkstede, voorzitter van den Oranjehond van Oide, deelde vervolgens vele belangrijke bijzonderheden mede omtrent de verschillende stichtingen, aan welke do verzamelde kwartjes ten goede komen. Op onderhoudende wijze deed spreker do aanwezigen, bijna uitsluitend dames, 'en kijkje nemen allereerst in den toestand van het Hof- en llatteinschveld. Ten bewijze dat do bewoners van dc huisjes daar tot oen zekere, zij 't dan ook kleine welvaart zijn gekomen, in deze streek waar tweo jaren geleden niets als heide was, werd verteld dat die mensehen thans f 237, in dc „spaauloos" bobbendo „honig" van het veld heeft alleen reeds f 75 bespaard. Van do Erica-stichting viol veel goeds te zeg gen de hoeve is in uitmuntenden staat. Dc productie is goedde mensehen zijn er tevre den. Ten slotte deelde de lieer Hora Siecama nog een on ander mede omtrent het in ontginning genomen void van 10 II.A. bij Assen. Dc 10 woningen, daar gebouwd, zien er goed uit. Iu breede trekken besprak dc voorzitter van den Oranjebom! van Orde daarna de omstan digheid dat de Bond kan koop en voor 10 a 12 duizend gulden een terrein stuifzand en heide grond, groot 600 H.A. Dusdanige aankoop om op uitgebreide schaal te kunnen arbeiden is het ideaal van den Bond, maar 't geld daar toe ontbreekt. Uitgezien wordt daarom naar een renteloos voorschot of naar giften tot genoemd bedrag. Ileiile-ontginning. De Kwarb-Guldens-Vereeniging voor Heido- ontginning liield ten huize van hare presidente, moj. B. L. W. van der Hucht, te 's-Gravenhage, hare algemeens jaai vergadering. Uit het uitgebrachte vierde jaarverslag bleek dat de vereeniging thans telt 7285 leden, 27 luïngcomité's en 20 correspondentschappen. Na aftrek van de onkosten brachten kleine giften en contributie» ƒ4021.691 op. De gelden wer den aangewend tot ondorhoud en exploitatie o. a. van „Ons Huis" to Apeldoorn, van do bijenteelt en de Erica-stichting, maar voorna melijk tot aankoop van grond en den aanleg van heb Van der Huchtboseh. In het verslag werd tevens een overzicht gege-ven van de stich ting van den Oranjehond van Orde, waaruit bleek het nuttige van do voor de werking van dezen Bond gegeven kwartjes. Herinnerd werd er nog aan dab de kwart- guldens-Vereeniging met eene inzending had deelgenomen aan de Nat. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Daar waren vele leden voor de' voreeniging gewonnen en een busje had ƒ36.59 opgebracht. Vco-imoer in België. De minister van waterstaat, gelet op art. 79 van het Algemeen Reglement voor het vervoer op do spoorwegen en op art. 81 van deel B van het Algemeen Reglement voor den dienst en liet vervoer op de spoorwegen, bedoeld in aid. 1 der wet van 28 October 1889 („Staatsblad" no. 146), heeft goedgevonden bepalen, dab, met ingang van 1 November, voor liet doorgaand vex-voer van rundvee uit Nederland naar België zal gelden de navolgende bepaling: Met toe voeging aan het, bepaalde in art. 29 van eerst- gemeld en in art. 31 van deel B van laatstge meld reglement mag geen rundvee ten vervoer worden aangenomen, tenzij voor elk stuk aan de spoorwegonderneming zij ter hand gesteld" een door een geëxamineerd veearts ingevuld en onderteekend certificaat van het m de „Stct." (no. 251) bij de beschikking gevoegd model, dat oen datum draagt ten hoogste twee dagen ouder dan dien van den dag waarop het vee ten ver voer wordt aangenomen. („Stct.") De kermis te Tiel, Do toestand van den gewonden koetsier Van Zetten to Tiel is thans van dien aard, dat het levensgevaar gew' .Lr; is. Aanleiding voor do daad was de omstandigh -id, dat v. Zetten T. v. A. opmerkzaam maakte op een wonde, die deze Abokkehshtspbus veer Schiedam, per kwartaal osnliggendo plaatsen, p. kwart. franco per post, p. kwartaal. Afzonderlijke nommera Schorsing. Ook wij bobben medegedeeld, hoe dc Rogce- rinc twee Kon. besluiten hoeft uitgelokt, waar bij worden geschorst de besluiten van Ged. Sta ten van Noord-Brabant tot goedkeuring der be sluiten van do gemeenteraden van Tilburg en Helvoirt om onderscheidenlijk f 6400 en f 800 subsidio 1e verleenen aan militievereenigingen. Onder hot opschrift: „Het Rian Gooien" schrijft de „Maasbode" hierover: De regooring wil eerst een onderzoek instel len, of dio beslissing strijdig is met dc web of met hot algemeen belang (art. 16C Prov, wet). Onder hot opzicht van wettigheid zal, mee- nen we, niet licht een bezwaar worden, gevon den. Doch dat „algemeen belang'' is een achter deurtje. Art. ICS is cone der wetsbepalingen, dio steeds een toevallig aan 't roer zijnde partij be wind grootero gelegenheid tot bekorting van autonomie kunnen geven, dan soms wenschelijk kan zijn. Alzoo een wetsartikel, welks benutten zonder dringende noodzaak ons bedenkelijk zon voorkomen. Op cleze wijze toch is allicht liet gewestelijk eu gemeentelijk zeLfbestier een strop aan te slaan, en zou men met volle zeilen, hot centrali satie-systeem kunnen binnenhalen. We willen niet op den mtslag van het regee- ringsonderzoek vooraitloopen. Alleen zouden we wenschen, dat, indien „het algemeen belang" meer dan vroeger een toets steen voor de regeering gaat worden ter ingrij- ping in onze organisatie van bestier, zo hare os- sayeurslomst ook eens beproeve op raadsbeslui ten, waarbij subsidies worden geschonken aan tooneclgezelschappen turnclubs enz. Do „Amh, Ct." verklaart de scSiorsingbeslui- ten met groote voldoening gelezen te licbhen. Maar zoo mag gewaagd worden, vervolgt het blad, blijft de Regeering nu werkeloos tegen over handelingen, in strijd met de duidelijke bedoeling der wet, als waarvan liet volgende be richt melding maakt? „De belanghebbenden voor do nationale mili tie in de gemeenten Deursen, Dieden, Huisso- ling en Ravenstem hebben zich met eene Utrechtsehe maatschappij verstaan voor het stellen van de 5 bcnoocligde vrijwilligere voor dio gemeenten. Tot dat einde hebben zij bijeen gebracht ƒ2200; als: ƒ2000 voor 5 vrijwilli gers en f 200 voor 2 reservisten. Do bijdragen loopen van 525 tot 40." Wij hopen dat het antwoord der Regeering op het Begrootingsvex-slng der Tweede Kamer de toezegging van een voorstel tot wetswijzi ging zal behelzen, waardoor alleen zulke wets ontduiking' voorkomen zon kunnen worden. Wij herinnerden het reeds vroegerdo Regceiing is gewaarschuwd geweest door eene opmerking in liet Voorloopig Verslag, maar zij heeft deze waarschuwing, om welke roden dan ook ver waarloosd. Nu do toen voorspelde wetsontdui king werkelijk beproefd wordt, is zij verplicht ten spoedigste het verzuimde te herstellen. De couranten aldus schrijft een correspon dent uit Shanghai aan de „Frankf. Ztg." zijn door de Europeanen in China voor 't eerst be kend geworden. Ook heden heeft aan de meeste Chineesche couranten journalistieke ondernemin gen in China Europeesch kapitaal aandeel. Ook worden eenige Chincescho coiu'anten door zen delingen geredigeerd en uitgegeven. liet mee- rendoel der Chineesclio dagbladen heeft echter Chincescho redacteurs. De journalistiek heeft zich in China snel en krachtig ontwikkeld. In een land, waar elkeen, die hot tot iets brengen wil, letterkundig© moet zijn, zijn do redacteuren makkelijk te vinden. Het volk, dat zeer veel van lozen houdt, vormt oen voortreffelijk publiek. Analphabeten komen in China zelden voor. Zelfs de gex-ingste koelies kunnen lezen. In, hun vrijen tijd zitten zij dikwijls bij elkaar en ont vangen onderricht van clengeen, dio het grootste aantal schrijfteekens kont. Daarom hebben de couranten dadelijk ingang gevonden on vindt men ze overal juist als in Eux-opa. De becliendo in. den winkel, do „Mafa op den bok, dc „boy" in de dienstbodenkamer leest ijverig zijn lijfblad. Literatoren, die in de ambtenaarswereld niet vooruit kunnen komen, begeven zich in do journalistiek. Anderen kiezen het beroep van journalist uit liefde voor het vak, wijl zij den drang in zich voelen, het volk voor te lichten en de waarheid te verbreiden. De redacties hebben ecu groot personeel. De technische inrichting is geheel Europeesch en er wordt met behulp van machines ge cl nikt. Zet ters eu drukkers zijn Chineezen, Behalve lettors worden ook veel cliché's gebruikt. De courant wordt op Chincesch rijstpapier gedrukt. De groote bladen verschijnen op goed wit papier; de kleinere bladen op dunne en geelachtige pa- pierstof. Daar de couranten onder Europeesehon invloed zijn ontstaan, verschijnen de voornaam ste bladen in de steden met buïtenlandsehe ne derzettingen. Iedere stad heeft eenige locale bla den. De tendenz is gewoonlijk anti-Europeosch, zelfs van die bladen, welke vermoedelijk gedeel telijk mot Exu-opeescli kapitaal worden gedreven. Er zijn voorname letterkundig© couranten eu goccLkoope volksbladen en zelfs couranten dfe hoofdzakelijk op de advertentien drijven. Do Chineesche koopman heeft snel do waarde van de advertentie ingezien en een_ uitgebreide ad vertentieruimte wordt zelfs bij die couranten gereserveerd, welke partij-organen zijn. De Chineesche couranten critiseoren do han delingen der ambtenaren dikwerf zeer scherp i aigHgg gang» en voeren een krachtige oppositie. Van den kei zer en de keizerlijke familie wordt echter bijna altijd met grootcn eerbied gesproken. Pers-wet ten bestaan niet. Als een mandarijn vindt, dat een blad het hem le warm maakt, verbiedt hij eenvoudig de uitgave en laat de gelieele redactie in de gevangenis zetten. Dat is ook een soort persvrijheid. De journalisten zijn vx'ij, te schrij ven wat hun goed dunkt, en de ovorheidspei-so- nen zijn vrij, zooveel journalisten gevangen to nemen als hun goed dunkt. De Chiueesche jour nalisten trachten de gevangenis te ontgaan door onder een Europeesche firma uit te komen of een Europeesche strooman als hoofdredacteur te noemen. Een Engclscli journalist te Shanghai heeft kortelings weder het aanbod gekregen, te gen vergoeding van 50 taels 'smaands, zijn naam voor een Chineesch blad te leeneu. Als een Europeeër do courant dekt, kan de Chinee sche regeering niets tegen haar doen. Een blad in Tientsin, dat alleen door Chineezen werd uit gegeven, was heftig tegen de Chineesche regee ring uitgevaren. De regeering werd kwaad eu nam maatregelen om de redactie te arresteeren. Te zelfder tijd ging het blad in Japansclio han den over en de regeering stond met opgeheven hand, maar kon niet toeslaan. De leden van de censuur beginnen zich reeds met het omwou- telingsgevaar bezig te houden en willen een kei zerlijk edict doen uitvaardigen, waarbij de ge lieele Chineesche pers onder toezicht van de ro- gcering zal komen. De Chineesche oppositie mag zich anders reeds in zeer groote vorderingen verheugen. Eenigen tijd geleden werd in een te Shanghai verschijnend blad, dat door een emi nent knappen, jongen Chinees geredigeerd wordt, de politieke toestand in China bespro ken en de vraag gedaan of hot niet beter was, den keizer in China af te schaffen en de repu bliek in to voeren. Te Shanghai komen vijf Chineesche couran ten uit, behalve eenige weinig beduidende pu blicaties. Het voornaamste blad is de „Sehe-wu sclie-pau" (Dagelijkseli nieuwsblad). Hot wordt uitgegeven door do "Vereeniging ter verbreiding van de kennis van buitenlandscke wetenschap pen en talen, welke onder tien naam „Daily Chinese Progress" bekend is. Deze Chineesche bond is bij de regeering in ongenade en de leden zijn verleden jaar uit Peking gebannen. Des ondanks wordt liet blad van den bond door hooge Chineesche ambtenaren met abonne menten en op andore wijze gesteund. Daar de Chineezen van boxen naar onderen lezen, heb ben cle couranten een langwerpige, smalle vorm. Een nummer van cle „Scho-wu-sche-pau" is on geveer tweemaal zoo lang als „Do Telegraaf" en slechts half zoo breed. Ieder nummer is acht pa-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1