u 52"'" jaargang. Woensdag 2 November 1898. N°. 9771. 1 W DE GELDDUIVEL. f; g? Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. K e mi i s g e v i n g. BUITENLAND. l fl My -ifcs-i t'X, m, II M Drie belangrijke portefeuilles, marine, finan ciën en vooral buitenlandsche zaken, zijn in de zelfde handen gebleven. Delcassé kan aldus zijn tob nu toe met beleid gevoerde buiterlandsche politiek voortzetten, Lockroy krijgt do gelegen heid voor zijn marine-reorganisatie, Peytral kan zijn inkomstenbelasting er door zien te halen. ABOiHraHSSTSPHiJi voor Sohiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco pet poet, p. kwartaal. - 1.30 hf~tAfeonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTERSTRAAT ÏO, Teïephoon Ko. IS». ADVERTENTiarnus: van 1—5 gowono regcla met inbe grip van eeno Courant0.52 Iedere gowono regel meero.io Bij abonnement wordt korting verleend. V De Burgemeester van Schiedam, i~ Brengt bij (loze ter kennis van de ingezetenen: Dat de kohieren van do belasting op bednjfs- en andere inkomsten no. IV, voor liet belastingjaar 1898/9, 'en van de Peisoneele belasting no. IX dezer gemeente, over het dienstjaar "1898, dooi den heer directeur der - 1 directe belastingen te Rotterdam op den 29ston Oc- t08er -1898 executoir verklaard, op lieden aan den '.-ontvanger der directe belastingen ter invoidering zijn overgemaakt. Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder ver plicht is, zijnen aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen; alsmede dat lieden de termijn van us i«ken ingaat, binnen welke de reclames tegen dezen aanslag behooieu te worden ingediend. l£n is hiervan afkondiging geschied, waar het bo il' hooit, den laten November 1898. Be Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. f sty r W\ Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 1 November '98. Onrustwekkend zijn. de laatste bericliten om trent de mobilisatie der Engelsche vloot. Uit Londen wordt bericht: Er lieerscht de grootst mogelijke bedrijvigheid aan de marine werven te Devonport, Plymouth en Portsmouth. De oorlogsschepen worden zeeklaar gemaakt en nemen kolenvoorraden en oorlogsmateriaal in. Ook de manschappen worden naar boord gezon den. De verloven van de kanonniers zijn inge trokken. De „Pali Mall Gazette" zegt in staat te zijn om te verklaren, dat maatregelen genomen zijn voor het oproepen van do reserve, het mobili- seeren van de vrijwilligers en het vormen van groote kampen van geregelde militie en vrijwil- ligers-mfanterie in do nabijheid van verschillen de belangrijke snijpunten van spoorwegen. Nu beweert de „Daily News wel dat er al leen sprake is van een belangrijke vlootdemon- riratie evenals na den bekenden brief van kei zer Wilhelm aan president Krager, maar daar mede zijn in lijnrechten strijd de berichten die .uit alle deélen van heb Britsche wereldrijk ko men. Uit Shanghai wordt gemeld dat heb eska der bevel heeft gekregen naar Hongkong te gaan en daar bevelen af te wachten; uit Hali fax en van Vancouver wordt bericht dat er dag en nacht aan de vloot wordt gearbeid. Het Kanaal-eskader is te Gibraltar aangeko men, om daar voorloopig een dag of veertien te blijven. Met die oorlogstoerustingen. schijnt in zeker verband te staan heb besluit van keizer Wil helm om spoedig terug te koeren. Uit Jeruzalem wordt gemeld: De Duilsche Keizer heeft besloten zijn x-eis door Palestina DOOR S. WÖRISHÖFFER. r I; „En ga je naar Frankfort?" vroeg zij. s Hij keek naar het venster; op zijn gelaat 'voerden zeer verschillende gewaarwordingen. strijd. „Moet ik niet gaan?" vroeg hij op besluite- loozen toon. „Ik vind van neen, Hans. Hot testament be- vat ongetwijfeld een beleediging voor jo; dunkt je ook niet?" „Ik wil er heen!" riep hij plotseling uit. „Ik moet mij ter plaatso zelve overtuigen of het mogelijk is te protesteeren. Ga je mee, Rufh l Zij schudde het hoofd. „Wolfram is betrouw baar, Hans." „Zonder cenigen twijfel. Maar ik wil toch mot eigen oogen de zaken volkomen kunnen doorzien." Cecilia hoorde# van al die bijzonderheden niets; do baron zeide haar alleen dab hij te Frankfort inlichtingen zou gaan inwinnen, on :/toen vertrok hij. Gedurende die nachtelijke reis 1 door het in herfstdos getooide land sloot lnj evenwel geen ooghet gistte en woelde in zijn aderen, en hij kon dat niet bedwingen. Strak en onbewegelijk keek hij naar buiten in do duis ternis. Op het station te Frankfort trad Erik hem to bekorten. Van het uitstapje naar Jericho is afgezien, en men gelooft dat er ook niets zal komen van heb bezoek aan Syrië. Mon schrijft 's Keizers besluit toe aan verwikkelingen in Europa. Vanwaar die plotselinge verandering in den toestand Nog voor eenige dagen scheen tus- schen Frankrijk en Engeland de toestand veel zuiverder, en in Marchnnd's reis naar Kaïro word algemeen een „thoelepolsgowijs toegeven" (zooals do „Köhi. Ztg." zich uitdrukte) van Frankrijk gezien. Men zoekt de verklaring hierin dat Rusland een diplomatiek communiqué heeft gezonden aan de Engelsohe regeering waarin herinnerd wordt aan Engoland's belofte om Egypte to ontruimen en tevens gevraagd worclt wanneer Engeland uitvoering zal geven aan die belofte. En dit klopt met wat de „Éclair" mededeelt. Dit blad zegt dab de Fashoda-quaestie op zich zelf in een voor Engeland gunstigeu zin zal wor den opgelost; maar daarna zal de Fransche re geering onmiddellijk de Egyptische quaestie op werpen, waartoe heb vooral aangemoedigd is door Rusland, dat zijn werkdadigstcn steun heeft toegezegd. Bovendien, eindigt het blad, verzekert men dab Duitschlaud ook geneigd is Frankrijk's verlangen naar een. definitieve re geling der Egyptische quaestie te ondersteunen. Engeland nu antwoordt op de categorische vraag van Frankrijk's bondgenoot mot een mo bilisatie zijner vloot. Met belangstelling dienen thans cle volgende gebeurtenissen te worden afgewacht. Het Fransche ministerie heet nu gereed te zijn. De samenstelling is aldusDupuy minis ter-president en binnenlandsche zaken; Lebrot justitie; Do Freycinet oorlog; Lockroy mari ne; Delcassé buitenlandsche zaken; Peytralfi nanciën; Leygues onderwijs; Dclombre koop handel; Krantz openbare werken; Guillain ko loniën Viger landbouw. De voorspellingen omtrent de samenstelling van het kabinet zijn overigens slecht uitgeko men. Bourgeois is niet behouden, zoo min als Maruójouls, maar het meest treft dat in plaats van Ribot de afgevaardigde van Calvados en professor in do rechten aan de hoogeschool to Caen, Lobreb, zich met justitie belast. Moet daarin oen slecht toeken worden gezien voor de verdere ontwikkeling van het Drcyfus- drania Want Ribot was een beslist voorstan der der herziening, en het doet vreemd aan hem op het laatste oogenblik nog vervangen te zien. Daarom verheugen do anti-Drcyfusgeriudcn zich er over dat Ribot uitgevallen is, terwijl vele vrienden van Dreyfus den „premier" niet erg vertrouwen. eensklaps tegemoet; hij scheen oenigszins ver wonderd den baron daar to zien. „Jij hier, Hans Adam?" vroeg hij verbaasd. De baron had don vriend zijner jeugd min der hartelijk begroet dan anders wel het geval was. „Zoo!" riep hij uit. „Jo wist dus reeds dab ik niet gedagvaard ben om de opening van het testament to komen bijwonen, Erik?" „Ja, dat wist ik." „Zoo, zoo nu, dab komt wel terecht. Ga je mede?" Wolfram keek verbaasd in het schrikwek kend bleeke gelaat van don baron. „Waarom spreek jo op zoo'n vijandigen toon, Hans?" De lippen van den ander trilden hovig, „Vij andig?" herhaalde hij. „Onzin! Hoo kom je daaraan „Nu, als ik mij vergist heb, dan is hei des te beter. Laat ons toch vóór alles niet ook nog in persoonlijke onaangenaamheden verdwalen, Hans." „Terwijl de zakelijke reeds zoo overvloedig voorhanden zijn, wil jo zeggen. Maar ik wil een duidelijk inzicht hebben, voordat ik eonig be sluit neem," Een en hetzelfde rijtuig bracht beide hoeren naar het hotel, maar onderwcv werd er weinig gesproken. Enk was zeer bleek; hij zag er uit als iemand wien een zwaar leed heeft getroffen. In do wachtkamer in het gerechtsgebouw stak Hans Adam hem plotseling do hand toe. „Zeg," fluisterde hij, „kan je je volkomen verplaatsen in mijn positie? Do grond waarop ik zoo zeker meende to staan, is mij plotseling Onder het ministcr-prcridcntschap van Du- puy werd Dreyfus lot levenslange deportatie veroordeeld. Toch is allo vrees ongegrond. Voorgoed is do zaak nu teruggebracht naar het gebied waar zij thuis behoorthot gebied der justitie. Gistermiddag heeft het Hoi' van Cassatie met gesloten deuren in raadkamer beraadslaagd over hot aanvullend onderzoek dab in zijn arrest be volen is. Men verwachtte dat het Hof dan te gelijk ccn of meer raadshoeren zou aanwijzen om de instructie te leiden. Reeds zouden volgons een in het Paleis van Ju stitie loopeud gerucht twee raadsheeren op het ministerie van oorlog hot geheime dossier zijn gaan opeischeu; Lockroy, de interimaire func tionaris van oorlog, zou echter bezwaar maken het dossier af te geven; alleen zou hij de raads heeren vergunning hebben gegeven van versehil- Icndo stukken kennis to nemen. Voordat deze twee raadsheeren zich naar hot departement van oorlog begaven, licoft nu-. Mor- nard, de advocaat van mevrouw Dreyfus, een langdurig onderhoud gehad met don voorzitter van het Hof. Cavaignac heeft inmiddels aan den voorzitter een schrijven gericht, waarin hij vraagt in den loop van het aanvullend onderzoek gehoord te worden. De oiid-mnnstcr komt op tegen de be wering van den raadsheer-rapporteur dat hij bij de voorlezing van de tribune der Kamer afge weken was van don oorspronkelijke!! tekst van het rapport van Lebnui-Reiiault. Cavaignac verklaart het stuk volledig tc hebben voorge lezen. Voorts komt de oud-minister er tegen opdat do perooon van wien het borderel afkomstig is, niet bekend zou zijn. Cavaignac zegt zijn naam te kennen en ande personen kennen dien ook. Het rapport van generaal Roger zegt dan ook dat het bordeiel „langs den gewonen weg" het ministerie heeft bereikt, d. w. z. door een agent die van naam en van, per»oon bekend is bij allen die hem behooren te kennen. Intusschen is het dossier overgebracht naar het archief van het Ilof waar het zorgvuldig is weggeborgen. Men noemt den raadsheer Athal gewezen rechter van instructie en gewezen procureur der Republiek, als do man dio met hei onderzoek zal worden belast. Inmiddels is de afzondering, waarin Picquard gevangen zat, geëindigd. De senator Ranc en de zwager van den kolonel, Edniond Gast, heb ben hem mogen bezoeken. De laatste doelde aan een redacteur der „Libertc" mede dat hij zijn zwager tweemaal per week een half uur mocht zien en spreken, in tegenwoordigheid van den directeur der gevangenis echter. „Ik kan met hem alleen over gewone dingen spreken," vertelde de heer Gast, „maar aan de wijze waarop ik zeide alles gaat goed! heeft hij kunnen bemerken dat de gebeurtenissen zijn houding beginnen to rechtvaardigen," onder do voeten vandaan gehaald en dat alles door cle gril van een zieke, door inblazin gen van derden. Dat is niet om te lachen, niet waar Erik liet zijn hand langzaam over zijn gelaat glijden. „Je moet strijden als een man, Hans. Anderen zijn er niet beter aan toe dan jij." Eerst nu zag de baron hoo buitengewoon ern stig het gelaat van don vriend zijner jeugd stond. „Is je een ongeluk overkomen?" vroeg hij. Een hoofdschudden was het antwoord. „Neen." „Maar je denkt aan die twaalfduizend tha ler, Erik. Je mist het geld erg. Was het je ge- heelo beschikbare kapitaal?" „Ja. Dab wil zoggen, het was natuurlijk eigenlijk jou geld, maar „Je hieldt het voor ie eigendom. Erik, wat zou ik er voor willen geven als dat geheim nooit onthuld was. Jou is alles ontnomen en mij heeft het niets, niet liet minste geholpen." „Laat dab toch nisten, Hans Op dit oogénblik klonk de hel, Erik werd opgeroepen en moest aan die uitnoodiging ge* volg geven. Toen de baron zich op de griffie ge legitimeerd had, kreeg hij verlof de nu volgen de gerechtelijke handeling bij te wonen. Behalve de ambtelijke personen was alleen nog do notaris tegenwoordig, anders niemand. Eerst werd nu het eerste den baron reeds be kende testament voorgelezen, daarna het codicil. „Nadat ik helaas de overtuiging moest krij gen," luidde het, „dat de echtgenoot mijner nicht Cecilia op lichtzinnige wijze schulden Zaterdag had hij don kolonel ook kunnen zeg gen „Twee prachtige dagen in cassatie," doch toen was de directeur terstond tussclienbeido ge komen. Picquard ontvangt geen couranten en brie ven waarin over do zaalc-Dreyfus wordt gespro ken,maar hij krijgt nu door zijn zwager tal van bewijzen van sympathie. Den heer Gast worden dagelijks a 30 brieven toegezonden met vriendschapsbetuigingen. De „Libeitó1, deelt ten slotte mode dat do instructie tegen Picquard bijna is afgeloopen. Over Dreyfus zet de „Matan" haar medodce- lingen van Jean Hess voort. Daaruit blijkt dat Dreyfus zich bewust is dat zijn zaak nog altijd in Frankrijk aan do orde is. Hij maakte dit op uit de buitengowonc strengheid waarmede hij bewaakt werd. Hoe bang de Fransclio regeering is geweest voor de tegenstanders van Dreyfus spreekt uit het feit dat Lebou, toen Dreyfus aan dysenterie leccl, reeds heveleu had gegeven om het lijk van den banneling te balsemen. De minister vree-do nl. dat mon, wanneer Dreyfus' lijk, evenals met gowono strnffolingen geschiedt, in zee werd go- worpen, van ontvluchting zou spreken. Advocaat Cabanas heeft ccn beklag inge diend bij de postdircclie dat zijn telefonische gesprekken mot EsLerhazy worden afgeluisterd. Mr. Tczéuas lieoft een aanklacht ingediend legen „onbekend" wegous het publieeeren van het telegram van EsLerhazy aan hem, dab door mr, Mornnrd is voorgelezen. Ook dit telegram zou afgeluisterd zijn, toen het hem per telefoon werd medegedeeld. Do „Aurore" heeft het weer over geheimzin nige gebeurtenissen op doll Monb-Valérien. Acht dagen geleden is in clen nacht van. Zaterdag op Zondag een geheimzinnig persoon onder groote voorzorgsmaatregelen daar binnengebracht. Bui- Lengewono maatregelen zijn er toen getroffen dat niemand te weten zou kunnen komen wio de geheimzinnige gast der militairs autoriteiten is. lederen nacht zijn de vier vensters der to zijner beschikking staande vertrekken verlicht. Sedert eenige dagen worden te Parijs en in cle grootore provincie-steden plakkaten aange plakt met hot opschrift: „Dreyfus is een ver rader". Daarboven staan de vijf laatste minis ters" van oorlog afgebeeld, onder die portretten zijn hun verklaringen over Dreyfus' schuld af gedrukt. Wie betaalt dat? vraagt de „Aurora". Do eerste vervolging is ingesteld tegen beleo- digers van heb leger. De schuldigen zijn vier aarclwerkers te Avignon die eon voorbijgaandon kapitein der infanterie uitscholden en beleodig- den. President Fame gaat zich inmiddels popu lair maken. Zondagavond werd er in de opera een gratis- uitvoering gegeven. Bij de derde acte van Sam son cn Dehla" verscheen onverwacht de Praai den' der Republiek, vergezeld door generaal Baillod en Lo Gall, en ging op zijn gowono paats zitten. Daverende toejuichingendo ka pelmeester liet de „Marseillaise spelen, waarna onverstandig ge maakt en dat zijn schulden het voorhanden ver mogen belangrijk overtreffen, kan ik er uieb too besluiten mijn geld aan zijn handen toe te ver trouwen, Derhalve benoom ik mijn nicht Ruth tot universeel© erfgename der geheele nalaten schap, mot de verplichting evenwol om haar zuster, zoolang deze leeft, voor gebrek en ontbe ring te bewaren. Het vermogen moet geenszins mijn jongste nicht bcvoordeelen boven de oude re, maar moet alleen eens voor al onttrokken worden aan de beschikking vau baron von Molclt." Een pijnlijke stilte volgde op deze woorden. Do notaris keek nu eens don eenen, dan veer den anderen der beide# beide hoeren aan. Waar om was ook do edelman zoo veest hierheen te komen Hans Adam beproefde tweemaal verstaan baar tc spreken, voordat het hem gelukte uit ziju droge keel eon klank te voorschijn to bren gen, Zijn oogen schitterden onnatuurlijk in het bleeke gelaat. „Een vinag, mijne heeren," zeide hij toen. „Ben ik verplicht den inhoud van dit testament goed te keuren?" Heb antwoord luidde bevestigend. „Nevon en nichten kunnen geen verzet aanteekenen." „Zoo ik dank u." En met een korten groet wendde hij rich naar de deur, maar alleen om in do corridors van het uitgestrekte gebouw de komst van den notaris af te wachten. Dezen sprak hij toen aan. „U kent mij, mijnheer?" „Ik heb de eer ti te kennen." (Wurdt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1